0

TOÁN: HỖN SỐ

20 424 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 02:11

và hình tròn hình tròn” Nói gọn: Viết gọn : hình tròn và hình tròn Nói gọn: hình tròn Viết gọn : hình tròn và Viết thành: hay * Gọi là hỗn số Vậy: Phần nguyên Phần phân số hai và ba phần tư đọc là: Nhận xét cách đọc hỗn số trên? (hay đọc gọn là: “hai, ba phần tư”) Phần nguyên Phần phân số hai và ba phần tư đọc là: Nhận xét cách viết hỗn số trên? (hay đọc gọn là: “hai, ba phần tư”) Viết là: Phần phân số của hỗn số bao giờ cũng bé hơn đơn vị. *Khi đọc ( hoặc viết) hỗn số ta đọc (hoặc viết) phần nguyên rồi đọc ( hoặc viết) phần phân số. [...]...Viết: Viết: Dựa vào hình vẽ để viết rồi đọc hỗn số thích hợp: Viết: Đọc : một và một phần hai Dựa vào hình vẽ để viết rồi đọc hỗn số thích hợp: Viết: Đọc : hai một phần tư Dựa vào hình vẽ để viết rồi đọc hỗn số thích hợp Viết Đọc: hai bốn phần năm Viết: Đọc: ba và hai phần ba Viết hỗn số thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số Trò chơi: Tìm hỗn số - ghép hình: PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯƠNG . nguyên Phần phân số hai và ba phần tư đọc là: Nhận xét cách viết hỗn số trên? (hay đọc gọn là: “hai, ba phần tư”) Viết là: Phần phân số của hỗn số bao giờ. tròn và Viết thành: hay * Gọi là hỗn số Vậy: Phần nguyên Phần phân số hai và ba phần tư đọc là: Nhận xét cách đọc hỗn số trên? (hay đọc gọn là: “hai, ba
- Xem thêm -

Xem thêm: TOÁN: HỖN SỐ, TOÁN: HỖN SỐ,

Hình ảnh liên quan

hình tròn - TOÁN: HỖN SỐ

hình tr.

òn Xem tại trang 3 của tài liệu.
hình tròn”Nói gọn: - TOÁN: HỖN SỐ

hình tr.

òn”Nói gọn: Xem tại trang 4 của tài liệu.
hình tròn Nói gọn: - TOÁN: HỖN SỐ

hình tr.

òn Nói gọn: Xem tại trang 5 của tài liệu.
Dựa vào hình vẽ để viết rồi đọc hỗn số thích hợp: - TOÁN: HỖN SỐ

a.

vào hình vẽ để viết rồi đọc hỗn số thích hợp: Xem tại trang 13 của tài liệu.
Dựa vào hình vẽ để viết rồi đọc hỗn số thích hợp: - TOÁN: HỖN SỐ

a.

vào hình vẽ để viết rồi đọc hỗn số thích hợp: Xem tại trang 14 của tài liệu.
Dựa vào hình vẽ để viết rồi đọc hỗn số thích hợp: - TOÁN: HỖN SỐ

a.

vào hình vẽ để viết rồi đọc hỗn số thích hợp: Xem tại trang 15 của tài liệu.
Trò chơi: Tìm hỗn số - ghép hình: - TOÁN: HỖN SỐ

r.

ò chơi: Tìm hỗn số - ghép hình: Xem tại trang 19 của tài liệu.