0

giáo án mĩ thuật lớp 2

14 775 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 01:11

Moân : Mó Thuaät Câu 1: Trong tranh vẽ những con vật gì ? Câu 2 : Hãy cho biết trong tranh ngồi hình ảnh con vật còn có hình ảnh gì khác? 2 3 Hãy nêu các bộ phận chính của các con vật? 1. Tìm chọn nội dung đề tài: Hãy nêu đặc điểm riêng của các con vật ? Mó thuật Vẽ tranh: Đề tài con vật (vật nuôi) Thứ sáu ngày 5 tháng 3 năm 2010 Câu 3 :Em hãy kể tên một số màu sắc được vẽ trong tranh? 1 2. Cách vẽ tranh đề tài con vật: Bước 1: Vẽ hình các bộ phận lớn của con vật trước. Bước 2: Vẽ các bộ phận nhỏ của con vật sau Bước 3: Vẽ thêm các hình ảnh phụ cho sinh động Bước 4: Vẽ màu 1. Tìm chọn nội dung đề tài: Mó thuật Vẽ tranh: Đề tài con vật (vật nuôi) Thứ sáu ngày 5 tháng 3 năm 2010 Mó thuật Vẽ tranh: Đề tài con vật (vật nuôi) Thứ sáu ngày 5 tháng 3 năm 2010 2 3 1 4 Mó thuật Vẽ tranh: Đề tài con vật (vật nuôi) Thứ sáu ngày 5 tháng 3 năm 2010 4 1 3 2thuật Vẽ tranh: Đề tài con vật (vật nuôi) Thứ sáu ngày 5 tháng 3 năm 2010 Theo em, bức tranh nào đẹp nhất? Vì sao ? 1 3 2thuật Vẽ tranh: Đề tài con vật (vật nuôi) Thứ sáu ngày 5 tháng 3 năm 2010 Mó thuật Vẽ tranh: Đề tài con vật (vật nuôi) Thứ sáu ngày 5 tháng 3 năm 2010 Mó thuật Vẽ tranh: Đề tài con vật (vật nuôi) Thứ sáu ngày 5 tháng 3 năm 2010 Mó thuật Vẽ tranh: Đề tài con vật (vật nuôi) Thứ sáu ngày 5 tháng 3 năm 2010 [...]...3 Thực hành Mó thuật Thứ sáu ngày 5 tháng 3 năm 20 10 Vẽ tranh: Đề tài con vật (vật nuôi) 1 Tìm chọn nội dung đề tài: 2 Cách vẽ tranh đề tài con vật: 3 Thực hành: 4 Nhận xét, đánh giá: 5 Trò chơi: 1 Nội dung tranh phù hợp với đề tài chưa? 2 Cách chọn và sắp xếp hình ảnh chính – phụ phù hợp chưa? 3 Màu sắc đậm, nhạt như thế nào? Quan sát kó hình dáng, đặc điểm chiếc cặp như: màu sắc, . nuôi) Thứ sáu ngày 5 tháng 3 năm 20 10 Mó thuật Vẽ tranh: Đề tài con vật (vật nuôi) Thứ sáu ngày 5 tháng 3 năm 20 10 2 3 1 4 Mó thuật Vẽ tranh: Đề tài. tháng 3 năm 20 10 4 1 3 2 Mó thuật Vẽ tranh: Đề tài con vật (vật nuôi) Thứ sáu ngày 5 tháng 3 năm 20 10 Theo em, bức tranh nào đẹp nhất? Vì sao ? 1 3 2
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án mĩ thuật lớp 2, giáo án mĩ thuật lớp 2,

Hình ảnh liên quan

Bước 1: Vẽ hình các bộ phận lớn của con vật trước. - giáo án mĩ thuật lớp 2

c.

1: Vẽ hình các bộ phận lớn của con vật trước Xem tại trang 3 của tài liệu.
2. Cách chọn và sắp xếp hình ảnh chính – phụ phù hợp  chưa? - giáo án mĩ thuật lớp 2

2..

Cách chọn và sắp xếp hình ảnh chính – phụ phù hợp chưa? Xem tại trang 12 của tài liệu.
Quan sát kĩ hình dáng, đặc điểm chiếc cặp như: màu sắc, quai cặp,  khoá cặp … - giáo án mĩ thuật lớp 2

uan.

sát kĩ hình dáng, đặc điểm chiếc cặp như: màu sắc, quai cặp, khoá cặp … Xem tại trang 13 của tài liệu.