0

Slide NHIỆT điện nhóm 3

32 521 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 16:52

tự động hóa NM Nhiệt Điện, nhà máy nhiệt điện, nhiệt điện, tự động hóa Nhóm 3: Nguyễn Quang Thuận Lã Mạnh Tuấn Đoàn Mạnh Hà Nguyễn Huy Long BÀI TẬP LỚN NHIỆT ĐIỆN NỘI DUNG I. GIỚI THIỆU II. TỔNG QUAN VỀ ĐƢỜNG ỐNG HƠI NƢỚC 1. Vòng tuần hoàn hơi nƣớc 2. Vòng tuần hoàn đốt cháy 3. Thiết kế và xây dựng 4. Các phần tử cấu thành 5. Vách ngăn III. TỔNG QUAN VỀ ĐƢỜNG ỐNG NHIỆT 1. Loại Scoth Marine 2. Loại Firebox IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO I.GIỚI THIỆU Máy phát hơi nƣớc: chuyển hóa năng lƣợng Nhiên liệu hóa thạch Hơi nƣớc Quay tua bin ĐIỆN I.GIỚI THIỆU Về cơ bản, máy phát hơi nƣớc đƣợc chia thành 2 phần riêng biệt nhau:  vòng tuần hoàn hơi nƣớc.  vòng tuần hoàn đốt nóng. Hai thiết kế phổ biến dựa trên sự kết hợp này đó là:  Lò hơi nƣớc  Lò hơi nhiệt II.TỔNG QUAN VỀ ĐƢỜNG ỐNG HƠI NƢỚC Sự bố trí của lò hơi nƣớc hiện đại II.TỔNG QUAN VỀ ĐƢỜNG ỐNG HƠI NƢỚC 1. Vòng tuần hoàn hơi nƣớc Chúng chảy qua waterwall tubes. Ở hầu hết các nồi hơi, vòng tuần hoàn của nƣớc bắt đầu từ bao hơi nằm ở trên đỉnh lò hơi đi xuyên qua các ống gọi là downcomers xuống đáy lò hơi và sau đó nó đi qua những bức tƣờng nƣớc rồi lại trở về bao hơi. Có nhiều lò hơi, năng lƣợng tuần hoàn là do sự đối lƣu, đó có thể là tuần hoàn tự nhiên đƣợc cung cấp đủ bởi sự dịch chuyển diễn ra trong waterwall giữa phần nóng và phần lạnh. II.TỔNG QUAN VỀ ĐƢỜNG ỐNG HƠI NƢỚC 1. Vòng tuần hoàn hơi nƣớc a. Tuần hoàn tự nhiên • Nhiệt => nƣớc trong waterwall tubers, nƣớc đƣợc gia nhiệt mật độ ngày càng tăng lên và nổi lên phía trên trong lòng ống và chảy qua bao hơi đó là do hiện tƣợng đối lƣu. • Khi nƣớc đủ nóng để đạt tới nhiệt độ bão hòa bong bóng hơi bắt đầu xuất hiện và nổi lên bao hơi. • Nƣớc lạnh hơn chìm xuống dƣới đƣờng ống qua downcomers. II.TỔNG QUAN VỀ ĐƢỜNG ỐNG HƠI NƢỚC 1. Vòng tuần hoàn hơi nƣớc a. Tuần hoàn tự nhiên  Với áp suất trong lò hơi tăng tới áp suất tới hạn 3206,2 psia thì không còn tuần hoàn tự nhiên.  Lò hơi với ấp suất thấp khoảng 1800 psia có thể đã không thích hợp với tuần hoàn tự nhiên.  Với áp suất 2400 psia thì tuần hoàn cƣỡng bức hầu hết là cần thiết. II.TỔNG QUAN VỀ ĐƢỜNG ỐNG HƠI NƢỚC 1. Vòng tuần hoàn hơi nƣớc b. Tuần hoàn cưỡng bức  Bơm thƣờng đặt ở trong ống downcomers để thúc đẩy sự tuần hoàn, điều đó đã cho phép áp suất làm việc cao hơn và điều khiển đƣợc chu trình tuần hoàn tốt hơn.  Tuần hoàn trong lò hơi có thể đƣợc điều khiển bởi orifice thƣờng đặt dƣới ống, chúng đảm bảo dòng chảy đƣợc phân bố đều trong mọi ống của waterwall tubes. II.TỔNG QUAN VỀ ĐƢỜNG ỐNG HƠI NƢỚC 1. Vòng tuần hoàn hơi nƣớc c. Tuần hoàn khép kín: drum vs. once through Drum Once through . Nhóm 3: Nguyễn Quang Thuận Lã Mạnh Tuấn Đoàn Mạnh Hà Nguyễn Huy Long BÀI TẬP LỚN NHIỆT ĐIỆN NỘI DUNG I. GIỚI THIỆU II.. gia nhiệt không khí đốt cháy Giảm thiểu tổn thất nhiệt và tránh giảm hiệu suất nhà máy. balanced-draft boiler II.TỔNG QUAN VỀ ĐƢỜNG ỐNG HƠI NƢỚC 3. Thiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide NHIỆT điện nhóm 3,

Hình ảnh liên quan

• Cấu trúc của ống có dạng hình hộp, đƣợc ứng dụng ở phần lớn khu vực nƣớc đƣợc làm lạnh và bề mặt hấp thụ nhiệt - Slide NHIỆT điện nhóm 3

u.

trúc của ống có dạng hình hộp, đƣợc ứng dụng ở phần lớn khu vực nƣớc đƣợc làm lạnh và bề mặt hấp thụ nhiệt Xem tại trang 19 của tài liệu.
Loại ống hình hộp lớn hơn đƣợc thay thế bởi membrane wall đƣợc làm bằng những thanh thép đƣợc hàn với nhau xen kẽ với các ống - Slide NHIỆT điện nhóm 3

o.

ại ống hình hộp lớn hơn đƣợc thay thế bởi membrane wall đƣợc làm bằng những thanh thép đƣợc hàn với nhau xen kẽ với các ống Xem tại trang 20 của tài liệu.
Sự đốt cháy diễn ra trong buồng hình trụ (có những gờ lƣợn để tăng hiệu quả) và nó thì nằm trong 1 ống áp suất hình trụ khác - Slide NHIỆT điện nhóm 3

t.

cháy diễn ra trong buồng hình trụ (có những gờ lƣợn để tăng hiệu quả) và nó thì nằm trong 1 ống áp suất hình trụ khác Xem tại trang 27 của tài liệu.