0

KHAI NIEM VE SOAN THAO VAN BAN

15 605 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 04:11

Soạn thảo văn bản là các công việc liên quan đến văn bản như soạn thông báo, đơn từ, làm báo cáo, khi viết bài trên lớp . B14. Khái niệm về soạn thảo văn bản B14. Khái niệm về soạn thảo văn bản Em hiểu thế nào là soạn thảo văn bản? Em hãy so sánh văn bản soạn thảo bằng máy tính và viết tay? Hệ soạn thảo văn bản là một phần mềm ứng dụng cho phép thực hiện các thao tác liên quan đến công việc soạn văn bản. Văn bản soạn thảo bằng máy tính đẹp, nội dung phong phú, dễ dàng sửa chữa sai sót, các thao tác biên tập (sao chép, di chuyển) thực hiện nhanh, đơn giản làm giảm tối đa thời gian soạn thảo . Quan s¸t vµ cho biÕt so¹n th¶o trªn m¸y tÝnh cã nh÷ng chøc n¨ng nµo? 1. C¸c chøc n¨ng chung cña hÖ so¹n th¶o v¨n b¶n 1. C¸c chøc n¨ng chung cña hÖ so¹n th¶o v¨n b¶n a. Gâ (nhËp) v¨n b¶n b. Söa ®æi v¨n b¶n • Söa ®æi kÝ tù, tõ b»ng c¸c c«ng cô: Xo¸, chÌn thªm, thay thÕ . • Söa cÊu tróc v¨n b¶n: Xo¸, sao chÐp, di chuyÓn, chÌn h×nh ¶nh vµo v¨n b¶n. Là một chức năng rất mạnh của các hệ soạn thảo giúp tạo ra các văn bản phù hợp, nội dung đẹp mắt. c. Trình bày văn bản Có ba mức trình bày: Mức kí tự, mức đoạn, mức trang. d. Một số chức năng khác * Tìm kiếm thay thế * Gõ tắt hoặc tự động sửa lỗi gõ sai * Tạo bảng, tính toán, sắp xếp trong bảng * Tự động đánh số trang * Tạo chữ nghệ thuật trong văn bản * In ấn . 2. Một số quy ước trong việc gõ văn bản a. Các đơn vị xử lí trong văn bản Kí tự Từ Câu Đoạn Hãy nhận xét về cách soạn thảo và trình bày của hai mẫu văn bản trên? Giữa các từ chỉ dùng một kí tự trống để phân cách. Giữa các đoạn chỉ xuống dòng bằng một lần nhấn phím Enter. Các dấu ngắt câu . , : ; ? ! phải đặt sát vào từ đứng trư ớc nó, tiếp theo đến dấu cách. Các dấu ) ] } cũng phải đặt sát vào từ đứng trước nó, tiếp theo đến dấu cách. Các dấu ( { [ phải đặt sát vào bên trái kí tự đầu tiên của từ tiếp theo. b. Một số quy ước trong việc gõ văn bản . hiện các thao tác liên quan đến công việc soạn văn bản. Văn bản soạn thảo bằng máy tính đẹp, nội dung phong phú, dễ dàng sửa chữa sai sót, các thao tác
- Xem thêm -

Xem thêm: KHAI NIEM VE SOAN THAO VAN BAN, KHAI NIEM VE SOAN THAO VAN BAN,

Hình ảnh liên quan

* Tạo bảng, tính toán, sắp xếp trong bảng * Tự động đánh số trang - KHAI NIEM VE SOAN THAO VAN BAN

o.

bảng, tính toán, sắp xếp trong bảng * Tự động đánh số trang Xem tại trang 7 của tài liệu.

Từ khóa liên quan