0

Bài 15 - tiết 23( 1936 - 1939).ppt

48 917 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 00:11

Tiết 22 – Bài 15 I. Tình hình thế giới và trong nước I. Tình hình thế giới và trong nước 1. Tình hình thế giới 1. Tình hình thế giới 2. Tình hình trong nước 2. Tình hình trong nước II. Phong trào dân chủ 1936 - 1939 II. Phong trào dân chủ 1936 - 1939 1. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản 1. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 7 - 1936 Đông Dương tháng 7 - 1936 2. Những phong trào đấu tranh tiêu biểu 2. Những phong trào đấu tranh tiêu biểu a) Đấu tranh đòi các quyền tự do, dân sinh, dân chủ a) Đấu tranh đòi các quyền tự do, dân sinh, dân chủ b) Đấu tranh nghị trường b) Đấu tranh nghị trường c) c) Đấ Đấ u tranh tr u tranh tr ê ê n l n l ĩ ĩ nh v nh v ự ự c b c b áo áo ch ch í í III. III. Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào dân chủ 1936 - 1939 dân chủ 1936 - 1939 Bài 15PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936 -1939 Bài 15PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936 -1939 Tình hình thế giới những năm 1936-1939 có điểm gì nổi bật? Trước tình hình đó các lực lượng tiến bộ trên thế giới làm gì?  I. I. Tình hình thế giới và trong nước Tình hình thế giới và trong nước  1. 1. Tình hình thế giới Tình hình thế giới  - Chủ nghĩa phát xít ở Đức, Italia, - Chủ nghĩa phát xít ở Đức, Italia, Nhật Bản đe doạ an ninh thế giới. Nhật Bản đe doạ an ninh thế giới.  - Quốc tế Cộng sản họp Đại hội VII - Quốc tế Cộng sản họp Đại hội VII tại tại Matxcơva (1935) bàn vấn đề tại tại Matxcơva (1935) bàn vấn đề chống chủ nghĩa phát xít và kêu chống chủ nghĩa phát xít và kêu gọi các nước thành lập mặt trận gọi các nước thành lập mặt trận nhân dân chống phát xít. nhân dân chống phát xít. Chủ nghĩa phát xít ở Đức, Italia, Nhật Bản đe doạ an ninh thế giới Hít-le Mut-sô-li-ni Hi-rô-hi-tô Quốc tế Cộng sản họp Đại hội VII tại tại Matxcơva (1935) Vậy tình hình nước Pháp giai đoạn này có gì thay đổi? Sự thay ​ đổi đó có tác động như thế nào đến tình hình nước ta?  - Tháng 6 – 1936 , chính phủ Mặt trận - Tháng 6 – 1936 , chính phủ Mặt trận Nhân dân Pháp lên cầm quyền, thi Nhân dân Pháp lên cầm quyền, thi hành một số chính sách tiến bộ ở hành một số chính sách tiến bộ ở thuộc địa trong đó có Đông Dương. thuộc địa trong đó có Đông Dương. Những thay đổi trong bộ máy chính quyền của Pháp tác động đến thuộc địa như thế nào về hoạt động chính trị trong nước ta? [...]... công khai, bí mật, hợp pháp và bất hợp pháp So sánh chủ trương của Đảng trong PTCM 193 0-1 931 với PT dân chủ 193 6-1 939: Nội dung Hình thức Nhận xét Phong trào 193 0-1 931 Phong trào 193 6-1 939 Mặt trận thống nhất ĐCS VN ( 3-2 -1 930) -> ĐCS Đông Dương nhân dân phản đế Đông Dương ( 7-1 936) (1 0-1 930) -> MT dân chủ Đông Dương ( 3-1 938) Chỉ diễn ra ngắn, hình thành khối liên minh công nông, tập dượt giành chính quyền... vận động dân chủ 193 6- 1939 So sánh chủ trương của Đảng trong PTCM 193 0-1 931 với PT dân chủ 193 6-1 939: So sánh Phong trào 193 0- 1931 Phong trào 193 6- 1939 Nhiệm vụ cụ thể Chống ĐQ, PK, chia ruộng đất cho dân cày Chống chế độ phản động thuộc địa, PX, CT, đòi tự do, dân sinh ,dân chủ, cơm áo và hoà bình Lực lượng Liên minh côngnông Thành lập MT thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương -> MT dân chủ ĐD... trả lời cho các nội dung sau: nhiệm vụ cách mạng, hình thức và phương pháp đấu tranh, chủ trương của Đảng ? II Phong trào dân chủ 1936 – 1939 1.Hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 7-1 936 - Họp tại Thượng Hải, do đồng chí Lê Hồng Phong chủ trì - Nội dung Hội nghị: + Nhiệm vụ chiến lược : + Đấu tranh : + Phương pháp đấu tranh: + Chủ trương : Tìm những điểm thay đổi của đường... là sự sáng tạo của Đảng ta? 3.Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào dân tộc 1936 – 1939 - Buộc chính quyền thực sự phải nhượng bộ một số yêu sách cụ thể về dân sinh dân chủ Quần chúng được giác ngộ và tham gia vào lực lượng chính trị hùng hậu - Là cuộc tổng diễn tập lần thứ hai của Đảng ta chuẩn bị lực lượng cho cách mạng Tháng tám 1945 - Kinh nghiệm xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất,... Đấu tranh đòi các quyền tự do, dân sinh, dân chủ - Mở đầu là phong trào Đông Dương đại hội: Đảng chủ trương phát động và tổ chức phong trào Đông Dương đại hội để thu thập “dân nguyện” gửi lên phái đoàn của Pháp sẽ sang Đông Dương - Phong trào “đón rước” Gôđa: quần chúng đã biến cuộc đón rước phái viên của chính phủ thành cuộc biểu tình, thị uy lực lượng - Phong trào biểu tình mít tinh của quần chúng... khủng hoảng kinh tế thế giới 192 9-1 933 là nhằm A bù đắp sự thiếu hụt về kinh tế cho chính quốc B sẵn sàng chuẩn bị những điều kiện cho cuộc chiến tranh thế giới bùng nổ C phát huy thế mạnh về nông nghiệp để cung cấp lương thực cho chính quốc D phát triển các ngành như điện, nước, cơ khí… để phục vụ quá trình khai thác lâu dài 3 Tình hình kinh tế VN trong những năm 193 6-1 939 là A tiếp tục lâm vào khủng...2 Tình hình trong nước * Chính trị: - Chính phủ Pháp cử phái đoàn sang điều tra tình hình Đông Dương, nới lỏng một số quyền như tự do báo chí - Trong nước có nhiều Đảng phái với xu hướng chính trị khác nhau cùng hoạt động, trong đó Đảng Cộng sản Đông Dương là mạnh nhất, có chủ trương rõ ràng,... chúng, đấu tranh công khai, hợp pháp, đấu tranh nội bọ và Đảng cũng nhận ra hạn chế của mình trong công tác mặt trận, vấn đề dân tộc BÀI TẬP 1 1 Tác động trực tiếp của tình hình thế giới tới những chuyển biến về kinh tế, chính trị và xã hội Việt Nam trong những năm 19361 939 là A ĐH VII Quốc tế CS quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng cho CMVN B Chính phủ MTND lên cầm quyền ở Pháp và thi hành một số chính... đại hội để thu thập “dân nguyện” gửi lên phái đoàn của Pháp sẽ sang Đông Dương Phong trào biểu tình mít tinh của quần chúng phát triển mạnh từ 1937 – 1939 Cuộc mít tinh kỉ niệm ngày Quốc tế Lao động ( 1-5 -1 938) tại khu Đấu Xảo Hà Nội b Đấu tranh nghị trường + Trong cuộc bầu cử vào các cơ quan có quyền lực ở Đông dương: Viện Dân biểu Bắc Kì, viện Dân biểu Trung Kì… (1937 – 1939) + Đảng vận động để đưa . lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào dân chủ 1936 - 1939 dân chủ 1936 - 1939 Bài 15 – PHONG. 1939 Bài 15 – PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936 -1 939 Bài 15 – PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936 -1 939 Tình hình thế giới những năm 193 6-1 939 có điểm gì nổi bật? Trước tình
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 15 - tiết 23( 1936 - 1939).ppt, Bài 15 - tiết 23( 1936 - 1939).ppt,

Hình ảnh liên quan

I. Tình hình thế giới và trong nước - Bài 15 - tiết 23( 1936 - 1939).ppt

nh.

hình thế giới và trong nước Xem tại trang 2 của tài liệu.
Tình hình thế giới những năm 1936-1939 có điểm gì nổi bật? Trước tình hình đó các lực lượng tiến bộ trên thế giới làm gì? - Bài 15 - tiết 23( 1936 - 1939).ppt

nh.

hình thế giới những năm 1936-1939 có điểm gì nổi bật? Trước tình hình đó các lực lượng tiến bộ trên thế giới làm gì? Xem tại trang 3 của tài liệu.
 I. I. Tình hình thế giới và trong nước Tình hình thế giới và trong nước - Bài 15 - tiết 23( 1936 - 1939).ppt

nh.

hình thế giới và trong nước Tình hình thế giới và trong nước Xem tại trang 4 của tài liệu.
Vậy tình hình nước Pháp giai đoạn này có gì thay đổi? Sự thay ​ - Bài 15 - tiết 23( 1936 - 1939).ppt

y.

tình hình nước Pháp giai đoạn này có gì thay đổi? Sự thay ​ Xem tại trang 8 của tài liệu.
2. Tình hình trong nước Tình hình trong nước - Bài 15 - tiết 23( 1936 - 1939).ppt

2..

Tình hình trong nước Tình hình trong nước Xem tại trang 11 của tài liệu.
Chỉ diễn ra ngắn, hình  thành khối liên minh công nông, tập dượt giành chính quyền dưới sự lãnh đạo của ĐCS Đông Dương. - Bài 15 - tiết 23( 1936 - 1939).ppt

h.

ỉ diễn ra ngắn, hình thành khối liên minh công nông, tập dượt giành chính quyền dưới sự lãnh đạo của ĐCS Đông Dương Xem tại trang 31 của tài liệu.
1. Tác động trực tiếp của tình hình thế giới tới - Bài 15 - tiết 23( 1936 - 1939).ppt

1..

Tác động trực tiếp của tình hình thế giới tới Xem tại trang 34 của tài liệu.
3. Tình hình kinh tế VN trong những năm - Bài 15 - tiết 23( 1936 - 1939).ppt

3..

Tình hình kinh tế VN trong những năm Xem tại trang 36 của tài liệu.
C. kết hợp các hình thức đấu tranh công - Bài 15 - tiết 23( 1936 - 1939).ppt

k.

ết hợp các hình thức đấu tranh công Xem tại trang 38 của tài liệu.
hình Đông Dương và Brêviê nhậm - Bài 15 - tiết 23( 1936 - 1939).ppt

h.

ình Đông Dương và Brêviê nhậm Xem tại trang 44 của tài liệu.
A. một hình thức đấu tranh mới.A. một hình thức đấu tranh mới. - Bài 15 - tiết 23( 1936 - 1939).ppt

m.

ột hình thức đấu tranh mới.A. một hình thức đấu tranh mới Xem tại trang 46 của tài liệu.
lực lượng tham gia, hình thức - Bài 15 - tiết 23( 1936 - 1939).ppt

l.

ực lượng tham gia, hình thức Xem tại trang 48 của tài liệu.