0

giao an hinh hoc 7 tam duocccccccccc

42 404 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 03:11

Tuần: 01 Ngày soạn: 15/8/2010 Tiết: 01 Ngày dạy: 17/8/2010 Chương I: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG. Bài 1: HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH I. MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1.Kiến thức: HS hiểu được thế nào là hai góc đối đỉnh, nắm được tính chất của hai góc đối đỉnh. 2.Kó năng: Rèn luyện kỹ năng về hình vẽ góc đối đỉnh với một góc cho trước. Nhận biết được các cặp góc đối đỉnh. 3. Thái độ: Bước đầu làm quen với suy luận. II.PHƯƠNG PHÁP: Đàm thoại, thảo luận, giải quyết vấn đề. III. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: Giáo viên: Thước thẳng, thước đo góc. Học sinh: Thước thẳng, thước đo góc. IV. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY: 1. Ổn đònh lớp: 1’ 2. Kiểm tra bài cũ: 2’ GV cho HS nhắc lại: thế nào là hai góc kề bù?. Nêu tính chất hai góc kề bù. 3. Bài mới: * Đặt vấn đề: Khi ta xét về vò trí hai góc chúng có thể có chung đỉnh kề nhau, bù nhau, kề bù. Hôm nay ta xét vò trí mới về hai góc đó là hai góc đối đỉnh TG Hoạt động của GV và HS Nội Dung 15’ Hoạt động 1: Thế nào là hai góc đối đỉnh GV cho HS quan sát hình vẽ 2 góc đối đỉnh, 2 góc không đối đỉnh trong SGK. GV: hai góc O 1 , O 3 ở hình 1 gọi là hai góc đối đỉnh. ?Thế nào là hai góc đối đỉnh GV:Có nhận xét gì về cạnh Ox và Oy, Ox’ và Oy’ Hs: - Cạnh Ox là tia đối của cạnh Oy - Cạnh Ox’ là tia đối của cạnh Oy’ GV: O ˆ 1 và O ˆ 3 có chung đỉnh, một cạnh của góc này là tia đối của một cạnh góc 1. Thế nào là hai góc đối đỉnh: (Hình 1) ?1 * Đònh nghóa: (SGK - 81) 4 3 2 1 O y x' y’ x 15’ 10’ kia, được gọi là hai góc đối đỉnh. GV : Cho HS làm ? 2 GV: Cho góc xOy. Hãy vẽ góc x’Oy’ đối đỉnh với góc xOy. Hoạt Động 2: Tính chất của hai góc đối đỉnh GV : Hãy ước lượng bằng mắt số đo của hai góc đối đỉnh O 1 và O 3 GV: Cho HS làm ?3 (hoạt động theo nhóm). GV: Hãy phát biểu nhận xét về số đo của hai góc đối đỉnh sau khi thực nghiệm, quan sát đo đạc. GV: Bằng phương pháp suy luận chúng ta có thể suy ra được O 1 = O 3 hay không? GV: O 1 và O 2; O 2 và O 3 quan hệ với nhau như thế nào? GV: Hãy so sánh (1) và (2) ta suy ra điều gì? GV: Từ (2)và (3) ta suy ra điều gì? GV: Em hãy nêu tính chất của hai góc đối đỉnh Hoạt động3: Củng cố và giải bài tập: Thế nào là hai góc đối đỉnh? Hai góc đối đỉnh có tính chất nào? Cho HS làm bài tập 1; 2; 3/82 được chép sẵn vào bảng phụ. HS: đứng tại chỗ điền vào dấu “…” Bài 2 SGK a) Hai góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia gọi là hai góc đối đỉnh b) Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành hai cặp góc đối đỉnh. ? 2: ˆ O 2 và ˆ O 4 là cặp góc đối đỉnh. 2. Tính chất của hai góc đối đỉnh: ?3 a. Ô 1 =Ô 3 b. Ô 2 =Ô 4 c. Ta có: O ˆ 1 và O ˆ 2 kề bù nên O ˆ 1 + O ˆ 2 =180 0 (1) O ˆ 2 + O ˆ 3 =180 0 (2) (vì kề bù) Từ (1) và (2) => O ˆ 1 = O ˆ 3 O ˆ 3 và O ˆ 4 kề bù nên O ˆ 3 + O ˆ 4 =180 0 (kề bù) (3) Từ (2) và (3) => O ˆ 2 = O ˆ 4 *T/C: (SGK) Bài 1 SGK: a) Góc xOy và góc x’Oy’ là hai góc đối đỉnh vì cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox’ và cạnh Oy là tia đối của cạnh Oy’ b) Góc x’Oy và góc xOy’ là hai góc đối đỉnh vì cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox’ và cạnh Oy là tia đối của cạnh Oy’. Bài 3 GSK: 4 3 2 1 O x y' y x’ A z' t t' z Hai cặp góc đối đỉnh là: zAt và z’At’. zAt’ và z’At 4. Hướng dẫn HS học và làm bài tập về nhà: 2’ - Học thuộc đònh nghóa và tính chất của hai góc đối đỉnh - Làm bài tập: 4,5,6,7/82-83 Tuần: 01 Ngày soạn: 20/8/2010 Tiết: 02 Ngày giảng: 22/8/2010 LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU BÀI GẢNG: 1.Kiến thức: HS thành thạo cách nhận biết hai góc đối đỉnh-cách vẽ góc đối đỉnh với góc cho trước. 2.Kó năng: Biết vận dụng tính chất của hai góc đối đỉnh để giải bài tập, suy luận. 3. Thái độ: Rèn tính cẩn thận, chính xác trong giải toán hình học. II.PHƯƠNG PHÁP: Đàm thoại, thảo luận, giải quyết vấn đề. III. PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN: 1. Giáo viên: Thước đo góc, bảng phụ. 2. Học sinh: Ôn tập, làm bài tập. IV. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY: 1. Ổn đònh lớp: 1’ 2. Kiểm tra bài cũ: 5’ HS1: Thế nào là hai góc đối đỉnh? Vẽ hình, đặt tên và chỉ ra các cặp góc đối đỉnh? Nêu tính chất của hai góc đối đỉnh ? HS2: Làm bài tập số 4/82 SGK 3. Bài mới: TG Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung 32’ * Hoạt động1: Luyện tập -Cho HS lên bảng làm bài tập 5. Hs: - GV: kiểm tra việc làm bài tập của HS ở vỡ bài tập. Hs GV:Vẽ góc kề bù với góc ABC ta vẽ như thế nào? -GV: Hướng dẫn HS suy luận để tính số đo của ABC’. -GV: hướng dẫn HS tính số đo của góc A’BC’ dựa vào tính chất của hai góc đối đỉnh. Cho HS giải bài tập 6 GV: cho HS vẽ xOy=47 0 , vẽ hai tia đối Ox ’ , Oy ’ của hai tia Ox và Oy HS: lên bảng thực hiện GV:Nếu O ˆ 3 = 47 O => O ˆ 1 = ? GV: Biết Ô 3 ta có thể tính được Ô 2 không, vì sao? GV: Vậy em có thể tính được Ô 4 không? -Góc O ˆ 2 và O ˆ 4 quan hệ như thế nào? - GV: cho HS làm bài tập 7. HS: 2 HS lên bảng vẽ GV:Cho 1 HS lên vẽ hình và viết trên bảng các cặp góc đối đỉnh Hs:. - GV: nhận xét cùng cả lớp - GV: nếu ta tăng số đường thẳng lên 4,5,6……. N, thì số cặp góc đối đỉnh là bao nhiêu? Hãy xác lập công thức tính số cặp 1. Bài 5/82 (SGK) a. A C’ B C A’ b. Vì ABC kề bù với ABC ’ Nên: ABC + ABC ’ =180 0 => ABC ’ =180 0 - ABC ABC ’ =180 0 - 56 0 =124 0 c. ABC và A ’ BC ’ đối đỉnh nên: ABC = A ’ BC ’ = 56 O 2.Bài 6/83(SGK) Cho xx’ ∩ yy’ = {O} Ô 3 = 47 0 Tìm Ô 1 =?; Ô 2 =?; Ô 4 =? Ta có: Ô 3 =Ô 1 = 47 0 (T/chất hai góc đối đỉnh) Ta có: Ô 3 +Ô 2 =180 0 (hai góc kề bù)  Ô 2 =180 0 -Ô 3 =180 0 -47 0 = 133 0 Ô 2 =Ô 4 =133 0 (T/chất hai góc đối đỉnh) 3.Bài 7/83 (SGK) x z y O x’ z’ y’ 47 0 4 3 1 2 y' x' x y O góc đối đỉnh? -GV: cho HS làm bài tập 8 ở nhà. HS: Một HS lên bảng làm. Cả lớp trao đổi để kiểm tra và nhận xét bài làm của bạn. Hoạt động 2: Củng cố 5’ GV: Thế nào là hai góc đối đỉnh? GV: Nêu tính chất của hai góc đối đỉnh? GV: cho HS làm bài 7 /74 (SBT) O 1 =O 4 ( Đôùi đỉnh) O 2 =O 5 ( Đôùi đỉnh) O 3 =O 6 ( Đôùi đỉnh) xOz=x’Oz’ ( Đôùi đỉnh) zOy=z’Oy’( Đôùi đỉnh) yOx’=y’Ox ( Đôùi đỉnh) xOx’=yOy’=zOz’=180 0 4.Bài 8/83(SGK) Bài 7/74 (SBT) Câu b sai 4. Hướng dẫn HS học và làm bài tập về nhà: 2’ - Ôn lại lý thuyết về góc vuông. - Làm các bài tập: 9,10/83 (SGK) - Chuẩn bò giấy để gấp hình. 70 0 70 0 z y' y x O 70 0 70 0 z y x Tuần: 02 Ngày soạn: 22/8/2010 Tiết: 03 Ngày giảng: 24/8/2010 §2. HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC I. MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1.Kiến thức: Giải thích được thế nào là hai đường thẳng vuông góc với nhau. Công nhận tính chất: Có duy nhất một đường thẳng b đi qua điểm A và b a ⊥ . 2.Kó năng: Biết vẽ một đường thẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một đường thẳng cho trước. Biết vẽ đường trung trực của một đoạn thẳng. 3. Thái độ: Rèn kỹ năng vẽ hình chính xác, tư duy suy luận. II.PHƯƠNG PHÁP: Đàm thoại, thảo luận, giải quyết vấn đề. III. PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN: 1. Giáo viên: Thước đo góc, bảng phụ. 2. Học sinh: Ôn tập, làm bài tập. IV. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY: 1. Kiểm tra bài cũ ( 6 ph) - Thế nào là hai góc đối đỉnh ? Nêu tính chất cua hai góc đối đỉnh ? - Vẽ xAy = 90 0 và góc x’Ay’ đối đỉnh với góc đó?(Bài tập 9) ⇒ GV đặt vấn đề vào bài mới. 2. Dạy học bài mới TG Hoạt động của GV và HS Nội dung bài học 10’ 10’ HĐ 1:Thế nào là hai đường thẳng vuông góc - HS cả lớp làm ?1 . - GV vẽ đường thẳng xx’ và yy’ vuông góc với nhau tại O. - HS cả lớp làm ?2 . O 1 = 90 0 (điều kiện cho trước) O 2 =180 0 − O 1 = 90 0 (Hai góc kề bù) ⇒ O 3 = O 1 = 90 0 ; O 4 = O 2 = 90 0 - GV thông báo hai đường thẳng xx’ và yy’ là hai đường thẳng vuông góc . ? Thế nào là hai đường thẳng vuông góc. HĐ 2: Vẽ hai đường thẳng vuông góc - HS làm ?3 ? 4 để vẽ đường thẳng đi 1. Thế nào là hai đường thẳng vuông góc. Đònh nghóa: (SGK). Kí hiệu: xx’ ⊥ yy’. 2. Vẽ hai đường thẳng vuông góc. O y’ y x’x 12 3 4 10’ qua một điểm cho trước và vuông góc với một đường thẳng cho trước. - GV hướng dẫn HS kó năng vuông góc bằng thước thẳng. ? Nhận xét có thể vẽ được bao nhiêu đường thẳng qua một điểm và vuông góc với một đường thẳng cho trước. - GV yêu cầu HS làm công việc sau: + Vẽ đoạn thẳng AB, Xác đònh trung điểm I của đoạn AB. + Qua I vẽ đường thẳng d ⊥ AB. - GV thông báo đường thẳng d vừa vẽ được gọi là trung trực của đoạn thẳng AB. HĐ 3: Đường trung trực của một đoạn thẳng ? Thế nào là trung trực của một đoạn thẳng. - GV giới thiệu hai điểm đối xứng qua một đường thẳng. Tính chất: Có một và chỉ một đường thẳng d đi qua một điểm O cho trước và vuông góc với một đường thẳng a cho trước. 3. Đường trung trực của một đoạn thẳng. Đònh nghóa: (SGK). Đường thẳng d là trung trực của AB ⇒ Avà B đối xứng với nhau qua d. 3. Củng cố (7ph) - Phát biểu đònh nghóa hai đường thẳng vuông góc ? - Lấy ví dụ thực tế về hai đường thẳng vuông góc ? - HS làm bài tập 12,13 (sgk - tr.86) 4. Hướng dẫn học ở nhà(2ph) - Nắm chắc đònh nghóa hai đường thẳng vuông góc , đường trung trực của một đoạn thẳng. - Làm các bài tập 11, 15, 16, 17 (SGK-Trang 86, 87). - Chuẩn bò chu đáo để bài sau luyện tập. - Bài tập 16 : Dùng êke thao tác theo H9 - sgk tr.78 A B d I Tuần: 02 Ngày soạn: 25/8/2010 Tiết: 04 Ngày giảng: 27/8/2010 Bài 3: CÁC GÓC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CẮT HAI ĐƯỜNG THẲNG I. MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1.Kiến thức: HS hiểu được các tính chất: cho hai đường thẳng và một cát tuyến. Nếu một cặp góc so le trong bằng nhau thì: + Hai góc so le trong còn lại bằng nhau. + Hai góc đồng vò bằng nhau. + Hai góc trong cùng phía bù nhau. 2.Kó năng: Có kỹ năng nhận biết hai đường thẳng cắt một đường thẳng các góc ở vò trí so le trong, cặp góc đồng vò, cặp góc trong cùng phía. 3.Thái độ: Liên hệ thực tế II.PHƯƠNG PHÁP: Đàm thoại, thảo luận, giải quyết vấn đề. III. PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN: 1. Giáo viên: Thước thẳng, thước đo góc, bảng phụ 2. Học sinh: Thước thẳng, thước đo góc IV. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY: 1. Ổm đònh lớp: 1’ 2. Kiểm tra bài cũ: 5’ HS1: Hãy nêu đònh nghóa hai đường thẳng vuông góc? Làm bài 13/86 SGK HS2: Tính chất của hai góc đối đỉnh? Làm bài? Làm bài 14/86 SGK 3. Bài mới: TG Hoạt động của GV và HS Nội dung 15’ * Hoạt động1: Góc so le trong. Góc đồng vò -GV: Yêu cầu HS vẽ đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b tại hai điểm A và B HS: lên bảng thực hiện GV: hãy cho biết có bao nhiêu góc đỉnh A, bao nhiêu góc đỉnh B? HS: Có 4 góc đỉnh A và 4 góc đỉnh B GV: Giới thiệu góc so le trong, góc đồng vò. GV: Giải thích rõ các thuật ngữ “góc so le trong , góc đồng vò”: 1.Góc so le trong. Góc đồng vò Các cặp góc so le trong: Â 1 và B ˆ 3 ; Â 4 và B ˆ 2 ; Các cặp góc đồng vò: Â 1 và B ˆ 1 ; Â 2 và B ˆ 2 ; Â 3 và B ˆ 3 ; Â 4 và B ˆ 4 4 3 2 1 4 3 2 1 B A c b a 10’ Đường thẳng c còn gọi là cát tuyến . Cặp góc so le trong nằm ở dải trong và nằm về hai phía của cát tuyến. Cặp góc đồng vò là hai góc có vò trí tương như nhau với hai đường thẳng a và b. GV: Cho HS làm ?1 GV: Gọi 1 HS lên bảng làm * Hoạt động 2: Tính chất GV: cho HS làm bài tập? 2 GV: vẽ hình 13 và yêu cầu HS làm lần lược các câu a, b, c GV:Dựa vào mối quan hệ đã biết để tính A ˆ 1 và B ˆ 3 ; A ˆ 2 và B ˆ 4 ; Gv:Cho HS trả lời câu hỏi: nêu mối quan hệ giữa các cặp góc A ˆ 2 và A ˆ 4 ; B ˆ 2 và B ˆ 4 GV:Các cặp góc đồng vò nào ta đã biết kết quả? GV:Vậy 3 cặp góc còn lại là cặp góc nào? GV: Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì cặp góc so le trong còn lại và các cặp góc đồng vò như thế nào? HS: Cặp góc so le trong còn lại bằng nhau. Hai góc đồng vò bằng nhau . Hoạt động 3: Củng cố và bài tập: 12’ - Củng cố: GV củng cố lại từng phần cho HS nắm - Bài tập : GV yêu cầu HS làm bài tập 21, 22/89 SGK GV: treo bảng phụ bài 21( 89) SGK ?1 Hai cặp góc so le trong : A 1 và B 3 ; A 4 và B 2 Bốn cặp góc đồng vò : Â 1 và B ˆ 1 ; Â 2 và B ˆ 2 ; Â 3 và B ˆ 3 ; Â 4 và B ˆ 4 2.Tính chất: a) Tính A ˆ 1 vàø B ˆ 3 vì A ˆ 4 và A 1 kề bù nên A ˆ 4 + A ˆ 1 = 180 0 ⇒ A ˆ 1 = 180 0 - A ˆ 4 = 135 0 ø B ˆ 2 + B ˆ 3 = 180 0 (2 góc kề bù) => B ˆ 3 = 180 0 - B 2 = 135 0 b) A ˆ 4 = A ˆ 2 (vì đđ) nên A ˆ 2 = 45 0 B ˆ 2 = B ˆ 4 (vì đđ) nên B ˆ 4 =45 0 c) A ˆ 1 = B ˆ 1 =135 0 ; A ˆ 3 = B ˆ 3 =135 0 A ˆ 4 = B ˆ 4 =45 0 *Tính chất (SGK) Bài 21/89 SGK a) so le trong b) đồng vò c) đồng vò d) so le trong Bài 22/89 SGK Â 1 + B ˆ 2 = 180 0 Â 4 + B ˆ 3 = 180 0 4 3 2 1 1 3 2 4 B A c b a N T I O R P 40 0 4 3 2 1 4 3 2 1 B A GV: Cho HS lần lượt điền vào ô trống GV:Cho HS lên bảng làm bài 22(89) SGK GV: Gọi HS lên bảng điền tiếp số đo còn lại. 4. Hướng dẫn HS học bài và làm bài tập ở nhà: 2’ - Học T/C và bài tập 17, 18, 19/ 76 SBT; bài tập 22/89 SGK Tuần: 03 Ngày soạn: 28/8/2010 Tiết: 05 Ngày giảng: 31/8/2010 LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1.Kiến thức: Củng cố các kiến thức về hai đường thẳng vuông góc, đường trung trực của đoạn thẳng, các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng; kỹ năng về đường thẳng vuông góc với đường thẳng cho trước, các cặp góc so le trong, cặp góc đồng vò, cặp góc trong cùng phía 2.Kó năng: Rèn luyện kỹ năng suy luận. 3.Thái dộ: Cẩn thận, chính xác trong giải toán. II.PHƯƠNG PHÁP: Đàm thoại, thảo luận, giải quyết vấn đề. III. PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN: 1. Giáo viên: Thước thẳng, êke, bảng phụ, SBT 2. Học sinh: Thước thẳng, êke. IV . TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY: 1. Ổn đònh lớp: 1’ 2. Kiểm tra bài cũ: 7’ -HS 1: phát biểu đònh nghóa hai đường thẳng vuông góc vẽ đường thẳng vuông góc với đường thẳng a và đi qua điểm A cho trước (a chứa điểm A) -HS 2: phát biểu đònh nghóa đường trung trực của đoạn thẳng -Vẽ đường thẳng của đoạn thẳng có độ dài = 4cm -HS3: Nêu tính chất của các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng. [...]... hai hình bài 17 ( 87 ) SGK GV: Gọi lần lượt 3 HS lên bảng kiểm tra xem hai đường thẳng a và a’ có vuông góc với nhau không? GV: Cho HS làm bài 18 ( 87 ) SGK GV: Gọi 1 HS đứng tại chỗ đọc chậm đề bài GV: Gọi 1 HS lên bảng Bài 17 ( 87 ) Sgk Kiểm tra hình Bài 18 ( 87 ) Sgk d C x 1 A 45 0 y O GV: Cho HS làm bài 19 ( 87) SGK ( HS hoạt động nhóm) GV: Hướng dẫn HS trình tự vẽ hình B d2 Bài 19 ( 87) Sgk d d 1... 1’ 2 Kiểm tra bài cũ: 7 HS 1 : Hãy nêu dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song HS 2: phát biểu tiên đề Ơclit và tính chất của hai đường thẳng song song 3 Bài mới: TG 15’ 12’ Hoạt động của GV và HS Nội dung * Hoạt động 1: GV: cho HS quan sát hình 27 ( 96) SGK và trả lời ?1 GV: Yêu cầu HS cả lớp vẽ hình 27 vào vở, gọi 1 HS lên bảng vẽ lại hình 27 GV: Em hãy nêu nhận xét về quan hệ giữa hai đường... b) a) Hình a GT c ⊥ a, c ⊥ b KL a //b GV: Lần lượt đưa đề và các hình vẽ lên đèn chiếu cho HS quan sát Hình b HS: Quan sát và trả lời Hoạt động 3: GT d//e, d//f BT3 Cho hình vẽ sau biết 0 0 0 KL d // e // f 15’ Â = 140 , ∠B = 70 , ∠C = 150 Chứng minh rằng Ax // Cy x 1400 A BT3 70 0 0 150 y B x A 0 140 z C 70 0 1500 5’ y GV: làm thế nào để chứng minh được Ax // C Cy? HS: Suy nghó và trả lời Qua B vẽ tia... đường thẳng b đi qua B sao cho b // a 4 Hướng dẫn HS học và làm bài tập về nhà: 3’ 4 Làm các bài tập 25, 26, 27, 29 (SGK) 5 Học thuộc dấu hiệu 2 đường thẳng // 6 Hướng dẫn bài tập 26 7 Vẽ xAB = 1800 8 Vẽ yAB so le trong với xAB và yBA=120 0 Tuần: 04 Ngày soạn: 5/9/2010 Tiết: 07 Ngày giảng: 7/ 9/2010 LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1.Kiến thức: HS thuộc và nắm chắc dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng... nhanh bài 35 ( 94 ) SGK Bài 35 ( 94 ) Sgk HS: Theo tiên đề Ơclit về đường thẳng song song : b Qua A ta chỉ vẽ được một đường thẳng a song song với đường thẳng BC, qua B ta chỉ vẽ được một đường thẳng b song song với đường thẳng AC GV: Cho HS làm bài 36 ( 94 ) SGK Bài 36 ( 94 ) Sgk GV: treo bảng phụ ghi sẵn đề bài Và yêu cầu HS đứng tại chỗ trả lời Bài 29 ( 79 ) Sbt C B a b GV: Cho HS làm bài 29 ( 79 ... Hoạt động của GV và HS 37 * Hoạt động 1: Luyện tập - GV: Cho HS làm 26 ( 91) SGK - GV: gọi một HS đứng tại chỗ đọc đề bài 26 HS trên bảng vẽ hình theo cách diễn đạt của bài - Muốn vẽ một góc 120 0 có những cách nào? Nội dung Bài 26 ( 91) SGK HS 1 lên bảng vẽ hình và trả lời câu hỏi ở SGK x A 1200 1200 y B GV: Cho HS làm 27 ( 91) SGK GV: Bài toán cho điều gì? Yêu cầu ta điều Bài 27 ( 91) SGK gì? GV: Muốn... Giải thích Tính chất : Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau Bài 40 ( 97) Sgk a) Nếu a ⊥ c và b ⊥ c thì a // b GV: Yêu cầu HS nhắc lại các tính Nếu a // b và c ⊥ a thì c ⊥ b chất về quan hệ giữa tính vuông Bài 41 ( 97) Sgk góc và tính song song Nếu a // b và a // c thì b // c 4 HDVN: 3’ Học thuộc 3 t/c, vẽ hình, tóm tắt bằng kí hiệu BTVN: 42... biết IV Giáo viên hướng dẫn HS học bài và làm bài tập (2’) - Làm bài 48 ( 99) SGK ; Bài 35, 36, 37, 38 ( 80) SBT - Học thuộc các tính chất quan hệ giữa vuông góc và song song - Ôn tập tiên đề Ơ clic và các tính chất về hai đường thẳng song song Tuần: 06 Ngày soạn: 21/09/2010 Tiết: 12 Ngày giảng: 23/09/2010 Bài 7 ĐỊNH LÝ I MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1 Kiến thức: Học sinh biết cấu trúc một đònh lí (GT, KL), Biết... làm của mỗi nhóm phải có hình vẽ, có tóm tắt dưới dạng ký hiệu, khi tính toán phải có lý do Bài 34 ( 94) Sgk a 3A 37 4 0 b 2 3 2 1 1 4B a)Theo tính chất của hai đường thẳng song song ta có B1 = A4 = 370 ( cặp góc so le trong ) b) Có A4 và A1 là hai góc kề bù suy ra A1 = 1800 – A4 = 1800 – 370 = 1430 Có A1 = B4 = 1430 ( 2 góc đồng vò ) c) B2 = A1 = 1430 ( 2 góc so le trong ) Hoặc B2 = B4 = 1430 ( đối đỉnh... O1 = A = 30 ( vì O1 ; A là hai góc so le trong ) Ta lại có: b // Om 0 ˆ ˆ ˆ ˆ => O2 = B = 40 ( vì O2 ; B là hai góc so le trong ) (0,5đ) ˆ ˆ ˆ => AOB = O1 + O2 = 30 + 40 = 70 (1đ) 0 0 0 0 IV THỐNG KÊ ĐIỂM (0,5đ) LỚP TRÊN TB SL 7A 7B TL% DƯỚI TB SL TL% . vuông góc với Bài 15 ( 86) Sgk Gấp giấy Bài 17 ( 87 ) Sgk Kiểm tra hình Bài 18 ( 87 ) Sgk Bài 19 ( 87) Sgk Bài 20( 87 ) Sgk a) Trường hợp ba điểm A, B, C thẳng. bài tập 11, 15, 16, 17 (SGK-Trang 86, 87) . - Chuẩn bò chu đáo để bài sau luyện tập. - Bài tập 16 : Dùng êke thao tác theo H9 - sgk tr .78 A B d I Tuần: 02
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an hinh hoc 7 tam duocccccccccc, giao an hinh hoc 7 tam duocccccccccc,

Hình ảnh liên quan

2.Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng về hình vẽ góc đối đỉnh với một góc cho trước. Nhận biết được các cặp góc đối đỉnh. - giao an hinh hoc 7 tam duocccccccccc

2..

Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng về hình vẽ góc đối đỉnh với một góc cho trước. Nhận biết được các cặp góc đối đỉnh Xem tại trang 1 của tài liệu.
-Cho HS lên bảng làm bài tập 5. Hs: - giao an hinh hoc 7 tam duocccccccccc

ho.

HS lên bảng làm bài tập 5. Hs: Xem tại trang 4 của tài liệu.
HS: Một HS lên bảng làm. Cả lớp trao đổi để kiểm tra và nhận xét bài làm của bạn. - giao an hinh hoc 7 tam duocccccccccc

t.

HS lên bảng làm. Cả lớp trao đổi để kiểm tra và nhận xét bài làm của bạn Xem tại trang 5 của tài liệu.
3.Thái độ: Rèn kỹ năng vẽ hình chính xác, tư duy suy luận. - giao an hinh hoc 7 tam duocccccccccc

3..

Thái độ: Rèn kỹ năng vẽ hình chính xác, tư duy suy luận Xem tại trang 6 của tài liệu.
1.Giáo viên: Thước thẳng, thước đo góc, bảng phụ 2. Học sinh: Thước thẳng, thước đo góc - giao an hinh hoc 7 tam duocccccccccc

1..

Giáo viên: Thước thẳng, thước đo góc, bảng phụ 2. Học sinh: Thước thẳng, thước đo góc Xem tại trang 8 của tài liệu.
GV: Gọi 1 HS lên bảng làm - giao an hinh hoc 7 tam duocccccccccc

i.

1 HS lên bảng làm Xem tại trang 9 của tài liệu.
GV: Treo bảng phụ có vẽ hình 17 SGK - giao an hinh hoc 7 tam duocccccccccc

reo.

bảng phụ có vẽ hình 17 SGK Xem tại trang 13 của tài liệu.
HS1 lên bảng vẽ hình và trả lời câu hỏi ở SGK - giao an hinh hoc 7 tam duocccccccccc

1.

lên bảng vẽ hình và trả lời câu hỏi ở SGK Xem tại trang 15 của tài liệu.
GV: Gọi HS2 lên bảng vẽ tiếp vào hình HS1 đã vẽ O’x’//Ox; O’y’//Oy. - giao an hinh hoc 7 tam duocccccccccc

i.

HS2 lên bảng vẽ tiếp vào hình HS1 đã vẽ O’x’//Ox; O’y’//Oy Xem tại trang 16 của tài liệu.
1.Giáo viên: SGK, thước, thẳng đo góc, bảng phụ. 2. Học sinh: SGK, thước, thẳng đo góc - giao an hinh hoc 7 tam duocccccccccc

1..

Giáo viên: SGK, thước, thẳng đo góc, bảng phụ. 2. Học sinh: SGK, thước, thẳng đo góc Xem tại trang 17 của tài liệu.
1.Giáo viên: SGK, thước, thẳng đo góc, bảng phụ. 2. Học sinh: SGK, thước, thẳng đo góc - giao an hinh hoc 7 tam duocccccccccc

1..

Giáo viên: SGK, thước, thẳng đo góc, bảng phụ. 2. Học sinh: SGK, thước, thẳng đo góc Xem tại trang 19 của tài liệu.
GV: Treo bảng phụ - giao an hinh hoc 7 tam duocccccccccc

reo.

bảng phụ Xem tại trang 20 của tài liệu.
1.Giáo viên: SGK, thước, com pa, êke, phấn màu, bảng phụ.. 2. Học sinh: SGK, thước, com pa, êke - giao an hinh hoc 7 tam duocccccccccc

1..

Giáo viên: SGK, thước, com pa, êke, phấn màu, bảng phụ.. 2. Học sinh: SGK, thước, com pa, êke Xem tại trang 21 của tài liệu.
Học thuộc 3 t/c, vẽ hình, tóm tắt bằng kí hiệu. BTVN: 42 → 44 SGK; 33,34 SBT - giao an hinh hoc 7 tam duocccccccccc

c.

thuộc 3 t/c, vẽ hình, tóm tắt bằng kí hiệu. BTVN: 42 → 44 SGK; 33,34 SBT Xem tại trang 22 của tài liệu.
GV: Treo bảng phụ có ghi đề bài a) Dùng ê ke vẽ hai đường thẳng a, b cùng vuông góc với đường thẳng c b) Tại sao a // b - giao an hinh hoc 7 tam duocccccccccc

reo.

bảng phụ có ghi đề bài a) Dùng ê ke vẽ hai đường thẳng a, b cùng vuông góc với đường thẳng c b) Tại sao a // b Xem tại trang 22 của tài liệu.
1.Giáo viên: Thước thẳng, thước êke, bảng phụ 2. Học sinh: SGK, thước, thẳng đo góc - giao an hinh hoc 7 tam duocccccccccc

1..

Giáo viên: Thước thẳng, thước êke, bảng phụ 2. Học sinh: SGK, thước, thẳng đo góc Xem tại trang 23 của tài liệu.
GV: Nhìn hình vẽ hãy phát biểu bằng lời nội dung bài toán - giao an hinh hoc 7 tam duocccccccccc

h.

ìn hình vẽ hãy phát biểu bằng lời nội dung bài toán Xem tại trang 24 của tài liệu.
1.Giáo viên: SGK, thước, phấn màu, bảng phụ. 2. Học sinh: SGK, thước, dụng cụ học tập - giao an hinh hoc 7 tam duocccccccccc

1..

Giáo viên: SGK, thước, phấn màu, bảng phụ. 2. Học sinh: SGK, thước, dụng cụ học tập Xem tại trang 27 của tài liệu.
GV: treo bảng phụ ghi sẵn câu c. - giao an hinh hoc 7 tam duocccccccccc

treo.

bảng phụ ghi sẵn câu c Xem tại trang 28 của tài liệu.
BT1. Vẽ lại hình sau rồi vẽ thêm: a) Các đường thẳng vuông góc với d đi qua M, đi qua N. - giao an hinh hoc 7 tam duocccccccccc

1..

Vẽ lại hình sau rồi vẽ thêm: a) Các đường thẳng vuông góc với d đi qua M, đi qua N Xem tại trang 29 của tài liệu.
BT2. Cho hình vẽ sau, biết a//b hãy tính số đo của góc x. - giao an hinh hoc 7 tam duocccccccccc

2..

Cho hình vẽ sau, biết a//b hãy tính số đo của góc x Xem tại trang 30 của tài liệu.
BT1. Cho hình vẽ sau. Hãy tìm x và giải thích vì sao tính được như vậy. - giao an hinh hoc 7 tam duocccccccccc

1..

Cho hình vẽ sau. Hãy tìm x và giải thích vì sao tính được như vậy Xem tại trang 31 của tài liệu.
GV: Lần lượt đưa đề và các hình vẽ lên đèn chiếu cho HS quan sát. - giao an hinh hoc 7 tam duocccccccccc

n.

lượt đưa đề và các hình vẽ lên đèn chiếu cho HS quan sát Xem tại trang 32 của tài liệu.
2.Học sinh biết cách diễn đạt các tính chất thông qua hình vẽ - giao an hinh hoc 7 tam duocccccccccc

2..

Học sinh biết cách diễn đạt các tính chất thông qua hình vẽ Xem tại trang 33 của tài liệu.
a. Vẽ hình (1.5đ)           d - giao an hinh hoc 7 tam duocccccccccc

a..

Vẽ hình (1.5đ) d Xem tại trang 34 của tài liệu.
- GV: Thước thẳng, phấn màu, bảng phụ, bìa tam giác lớn - giao an hinh hoc 7 tam duocccccccccc

h.

ước thẳng, phấn màu, bảng phụ, bìa tam giác lớn Xem tại trang 38 của tài liệu.
GV: Treo bảng phụ bài 1/108SGK GV: Gọi HS trả lời mỗi HS 1 hình - giao an hinh hoc 7 tam duocccccccccc

reo.

bảng phụ bài 1/108SGK GV: Gọi HS trả lời mỗi HS 1 hình Xem tại trang 39 của tài liệu.
- GV: Thước thẳng, thước đo góc, êke, phấn màu, bảng phụ   - HS : Thước thẳng, thước đo góc , êke , bảng nhóm - giao an hinh hoc 7 tam duocccccccccc

h.

ước thẳng, thước đo góc, êke, phấn màu, bảng phụ - HS : Thước thẳng, thước đo góc , êke , bảng nhóm Xem tại trang 40 của tài liệu.
GV treo bảng phụ vẽ hình và yêu cầu HS: - giao an hinh hoc 7 tam duocccccccccc

treo.

bảng phụ vẽ hình và yêu cầu HS: Xem tại trang 41 của tài liệu.