Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh của Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam – Chi nhánh Thanh Bình Hải Dương

15 46 0
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh của Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam – Chi nhánh Thanh Bình Hải Dương

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh, phân tích tình hình hình thực tế công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh của Agribank Chi nhánh Thanh Bình Hải Dương, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh tại chi nhánh.

MỤC LỤC Lời cam đoan Lời cảm ơn Danh mục bảng, biểu, sơ đồ Danh mục chữ viết tắt Tóm tắt luận văn MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Nội dung, hình thức vai trị kế hoạch kinh doanh ngân hàng 1.1.1 Nội dung kế hoạch kinh doanh ngân hàng 1.1.2 Hình thức kế hoạch kinh doanh ngân hàng 1.1.3 Vai trò xây dựng thực kế hoạch kinh doanh 1.2 Những vấn đề xây dựng kế hoạch kinh doanh 11 1.2.1 Căn xây dựng kế hoạch kinh doanh 11 1.2.2 Quy trình xây dựng kế hoạch kinh doanh 11 1.2.3 Phương pháp xây dựng kế hoạch kinh doanh 23 1.3 Những vấn đề thực kế hoạch kinh doanh 24 1.3.1 Quy trình thực kế hoạch kinh doanh 24 1.3.2 Xử lý kết thực kế hoạch kinh doanh 27 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THANH BÌNH HẢI DƯƠNG 28 2.1 Thực trạng việc xây dựng kế hoạch kinh doanh Agribank Chi nhánh Thanh Bình 28 2.1.1 Căn xây dựng kế hoạch kinh doanh 28 2.1.2 Bộ phận xây dựng kế hoạch kinh doanh 28 2.1.3 Thực trạng xây dựng kế hoạch kinh doanh 29 2.2 Thực trạng việc thực kế hoạch kinh doanh Agribank Chi nhánh Thanh Bình 47 2.2.1 Cơ chế giao khoán tiêu kế hoạch 47 2.2.2 Kết thực kế hoạch kinh doanh 48 2.2.3 Thực trạng kiểm tra kế hoạch kinh doanh 57 2.2.4 Thực trạng điểu chỉnh kế hoạch kinh doanh 58 2.2.5 Thực trạng xử lý kết thực kế hoạch kinh doanh 58 2.3 Đánh giá chung trình xây dựng tổ chức thực kế hoạch kinh doanh 59 2.3.1 Những mặt đạt 59 2.3.2 Tồn 60 2.3.3 Nguyên nhân 62 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THANH BÌNH HẢI DƯƠNG 63 3.1 Phương hướng phát triển kinh doanh chi nhánh 63 3.1.1 Những thuận lợi khó khăn 63 3.1.2 Phương hướng phát triển kinh doanh 65 3.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác xây dựng thực kế hoạch kinh doanh chi nhánh 68 3.2.1 Nhóm giải pháp hồn thiện cơng tác xây dựng kế hoạch kinh doanh chi nhánh 68 3.2.2 Nhóm giải pháp hồn thiện việc thực kế hoạch kinh doanh năm tới 82 3.3 Kiến nghị điều kiện thực giải pháp 85 3.3.1 Đối với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 85 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hải Dương 87 KẾT LUẬN 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Việt Nam thức gia nhập WTO vào ngày 07/11/2006 Việc gia nhập WTO bao hàm hội thách thức Nếu quốc gia doanh nghiệp chủ động hội nhập, chuẩn bị kỹ càng, xác định rõ lợi điểm yếu để xác định chiến lược hội nhập phù hợp, trình phát triển đẩy nhanh theo hướng bền vững, chuẩn bị thiếu chủ động kỹ lưỡng, phát triển nóng vội thiếu tính lâu dài bền vững, bất cập bộc lộ nhanh hơn, q trình suy thối diễn mau chóng Thực tế sau năm gia nhập WTO, doanh nghiệp Việt Nam có ngân hàng thương mại bộc lộ nhiều yếu trình hội nhập quốc tế Những vấn đề tái cấu ngân hàng, tình hình khoản, vấn đề nợ xấu, đạo đức cán ngân hàng…được nói đến thường xuyên diễn đàn tài tiền tệ hay báo, đài Đây không nhức nhối ngành ngân hàng mà cịn tồn xã hội Là doanh nghiệp nhà nước, Agribank Chi nhánh Thanh Bình Hải Dương nhiều bị ảnh hưởng diễn biến xấu khiến cho hoạt động kinh doanh gặp khó khăn, lợi nhuận bị giảm sút Chính vậy, việc xây dựng thực kế hoạch kinh doanh trở thành vấn đề vô quan trọng chi nhánh giai đoạn Trên thực tế, Agribank Chi nhánh Thanh Bình xây dựng kế hoạch phận kế hoạch nguồn vốn, kế hoạch dư nợ, kế hoạch nợ xấu, kế hoạch tài Các kế hoạch kinh doanh khác mà chi nhánh cần nghiên cứu xây dựng bao gồm kế hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển sản phẩm dịch vụ, kế hoạch xây dựng bản, kế hoạch mua sắm tài sản, kế hoạch lao động tiền lương…Theo xu hướng chung, ngân hàng thương mại phải ngân hàng đa nên việc xây dựng kế hoạch kinh doanh chi tiết cho mảng nghiệp vụ, phận vô quan trọng cần thiết Qua trình nghiên cứu xây dựng kế hoạch kinh doanh, Chi nhánh đánh giá thuận lợi khó khăn từ mơi trường kinh doanh bên ngồi, đồng thời nhìn thấy điểm mạnh, điểm yếu đơn vị, giúp Chi nhánh chủ động đối phó với diễn biến bất lợi, khắc phục hạn chế nhanh chóng tồn tại, đề phịng nguy tiềm ẩn thích nghi với điều kiện mơi trường kinh doanh Qua q trình tổ chức thực kế hoạch kinh doanh, Chi nhánh thực lộ trình kinh doanh thống nhất, có phối hợp chặt chẽ phận, phân phối sử dụng nguồn lực hiệu quả, kết hợp hài hòa nguồn lực ngân hàng với điều kiện môi trường kinh doanh…do giảm bớt chi phí kinh doanh, tối thiểu hóa rủi ro, gặt hái nhiều thành công hoạt động kinh doanh, đạt lợi cạnh tranh thị trường Xuất phát từ tình hình thực tế đó, em chọn đề tài “Nghiên cứu xây dựng thực kế hoạch kinh doanh Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thơn Việt Nam - Chi nhánh Thanh Bình Hải Dương ” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lý luận xây dựng thực kế hoạch kinh doanh, phân tích tình hình hình thực tế cơng tác xây dựng thực kế hoạch kinh doanh Agribank Chi nhánh Thanh Bình Hải Dương, đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác xây dựng thực kế hoạch kinh doanh chi nhánh 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu vấn đề công tác xây dựng thực kế hoạch kinh doanh ngân hàng thương mại - Phân tích thực trạng cơng tác xây dựng thực kế hoạch kinh doanh Agribank Chi nhánh Thanh Bình Hải Dương nhằm tìm mặt làm mặt cịn hạn chế cơng tác xây dựng thực kế hoạch kinh doanh đơn vị - Đề xuất giải pháp kiến nghị góp phần hồn thiện cơng tác xây dựng thực kế hoạch kinh doanh Agribank Chi nhánh Thanh Bình Hải Dương Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập thông tin: + Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Nghiên cứu, phân tích, tổng hợp tài liệu sẵn có từ nguồn tài liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu giáo trình, sách kinh tế, tài liệu ngành ngân hàng… + Phương pháp chuyên gia: vấn số lãnh đạo Agribank, chuyên gia lĩnh vực tài ngân hàng, doanh nghiệp trẻ, khách hàng truyền thống Agribank, … - Nguồn liệu phương pháp thu thập thông tin bao gồm: + Nguồn liệu thứ cấp: báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh Agribank, kế hoạch kinh doanh Agribank, giáo trình, tài liệu khoa học, sách kinh tế liên quan đến vấn đề cần nghiên cứu… + Nguồn liệu sơ cấp: luận văn lấy ý kiến, kinh nghiệm từ cá nhân ban lãnh đạo Agribank, chuyên gia lĩnh vực tài ngân hàng để tổng hợp, phân tích vấn đề liên quan đến đề tài nghiên cứu - Ngoài luận văn sử dụng khung lý thuyết nghiên cứu phân tích trường hợp: phương pháp sử dụng nhằm tìm hiểu thuận lợi, khó khăn Ngân hàng thương mại giai đoạn áp dụng nghiên cứu trường hợp Agribank Chi nhánh Thanh Bình Hải Dương Chương NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Trong chương nghiên cứu số vấn đề sau: 1.1 Nội dung hình thức kế hoạch kinh doanh ngân hàng Kế hoạch kinh doanh ngân hàng hệ thống phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu tiêu nguồn lực vật chất, nguồn lực tài cần thiết cho việc thực mục tiêu phát triển ngân hàng thời kỳ kế hoạch định (thường năm) Theo góc độ thời gian: kế hoạch năm, kế hoạch quý, kế hoạch tháng Theo góc độ nội dung, tính chất hay cấp độ kế hoạch: kế hoạch tổng thể, kế hoạch phận 1.2 Những vấn đề xây dựng kế hoạch kinh doanh Những cứ: kế hoạch kinh doanh tổng thể, kết thực kế hoạch kinh doanh ngân hàng thương mại năm kế hoạch năm trước, dự báo khả phát triển kinh doanh ngân hàng thương mại kỳ tiếp theo, xu hướng biến động từ mơi trường bên ngồi, kết điều tra, phân tích khách hàng, phân tích động thái, tình hình đối thủ cạnh tranh Quy trình xây dựng: - Bước 1: Xác định nhiệm vụ kinh doanh hệ thống mục tiêu ngân hàng thương mại làm tảng cho công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh - Bước 2: Phân tích yếu tố mơi trường bên để xác định hội nguy - Bước 3: Phân tích yếu tố mơi trường bên để xác định điểm mạnh, điểm yếu - Bước 4: Xây dựng kế hoạch tổng thể kế hoạch phận - Bước 5: Đánh giá hiệu chỉnh tiêu kế hoạch Phương pháp xây dựng kế hoạch kinh doanh: phương pháp cân đối số dư nguồn vốn sử dụng vốn, phương pháp tính tốn trực tiếp dựa định mức, phương pháp thống kê kinh nghiệm, phương pháp dự đoán, phương pháp phân tích xu hướng ngoại suy, phương pháp chuyên gia…phù hợp với đặc điểm yêu cầu loại nghiệp vụ ngân hàng cụ thể Sau tính tốn, thơng thường phải cân đối để phát cân đối tiêu phận để đảm bảo cho kế hoạch giữ cân đối tích cực tổng thể 1.3 Những vấn đề thực kế hoạch kinh doanh Quy trình thực hiện: - Bước 1: Giao khốn tiêu kế hoạch kinh doanh - Bước 2: Thực kế hoạch kinh doanh - Bước 3: Kiểm tra kế hoạch kinh doanh - Bước 4: Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh Xử lý kết thực kế hoạch kinh doanh Tùy theo mức độ hoàn thành kế hoạch kinh doanh, ngân hàng thương mại có biện pháp xử lý kết thực kế hoạch kinh doanh khác Thông thường để xử lý kết thực kế hoạch kinh doanh, ngân hàng thương mại tăng huy động vốn giảm dư nợ nguồn vốn không đảm bảo cân dư nợ, giảm dư nợ trường hợp vượt tiêu tiêu dư nợ so với kế hoạch sử dụng biện pháp xử lý hành Chương THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THANH BÌNH HẢI DƯƠNG 2.1 Thực trạng xây dựng kế hoạch kinh doanh Agribank Chi nhánh Thanh Bình Căn xây dựng kế hoạch kinh doanh - Căn vào phân tích kết thực kế hoạch kinh doanh năm trước - Căn dự báo khả phát triển kinh doanh chi nhánh kỳ - Căn vào xu hướng biến động từ môi trường bên - Căn vào kết điều tra, phân tích khách hàng - Căn vào phân tích động thái, tình hình đối thủ cạnh tranh Bộ phận xây dựng kế hoạch kinh doanh Bộ phận xây dựng kế hoạch kinh doanh Agribank Chi nhánh Thanh Bình Hải Dương Ban Giám đốc phòng Kế hoạch kinh doanh Thực trạng xây dựng kế hoạch kinh doanh - Xác định nhiệm vụ kinh doanh hệ thống mục tiêu làm tảng cho công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh - Phân tích yếu tố mơi trường bên ngồi để xác định hội nguy cơ: kinh tế, văn hóa xã hội, trị pháp luật, khoa học công nghệ, khách hàng, đối thủ cạnh tranh - Phân tích yếu tố mơi trường bên để xác định điểm mạnh, điểm yếu: nguồn vốn công tác huy động vốn, dư nợ chất lượng tín dụng, kết tài chính, nguồn nhân lực, cơng nghệ thông tin hệ thống thông tin quản lý, sở vật chất, kỹ thuật - Xây dựng kế hoạch phận: kế hoạch nguồn vốn, kế hoạch dư nợ, kế hoạch nợ xấu, kế hoạch phát triển sản phẩm dịch vụ, kế hoạch tài chính, kế hoạch xây dựng bản, kế hoạch mua sắm tài sản, kế hoạch sử dụng lao động, kế hoạch tiền lương - Đánh giá hiệu chỉnh tiêu kế hoạch: Agribank Chi nhánh Thanh Bình gửi tồn kế hoạch kinh doanh hàng năm lên Agribank tỉnh Hải Dương Agribank tỉnh Hải Dương tổng hợp, đánh giá hiệu chỉnh số tiêu kế hoạch chưa phù hợp tổng hợp kế hoạch kinh doanh chi nhánh trình lên Agribank Các chuyên gia kế hoạch Agribank tiếp tục đánh giá, hiệu chỉnh lần giao kế hoạch thức cho Agribank Chi nhánh Thanh Bình thơng qua kế hoạch tổng hợp Agribank tỉnh Hải Dương 2.2 Thực trạng thực kế hoạch kinh doanh Cơ chế giao khoán tiêu kế hoạch kinh doanh Sau nhận kế hoạch kinh doanh cấp hiệu phê duyệt, Agribank Chi nhánh Thanh Bình Hải Dương tiến hành triển khai thực kế hoạch kinh doanh Các tiêu kế hoạch kinh doanh tách thêm theo quý Ban Giám đốc vào phân phòng nghiệp vụ phòng nghiệp vụ lại phân cụ thể cho cán nghiệp vụ thơng qua chế khốn Kết tình hình thực kế hoạch kinh doanh + Tình hình thực kế hoạch nguồn vốn + Tình hình thực kế hoạch dư nợ + Tình hình thực kế hoạch nợ xấu + Tình hình thực kế hoạch tài Thực trạng kiểm tra kế hoạch kinh doanh Việc kiểm tra kế hoạch kinh doanh Ban Giám đốc Agribank Chi nhánh Thanh Bình Hải Dương thực hàng tuần, hàng tháng hàng quý thông qua họp đầu tuần, họp đột xuất họp đầu tháng, đầu quý, họp giao ban Nội dung tất họp ghi lại cách chi tiết, khoa học nghị họp phòng nghiệp vụ Đây cách kiểm tra, giám sát kế hoạch kinh doanh tương đối tốt kịp thời, mạnh Agribank Chi nhánh Thanh Bình việc xử lý biến động từ công tác thực kế hoạch kinh doanh Thực trạng điều chỉnh kế hoạch kinh doanh Việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh Agribank Chi nhánh Thanh Bình tuân thủ theo định 115/QĐ-HĐQT-KHKD ngày 19 tháng năm 2005 Agribank Việc điều chỉnh kế hoạch quý thực chậm trước kết thúc quý 15 ngày áp dụng với đơn vị hoàn thành tiêu kế hoạch nguồn vốn Việc điều chỉnh kế hoạch năm thực lần vào tháng 10 hồ sơ xin điều chỉnh kế hoạch năm phải gửi Trụ sở trước ngày 01 tháng 10 năm Trong đó, nêu rõ tiêu xin điều chỉnh thuyết minh rõ nguyên nhân khách quan gây biến động lớn đến kết kinh doanh đơn vị 2.3 Đánh giá chung trình xây dựng tổ chức thực kế hoạch kinh doanh Những mặt đạt * Trong trình xây dựng kế hoạch kinh doanh - Bước đầu xây dựng kế hoạch kinh doanh tương đối toàn diện - Sử dụng mơ hình SWOT thành cơng - Đánh giá cách tồn diện mơi trường bên ngồi bên - Cụ thể hố mục tiêu mang tính định tính định lượng * Trong trình xây dựng kế hoạch kinh doanh - Quá trình vận hành tốt, thu hút toàn cán tham gia - Việc giao khoán tiêu kế hoạch cụ thể cho cán - Công tác kiểm tra kế hoạch kinh doanh quan tâm coi trọng - Thường xuyên hàng tháng, hàng năm chi nhánh tổng kết tồn kết q trình thực kế hoạch kinh doanh Tồn * Trong trình xây dựng kế hoạch kinh doanh - Hệ thống thông tin chưa đầy đủ, thơng tin quan trọng - Chi nhánh chưa xây dựng kế hoạch tổng thể - Một số kế hoạch phận chi nhánh chưa xây dựng - Chưa có phận chuyên trách nghiên cứu tồn q trình - Chưa có q trình nghiên cứu áp dụng mơ hình, ma trận khác - Chưa có nghiên cứu tổng thể đối thủ cạnh tranh - Quy trình nghiên cứu khách hàng chưa sâu - Cán làm công tác xây dựng kế hoạch chưa có đầy đủ kỹ cần thiết - Chưa sử dụng ứng dụng – phần mềm tin học để nghiên cứu * Trong trình thực kế hoạch kinh doanh - Việc phối hợp phòng ban chưa cao - Việc điều chỉnh chưa quan tâm mức - Việc phân phối nguồn nhân lực chưa tốt - Chi nhánh chưa động viên, khen thưởng kịp thời cán có thành tích, kỷ luật chưa nghiêm cán khơng hồn thành kế hoạch Ngun nhân - Các nguồn thông tin vô phong phú đa dạng, nhiên vừa có thơng tin xác vừa có thơng tin khơng xác nên ảnh hưởng đến việc thu thập, phân tích thơng tin - Công nghệ chưa cho phép thực hoạt động thu thập thơng tin, phân tích dự báo - Hệ thống sách, luật pháp chưa thực rõ ràng, minh bạch - Lượng khách hàng chưa nhiều nên ảnh hưởng đến việc nghiên cứu khách hàng địa bàn - Lượng cán phải kiêm nhiệm nên trình nghiên cứu xây dựng kế hoạch kinh doanh chưa sâu - Sự biến động nhanh chóng mơi trường kinh tế khó khăn trình xây dựng kế hoạch kinh doanh - Thị trường biến động bất thường, nhu cầu vốn ngày lớn, tổ chức kinh doanh tiền tệ ngày phát triển, dẫn đến cạnh tranh khốc liệt, ảnh hưởng đến việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh chi nhánh Chương PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THƠN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THANH BÌNH HẢI DƯƠNG 3.1 Định hướng phát triển kinh doanh chi nhánh Những thuận lợi khó khăn * Thuận lợi Xu hướng tiết kiệm sử dụng dịch vụ ngân hàng người dân phát triển nhanh chóng Agribank Chi nhánh Thanh Bình Hải Dương chi nhánh trực thuộc Agribank ngân hàng thương mại hàng đầu Nhà nước tạo điều kiện phát triển cho ngân hàng thương mại * Khó khăn Chính sách tiền tệ tài khóa dự báo tiếp tục theo hướng thắt chặt… Sự cạnh tranh tổ chức tín dụng địa bàn Agribank Chi nhánh Thanh Bình đầu tư nhiều dự án vào bất động sản Các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh gặp khó khăn Mục tiêu phát triển kinh doanh * Mục tiêu chung - Tập trung huy động nguồn vốn tạo điều kiện để đầu tư cho vay - Mở rộng nâng cao chất lượng tín dụng - Phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng - Tập trung đầu tư đào tạo nguồn nhân lực - Đoàn kết nội bộ, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật - Thực sắc văn hóa Agribank * Mục tiêu cụ thể - Tổng nguồn vốn huy động địa phương tăng khoảng 12% trở lên - Tổng dư nợ cho vay tăng khoảng 10% trở lên - Nợ hạn nợ xấu 3% tổng dư nợ cho vay - Phân loại nợ trích lập dự phịng rủi ro qui định - Thu dịch vụ tín dụng tăng khoảng 10% trở lên - Doanh số mua bán ngoại tệ, chi trả kiều hối tăng khoảng 8% trở lên - Phát hành thẻ tăng khoảng 12% trở lên - Thu phí bảo an tín dụng tăng khoảng 10% trở lên - Trả lương qua tài khoản khoảng 10 đơn vị/ năm - Dịch vụ thu tiền điện, nước, điện thoại qua tài khoản khoảng 10% trở lên - Hồn thành tiêu tài - Xây dựng Chi bộ, Chi nhánh, Cơng đồn sở đạt vững mạnh 3.2 Giải pháp hoàn thiện công tác xây dựng thực kế hoạch kinh doanh chi nhánh Nhóm giải pháp hồn thiện cơng tác xây dựng kế hoạch kinh doanh - Hồn thiện hệ thống thu thập xử lý thông tin - Hình thành phận xây dựng kế hoạch kinh doanh - Bổ sung, hình thiện số kế hoạch kinh doanh - Hồn thiện mơ hình xây dựng kế hoạch kinh doanh - Nâng cao chất lượng việc đánh giá kế hoạch kinh doanh - Thiết lập quy trình phân tích đối thủ cạnh tranh - Hồn thiện phân tích, chấm điểm khách hàng - Tổ chức đào tạo cán làm cơng tác xây dựng kế hoạch Nhóm giải pháp hoàn thiện thực kế hoạch kinh doanh - Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực kế hoạch kinh doanh - Tăng cường đoàn kết nội bộ, phối hợp chặt chẽ tất phận liên quan trình thực kế hoạch kinh doanh - Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cán viên chức, kiểm tra, đánh giá chất lượng cán - Tăng cường công tác huy động vốn để tăng nguồn lực, từ mở rộng kinh doanh, ổn định khoản, đảm bảo khả chi trả - Tăng cường hoạt động đầu tư - Tăng cường công tác xử lý nợ hạn, nợ xấu, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng - Tăng cường hoạt động Marketting, quảng bá hình ảnh, thương hiệu Agribank thu hút khách hàng 3.3 Kiến nghị điều kiện thực giải pháp Đối với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Tập trung hỗ trợ, đạo việc xây dựng thực kế hoạch kinh doanh - Hỗ trợ cam kết thực đào tạo cán chuyên trách - Tạo ngân sách hoạt động cho phận chuyên trách - Thực đánh giá, phân tích điểm mạnh, điểm yếu đối thủ cạnh tranh - Chỉ đạo đơn vị trực thuộc tích cực phối hợp với phận chuyên trách - Liên kết với số tổ chức khai thác thông tin để thu thập thông tin - Tăng cường hoạt động Marketing Đối với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hải Dương - Phê duyệt sớm định mà Agribank Chi nhánh Thanh Bình gửi lên - Tăng cường việc thu thập thơng tin đối thủ cạnh tranh - Cập nhật thơng tin kinh tế, trị, văn hóa, xã hội, pháp luật… - Hỗ trợ việc tổ chức đào tạo cán - Phối hợp với Agribank Chi nhánh Thanh Bình Hải Dương hoạt động xây dựng thực kế hoạch kinh doanh KẾT LUẬN Về mặt lý luận: Luận văn khái quát chung vấn đề việc nghiên cứu xây dựng tổ chức thực kế hoạch kinh doanh ngân hàng thương mại Cụ thể luận văn nêu lên khái niệm, đặc điểm, vai trị vơ quan trọng việc xây dựng kế hoạch kinh doanh, trình bày nội dung việc xây dựng tổ chức thực kế hoạch kinh doanh, mô tả quy trình xây dựng, thực kiểm sốt kế hoạch kinh doanh thơng qua sơ đồ quy trình Về mặt thực tiễn: Luận văn nghiên cứu tổng thể trình xây dựng thực kế hoạch kinh doanh Agribank Chi nhánh Thanh Bình Hải Dương, qua đưa nhận xét, đánh giá mặt được, mặt tồn rõ nguyên nhân tồn Đồng thời luận văn nêu lên phương hướng phát triển kinh doanh chi nhánh đến năm 2020 Đề xuất luận văn: Luận văn đưa nhóm giải pháp hồn thiện việc xây dựng thực kế hoạch kinh doanh chi nhánh bao gồm: nhóm giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác xây dựng kế hoạch kinh doanh nhóm giải pháp nhằm hồn thiện việc thực kế hoạch kinh doanh năm tới Đề xuất, kiến nghị điều kiện để thực giải pháp với Agribank Agribank Chi nhánh tỉnh Hải Dương ... HOÀN THIỆN XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THANH BÌNH HẢI DƯƠNG 3.1 Định hướng phát triển kinh doanh chi nhánh Những... PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THANH BÌNH HẢI DƯƠNG 63... với kế hoạch sử dụng biện pháp xử lý hành Chương THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THANH BÌNH HẢI DƯƠNG

Ngày đăng: 10/07/2020, 06:24

Mục lục

  • Theo góc độ thời gian: kế hoạch năm, kế hoạch quý, kế hoạch tháng.

  • Theo góc độ nội dung, tính chất hay cấp độ kế hoạch: kế hoạch tổng thể, kế hoạch bộ phận.

  • - Xây dựng các kế hoạch bộ phận: kế hoạch nguồn vốn, kế hoạch dư nợ, kế hoạch nợ xấu, kế hoạch phát triển sản phẩm dịch vụ, kế hoạch tài chính, kế hoạch xây dựng cơ bản, kế hoạch mua sắm tài sản, kế hoạch sử dụng lao động, kế hoạch tiền lương.

  • - Đánh giá và hiệu chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch: Agribank Chi nhánh Thanh Bình gửi toàn bộ kế hoạch kinh doanh hàng năm lên Agribank tỉnh Hải Dương. Agribank tỉnh Hải Dương tổng hợp, đánh giá và hiệu chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch chưa phù hợp rồi tổng hợp bản kế hoạch kinh doanh của các chi nhánh trình lên Agribank. Các chuyên gia kế hoạch của Agribank tiếp tục đánh giá, hiệu chỉnh lần 2 rồi giao kế hoạch chính thức cho Agribank Chi nhánh Thanh Bình thông qua bản kế hoạch tổng hợp của Agribank tỉnh Hải Dương.

  • Cơ chế giao khoán chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh

  • Sau khi nhận kế hoạch kinh doanh đã được cấp trên hiệu phê duyệt, Agribank Chi nhánh Thanh Bình Hải Dương tiến hành triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh. Các chỉ tiêu của kế hoạch kinh doanh được tách thêm theo quý và Ban Giám đốc căn cứ vào phân về các phòng nghiệp vụ và các phòng nghiệp vụ lại phân cụ thể cho các cán bộ nghiệp vụ thông qua cơ chế khoán.

  • Kết quả tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh

  • Kết quả tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan