0

Ruou mo hinh sinh dong

20 275 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 03:11

GV: TRAÀN THÒ NGOÏC HIEÁU Tiết 54: Tiết 54: RƯỢU ETYLIC RƯỢU ETYLIC CTPT: C CTPT: C 2 2 H H 6 6 O – PTK: 46 O – PTK: 46 I. Tính chất vật lý: • Quan sát ống nghiệm đựng rượu Quan sát ống nghiệm đựng rượu etylic,nghiên cứu thông tin SGK. Nêu etylic,nghiên cứu thông tin SGK. Nêu tính chất vật lý của rượu etylic? tính chất vật lý của rượu etylic? * Rượu etylic là chất lỏng, không màu, sôi ở 78,3 0 , nhẹ hơn nước, tan vô hạn trong nước, hòa tan được nhiều chất như iot, benzen . H 2 O C 2 H 5 OH 100ml 45ml Rượu 45 0 • Quan sát thí nghiêm và cho biết: * Thể tích rượu ban đầu? * Thể tích hỗn hợp rượu và nước? * Hoãn hợp trên là rượu 45 0 . Vậy theá nào là độ rượu?  Số ml rượu etylic có trong 100ml hỗn hợp rượu và nước gọi là độ rượu Độ rượu = V rượu V hỗn hợp x 100 45 ml 100ml Tiết 54: Tiết 54: RƯỢU ETYLIC RƯỢU ETYLIC CTPT: C CTPT: C 2 2 H H 6 6 O – PTK: 46 O – PTK: 46 I. Tính chất vật lý: II. Cấu tạo phân tử:  Quan sát hình cấu tạo rượu etylic và viết công thức cấu tạo của rượu etylic? H H H H H H C C O Hoặc CH 3 -CH 2 -OH * Cấu tạo phân tử rượu etylic có đặc điểm gì khác với các hidrocacbon? *Trong phân tử có 1 nguyên tử H liên kết với O tạo ra nhóm – OH. Tiết 54: Tiết 54: RƯỢU ETYLIC RƯỢU ETYLIC CTPT: C CTPT: C 2 2 H H 6 6 O – PTK: 46 O – PTK: 46 I. Tính chất vật lý: II. Cấu tạo phân tử: III. Tính chất hóa học: III. Tính chất hóa học: 1. Rượu etylic có cháy không? * Thí nghiệm: Nhỏ vài giọt rượu etylic vào chén sứ rồi đốt. Nêu hiện tượng xảy ra? * Hiện tượng: Rượu etylic cháy với ngọn lửa màu xanh, tỏa nhiều nhiệt. * Phương trình: 0 2 5 2 2 2 3 2 3 t C H OH O CO H O+ → + 2. Rượu etylic có phản ứmg với natri không? * Thí nghiệm: Cho mẫu Na vào chén sứ đựng rượu etylic. Quan sát hiện tượng xảy ra? * Hiện tượng: Có bọt khí thoát ra, mẫu Na tan dần. * Phương trình: 2 5 2 5 2 2C H OH + 2Na 2C H ONa + H→ 3. Phản ứng với axit axetic: ( Học ở bài 45) Tiết 54: Tiết 54: RƯỢU ETYLIC RƯỢU ETYLIC CTPT: C CTPT: C 2 2 H H 6 6 O – PTK: 46 O – PTK: 46 I. Tính chất vật lý: II. Cấu tạo phân tử: III. Tính chất hóa học : IV. Ứng dụng: 1. Rượu etylic có cháy không? 2. Rượu etylic có phản ứng với natri không? 3. Phản ứng với axit axetic: [...]... gam CO2 và 10,8 gam H2O a/ Xác định công thức phân tử của A? Biết MA= 46 b/ Viết công thức cấu tạo của A? Biết A tác dụng với Na a/ Ta có: mC = (17,6 x 12) : 44 = 4,8 (g) mH = (10,8 x 2) : 18 = 1,2 (g) mO = 9,2 – (4,8 + 1,2) = 3,2 (g) Vậy A có chứa oxy Đặt A : CxHyOz 4,8 1,2 3,2 => x : y : z = : : 12 1 16 = 0,4 : 1,2 : 0,2 = 2 : 6 : 1 ⇒Công thức nguyên của A: (C2H6O)n ⇒MA = 24n + 6n + 16 n = 46 => n... Công thức cấu tạo của A là: CH3 – CH2 - OH Về nhà: * Đọc phần em có biết * Học bài và làm bài tập số 3,4 và 5 trang 139 SGK * Chuẩn bị bài axit axetic Caím ån quê Tháöy, Cä giaïo cuìng caïc em hoüc sinh âaî tham gia tiãút . * Chuẩn bị bài axit axetic. Caím ån quê Tháöy, Cä giaïo cuìng caïc em hoüc sinh âaî tham gia tiãút hoüc naìy
- Xem thêm -

Xem thêm: Ruou mo hinh sinh dong, Ruou mo hinh sinh dong,

Hình ảnh liên quan

 Quan sât mô hình cấu tạo rượu etylic vă viết công thức cấu tạo của rượu etylic? - Ruou  mo hinh sinh dong

uan.

sât mô hình cấu tạo rượu etylic vă viết công thức cấu tạo của rượu etylic? Xem tại trang 6 của tài liệu.