0

bài 2 chủ nghĩa duy vật lịch sử

46 2,585 22

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 00:11

Bµi 2 Bµi 2 Mục tiêu: Mục tiêu: Sau khi học xong bài, học viờn đạt được: - Hiểu được bản chất của thế giới là vật chất; thế giới thống nhất ở tính vật chất của nó. - Hiểu được nội dung, ý nghĩa định nghĩa vật chất của Lênin và nguồn gốc, bản chất của ý thức, mối quan hệ giữa vật chất và ý thức. - Bước đầu biết vận dụng những kiến thức đã học vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn. Nội dung: Gồm 3 phần. I. Vật chất. II. ý thức. III. Quan hệ giữa vật chất và ý thức. Trọng tâm: I,II, trọng điểm I.2 Thời gian : 05 tiết . Phương pháp : Giáo viên: Thuyết trình, nêu và phân tích giải quyết . vấn đề, có trợ giúp của máy vi tính. Học viên : Nghe, ghi nội dung cần thiết và trả lời câu hỏi . xây dựng bài. 1. Gi¸o tr×nh triết học Mác – Lênin (dïng trong c¸c tr­ êng chính trị tỉnh, nhµ xuÊt b¶n cnhính trị - hành chính năm 2009) 2. Gi¸o tr×nh triÕt häc M¸c-Lªnin (dïng trong c¸c tr­ êng C§, §H cña nhµ xuÊt b¶n CTQG). Tµi liÖu: Triết học là hệ thống những tri thức lý luận chung nhất của con người về thế giới (tự nhiên, xã hội, tư duy) và về vị trí của con người trong thế giới đó. Triết học là gì? Trong đó vật chất, ý thức là hai phạm trù cơ bản của triết học . Việc xem xét luận giải về hai phạm trù này làm xuất hiện các trư ờng phái triết học trong lịch sử. vật chất là gì ? ý thức là gì ? 2. Ph¹m trï vËt chÊt 4.Kh«ng gian vµ thêi gian 5. TÝnh thèng nhÊt cña thÕ giíi 1. B¶n chÊt cña thÕ giíi 3. VËn ®éng cña vËt chÊt I. VËt chÊt 1. B¶n chÊt cña thÕ giíi Quan ®iÓm duy t©m Quan ®iÓm duy vËt a. Quan điểm duy tâm : a. Quan điểm duy tâm : Chủ nghĩa duy tâm cho rằng bản chất của thế giới là ý thức. ý thức là cơ sở, nguồn gốc cho sự nảy sinh tồn tại và phát triển của các sự vật hiện tượng. ý thức là cái có trước, quyết định vật chất. CNDT CNDT Chủ nghĩa duy tâm khách quan : Chủ nghĩa duy tâm chủ quan : Là trường phái triết học cho rằng ý thức là cái có trước quyết định vật chất và tồn tại khách quan ở bên ngoài con người . Là trường phái triết học cho rằng ý thức, cảm giác của con người là cở sở quyết định sự tồn tại của các sự vật hiện tượng trong thế giới. Hêghen ý niệm tuyệt đối tha hoá thành thế giới sự vật hiện tượng [...]... trị phản tiến bộ sử dụng để ru ngủ quần chúng nhằm bảo vệ ách bóc lột của chúng đối với nhân dân lao động b Quan điểm duy vật: b Quan điểm duy vật: - Quan điểm duy vật khẳng định bản chất thế giới là vật chất, ngoài thế giới vật chất không còn thế giới nào khác Các sự vật hiện tượng đều là những dạng biểu hiện khác nhau của thế giới vật chất - Trong quan hệ giữa vật chất và ý thức thì vật chất là cái... "Vật thể trong thế giới quanh ta là sự phức được cảm biết" hợp của cảm giác" AI BIấU CUA CHU NGHIA DUY TM NC ANH "Tồn tại có nghĩa là G.Beccơli .Hium (1684 - 1753) (1711 - 1766) Tóm lại : Tuy biểu hiện khác nhau nhưng chủ nghĩa duy tâm khách quan và chủ nghĩa duy tâm chủ quan đều thừa nhận ý thức là cái có trước, quyết định vật chất, đồng thời không thừa nhận sự tồn tại khách quan của các sự vật, ... được ý thức con người phản ánh - Vật chất là cái gây nên cảm giác khi tác động lên giác quan của con người * ý nghĩa định nghĩa: * ý nghĩa định nghĩa: - Định nghĩa vật chất của Lênin đã giải quyết vấn đề cơ bản của triết học theo lập trường duy vật biện chứng Khắc phục triệt để những hạn chế của CNDV cũ, là cơ sở khoa học, vũ khí tư tưởng để đấu tranh chống chủ nghĩa duy tâm, tôn giáo một cách hiệu... niệm triết học Mác- Lênin về vật chất: b Quan niệm triết học Mác- Lênin về vật chất: Ph.ngghen (28 /11/1 820 - 5/8/1895) C.Mỏc (5/5/1818 - 14/3/1883) V.I Lờnin (22 /4/1870 - 21 /l/1 924 ) Tư tưởng Mác - ăngghen về vật chất : - Sự đối lập giữa vật chất với ý thức - Tính thống nhất vật chất của thế giới - Tính khái quát của phạm trù vật chất Thành tựu khoa học tự nhiên - Năm 1895 Rơnghen phát hiện ra tia X... thế giới là vật chất là quan điểm duy nhất đúng đắn, khoa học, nó là cơ vật chất là quan điểm duy nhất đúng đắn, khoa học, nó là cơ sở cho con người trong nhận thức và cải tạo thế giới sở cho con người trong nhận thức và cải tạo thế giới Bản chất của thế giới là vật chất, vậy vật chất là gì ? 2 Phạm trù vật chất Theo các đồng chí cái bàn có phải vật chất không? a Quan niệm của các nhà duy vật trước Mác... Quan niệm của các nhà duy vật trước Mác - Thời cổ đại: Các nhà triết học duy vật phương tây và phương đông đều tìm khởi nguyên của vũ trụ từ một dạng vật thể nào đó và gọi đó là vật chất Phương tây: Vật chất là lửa Cách ngôn của Heraclit: Thế giới vật chất Mãi mãi đã, đang và sẽ là ngọn lửa vĩnh viễn đang không ngừng bùng cháy và tàn lụi Vật chất là nguyên tử - Nguyên tử là hạt vật chất nhỏ nhất không... của các nguyên tử tạo nên các sự vật hiện tượng Phương đông: Các nhà triết học Trung Quốc cho rằng sự kết hợp của Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ tạo thành các sự vật hiện tượng KIM TH THY Như vậy: Thời cổ đại các nhà triết học duy vật đã quy vật chất về vật thể Quan niệm của họ tuy còn thô sơ, mộc mạc nhưng có ý nghĩa rất tích cực trong việc đấu tranh chống HA MC chủ nghĩa duy tâm, tôn giáo Kim loại, nước,... lửa, đất - Thời cận đại: Vật chất là tất cả những gì tác động vào giác quan của con người, đặc tính của các chất mà ta biết được là nhờ cảm giác Tóm lại: Các nhà duy vật trước Mác đều thừa nhận sự tồn tại khách quan của thế giới vật chất Tuy nhiên họ lại mắc sai lầm khi đồng nhất vật chất với vật thể, quy vật chất về một dạng vật thể nào đó b Quan niệm triết học Mác- Lênin về vật chất: b Quan niệm triết... t.18, tr 151) * Nội dung định nghĩa vật chất: * Nội dung định nghĩa vật chất: - Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan - Thuộc tính chung nhất của vật chất là tồn tại khách quan, tồn tại ở ngoài và độc lập với ý thức con người.Tồn tại khách quan được xem là tiêu chuẩn để phân biệt triết học là khái niệm chung nhất, phải là vật Phạm trù giữa vật chất với những cái không chất... Khái quát từ lý luận và thực tiễn Lênin đã đưa ra một định nghĩa đúng đắn, khoa học về phạm trù vật chất Định nghĩa vật chất của Lênin có ý nghĩa to lớn đối với triết học, khoa học nói riêng và con người nói chung 3 Vận động của vật chất Theo các đồng chí, thế nào là vận động? a Định nghĩa vận động: Vận động là một phương thức tồn tại của vật chất, bao gồm tất cả mọi sự thay đổi và mọi quá trình diễn . triển của các sự vật hiện tượng. ý thức là cái có trước, quyết định vật chất. CNDT CNDT Chủ nghĩa duy tâm khách quan : Chủ nghĩa duy tâm chủ quan : Là trường. hiện khác nhau nhưng chủ nghĩa duy tâm khách quan và chủ nghĩa duy tâm chủ quan đều thừa nhận ý thức là cái có trước, quyết định vật chất, đồng thời không
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 2 chủ nghĩa duy vật lịch sử, bài 2 chủ nghĩa duy vật lịch sử,

Hình ảnh liên quan

CNDV siêu hình (XV- III) - bài 2 chủ nghĩa duy vật lịch sử

si.

êu hình (XV- III) Xem tại trang 14 của tài liệu.
c. Những hình thức vận động: c. Những hình thức vận động: - bài 2 chủ nghĩa duy vật lịch sử

c..

Những hình thức vận động: c. Những hình thức vận động: Xem tại trang 32 của tài liệu.
Không gian, thời gian là hình thức tồn tại của vật chất, là thuộc tính cố hữu của vật chất nên nó gắn liền với vật chất vận động. - bài 2 chủ nghĩa duy vật lịch sử

h.

ông gian, thời gian là hình thức tồn tại của vật chất, là thuộc tính cố hữu của vật chất nên nó gắn liền với vật chất vận động Xem tại trang 36 của tài liệu.
Không gian và thời gian là hình thức tồn tại của vật chất, gắn liền với vật chất. Do vậy muốn nhận thức đúng đắn  sự vật hiện tượng phải có quan điểm lịch sử cụ thể, xem  xét nó trong không gian thời gian nhất định. - bài 2 chủ nghĩa duy vật lịch sử

h.

ông gian và thời gian là hình thức tồn tại của vật chất, gắn liền với vật chất. Do vậy muốn nhận thức đúng đắn sự vật hiện tượng phải có quan điểm lịch sử cụ thể, xem xét nó trong không gian thời gian nhất định Xem tại trang 38 của tài liệu.