0

Tiết 26 : Nhện và vai trò của lớp Hình nhện

15 1,678 10

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 01:11

     !"#$%&'(   )$*+,-.,/ 0+123"45%6789: 9;<(,2=>"?@ 24(5 AB<5 *<7*C",,D EFNHN V S ĐA DNG CU LP HNH NHN G5 5 GG5 &2"-$5   I.Nhn. H5I2J(C",5 # K(*333 @L # <>C",/3LMM,D   $N>('-C",,"-D 5/   5Tp tnh5 5   ! 5/   @"#$5 O(K"80"@P8;><Q 2=M,/,/8"20>5 H56!R,(K 5,I(I(K7P2=5 .5!4",/,:J(K5 S5*I(KKM,,2JH5 ! 5/   GG5S đa d#ng cu' l)p H*nh nhn. AB(=8928" @P /T M@ @P   89"6;,2=?@24(;0@ +,T"92"'*P2=;*/!U(5   %&'#(0>@T1;,/ 2,;2TQ0>Q0> (LT   %&'#(%6@/(4PR;+* 866">J8@/(,'K ",6(/"5 [...]... tạo: kìm chân bò 2 chân xúc giác khe hở núm tuyến tơ lỗ sinh dục thứ tự đúng: Thứ tự đúng: 1 Trói trặt mồi rồi treo vào lưới để 1 thời gian 2 Nhện hút dịch lỏng con mồi 3 Nhện ngoặm chặt mồi chích nọc độc 4 Tiết dịch tiêu hoá vào cơ thể mồi bảng:ý nghĩa cuả lớp Hình nhện Stt Đại diện Nơi sống 1 Nhện chăng lưới 2 Kí sinh Ăn thịt Có lợi Có hại Trong nhà, vườn V V Nhện . .5,I(I(K7P2=5 S5!4",/, : J(K5   @-Z["-$ &  :  89 O78 ! %*] %* H. H56!R,(K 5,I(I(K7P2=5 .5!4",/, : J(K5 S5*I(KKM,,2JH5 !
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 26 : Nhện và vai trò của lớp Hình nhện, Tiết 26 : Nhện và vai trò của lớp Hình nhện,

Hình ảnh liên quan

Lớp Hình nhện có khoảng 36 nghìn loài là các - Tiết 26 : Nhện và vai trò của lớp Hình nhện

p.

Hình nhện có khoảng 36 nghìn loài là các Xem tại trang 2 của tài liệu.
bảng:ý nghĩa cuả lớp Hình nhện - Tiết 26 : Nhện và vai trò của lớp Hình nhện

ba.

̉ng:ý nghĩa cuả lớp Hình nhện Xem tại trang 15 của tài liệu.