0

minh hoa truyen co tich

14 1,410 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 02:11

Chµo mõng c¸c thµy c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh vÒ dù tiÕt häc Gv:NguyÔn ThÞ Hång Tuyªn Tr­êng THCS Ph­îng S¬n Gv:NguyÔn ThÞ Hång Tuyªn Tr­êng THCS Ph­îng S¬n-Lôc Ng¹n-B¾c Giang minh häa truyÖn cæ tÝch Bµi 28 vÏ tranh I.T×m vµ chän néi dung ®Ò tµi 1 7 6 5 4 3 2 minh häa truyÖn cæ tÝch Bµi 28 vÏ tranh I.T×m vµ chän néi dung ®Ò tµi 2 1 Tranh minh häa cã lêi dÉn Tranh minh häa kh«ng cã lêi dÉn minh häa truyÖn cæ tÝch Bµi 28 vÏ tranh I.T×m vµ chän néi dung ®Ò tµi 1 2 3 1a 1c1b Minh ho¹ theo t×nh tiÕt næi bËt,hÊp dÉn Minh ho¹ theo cèt truyÖn minh häa truyÖn cæ tÝch Bài 28 vÏ tranh I.T×mvµ chän néi dung ®Ò tµi II.C¸ch minh häa truyÖn cæ tÝch B1.T×m vµ chän néi dung. Minh ho¹ truyÖn th¸nh giãng minh häa truyÖn cæ tÝch Bài 28 vÏ tranh I.T×mvµ chän néi dung ®Ò tµi II.C¸ch minh häa truyÖn cæ tÝch B1.T×m vµ chän néi dung. B2.T×m bè côc minh họa truyện cổ tích Bi 28 vẽ tranh I.Tìmvà chọn nội dung đề tài II.Cách minh họa truyện cổ tích B1.Tìm và chọn nội dung. B2.Tìm bố cục B3.Tìm hình ảnh minh họa truyện cổ tích Bi 28 vẽ tranh I.Tìmvà chọn nội dung đề tài II.Cách minh họa truyện cổ tích B1.Tìm và chọn nội dung. B2.Tìm bố cục B3.Tìm hình ảnh B4.Vẽ màu [...]... nội dung đề tài II.Cách minh họa truyện cổ tích B1.Tìm và chọn nội dung B2.Tìm bố cục minh họa truyện cổ tích Bài vẽ mẫu tham khảo của họa sĩ và học sinh 1 2 B3.Tìm hình ảnh B4.Vẽ màu 3 4 Bi 28 vẽ tranh I.Tìmvà chọn nội dung đề tài II.Cách minh họa truyện cổ tích B1.Tìm và chọn nội dung B2.Tìm bố cục B3.Tìm hình ảnh B4.Vẽ màu III.Thực hành minh họa truyện cổ tích Vẽ một tranh minh họa cho một câu truyện... 28 vẽ tranh I.Tìmvà chọn nội dung đề tài II.Cách minh họa truyện cổ tích B1.Tìm và chọn nội dung B2.Tìm bố cục B3.Tìm hình ảnh B4.Vẽ màu III.Thực hành IV.Đánh giá kết quả học tập minh họa truyện cổ tích +Bố cục +Hình vẽ +Màu sắc +Nội dung Bài 28 vẽ tranh minh họa truyện cổ tích Trò chơi xem hình minh hoạ đoán tên truyện Sự tích trái dưa hấu Đây là tranh minh họa truyện Thể lệ trò chơi Thể lệ trò chơi . 1 Tranh minh häa cã lêi dÉn Tranh minh häa kh«ng cã lêi dÉn minh häa truyÖn cæ tÝch Bµi 28 vÏ tranh I.T×m vµ chän néi dung ®Ò tµi 1 2 3 1a 1c1b Minh ho¹. t×nh tiÕt næi bËt,hÊp dÉn Minh ho¹ theo cèt truyÖn minh häa truyÖn cæ tÝch Bài 28 vÏ tranh I.T×mvµ chän néi dung ®Ò tµi II.C¸ch minh häa truyÖn cæ tÝch
- Xem thêm -

Xem thêm: minh hoa truyen co tich, minh hoa truyen co tich,

Hình ảnh liên quan

B3.Tìm hình ảnh - minh hoa truyen co tich

3..

Tìm hình ảnh Xem tại trang 9 của tài liệu.
Tròchơi xem hình minh hoạ đoán tên truyện. - minh hoa truyen co tich

r.

òchơi xem hình minh hoạ đoán tên truyện Xem tại trang 14 của tài liệu.