0

Tồn tại Xã hội và ý thức xã hội

26 1,272 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 23:11

Tån t¹i x· héi vµ ý thøc x· héi Soạn ngày : 20/9/2008 Soạn ngày : 20/9/2008 Chỉnh lý ngày: 18 /10/2009 Chỉnh lý ngày: 18 /10/2009 Dạy ngày : 24/10 /2009 Dạy ngày : 24/10 /2009 & 26/10 /2009 & 26/10 /2009 Lớp 10 – K14 BTVH Lớp 10 – K14 BTVH Baøi 8 (Ti t 13-14)ế Mục tiêu : - Nắm được nội dung các KN tồn tại hội (TTXH) ý thức hội (YTXH) , nhận thức được mối quan hệ biện chứng giữa TTXH YTXH . - Vẽ được sơ đồ phương thức sản xuất (PTSX) . - Coi trọng vai trò quyết định của TTXH đối với YTXH tác động tích cực trở lại của YTXH đối với TTXH . Triết học Mác-.Lênin Đời sống vật chất Đời sống tinh thần Tồn tại hội ý thức hội 1 Tồn Tại Hội (TTXH). ? ? Thế nào là hội Là hình thức sinh hoạt chung có tổ chức của loài người ở một trình độ phát triển nhất định của lịch sử , xây dựng trên cơ sở một phương thức sản xuất (PTSX) nhất định . VD : - hội Cộng sản nguyên thuỷ . - hội Chiếm hữu nô lệ . ? Vậy TTXH là gì ? ? ? XH Tồn tại LĐSX Con người Môi trường cách thức sx PTSX Môi trường tự nhiên Dân số PTSX 3 yếu tố TTXH là toàn bộ sinh hoạt vật chất những điều kiện sinh hoạt vật chất của hội , bao gồm môi trường tự nhiên , dân số phương thức sản xuất . Quyết định Vậy : a- M«i tr­êng tù nhiªn . MTTN khÝ hËu M«i tr­êng ®éng vËt C©y trång Kho¸ng s¶n §Êt ®ai S«ng ngßi Bao gåm : §Êt ®ai , rõng nói , s«ng ngßi , khÝ hËu , kho¸ng s¶n , … T×nh T×nh h×nh m«i h×nh m«i tr­êng tù tr­êng tù nhiªn ë nhiªn ë n­íc ta n­íc ta hiÖn nay hiÖn nay ra sao ra sao ? ? ¤ nhiÔm n­íc KH¤NG KHÝ R¸c MTTN có ảnh hưởng quan trọng đến đời sống của con người sự tiến bộ của hội , mức ảnh hư ởng của nó đến đâu lại tùy thuộc vào trình độ văn hoá , khoa học kỹ thuật của con người , tuỳ thuộc vào tính chất của các chế độ hội . - Sự tác động của con người vào tự nhiên sẽ làm cho tự nhiên biến đổi như thế nào ? Như vậy : -Tác động hợp lý : Làm cho tự nhiên ngày càng phong phú . [...]... thµnh tù ph¸t H×nh thµnh tù gi¸c Ch­a kh¸i qu¸t thµnh lý ln Kh¸i qu¸t thµnh lý ln Ph¶n ¸nh Ph¶n ¸nh s©u s¾c ch­a s©u s¾c (Mang tÝnh giai cÊp ) 3- Mèi quan hƯ gi÷a tån t¹i x· héi vµ ý thøc x· héi ? Bµn vỊ mèi quan hƯ gi÷a TTXH vµ YTXH cã nhiỊu ý kiÕn kh¸c nhau : Sù tån t¹i vµ ph¸t triĨn cđa XH lµ do ý chÝ cđa con ng­êi , do c¸c häc thut vỊ chÝnh trÞ , t«n gi¸o , ®¹o ®øc qut ®Þnh ? Kinh tÕ lµ lùc l­ỵng... khoa häc , triÕt häc ý thøc x· héi lµ c¸i ph¶n ¸nh tån t¹i x· héi b- Hai cÊp ®é cđa ý thøc x· héi - T©m lý x· héi : -T©m tr¹ng - Thãi quen - T×nh c¶m - HƯ t­ t­ëng : Toµn bé nh÷ng quan niƯm , quan ®iĨm - Thu nhËp §iỊu - Nhµ ë kiƯn - Ph­¬ng tiƯn sèng : - Hoµn c¶nh H×nh thµnh tù ph¸t Ch­a kh¸i qu¸t thµnh lý ln -… -ChÝnh trÞ Lý ln - §¹o ®øc - Ph¸p qun §­ỵc h×nh thµnh tù gi¸c T©m lý x· héi So s¸nh HƯ t­... to D©n trÝ cao th× ®Êt n­íc ph¸t lín ®Õn sù triĨn (ng l¹i) ph¸t triĨn Qut ®Þnh b¶n chÊt mét chÕ ®é x· héi PTSX tiÕn bé th× chÕ ®é x· héi tiÕn bé (ng­ỵc l¹i) PTSX TBCN  ChÕ ®é x· héi : CNTB 2- ý thøc x· héi a- ý thøc x· héi lµ g× ? Ph¶n ¸nh ý thøc x· héi - Quan niƯm , quan ®iĨm cđa c¸c c¸ nh©n trong x· héi… - C¸c hiƯn t­ỵng t×nh c¶m Tån T©m lý - C¸ct¹i®iĨm quan vµ c¸c häc thut : x· héi ChÝnh trÞ... giíi vËtchÊt ? §èi víi con ng­êi th× viƯc tån t¹i x· héi cđa hä qut ®Þnh ý thøc cđa hä hay ý thøc qut ®Þnh tån t¹i cđa hä - Con ng­êi tån t¹i  ý thøc cđa hä ®­ỵc h×nh thµnh  Cã con ng­êi råi míi cã ý thøc cđa con ng­êi C.M¸c : “ Kh«ng ph¶i ý thøc cđa con ng­êi qut ®Þnh tån t¹i cđa hä ; tr¸i l¹i , tån t¹i x· héi cđa hä qut ®Þnh ý thøc cđa hä ” Suy ra : TTXH qut ®Þnh YTXH b- Sù t¸c ®éng trë l¹i cđa... víi TTXH -Trong mçi x· héi khi tån t¹i  Xt hiƯn mét h×nh th¸i ý thøc riªng cđa “ nã ” - H×nh th¸i ý thøc nµy cã tÝnh ®éc lËp t­¬ng ®èi ®èi víi TTXH VD : XH TBCN  ý thøc cđa giai cÊp T­ s¶n h×nh thµnh ý thøc cđa g/c T­ s¶n  XH TBCN Nh­ v©y: YTXH ®· t¸c ®éng trë l¹i TTXH Bµi tËp : Khi bµn vỊ quan hƯ gi÷a TTXH vµ YTXH , em t¸n thµnh ý kiÕn nµo sau ®©y : aa- §i-®ê-r« (1713-1784) , nhµ TriÕt häc... thut vỊ chÝnh trÞ , ®¹o ®øc , triÕt häc , nghƯ tht … kh«ng cã vai trß ®¸ng kĨ ? Theo TH M.Lªnin : S¶n xt vËt chÊt lµ nỊn t¶ng ®Ĩ ph¸t triĨn x· héi C¸c häc thut vỊ chÝnh trÞ , Cßn ®¹o ®øc , t«n gi¸o , …cã t¸c ®éng trë l¹i sù ph¸t triĨn … a- TTXH qut ®Þnh YTXH ? T¹i sao TTXH l¹i qut ®Þnh YTXH mµ kh«ng ph¶i YTXH qut ®Þnh TTXH : TTXH lµ vËt chÊt VËt chÊt qut ®Þnh ý thøc YTXH lµ phi vËt chÊt ý thøc... m« lý liƯu §Êt ®ai , thay ®ỉi chËm c¶iqu¶n :chÊtlµ phèi c¸c lo¹i qng cđa vµthcAi ,ais¶n liƯu vµ qu¶nvËt vỊ thøc ®éng - vµ c¸c thiÕt m¸y mãcQHSX lao lao nhËnnh©n s¶n quangi÷a ng­êi ®Ỉt ra CCVC hƯ s¶n gåm c¸c kÕ hch bao phÇn,lýmét sè ng­êi trong lßng ®Êt (cã s½n) (c¸ ®éng ph­¬ng®éng vËt bÞ , h¬n tiƯn xt ®iỊu ,tè quan träng cđa c¸ch÷uhµnh s¶ntrong ? nh­ngt­ỵng LLSX ,toµn XH vµphÈm khi lµvµLLSX Gåm :lýxt... ®­êng x¸ Ng­êi lao ®éng vµ T­ liƯu SX , ra nh­ tr×nht¹o CCL§ Cafe t­ liƯu ®é míi sư dơng ®©y chÝnh lµ sù thèng nhÊt gi÷a TLSX vµ ng­êi th× QHSX -Trong TLL§ th× Cao su Êy ®Ĩ SX ra Của cải vật chất , … Lµ quan trängph¸t triĨn ®Ĩ phï nhÊt còng hỵp víi LLSX míi ! Tån t¹i x· héi C¸c u tè Vai trß Mèi quan hƯ VÝ dơ 1- M«i tr­êng §iỊu kiƯn sinh Kh«ng cã MT Kh«ng cã DT tù nhiªn sèng tÊt u , th­êng xuyªn 2-... th¸nh ho¸ c¸c ®iỊu kiƯn sèng thùc cđa con ng­êi bb- Phoi-¬-b¾c nãi mét c¸ch h×nh ¶nh : Ng­êi trong cung ®iƯn th× suy nghÜ kh¸c ng­êi trong tóp lỊu c- Trong tÊt c¶ chun biÕn lÞch sư , sù chun biÕn vỊ chÝnh trÞ lµ quan träng nhÊt , qut ®Þnh sù ph¸t triĨn cđa x· héi d- Nh©n tè kinh tÕ lµ nh©n tè qut ®Þnh duy nhÊt trong lÞch sư ®®- Mäi häc thut vỊ ®¹o ®øc cã tõ tr­íc ®Õn nay , xÐt ®Õn cïng , ®Ịu lµ s¶n . triết học ý thức xã hội Tồn tại xã hội Phản ánh ý thức xã hội là cái phản ánh tồn tại xã hội - Quan niệm , quan điểm của các cá nhân trong xã hội - Các. chất một chế độ xã hội PTSX tiến bộ thì chế độ xã hội tiến bộ (ngược lại) PTSX TBCN Chế độ xã hội : CNTB . 2- ý thức xã hội . a- ý thức xã hội là gì ? -
- Xem thêm -

Xem thêm: Tồn tại Xã hội và ý thức xã hội, Tồn tại Xã hội và ý thức xã hội,

Hình ảnh liên quan

Là hình thức sinh hoạt chung có tổ chức của loài người ở - Tồn tại Xã hội và ý thức xã hội

h.

ình thức sinh hoạt chung có tổ chức của loài người ở Xem tại trang 4 của tài liệu.
hình môi - Tồn tại Xã hội và ý thức xã hội

hình m.

ôi Xem tại trang 7 của tài liệu.
Hình thành tự phát Hình thành tự giác - Tồn tại Xã hội và ý thức xã hội

Hình th.

ành tự phát Hình thành tự giác Xem tại trang 21 của tài liệu.
- Con người tồn tại ý thức của họ được hình thành . - Tồn tại Xã hội và ý thức xã hội

on.

người tồn tại ý thức của họ được hình thành Xem tại trang 23 của tài liệu.
-Trong mỗi xã hội khi tồn tại  Xuất hiện một hình thái ý thức - Tồn tại Xã hội và ý thức xã hội

rong.

mỗi xã hội khi tồn tại  Xuất hiện một hình thái ý thức Xem tại trang 24 của tài liệu.
b- Phoi-ơ-bắc nói một cách hình ảnh : Người trong cung điện thì suy nghĩ khác người trong túp lều . - Tồn tại Xã hội và ý thức xã hội

b.

Phoi-ơ-bắc nói một cách hình ảnh : Người trong cung điện thì suy nghĩ khác người trong túp lều Xem tại trang 25 của tài liệu.

Từ khóa liên quan