0

KH Nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe

33 766 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 03:11

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG MỚI HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG MỚI TRONG PHẦN TRONG PHẦN NUÔI NUÔI DƯỠNG CHĂM SÓC SỨC KHOẺ DƯỠNG CHĂM SÓC SỨC KHOẺ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON NĂM 2009 CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON NĂM 2009 Giảng viên Giảng viên Nguyễn Hồng Thu CVC Vụ giáo dục mầm non Nguyễn Hồng Thu CVC Vụ giáo dục mầm non MỤC TIÊU BÀI HỌC MỤC TIÊU BÀI HỌC  Học viên nắm được các nội dung hoạt động Học viên nắm được các nội dung hoạt động nuôi dưỡng chăm sóc bảo vệ sức khỏe nuôi dưỡng chăm sóc bảo vệ sức khỏe trong chương trình giáo dục mầm non 2009 trong chương trình giáo dục mầm non 2009  Một số điểm mới trong chương trình giáo dục Một số điểm mới trong chương trình giáo dục mầm non mầm non + Nhu cầu khuyến nghị về năng lượng các chất + Nhu cầu khuyến nghị về năng lượng các chất dinh dưỡng dành cho trẻ mầm non dinh dưỡng dành cho trẻ mầm non + Cách sử dụng biểu đồ tăng trưởng mới + Cách sử dụng biểu đồ tăng trưởng mới  Cách sử dụng sổ theo dõi sức khỏe trẻ em Cách sử dụng sổ theo dõi sức khỏe trẻ em  Biết vận dụng vào thực tiễn chăm sóc giáo dục Biết vận dụng vào thực tiễn chăm sóc giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non NHỮNG THÔNG TIN CHÍNH CẦN TRUYỀN ĐẠT NHỮNG THÔNG TIN CHÍNH CẦN TRUYỀN ĐẠT - Nội dung nuôi dưỡng chăm sóc bảo vệ sức khỏe - Nội dung nuôi dưỡng chăm sóc bảo vệ sức khỏe trong chương trình giáo dục mầm non 2009. trong chương trình giáo dục mầm non 2009. - Hướng dẫn sử dụng bảng nhu cầu dinh dưỡng khuyến - Hướng dẫn sử dụng bảng nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị dành cho người Việt Nam theo Quyết định số nghị dành cho người Việt Nam theo Quyết định số 2824/QĐ –BYT ngày 30 tháng 7 năm 2007 2824/QĐ –BYT ngày 30 tháng 7 năm 2007 - Hướng dẫn sử dụng biểu đồ phát triển trẻ em - Hướng dẫn sử dụng biểu đồ phát triển trẻ em Sử dụng Sử dụng biểu đồ phát triển theo dõi sức khỏe trẻ em (BĐPT) biểu đồ phát triển theo dõi sức khỏe trẻ em (BĐPT) + Có hai loại biều đồ: biểu đồ theo dõi cân nặng theo + Có hai loại biều đồ: biểu đồ theo dõi cân nặng theo tuổi chiều cao theo tuổi tuổi chiều cao theo tuổi + Nếu đường phát triển của trẻ đi lên các giá trị + Nếu đường phát triển của trẻ đi lên các giá trị cân, đo nằm ở kênh màu xanh là trẻ phát triển bình cân, đo nằm ở kênh màu xanh là trẻ phát triển bình thường thường TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG 1. 1. Hoạt động 1: Ôn lại nội dung nuôi dưỡng Hoạt động 1: Ôn lại nội dung nuôi dưỡng chăm sóc bảo vệ sức khỏe trẻ em trong chăm sóc bảo vệ sức khỏe trẻ em trong chương trình giáo dục mầm non. chương trình giáo dục mầm non. Bạn cho biết trong chương trình giáo dục mầm Bạn cho biết trong chương trình giáo dục mầm non mới ban hành theo ( non mới ban hành theo ( Thông tư số: 17 / Thông tư số: 17 / 2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ) phần ) phần nuôi dưỡng chăm sóc sức khỏe có gì mới ? nuôi dưỡng chăm sóc sức khỏe có gì mới ? Nội dung nào khác Nội dung nào khác với chương trình giáo dục với chương trình giáo dục mầm non năm 1994 mầm non năm 1994 Nội dung nuôi dưỡng Nội dung nuôi dưỡng chăm sóc bảo vệ sức khỏe chăm sóc bảo vệ sức khỏe 1. Tổ chức ăn 1. Tổ chức ăn 2. Tổ chức ngủ 2. Tổ chức ngủ 3. Vệ sinh 3. Vệ sinh • Vệ sinh cá nhân. Vệ sinh cá nhân. • Vệ sinh môi trường: Vệ sinh môi trường: 4. Chăm sóc sức khỏe an toàn 4. Chăm sóc sức khỏe an toàn  Khám sức khoẻ định kỳ. Khám sức khoẻ định kỳ.  Theo dõi, đánh giá sự phát triển của cân nặng chiều cao Theo dõi, đánh giá sự phát triển của cân nặng chiều cao theo lứa tuổi. theo lứa tuổi.  Phòng tránh các bệnh thường gặp. Theo dõi tiêm chủng. Phòng tránh các bệnh thường gặp. Theo dõi tiêm chủng.  Bảo vệ an toàn phòng tránh một số tai nạn thường gặp. Bảo vệ an toàn phòng tránh một số tai nạn thường gặp. Trong các nội dung trên có một số điểm thay đổi, Trong các nội dung trên có một số điểm thay đổi, đó là nhu cầu đó là nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị, cách sử dụng biểu đồ phát triển, bảo dinh dưỡng khuyến nghị, cách sử dụng biểu đồ phát triển, bảo vệ an toàn phòng tránh tai nan thường gặp vệ an toàn phòng tránh tai nan thường gặp Hoạt động 2: Hoạt động 2: Giới thiệu bảng nhu cầu dinh dưỡng khuyến Giới thiệu bảng nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị phần dành cho người việt nam nghị phần dành cho người việt nam ( ( T T heo Quyết định số 2824/QĐ –BYT ngày 30 tháng 7 năm 2007 heo Quyết định số 2824/QĐ –BYT ngày 30 tháng 7 năm 2007 ) ) Cơ sở để ban hành Cơ sở để ban hành  QĐ của Chính phủ phê duyệt chiến lược quốc gia về QĐ của Chính phủ phê duyệt chiến lược quốc gia về dinh dưỡng 2001 – 2010 kế hoạch triển khai dinh dưỡng 2001 – 2010 kế hoạch triển khai  Thực tiễn thực hiện Bảng nhu cầu dinh dưỡng cho Thực tiễn thực hiện Bảng nhu cầu dinh dưỡng cho người Việt nam 1996 người Việt nam 1996  Thực tiễn điều kiện phát triển kinh tế xã hội điều Thực tiễn điều kiện phát triển kinh tế xã hội điều kiện sống của người dân kiện sống của người dân  Khuyến nghị nhu cầu dinh dưỡng của FAO/ WHO/ Khuyến nghị nhu cầu dinh dưỡng của FAO/ WHO/ 2004 2004 Khuyến cáo của tổ chức Ytế Thế giới Khuyến cáo của tổ chức Ytế Thế giới  Sữa mẹ là thức ăn lý tưởng cho trẻ trong năm đầu Sữa mẹ là thức ăn lý tưởng cho trẻ trong năm đầu  Bú ngay sau sinh Bú ngay sau sinh  Bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu. Bú mẹ kéo dài, có thể hết Bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu. Bú mẹ kéo dài, có thể hết năm thứ 2 năm thứ 2  Cho ăn bổ sung (ăn dặm) từ tháng thứ 7 Cho ăn bổ sung (ăn dặm) từ tháng thứ 7  Các thực phẩm nguồn động vật rất tốt giúp trẻ phát triển khoẻ Các thực phẩm nguồn động vật rất tốt giúp trẻ phát triển khoẻ mạnh năng động mạnh năng động  Đậu, đỗ, đậu lăng, vừng, lạc các loại hạt rất tốt cho trẻ Đậu, đỗ, đậu lăng, vừng, lạc các loại hạt rất tốt cho trẻ  Rau có lá màu xanh thẫm quả có màu vàng đậm cho trẻ đôi Rau có lá màu xanh thẫm quả có màu vàng đậm cho trẻ đôi mắt sáng giúp phòng chống các bệnh nhiễm khuẩn mắt sáng giúp phòng chống các bệnh nhiễm khuẩn  Sử dụng đa dạng các loại thực phẩm giúp cho cơ thể hấp thu các Sử dụng đa dạng các loại thực phẩm giúp cho cơ thể hấp thu các chất dinh dưỡng tốt hơn. Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau nhằm chất dinh dưỡng tốt hơn. Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau nhằm cung cấp đủ năng lượng các chất dinh dưỡng cho trẻ phát cung cấp đủ năng lượng các chất dinh dưỡng cho trẻ phát triển. triển. Giới thiệu Bảng nhu cầu dinh dưỡng Giới thiệu Bảng nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị dành cho người Việt Nam theo Quyết khuyến nghị dành cho người Việt Nam theo Quyết định số 2824/QĐ –BYT ngày 30 tháng 7 năm 2007 định số 2824/QĐ –BYT ngày 30 tháng 7 năm 2007 Nhóm tuổi Nhóm tuổi Chế độ ăn 1996( cũ) 1996( cũ) NCNL/ ngày NCNL/ ngày 2007 ( mới) 2007 ( mới) NCNL/ ngày NCNL/ ngày Nhu cầu tại Nhu cầu tại trường/ngày trường/ngày Kcal(chiếm 60- Kcal(chiếm 60- 70% NC cả 70% NC cả ngày) ngày) 3 - 6 th 3 - 6 th Bú mẹ 550 550 555 555 330 - 338,5 330 - 338,5 6 - 12 th 6 - 12 th Bú mẹ + ăn bột 550-710 550-710 710 710 426 - 497 426 - 497 12 - 18 12 - 18 th th Ăn cháo + bú mẹ 710 - 900 710 - 900 1180 1180 708 - 826 708 - 826 18 - 24 th 18 - 24 th Cơm nát + bú mẹ 900-1100 900-1100 24 - 36 th 24 - 36 th Cơm thường 1100-1300 1100-1300 3-5 tuổi 3-5 tuổi Cơm thường 1400-1600 1400-1600 1470 1470 735 - 882 735 - 882 (50-60%NC ca (50-60%NC ca ngày) ngày) Cơ cấu năng lượng có thay đổi Cơ cấu năng lượng có thay đổi (Trong 100kcal) (Trong 100kcal) Các chất cung Các chất cung cấp NL cấp NL Cũ Cũ % % Mới Mới % % Nhà trẻ Nhà trẻ Mẫu giáo Mẫu giáo Chất đạm Chất đạm (Protit) (Protit) 12 - 15 12 - 15 12 - 15 12 - 15 12 - 15 12 - 15 Chất béo Chất béo (Lipit) (Lipit) 15 - 30 15 - 30 35 - 40 35 - 40 20 - 30 20 - 30 Chất bột Chất bột (Gluxit) (Gluxit) 55 – 73 55 – 73 45 – 53 45 – 53 55 - 68 55 - 68 Nhu cầu protid cho trẻ Nhu cầu protid cho trẻ Nhóm tuổi Nhóm tuổi Nhu cầu protid (g/ngày) Nhu cầu protid (g/ngày) Yêu cầu về tỷ Yêu cầu về tỷ lệ (%) protid lệ (%) protid động vật động vật Với NL từ protid = 12%-15%, Với NL từ protid = 12%-15%, NPU khẩu phần = 70% NPU khẩu phần = 70% Trẻ nhỏ đến 6 tháng Trẻ nhỏ đến 6 tháng 12 12 100 100 7 - 12 tháng tuổi 7 - 12 tháng tuổi 21 - 25 21 - 25 70 70 1 - 3 tuổi 1 - 3 tuổi 35 - 44 35 - 44 60 60 4 - 6 tuổi 4 - 6 tuổi 44 - 55 44 - 55 50 50 7 - 9 tuổi 7 - 9 tuổi 55 - 64 55 - 64 50 50 [...]... 1 2 Kết quả kh m sức kh e của trẻ được ghi ở các trang 2-9 Khi kh m sức kh e cho trẻ cán bộ y tế cần ghi rõ ngày, tháng , năm kh m ( cột 1),kết quả kh m sức kh e hướng dẫn điều trị hoặc tư vấn sức kh e (cột 2) ; kết quả cân đo ghi ở cột 3; bạn cần kiểm tra cẩn thận các hướng dẫn điều trị tư vấn sức kh e cho trẻ trước khi rời phòng kh m bệnh thực hiện theo chỉ dẫn của cán bộ y tế Khi thực hiện... chủng từng loại vacxin 3 Khi sử dụng biểu đồ tăng trưởng trẻ em 4 Để giúp bạn có thể tự theo dõi sự phát triển của trẻ cách chăm sóc phù hợp, chúng tôi đã trích dẫn một số tư liệu từ nguồn của UNICEF để bạn tham kh o (chủ yếu dành cho các bậc cha mẹ) kết hợp với những lời khuyên về chăm sóc bảo vệ sức kh e cho trẻ sẽ giúp bạn nuôi trẻ kh e mạnh phát triển hài hòa về thể chất tinh thần Trân trọng... Số trẻ bị suy dinh dưỡng theo cân nặng (bao gồm SDD vừa SDD nặng); tỷ lệ so với số trẻ được theo dõi biểu đồ phát triển cân nặng 3 Số trẻ bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (bao gồm thấp còi độ 1 độ2 ); tỷ lệ so với số trẻ được theo dõi biểu đồ phát triển chiều cao Hướng dẫn sử dụng sổ theo dõi sức kh e trẻ em Sổ được dùng để theo dõi sức kh e trẻ em từ sơ sinh đến 72 tháng tuổi 1 Khi sử dụng sổ TDSKTE... thẳng, vai tay buông thõng tự do ở hai bên người, đầu gối kh ng được trùng Dịch thanh chặn nhẹ nhàng cho đến khi chạm vào đỉnh đầu của trẻ Khi đọc thì tầm mắt của người đo phải ngang với thanh chặn của thước đo sau khi đã chạm vào đỉnh đầu của trẻ Đọc kết quả đo với độ chính xác là 0,1 cm Đo chiều cao đứng của trẻ Sau khi theo cân nặng, chiều cao chấm lên biểu đồ - Nếu cân nặng chiều cao... cao cố định trên nền nhà phẳng chắc, mặt thước áp sát vào tường hoặc cột thẳng đứng  Trẻ mặc quần áo nhẹ, kh ng đi giầy dép, đứng áp sát đầu, lưng, mông, bắp gót chân vào mặt thước, hướng mặt về phía trước Cho trẻ đứng thẳng, vai tay buông thõng tự do ở hai bên người, đầu gối kh ng được trùng  Dịch thanh chặn nhẹ nhàng cho đến khi chạm vào đỉnh đầu của trẻ  Khi đọc thì tầm mắt của người... cao Sử dụng số liệu này để điều chỉnh kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ phối hợp với các bậc cha mẹ cộng đồng có biện pháp can thiệp phù hợp Đối với cấp quản lý giáo dục mầm non Tùy theo nhu cầu quản lý mà từng cấp QL yêu cầu một số hoặc tất cả các số liệu nói trên Tuy nhiên, trong 12 năm trước mắt, để phần nào đánh giá chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ tạo điều kiện cho các địa phương từng bước... của thước đo sau khi đã chạm vào đỉnh đầu của trẻ  Đọc kết quả đo với độ chính xác là 0,1 cm Đo chiều cao đứng của trẻ Cách đo chiều cao đứng của trẻ từ 25 tháng trở lên cho đến 6 tuổi      Đặt thước đo chiều cao cố định trên nền nhà phẳng chắc, mặt thước áp sát vào tường hoặc cột thẳng đứng Trẻ mặc quần áo nhẹ, kh ng đi giầy dép, đứng áp sát đầu, lưng, mông, bắp gót chân vào mặt thước,... Nếu chiều cao của trẻ nằm ở kênh màu vàng là cân nặng cao hơn tuổi Tuy nhiên, để đánh giá trẻ béo phì phải dựa vào chỉ số chiều cao theo cân nặng Số liệu cần thu thập ở trường để điều chỉnh kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ phù hợp 1- Số trẻ được theo dõi biểu đồ phát triển trẻ em; tỷ lệ so với số trẻ ra lớp 2- Số trẻ bị suy dinh dưỡng theo cân nặng (bao gồm SDD vừa SDD nặng); tỷ lệ so với số trẻ được... của trẻ nằm ở kênh màu xanh đường biểu diễn có hướng đi lên ( ) là trẻ phát triển bình thường - Nếu cân nặng chiều cao của trẻ có hướng nằm ngang ( ) đe dọa - Nếu cân nặng của trẻ có hướng đi xuống ( ) là nguy hiểm - Nếu cân nặng của trẻ nằm ở kênh màu đỏ nhạt là SDD vừa - Nếu cân nặng của trẻ nằm ở kênh màu đỏ đậm là SDD nặng - Nếu cân nặng của trẻ nằm ở kênh màu vàng là cân nặng cao hơn tuổi...Nhu cầu về lipid cho trẻ em (Viện dinh dưỡng - 2006) Tuổi % năng lượng lipid/tổng số năng lượng % năng lượng acid béo kh ng no Tối đa Acid linoleic Acid Alpha linoleic 45 - 50 60 4.5 0.5 7 - 11 tháng 40 60 4.5 0.5 1 - 3 tuổi 35 - 40 50 3.0 0.5 4 - 18 tuổi 20 - 25 30 2.0 0.5 Nhu . Giáo dục và Đào tạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ) phần ) phần nuôi dưỡng và chăm sóc sức kh e có gì mới ? nuôi dưỡng và chăm sóc sức kh e có gì. trường: Vệ sinh môi trường: 4. Chăm sóc sức kh e và an toàn 4. Chăm sóc sức kh e và an toàn  Kh m sức khoẻ định kỳ. Kh m sức khoẻ định kỳ.  Theo dõi, đánh
- Xem thêm -

Xem thêm: KH Nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe, KH Nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe,

Hình ảnh liên quan

- Hướng dẫn sử dụng bảng nhu cầu dinh dưỡng khuyến - KH Nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe

ng.

dẫn sử dụng bảng nhu cầu dinh dưỡng khuyến Xem tại trang 3 của tài liệu.
Giới thiệu bảng nhu cầu dinh dưỡng khuyến - KH Nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe

i.

ới thiệu bảng nhu cầu dinh dưỡng khuyến Xem tại trang 6 của tài liệu.
Giới thiệu Bảng nhu cầu dinh dưỡng - KH Nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe

i.

ới thiệu Bảng nhu cầu dinh dưỡng Xem tại trang 8 của tài liệu.

Từ khóa liên quan