Bài tập máy tính bỏ túi tổng hợp về ADN, nguyên phân, giảm phân rất đáng xem

1 995 18
Bài tập máy tính bỏ túi tổng hợp về ADN, nguyên phân, giảm phân rất đáng xem

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Câu 1. Người ta cấy vào môi trường 5,4. 10 -7 g vi khuẩn A. Phải mất thời gian bao lâu để quần thể đạt 5,6623104g (cho g = 25 phút và 1000 VK = 3.10 -6 g)? Câu 2. Một cá thể bèo tấm chiếm diện tích mặt nước 2 mm 2 , cứ 2 ngày chúng tự phân chia 1 lần, người ta thả vào một ao nuôi có diện tích 16384 m 2 một lượng 5.10 5 cá thể bèo. Hỏi sau bao lâu bèo sẽ chiếm đầy mặt ao? Câu 3. Một phân tử ADN có 31500 liên kết H và A chiếm 37,5% tổng số nu của ADN, trên một mạch của gen có T = 27000 nu. Gen này nhân đôi 6 lần, tất cả gen con đều thực hiện phiên mã với số lần như nhau, cần cung cấp 43200 nu loại A và 54000 nu loại G. Hãy xác định: 1. Môi trường cần cung cấp bao nhiêu nu mỗi loại cho quá trình nguyên phân trên? Số liên kết H bị phá hủy, hình thành là bao nhiêu? Số liên kết hóa trị được hình thành là bao nhiêu? 2. Số nu mỗi loại trên mỗi mạch đơn của gen? 3. Các mARn đều thực hiện giải mã bình thường, cần có bao nhiêu aa cung cấp cho toàn bộ quá trình này? Câu 4. Có 3 tế bào cùng loài nguyên phân với số đợt bằng nhau, trong đó tế bào B tạo ra được nhiều tế bào con nhất và tế bào C tạo ra được ít tế bào con nhất. Trước đợt nguyên phân cuối cùng người ta đếm được có tất cả 280 tế bào con. 1. Sô lần nguyên phân của mỗi tế bào con? 2. Nếu môi trường nội bào đã cung cấp 13368 NST đơn cho cả quá trình trên, hãy xác định bộ NST lưỡng bội của loài. 3. Có bao nhiêu thoi phân bào xuất hiện trong cả quá trình trên? Câu 5. Một nhóm tế bào của gà nguyên phân, người ta đếm được có tất cả 7488 NST kép đang tập trung ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào và các NST đang phân li về 2 cực của tế bào, biết tỷ lệ số NST đơn:số NST kép là 2:1. Cho biết: 1. Tế bào đang ở kì nào của nguyên phân? 2. Số tế bào ở mỗi kì? Câu 6. Một quần thể VSV nuôi cấy không liên tục, ban đầu có 5400 tế bào, khi nuôi cấy đến 3h20’ thì quần thể bắt đầu suy vong, biết thời gian pha cân bằng gấp đôi thời gian pha lag. Xác định thời gian pha lag, biết số lượng VSV lúc đạt trạng thái cân bằng là 345600 TB và g = 5/12h. Câu 7. Trên một cá thể Rầy nâu có 4 tế bào ở vùng sinh sản nguyên phân với số đợt bằng nhau, thu hút từ môi trường nội bào 1708.10 3 nu. Qua vùng sinh trưởng đến vùng chín, các tế bào con (tế bào sinh giao tử) thực hiện giảm phân đòi hỏi cung cấp 1952.10 3 NST đơn để tạo thành 128 giao tử. Hỏi: 1. Số lần nguyên phân của 4 tế bào trên? 2. Cá thể thuộc giới tính gì? . nhiêu thoi phân bào xuất hiện trong cả quá trình trên? Câu 5. Một nhóm tế bào của gà nguyên phân, người ta đếm được có tất cả 7488 NST kép đang tập trung. thoi phân bào và các NST đang phân li về 2 cực của tế bào, biết tỷ lệ số NST đơn:số NST kép là 2:1. Cho biết: 1. Tế bào đang ở kì nào của nguyên phân?

Ngày đăng: 11/10/2013, 10:11

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan