0

UCLN

20 210 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 00:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Tn 6 NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC GD  TR­êng THCS Ngun V nă Cõ Ng­êi thùc hiƯn Đç ThÞ Håi Tập một Kiểm tra bài cũ *: Nêu cách tìm ước của một số a? BT1: Tìm các Ư(24), Ư(16) BT2: Tìm tập hợp các bội của 4 và tập hợp các bội của 6 Ta có thể tìm các ước của a (a > 1) bằng cách lần lượt chia a cho các số tự nhiên từ 1 đến a để xét xem a chia hết cho những số nào, khi đó các số ấy là ước của a. Ta có thể tìm các bội của một số bằng cách nhân số đó lần lượt với 0;1;2;3; … Ư(16) = { ; ; ; ; } B(6) = { ; ; ; ; ; } Ư(24) = { ; ; ; ; ; ; ; }1 242 3 6 8 12 4 1 16 2 4 8 0 6 12 18 24 … B(4) = { ; ; ; ; ; ; ; ; }0 4 8 12 16 20 24 28 … B(4) = { 0; 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; … } * :Nêu cách tìm bội của một số ? Kiểm tra bài cũ *: Nêu cách tìm ước của một số a? BT1: Tìm các Ư(24), Ư(16) * :Nêu cách tìm bội của một số ? BT1: Tìm tập hợp các bội của 4 và tập hợp các bội của 6 Ta có thể tìm các ước của a (a > 1) bằng cách lần lượt chia a cho các số tự nhiên từ 1 đến a để xét xem a chia hết cho những số nào, khi đó các số ấy là ước của a. Ta có thể tìm các bội của một số bằng cách nhân số đó lần lượt với 0;1;2;3; … Ư(16) = { ; ; ; ; } B(4) = { ; 4; 8; ; 16; 20; ; 28; … } B(6) = { ; ; ; ; ; } Ư(24) = { ; ; ; ; ; ; ; }1 243 6 8 12 4 1 16 2 4 8 0 6 12 18 24 … 2 0 12 24 - ChØ ra c¸c sè võa lµ ­íc cña 24, võa lµ ­íc cña16. - ChØ ra c¸c sè võa lµ béi cña 4, võa lµ béi cña 6. { 1 ; 2 ; 4 ; 8 } { 0 ; 12 ; 24 ; … } ­íc chung vµ béi chung chó ý . Ta chØ xÐt ­íc chung vµ béi chung cña c¸c sè kh¸c 0. ước chung và bội chung 1. Ước chung (16) = { ; ; ; ; } 1 16 2 4 8 (24) = { ; ; ; ; ; ; ; }1 243 6 8 12 42 VD1 Các số 1; 2 ;4; 8 vừa là ước của 24, vừa là ước của16. Ta nói 1; 2; 4; 8 là các ước chung của 24 và 16. Theo em hiểu ước chung của hai hay nhiều số là gì? Ước chung của hai hay nhiều số là ước của tất cả các số đó. * Định nghĩa : (SGK - Trang 51) Vậy ƯC(24,16) = 1; 2; 4; 8 * Kí hiệu tập hợp các ước chung của 24 và 16 là: ƯC(24,16). 8 là ƯC (24 ; 16) thì 24 và 16 đều chia hết cho 8 ? Nếu x ƯC (a ; b) thì a và b như thế nào với x ? C(a , b) x a xM nu v b xM b xM x a xM C(a , b , c) nu v c xM ; ?1 Đ S Khẳng định sau đúng hay sai? 8 ƯC(16; 40); 8 ƯC(32; 28); ? c ca hai hay nhiu s nguyờn t khỏc nhau l nhng s no. c ca cỏc s nguyờn t khỏc nhau l s 1 ước chung và bội chung 1. Ước chung C(a , b) x a xM nu v b xM b xM x a xM C(a , b , c) nu v c xM ; B(4) = { 0 ; 4; 8; 12 ; 16; 20; 24 ; 28; } B(6) = { 0 ; 6 ; 12 ; 18 ; 24; } - Các số 0; 12; 24; vừa là bội của 4, vừa là bội của 6. 2. Bội chung. * VD2: Ta nói chúng là bội chung của 4 và 6. Bội chung của hai hay nhiều số là gì? * Định nghĩa: SGK Trang 52 * Kí hiệu tập hợp các bội chung của 4 và 6 là: BC(4,6). Bội chung của hai hay nhiều số là bội của tất cả các số đó. BC(4 , 6) ={0 ; 12 ; 24 ; } BC(a , b) x bM x x aM nu v x nu v BC(a , b , c) x bM x cM ; x aM ?2 Điền số vào ô vuông để đư ợc một khẳng định đúng. 6 BC(3; ) 6 BC (3; ) 3 6 BC (3; ) 6 6 BC (3; ) 2 6 BC(3; ) 1 Các kết quả BC(a , b) khi nào ? x Tng t ta cng cú: ước chung và bội chung 1. Ước chung C(a , b) x a xM nu v b xM b xM x a xM C(a , b , c) nu v c xM ; B(4) = { 0 ; 4; 8; 12 ; 16; 20; 24 ; 28; } B(6) = { 0 ; 6 ; 12 ; 18 ; 24; } - Các số 0; 12; 24; vừa là bội của 4, vừa là bội của 6. 2. Bội chung. * VD2: * Định nghĩa: SGK Trang 52 BC(4 , 6) ={0 ; 12 ; 24 ; } BC(a , b) x bM x x aM nu v x nu v BC(a , b , c) x bM x cM ; x aM Tng t ta cng cú: Ta nói chúng là bội chung của 4 và 6. * Kí hiệu tập hợp các bội chung của 4 và 6 là: BC(4,6). Ư (4) = x Ư (6) = ƯC (4; 6) = Tìm { 1 ; 2 ; 4 } { 1 ; 2 ; 3; 6 } { 1 ; 2 } Tp hp C(4 , 6) = {1 ; 2}, to thnh bi cỏc phn t chung ca hai tp hp (4) v (6), gi l giao ca hai tp hp (4) v (6) ước chung và bội chung 1. Ước chung C(a , b) x a xM nu v b xM b xM x a xM C(a , b , c) nu v c xM ; 2. Bội chung. BC(a , b) x bM x x aM nu v x nu v BC(a , b , c) x bM x cM ; x aM Tp hp C(4 , 6) = {1 ; 2}, to thnh bi cỏc phn t chung ca hai tp hp (4) v (6), gi l giao ca hai tp hp (4) v (6) 3. Chú ý. Giao của hai tập hợp là một tập hợp gồm các phần tử chung của hai tập hợp đó. 4 1 2 Ư(4) 3 6 1 2 Ư(6) ƯC(4;6) * Kí hiệu giao của hai tập hợp A và B là: A B VD: Ư(4) Ư(6) = ƯC(4;6) B(4) B(6) = BC(4;6) Muốn tìm giao của hai tập hợp ta làm như thế nào? Ta tìm các phần tử chung của hai tập hợp đó. Vớ d: A B A = {3 ; 4 ; 6} B = { 4 ; 6} = { 4 ; 6} ; A 6 4 3 B X = { a ; b} Y = { c } X Y = b c X a Y ước chung và bội chung 4 1 2 Ư(4) 3 6 1 2 Ư(6) ƯC(4;6) 1. Ước chung C(a , b) x a xM nu v b xM b xM x a xM C(a , b , c) nu v c xM ; 2. Bội chung. BC(a , b) x bM x x aM nu v x nu v BC(a , b , c) x bM x cM ; x aM 3. Chú ý. Giao của hai tập hợp là một tập hợp gồm các phần tử chung của hai tập hợp đó. * Kí hiệu giao của hai tập hợp A và B là: A B VD: Ư(4) Ư(6) = ƯC(4;6) B(4) B(6) = BC(4;6)
- Xem thêm -

Xem thêm: UCLN, UCLN,

Hình ảnh liên quan

Phần thưởng là một số hình ảnh “ Đặc biệt” để giảI trí. - UCLN

h.

ần thưởng là một số hình ảnh “ Đặc biệt” để giảI trí Xem tại trang 18 của tài liệu.
Phần thưởng là một số hình ảnh “ Đặc biệt” để giảI trí. - UCLN

h.

ần thưởng là một số hình ảnh “ Đặc biệt” để giảI trí Xem tại trang 18 của tài liệu.