0

Bài tập lớn Nhiệt điện nhóm 18 GIAO DIỆN NGƯỜI MÁY

25 469 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 17:09

tự động hóa NM Nhiệt Điện, nhà máy nhiệt điện, nhiệt điện, tự động hóa        !"#$%& Máy ghi  !"#$%  !"#$&  ' Các cơ cấu chỉ thị ()*)+,- .))()*)+, Báo cáo Bộ đếm Bộ điều khiển Chuyển mạch và nút ấn Màn hình ti vi #$%&'(#&")*+,&-&./0123&4#5& Luận điểm hiện nay Hiển thị CRT /",)0 /",12 /",34 /",!"#$ /",567 /",)89 1''6&"#$%& 1' !7&")*&" Máy ghi biểu đồ dải Các cơ cấu chỉ thị Các bộ điều khiển Các thiết bị ngoại vi :;-2 ;<=> -8#9:6$   ?6@2 ;A83!02B&2C4?)D6@EA;E;)) 4<)B?2;6@#1##FG"H9E76@I))0!,)D;2  #?#I)4#3EF))B)D6I(67)E;J6I#6I)2;6@EA ;A#6I)2K))L)4M))0!,)!0N)D4<E;E7)))+ ,6@EA;)1" F))#F)+!O 7))0!,2K))L)0P:K #F)+#K)(Q 0P)!K#FG"QN#K)D4< R;#N#S)D))0!,##N))+,L)4#6I)* M))0!,)+ TE;))!<)U 9V)D4<1#6I)6@EA;4,)) " !5)DE;2 #3#K2W)DE#0G#FG?)D4<WX-)I +,#SX)10!,#NJ2Y#"#*E;D .9D )D ?G0Y#"#?#K Z))0!, FG-[E;!K#FG"#\WX3!0)[? #6I)) "G]. ) FE;#6E;%#FG"^#1)))()*)+,E;0!, #FG")1"#6I)#_)W2_`!&#16@EA;)1"a)#K 4N)DF!02Kb)_?#?E;?G0#?W#6I)9#0)))()*)+, #6I)EA;!W#?G0Y))+,?#Kc*E;U)1#6I)99L)0 E;%E7))G0#6I)Y#")+, )!K#FG"Y#6I)TG0E7!&#FG" GK2 )1))0 !,#*#")+,))!04<E;#FG"#S*6@EA;)1"  #38)0#KEA;L#K EA;!O #F)+#S)D))!K #FG"E;)+#,!K#FG"><N47N)D4<#6I))+,!W2K &E;#+b*#6I)#L%#"G]47NG)B!#KGX 6@EA;E;4<#6I))!?G&E;J2/');2E?)E7 !&#FG"G0IE;!K#F)<!O >B6@))0!,#FG"#6I) TE72_`!&#FG"WS22T^\ ))0!,)+,)1"#6I)T X))!K#FG"W)Y2K#K))) "2N)4 E;))b*#"#FG" #K)(#6I)TE;!;#FG"X !K#F)+!O -67)0!,)+ ,E;!K#FG" K@TGG0b))007U))0!,#?d!T #S#6I) 0)))0!,G-[@L F&!J#??6@e2 #6I) ) "#A2)-)%54<(:&#FG"; );WXYIE7))0 !,)+,E;#FG"6@EA;GB)%&;2E?)WGEL)4< )%#FG"#6I)5. LMJ2fghi#0fgjkEV)%)1))0!,6( L>-?#6I)#6E;E;",X2;<EHFG?)D))2;<G2  2U))D9$()1"#6I)TX6@ !&#FG");2  #6I)!,2 -#"#FG"- ",8?)DB4<X ))2;<E)1"#6I)#"X!; R7LX0)D))E5dl))E2N)42B7E;#6@ F9)#K) L??)D)0!,%#FG"W;2 #6I) #]?#"F0 !,6(LEV)%#6I)dmE;EVn#6I)dmFJ27E<EA 15U ##6I)#6W#. L2B&MN0!,dm)?4M@G<67) #1#6I)#6#1))l#" #3?#\#6I)&ALXL2B&)D N?27* # ; '< ;   = "#$%< = &) > &?9@ABC< ; &&?9@ADE >B o 2B p . q 6X o Gr s  q X p 6( q 2 o  o X s 2B p ) o )( s B p Rr o  p EX q  6 t X o ! p X p  q 6u2 o 2 o )r s  p 2 o ! o X p E q ) o )!B p #X q GX s >B o # o E. s ) o 6 t 2 o ) q ##6( p )6 s  p E q B s X66 s X o ! p X p # p  q  ) o  G s J)). o ) o )6(X p )EX p )#X q GX s ) o ) q 2 o  # ; F"  o )). o B p X p E( o  p #B q  p E( o ) o ) o  p !X o 4 o r q #6( p ) X s  p Xf p )E q ( q r q X s  p X p )G o )HB q  p  q #6( p ) p !( s ) o ) q #X s 2 #6( p )#J p 6 q 6 p  #B s ) s !X o 4 o r q Xf! s E q #6( p )) X s E( o B o )#B p GB #B s  o  p ( q 6 p )#6( p )X s X p ( s X#B q  p !( s ) o )#X s 2E q ) q ) X s #B p E( o  q  #X s 2#BB o #B q  p  o )#B p )(5 s 6 p )#6( p ) p )( s 6 t ( X s 26E( o  6 o  p fvkRwk/xr q #B p )(5 q 2B p 6 p ) p 6 p  HB q  p ( s X! s )). o 2B p 6 t X p ) s 4 o r q  p 4 o r q E. p  q . o  6 t  p )6( q E. p  q #X s 4 X o # p B4) o ) p #B p . q #. 6 t  o  p  q  q . o 6 t  p )EX p )4 s  o )). o BEX q E. p  q ) o )#X q GX p E q 6 t  p #B p  6( o )# o  p 2B p ( q #X s 2) p X s ). q ) s 6( q E. p  q )) o )B6( o )#. o 6( q   q h#X o w( q  p ). q ) s 6 p 4 s  o ) o X s G o  q ( o 2B p B o J2E q 6 t 6 t X p  q  6( q #6( p )66 s !( s 2B p ! s  HX s EX p ) q ) o X p 4 s E( o 6( q E. p  q r q  s 525 o #X o 2B p ) o )X q  . q E q  t  q  o GB)r s #(. q  q 6 t )X o ) q  2 o 2 q ) o  s ) o  B o )#B p ( p r o 6 p  o X s ) s 6 t  q #X o X s B46 t X o GX o GX s 6 ! o GX s  q 6( q E. p  q  t . p B4 o r q #6( p )) o  p  p X p 6 q 2 o  ! s  q ! s . q  s  p  # ; F" # G &"2$ > &  o )6 t X p #6( p )E t X2B p ! s ) o #6( q Gr o fkJ p )fv)PvihJ p )yki22Q!Xt #X s 6 p  #B s ) s !X o 4 o r q 6( o )# o HB p B p ) s 2B p ! s X p 4 s  q hJ p )i)Pfkv  fvj22Qz s 6 t ! s  q 2B p G2#B q B q 4 >6( q r q ! s ) o vheE q 6) o  6 t X o ! p ) o X s G o  q j q  6 p  #B s !X o 4 o r q . 2B p 6 p  #B s )( p )) s 2B p 5J o G o J p ) q 2B p B o   o B42B p XGX o ( o ) X s #B p ) s 2B p  E( o 2B p  q  p #X s 2)B o ) q 5 X B o ! s Z o  p !X o 4 o r q  #B s ) o   q #J p X p #X s ) X s  q  5 XB o ! s ^ s  p #B p ) s ! s ) o X s ) p 6 p Er q E. p  o  p  p #B p !r q 6( q 6 t  wk#X o jk. q J2G s ) o )6 q .2Z s ) o ) q . o ( p r o )!. o )6 o 2 o E q 2 o  )r s  p  q 6#J p )!X p E( o 2 o ! s  q !( s Er q E q !X s Xt2B p G s ( q  q   s (. o X q  p !X) s ! s E( o !X q r o ) o G s ( q  s  q  . o  q #X s #6( p ) p # o ) s ! s ( o #X s 2GB( p r o  J p ) q 2 o ! s  q r o 6 s  p  q  6) o . o B s  p !( s  o ) s  ) o 6(#B o . o / !6 s X p ) o X s #6( p )X) q 2B p ! s #X s ) o X s  o ) o ) !X o 4 s ! o  X s 2)E q . o #6( p ). p B46 t X o #X s 2B o E( o  ) o   q  # ; F" # G &"2H > &   o ! s . q #6( p ) q 2X2B p ) o ! s 2 q #6( p ) o 6 q )B p . B p  fk)Pvih22Q)B o  p X2B p )B p )B o : s 6( q #6 q 2B p #r s #X o #X o #. o ) s  B p  q ! o ) X s  p )5 X4B p ^# o #6( q #B q  p  p J s E q  p )( q  ) o X s !X s Xt!( s 6 t X p X p )) s 4 o r q E. p  q E q . q  p B p )E q B o ) #B p ) s ! s R p r o ) s ) s ) X s #B p ) q E( o  q #X s 2X4#X o  p #B p : s ) ). o 2B p )r s B o ( q 6 p )) s ) o )!X o #6( p )# o ! s . q )( s ( o 6( q ( o (fk . q E( o 2 o ! s  q 2( o ) o X s # p )B o  B p J p )! q ! o  o )!X p ) o X s #6( p )J o #J p #X s  q 2X q ! s ) o  o  . q 6( q vh#X s 2E( o 6 t 2 o ) o B o #X s 2( o (yr q   q 2 o G2HX q # o  t  s 6( s #X o ! s #X s # o . o 2B p ). o 2E q 2B p )B o 6 p  p )) X s ) s B o )#B p  q 6 p  p ) ) X s ) s ! s  q ) o X s # p )#6( p )6E. p B o ). o 2 q # s #X s 66 t 6 p X p  p )) s 6 t X p  6 t B p ( o 6( q ) o 2B p ) p 6 p ) s B o )#B p  q E q ! s HX s  o E. o !. s  B o )#B p ) X s #B p ) s  q 5 XB o ! s  s  q ( p E( o B o )#B p ! s >6( q  q fkE q f)ePvi22eQ{iE q vPifQ{viE q hPfkvQ{fE q |PvkhQ # ; F"I > &# G & HX s  s 2Gr o )6( o )6( q # t X o GX o 2 o X s  p E( o Gr o )6( o ))X q B p )r s  q  h)Pfkv22QE q 2B p  q ) X s #B p X o  X s #B p ) s  q 6( q  q ) X s  #B p 6 q X5B o 6( o 2B s )r s  p ) s ) o )) X s #B p ) s ) s ) s 2 )r s X s  p  J s   o y p u} p )X q B p w)Pfiv22QX s  p w) s  o  p #6( p )E q ) o )B #6( p )6( o )# o ) o X s #6( p )GX s 2!J q ) o )2( s ) o ). q  q X p  } p ) o )X q B p y)Pjw22Q)r s X s X p v) s 6 t X p E q 52 p ) o ) . q ) q  p . q #J q ) s ! s  } p w)PfivQ6 s  p . o . o E( o y . o ) s ) o ) p r q ) o #X o y q #6( p )) q #J p  o  p ( q 6 p )5. o X p ( s X2 q  r q  p 2B p !X) s ! s B o  s Gr o J p ) q ) o )#X s 2 s #6( p )) X s E( o  q )). o  )r s B o ) o )! s  q #X s f o  # ; F'I G  =  /X s  p  o  p X p ( q #6( p ))). o !( s ) o ) q . q X4#6( p )) X s #B p  X).#6( p ))#B p G2B p 6 p  #B s !X o 4 o r q #6( p )## p ).) o X s  q r q  q  J p ) q J q #6 o 6J s #6 o E. s B p . o .6( q 6( q # p )6 q  o   s # o X#r s J p ))X q G2#B q B q  o ) q . q )r s  q ) o X s  q #X s 2#r s  ). o  s J p ) q Gr o #6( p ) o J p ) q #X s 2 o  o X s  p ) o  s  q 2EX p )B p #6( p )5.  6 p E( o ) X s #B p ) s ).#6( p )G o Zr o ))( s B p  q )X q B p vfeh )Pij22Q{)X q )w)Pfiv22Q)X q  q h~Pffh22Q 1F'J! <&2$&"  "#K)D)]#6I)))*!WL4 )D2K)K. )DI.  X )*L4 #6I). !W%-?5 X4)K. )2;#6I)  1F'J!K$L&6$ ;2 ) Xm)))0!,)D;2 J6Ib7(NT !&#6I)2B&WXE;)1)]N#"2)9)D!; ;]) "#K2K )E%2X!F2_)D).#6I)!•)G&vfw22)F;H6I)TXKfkv22 KE;)vih22E;#6I))02 )+,)1"#6I)#')M%#FG">B 6@#"T2K!X)D2 )+,PN&QX!&(2;6@EA;)1"#') )bM2KG&))!W<2G02)b)Sd)*;)1";919 )S2_);2;)T ^&*Mk#0iPk#0yhiGQ)#0k#0ykPk#0vkjGQ&). GBMfk#0kPw|gG#0kQ)#0yk#0kPvkj#0 kGQMi#0}iW67)Pfvi#0}fviGQ)#0yk#0 fiPjhj#0yjhGQ9f€  !7&" 1$ ?6@EA;E72 0!,B!)B?;2K#"2AI .2)L2)D#FG?)*2>0!,B!#6I)T!&)1")1w; #"2E7|#"2W23;L #3#FG?#6I)B!!W2K)&!L#KE; 2K!&#•)1"<* 2;#6I)5)#,#6I))m"$)DL)9HFG?!* !<6@#6I)AG)B)&!#6I)T!W6@EA;62U)#K )D!&ES0m))#0G4 EF#FG?!<6@ Z34<#6I)GT)m))D0!,B!)1"T2K))L #K_)&6@EA;T)#* mK)E;<L)&! ><L)&!#6I)4 #)m"!W‚=1N3!0#6I)!"ƒX < MNC9 8!K#02wE;|G-)67)E;<N)D2K2 #9)#KL#K)1" #6I)TX!&#"))*B)6@EA;EFLXmX?LdE; 4<N&„2H026@;G04&)D2K5#?#6I)NW58!K #02w)1"#6I);)(68!K#02|6@LX2N)#?dE;)+ ,8!K#02)1";$)D,#6I)5)#,67)0Af#F)+ #6I);)DG;;2K[#02)B))&!)1"#1E;[ #02#6I)72K,!T#S2K))L#K)…)1";6@EA;!*2b  O&" !CP:3& >0!,0!,)+,!K#020!,B!)[6@EA;4)) #FG?)D4<^EA #O67)!&)D0!,#FG"",!04<)1 ,#6I)#FG",#_E;,-?#S0!,#FG"))*8 6(?)6@EA;#" #3#FG?4</')1" #3,2 )0)')0#K!O  L#K)D4<EA;E;)0#K!O #"  #3,#S +#,0!,#F)<G0)#NE;9)#K;)1`#")6@EA; E70!,#FG"D L)6GB&;0!,#FG"#?d)10G0G0b) .     !"#$%& Máy ghi  !"#$%  !"#$&  '. 1''6&"#$%& 1' !7&")*&" Máy ghi biểu đồ dải Các cơ cấu chỉ thị Các bộ điều khiển Các thiết bị ngoại
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập lớn Nhiệt điện nhóm 18 GIAO DIỆN NGƯỜI MÁY,

Hình ảnh liên quan

Những bộ đếm 6 và 8 digit ,kích thước và hình dạng của một máy đo tốc độ tự động,có thể được gắn trên bảng để cung cấp thông tin cho người vận hành về sự tiêu thụ nhiên liệu dự trử và  quá trình tạo ra sản phẩm.Đếm thường là kết quả của một xung điện được - Bài tập lớn Nhiệt điện nhóm 18 GIAO DIỆN NGƯỜI MÁY

h.

ững bộ đếm 6 và 8 digit ,kích thước và hình dạng của một máy đo tốc độ tự động,có thể được gắn trên bảng để cung cấp thông tin cho người vận hành về sự tiêu thụ nhiên liệu dự trử và quá trình tạo ra sản phẩm.Đếm thường là kết quả của một xung điện được Xem tại trang 10 của tài liệu.
Phần cầm tay của bảng thiết bị có thể chứa một công tắc xoay để cho sự lựa chọn và chuyển đổi các thiết bị thay thế,dụng cụ đo,mạch,và các cơ sở của nguồn năng lượng hoặc điều  kiện cho phép và các nút nhân cho điều khiển  động cơ và đèn chỉ thị trạng thá - Bài tập lớn Nhiệt điện nhóm 18 GIAO DIỆN NGƯỜI MÁY

h.

ần cầm tay của bảng thiết bị có thể chứa một công tắc xoay để cho sự lựa chọn và chuyển đổi các thiết bị thay thế,dụng cụ đo,mạch,và các cơ sở của nguồn năng lượng hoặc điều kiện cho phép và các nút nhân cho điều khiển động cơ và đèn chỉ thị trạng thá Xem tại trang 11 của tài liệu.
Có 6 loại màn hình hiển thị với giao diện người máy số.Các màn hình hiển thị này thay đổi từ nhà cung cấp này đến nhà cung cấp khác,nhưng những mô tả sau đây sẽ xem xét đến các  loại có sẳn trên thị trường. - Bài tập lớn Nhiệt điện nhóm 18 GIAO DIỆN NGƯỜI MÁY

6.

loại màn hình hiển thị với giao diện người máy số.Các màn hình hiển thị này thay đổi từ nhà cung cấp này đến nhà cung cấp khác,nhưng những mô tả sau đây sẽ xem xét đến các loại có sẳn trên thị trường Xem tại trang 14 của tài liệu.
tương phản với sự sắp xếp cố định của các thiết bị trên một bảng truyền thống,người vận hành phải chấp nhận thậm chí là các thiết bị bổ sung  và được kéo dài trong suất một bảng.Và màn hình  hiển thị nhóm có thể được thiết kế để biểu diễn chỉ duy nhất nhữ - Bài tập lớn Nhiệt điện nhóm 18 GIAO DIỆN NGƯỜI MÁY

t.

ương phản với sự sắp xếp cố định của các thiết bị trên một bảng truyền thống,người vận hành phải chấp nhận thậm chí là các thiết bị bổ sung và được kéo dài trong suất một bảng.Và màn hình hiển thị nhóm có thể được thiết kế để biểu diễn chỉ duy nhất nhữ Xem tại trang 15 của tài liệu.
Màn hình khái quát sẽ được ứng dụng thông thường vào mẩu này: Kể từ khi các nhóm này được lựa chọn rất có thể sẽ được biểu diển cho một số lượng các địa điểm,người vận hành có thể  nhìn vào màn hình hiển thị để dò bất kì sự cố nào.Sự chệch hướng lệch ra k - Bài tập lớn Nhiệt điện nhóm 18 GIAO DIỆN NGƯỜI MÁY

n.

hình khái quát sẽ được ứng dụng thông thường vào mẩu này: Kể từ khi các nhóm này được lựa chọn rất có thể sẽ được biểu diển cho một số lượng các địa điểm,người vận hành có thể nhìn vào màn hình hiển thị để dò bất kì sự cố nào.Sự chệch hướng lệch ra k Xem tại trang 16 của tài liệu.
bảng hiển thị nhóm.Người vận hành có thể giao tiếp từ hiển thị nhóm ,chọn ra các chức năng bởi di chuyển đai gạt đến địa điểm mong muốn trên màn hình và thay đổi thông số từ bàn phím.Một  cách thay nhau,một số hệ thống cho phép sự chọn lựa của các chức nă - Bài tập lớn Nhiệt điện nhóm 18 GIAO DIỆN NGƯỜI MÁY

bảng hi.

ển thị nhóm.Người vận hành có thể giao tiếp từ hiển thị nhóm ,chọn ra các chức năng bởi di chuyển đai gạt đến địa điểm mong muốn trên màn hình và thay đổi thông số từ bàn phím.Một cách thay nhau,một số hệ thống cho phép sự chọn lựa của các chức nă Xem tại trang 17 của tài liệu.
đỏ,và 3 là màu xanh da trời.Từ 3 màu sắc cơ bản đó,màn hình hiển thị có thể có thêm với màu đỏ,màu xanh lá cây,màu vàng,màu xanh da trời,màu hồng sẩm,màu xanh lơ,màu đen và màu trắng. - Bài tập lớn Nhiệt điện nhóm 18 GIAO DIỆN NGƯỜI MÁY

v.

à 3 là màu xanh da trời.Từ 3 màu sắc cơ bản đó,màn hình hiển thị có thể có thêm với màu đỏ,màu xanh lá cây,màu vàng,màu xanh da trời,màu hồng sẩm,màu xanh lơ,màu đen và màu trắng Xem tại trang 18 của tài liệu.
với các máy ghi bảng bởi vì chúng được lưu giữ trên băng từ hoặc đĩa và thông tin này có thể được lưu trử.Thông thường có 4 ghi chép biến quá trình cùng 1 thời điểm. - Bài tập lớn Nhiệt điện nhóm 18 GIAO DIỆN NGƯỜI MÁY

v.

ới các máy ghi bảng bởi vì chúng được lưu giữ trên băng từ hoặc đĩa và thông tin này có thể được lưu trử.Thông thường có 4 ghi chép biến quá trình cùng 1 thời điểm Xem tại trang 19 của tài liệu.