0

Tuần 1 - tuần 3

6 229 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 02:11

Tuần 1: Thứ hai ngày 16 tháng 8 năm 2010 Giới thiệu chơng trình- Tổ chức lớp, đ ội hình đội ngũ Trò chơi kết bạn I. Mục tiêu: - Giới thiệu chơng trình thể dục lớp 5.Yêu cầu hs biết đọc một số nội dung cơ bản của chơng trình. - Ôn đội hình dội ngũ. - Chơi trò chơi kết bạn. II. Địa điểm ph ơng tiện: - Địa điểm: Trên sân trờng. - Phơng tiện: Chuẩn bị một còi. III. Các hoạt động dạy học: 1.Phần mở đầu (10) 2. Phần cơ bản (22) 3. Phần kết thúc (8) Gv tâp. hợp lớp, phổ biến nhiệm vụ yêu cầu bài học. Cho học sinh đứng vỗ tay hát. Gv giới thiệu tóm tắt chơng trình thể dục lớp 5 sau đó phổ biến nội quy ,yêu cầu tập luyện. Chia hs theo tổ, chọn cán sự lớp. Cho hs ôn lại cách chào và báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học. Gv làm mẫu sau đó chỉ dẫn cho cả lớp cùng tập. Cho hs chơi trò chơi kết bạn. Gv nêu tên trò chơi cho hs nhắc lại cách chơi. Cho cả lớp thi đua chơi. Gv nhận xét. Cho hs nối nhau xếp thành một vòng tròn lớn sau đó khép lại thành một vòng tròn nhỏ. Cho hs đứng tại chỗ hát một bài. Gv cùng hs hệ thống bài. Gv nhận xét và đánh giá kết quả giờ học. Hs nghe phổ biến nhiệm vụ ,yêu cầu bài học. Hs đứng , vỗ tay hát. Hs lắng nghe để thực hành. Hs chia tổ. Hs ôn lại phần đội hình đội ngũ. Hs luyện tập theo gv. Hs chơi trò chơi. Hs nhắc lại cách chơi. Cả lớp thi đua chơi. Hs đi thành một vòng tròn lớn sau đó khép lại thành một vòng tròn nhỏ. Hs đứng tại chỗ hát một bài. 1 Thứ t ngày 18 tháng 8 năm 2010 Đội hình đội ngũ Trò chơi chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau và lò cò tiếp sức I. Mục tiêu: - Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác đội hình đội ngũ. - Chơi trò chơi chạy đổi chỗ , võ tay hát , lò cò tiếp sức. II. Địa điểm ph ơng tiện: - Địa điểm: Trên sân trờng. - Phơng tiện: một còi, 2 lá cờ đuôI nheo, kẻ sân chơI trò chơi. III. Các hoạt động dạy học: 1. Phần mở đầu (10 phút) 2. Phần cơ bản ( 22 phút) 3. Phần kết thúc ( 8 phút) Cho H tập hợp lớp phổ biến n/ vụ y/ cầu bài học. Cho H đứng tại chỗ vỗ tay hát. Cho H chơi trò chơi Tìm ngời chỉ huy. Cho H ôn cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học, cách xin phép ra vào lớp. Chia tổ cho H luyện tập. G viên quan sát nhận xét, sửa chữa Sai sót cho học sinh ( nếu có). Cho H chơI trò chơI Chạy đổi Chỗ, vỗ tay nhau G viên nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và quy định chơi, cho H chơi trò chơi. Cho H thực hiện động tác thả lỏng G viên cùng H hệ thống lại bài. G viên n xét, đánh giá kết quả giờ Học. H tập hợp phổ biến n/vụ y/cầu bài học. H đứng tại chỗ hát. H chơi trò chơi. H ôn phần đội hình đội ngũ. H luyện tập theo tổ. H chơi trò chơi. H thực hiện động tác thả lỏng. 2 Tuần 2 Thứ hai ngày 23 tháng 8 năm 2010. Đội hình đội ngũ - Trò chơi chạy tiếp xúc I - Mục tiêu - Ôn để củng cố và nâng cao kỹ thuật động tác đội hình đội ngũ. - Trò chơi Chạy tiếp xúc, Yêu cầu chơi đúng luật, trrật tự, nhanh nhẹn, hào hứng trong khi chơi. II - Địa điểm, phơng tiện - Địa điểm : Trên sân trờng. - Phơng tiện: 01 còi, 04 lá cờ đuôi nheo, kẻ sân chơi trò chơi. III - Các hoạt động dạy học 1.Phần mở đầu ( 10) 2. Phần cơ bản ( 22) 3. Phần kết thúc ( 8) Cho Hs tập hợp lớp, phổ biến nhiệm vụ yêu cầu bài học. Cho Hs đứng tại chỗ vỗ tay hát. Cho Hs ôn lại cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học. Cho Hs tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số; đứng nghiêm, nghỉ; quay phải, trái, đằng sau. Chia tổ cho Hs luyện tập. Gv quan sát, nhận xét và sửa sai cho học sinh ( nếu có). Cho Hs chơi trò chơi Chạy tiếp sức. Gv nêu tên trò chơi, tập hợp Hs theo đội hình chơi và giải thích cách chơi. Cho cả lớp thi đua chơi. Cho Hs nối nhau thành vòng tròn Lớn sau đó khép lại thành vòng tròn nhỏ. Cho Hs đứng tại chỗ vừa vỗ tay vừa hát một bài. Gv cùng Hs hệ thống lại bài. Gv nhận xét đánh giá kết quả giờ học. Hs tập hợp lớp nghe phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu. Hs đứng tại chỗ vỗ tay hát Hs ôn lại cách chào, báo cáo. Hs ôn lại phần đội hình đội ngũ. Hs luyện tập theo tổ. Hs chơi trò chơi. Cả lớp cùng chơi. Hs đi thành một vòng tròn lớn sau đó khép lại thành một vòng tròn nhỏ. Hs đứng tại chỗ hát một bài. 3 Thứ t ngày 25 tháng 8 năm 2010. Đội hình đội ngũ - trò chơi Đua ngựa I - Mục tiêu - Ôn để củng cố nâng cao kỹ thuật động tác đội hình đội ngũ. - Trò chơi Đua ngựa, Yêu cầu chơi đúng luật, hào hứng, nhiệt tình trong khi chơi. II- Địa điểm, phơng tiện - Địa điểm : Trên sân trờng. - Phơng tiện : 01 còi, 04 lá cờ đuôi nheo. III - Các hoạt động dạy học 1.Phần mở đầu ( 10) 2. Phần cơ bản (22 ) 3. Phần kết thúc (8) Gv nhận lớp phổ biến nhiệm vụ, Yêu cầu giờ học. Cho Hs chơi trò chơi Làm theo tín hiệu. Cho Hs xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khớp gối, vai, hông. Cho Hs giậm chân tại chỗ. Cho Hs ôn tập hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái. Chia tổ cho Hs luyện tập. Gv quan sát nhận xét, đánh giá biểu dơng các tổ tập tốt. Cho Hs chơi trò chơi Đua ngựa. Gv nêu tên trò chơi, tập hợp Hs Theo đội hình chơi giải thích cách chơI và quy định chơi. Cho cả lớp cùng chơi. Gv quan sát, nhận xét. Cho Hs các tổ đi nối nhau thành vòng tròn, vừa đi vừa làm động tác thả lỏng. Gv cùng Hs hệ thống lại bài. Gv nhận xét, đánh giá kết quả giờ học. Hs tập hợp lớp nghe phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu giờ học. Hs chơi trò chơi. Hs khởi động. Hs giậm chân tại chỗ. Hs ôn tập đội hình đội ngũ. Hs luyện tập theo tổ. Hs chơi trò chơi Đua ngựa Hs xếp hàng đi thành vòng tròn. 4 Tuần 3 Thứ hai ngày 7 tháng 9 năm 2010. Đội hình đội ngũ Trò chơi Bỏ khăn I. mục tiêu: - Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác đội hình đội ngũ. - Trò chơI Bỏ khăn . Yêu cầu hs tập trung chú ý , nhanh nhẹn - khéo léo, chơI đúng luật. III. Địa điểm, phơng tiện: - Địa điểm: Trên sân trờng. - Phơng tiện: 1 còi , 2 chiếc khăn tay. IV. Các hoạt động dạy học: 1. Phần mở đầu (10) 2. Phần cơ bản (22) 3. Phần kết thúc (8) Gv nhận lớp phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học. Cho hs chơi trò chơi Diệt các con vật có hai . Cho hs đứng tại chỗ, vỗ tay hát 1 bài. Cho hs ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, nghỉ quay phải, trái Chia tổ cho hs luyện tập. Gv quan sát và nhận xét. Cho hs chơI trò chơi Bỏ khăn. Gv nêu tên trò chơi, tập hợp hs theo đội hình chơi và quy định chơi. Cho cả lớp cùng chơi. Cho hs chạy đều nối thành vòng tròn. Gv cùng hs hệ thống bài. Gv đánh giá nhận xét kết quả giờ học. Hs tập hợp lớp nghe phổ biến nhiệm vụ yêu cầu. Hs chơi trò chơi. Hs hát 1 bài. Hs ôn phần đội hình đội ngũ. Hs luyện tập theo tổ. Hs chơi Bỏ khăn Cả lớp cùng chơi. Hs chạy đều sau đó xếp thành vòng tròn. Thứ t ngày 9 tháng 9 năm 2010 Đội hình đội ngũ Trò chơi Đua ngựa I. mục tiêu: - Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác đội hình đội ngũ. - Trò chơi Đua ngựa. Yêu cầu chơi đúng luật, hào hứng và nhiệt tình trong khi chơi. II. Địa điểm , phơng tiện: - Địa điẻm: Trên sân trờng. - Phơng tiện: 1 còi , 4 lá cờ đuôI nheo III. Các hoạt động dạy học: 5 1. Phần mởđầu (10) 2. Phần cơ bản (22) 3. Phần kết thúc (8) Gv nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ , yêu cầu giờ học. Cho hs chơi trò chơi Làm theo tín hiệu. Cho hs xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khớp gối, vai , hông. Cho hs giậm chân tại chỗ. Cho hs ôn tập hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đI đến vòng phải vòng trái. Chia tổ cho hs luyện tập. Gv quan sát nhận xét đánh giá biểu dơng các tổ tập tốt. Cho hs chơi trò chơi Đua ngựa Gv nêu tên trò chơi, tập hợp hs theo đội hình chơi giải thích cách chơi và quy định chơi. Cho cả lớp cùng chơi. Gv quan sát nhận xét. Gv cho hs các tổ đi nối thành vòng tròn, vừa đi vừa làm động tác thả lỏng. Gv cùng hs hệ thống bài. Gv đánh giá nhận xét kết quả giờ học. Hs tập hợp lớp nghe phổ biến nhiệm vụ, y/c giờ học. Hs chơI trò chơi. Hs khởi động. Hs giậm chân tại chỗ. Hs ôn tập đội hình, đội ngũ. Hs luyện tập theo tổ. Hs chơi trò chơi Đua ngựa Hs xếp hàng đi thành vòng tròn. 6 . chơi. II- Địa điểm, phơng tiện - Địa điểm : Trên sân trờng. - Phơng tiện : 01 còi, 04 lá cờ đuôi nheo. III - Các hoạt động dạy học 1. Phần mở đầu ( 10 ) 2 hiện động tác thả lỏng. 2 Tuần 2 Thứ hai ngày 23 tháng 8 năm 2 010 . Đội hình đội ngũ - Trò chơi chạy tiếp xúc I - Mục tiêu - Ôn để củng cố và nâng cao
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 1 - tuần 3, Tuần 1 - tuần 3,

Hình ảnh liên quan

Giới thiệu chơng trình- Tổ chức lớp, đội hình đội ngũ Trò chơi kết bạn - Tuần 1 - tuần 3

i.

ới thiệu chơng trình- Tổ chức lớp, đội hình đội ngũ Trò chơi kết bạn Xem tại trang 1 của tài liệu.
- Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác đội hình đội ngũ. - Chơi trò chơi “ chạy đổi chỗ , võ tay hát” , “ lò cò tiếp sức”. - Tuần 1 - tuần 3

n.

để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác đội hình đội ngũ. - Chơi trò chơi “ chạy đổi chỗ , võ tay hát” , “ lò cò tiếp sức” Xem tại trang 2 của tài liệu.
Đội hình đội ngũ - Trò chơi chạy tiếp xúc I - Mục tiêu - Tuần 1 - tuần 3

i.

hình đội ngũ - Trò chơi chạy tiếp xúc I - Mục tiêu Xem tại trang 3 của tài liệu.
- Ôn để củng cố nâng cao kỹ thuật động tác đội hình đội ngũ. - Trò chơi “ Đua ngựa”, Yêu cầu chơi đúng luật, hào hứng, nhiệt  tình trong khi chơi. - Tuần 1 - tuần 3

n.

để củng cố nâng cao kỹ thuật động tác đội hình đội ngũ. - Trò chơi “ Đua ngựa”, Yêu cầu chơi đúng luật, hào hứng, nhiệt tình trong khi chơi Xem tại trang 4 của tài liệu.
Đội hình đội ngũ Trò chơi Bỏ khăn ” I.mục tiêu: - Tuần 1 - tuần 3

i.

hình đội ngũ Trò chơi Bỏ khăn ” I.mục tiêu: Xem tại trang 5 của tài liệu.