0

1548205087362 de 4 1 mot so dang bai tap dac biet ve di truyen quan the inpdf

4 66 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2020, 12:30

Luyện thi THPT QG môn Sinh học Thầy THỊNH NAM – Giáo viên luyện thi trực tuyến môn Sinh học số Việt Nam SUPER-MAX: ÔN THI LẠI THPT QUỐC GIA MÔN SINH HỌC CHUYÊN ĐỀ: DTH QUẦN THỂ, DTH NGƯỜI, ỨNG DỤNG DTH ND: MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP ĐẶC BIỆT VỀ DI TRUYỀN QUẦN THỂ I GEN TRÊN NST GIỚI TÍNH Câu [ID: 49171]: Ở mèo gen D nằm phần không tương đồng nhiễm sắc thể X quy định màu lông đen, gen lặn a quy định màu lông vàng hung, kiểu gen có D d biểu màu lơng tam thể Trong quần thể mèo có 10% mèo đực lông đen 40% mèo đực lông vàng hung, số lại mèo Tỉ lệ mèo có màu tam thể theo định luật Hácdi-Van béc bao nhiêu? A 16% B 2% C 32% D 8% Câu [ID: 49172]: Ở mèo gen quy định màu sắc lơng nằm NST giới tính X ; DD quy định lông đen ; Dd quy định lông tam thể ; dd quy định lông Kiểm tra quần thể mèo trạng thái cân di truyền gồm 2114 thấy tần số D = 89,3%, d = 10,7% Số mèo tam thể đếm 162 Số mèo lông đen quần thể : A 848 B 676 C 242 D 1057 II SỨC SỐNG KHÔNG NHƯ NHAU Câu [ID: 49173]: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội so với alen a quy định thân đen Một quần thể ruồi giấm có cấu trúc di truyền 0,1 AA : 0,4 Aa : 0,5 aa Loại bỏ cá thể có kiểu hình thân đen cho cá thể lại thực ngẫu phối thành phần kiểu gen quần thể sau ngẫu phối là: A 0,09 AA : 0,12 Aa : 0,04 aa B 0,36 AA : 0,48 Aa : 0,16 aa C 0,09 AA : 0,87 Aa : 0,04 aa D 0,2 AA : 0,2 Aa : 0,1 aa Câu [ID: 49174]: Một quần thể thực vật có cấu trúc di truyền khởi đầu 0,2AA + 0,4Aa + 0,4aa = Biết A – hoa đỏ trội hoàn toàn so với aa – hoa trắng Sau hệ ngẫu phối, quần thể diễn tự thụ phấn liên tiếp hệ Khi tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ quần thể A 0,24 B 0,38 C 0,46 D 0,62 Câu [ID: 49175]: Có đột biến lặn NST thường làm cho mỏ gà dài mỏ Những gà mổ thức ăn nên yếu ớt Những chủ chăn nuôi thường xuyên phải loại bỏ chúng khỏi đàn Khi cho giao phối ngẫu nhiên 100 cặp gà bố mẹ có mỏ bình thường, người chủ thu được1500 gà con, có 15 gà biểu đột biến Giả xử ko co đột biến xảy ra, cho biết có gà bố mẹ dị hợp tử ĐB trên? A 20 B 28 C 32 D 40 Câu [ID: 49176]: Một quần thể thực vật tự thụ phấn có tỉ lệ kiểu gen hệ P là: 0,45AA : 0,30Aa : 0,25aa Cho biết cá thể có kiểu gen aa khơng có khả sinh sản Tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen thu F1 là: A 0,525AA : 0,150Aa : 0,325aa B 0,7AA : 0,2Aa : 0,1aa C 0,36AA : 0,24Aa : 0,40aa D 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa Câu [ID: 49177]: Giả sử quần thể động vật ngẫu phối trạng thái cân di truyền gen có hai alen (A trội hồn tồn so với a) Sau đó, người săn bắt phần lớn cá thể có kiểu hình trội gen Cấu trúc di truyền quần thể thay đổi theo hướng A tần số alen A alen a giảm B tần số alen A alen a không thay đổi C tần số alen A giảm đi, tần số alen a tăng lên D tần số alen A tăng lên, tần số alen a giảm Câu [ID: 49178]: Trong quần thể rắn hổ mang ngẫu phối gồm 2000 con, độc tính nọc quy định cặp gen nằm NST thường Các gen có quan hệ trội lặn khơng hồn tồn Quần thể có 100 cá thể đồng hợp tử alen t ( nọc gen tt không độc), 800 cá thể dị hợp tử có kiểu gen Tt (nọc kiểu gen có tính độc trung bình) 1100 cá thể đồng hợp tử gen T ( nọc kiểu gen TT độc gây chết) Giả sử Học Sinh thầy Thịnh Nam bạn thấy, để đạt điểm – 10 môn Sinh dễ nào! Trang Luyện thi THPT QG môn Sinh học Thầy THỊNH NAM – Giáo viên luyện thi trực tuyến môn Sinh học số Việt Nam khơng có đột biến di nhập gen, sau số hệ quần thể có 5000 cá thể, số rắn có nọc độc bao nhiêu? A 3750 B 4688 C 3600 D 4900 Câu [ID: 49179]: Trong quần thể cân di truyền xét gen có alen T t quan hệ trội lặn hoàn toàn Quần thể có 51% cá thể có kiểu hình trội Đột nhiên điều kiện sống thay đổi làm chết tất cá thể có kiểu hình lặn trước trưởng thành Sau đó, điều kiện sống lại trở lại cũ Tần số alen t sau hệ ngẫu phối A 0,58 B 0,41 C 0,7 D 0,3 Câu 10 [ID: 49180]: Trong quần thể cân di truyền xét gen có alen A a có quan hệ trội lặn hồn tồn Quần thể có 64% cá thể có kiểu hình trội Đột nhiên điều kiện sống thay đổi làm chết tất cá thể có kiểu hình lặn trước trưởng thành Sau đó, điều kiện sống trở lại cũ Thành phần kiểu gen quần thể alen sau hệ ngẫu phối : A 0,14 AA + 0,47Aa + 0,39 aa B 0,39 AA + 0,47Aa + 0,14 aa C 0,1 AA + 0,44Aa + 0,46 aa D 0,16 AA + 0,48Aa + 0,36 aa III NHIỀU GEN KHÔNG ALEN Câu 11 [ID: 49181]: Ở loài thực vật lưỡng bội, xét hai cặp gen Aa Bb nằm hai cặp nhiễm sắc thể thường khác Nếu quần thể loài trạng thái cân di truyền hai cặp gen trên, tần số alen A 0,2; tần số alen B 0,4 tỉ lệ kiểu gen AABb A 1,92% B 0,96% C 3,25% D 0,04% Câu 12 [ID: 49182]: Trong quần thể giao phối tự xét gen có alen A a có tần số tương ứng 0,8 0,2; gen khác nhóm liên kết với có len B b có tần số tương ứng 0,7 0,3 Trong trường hợp gen quy định tính trạng, tính trạng trội trội hoàn toàn Tỉ lệ cá thể mang kiểu hình trội tính trạng dự đoán xuất quần thể là: A 87,36% B 81,25% C 31,36% D 56,25% Câu 13 [ID: 49183]: Ở loài thực vật lưỡng bội, xét hai cặp gen Aa Bb nằm hai cặp nhiễm sắc thể thường khác Nếu quần thể loài trạng thái cân di truyền hai cặp gen trên, tần số alen A 0,2; tần số alen B 0,4 tỉ lệ kiểu gen AABb A 1,92% B 0,96% C 3,25% D 0,04% Câu 14 [ID: 49184]: Một lồi thực vật gen A quy định hạt tròn trội hoàn toàn so với gen a qui định hạt dài; gen B qui định hạt đỏ trội hoàn toàn so với gen b qui định hạt trắng Hai cặp gen A, a B, b phân li độc lập Khi thu hoạch quần thể cân di truyền, người ta thụ 63% hạt tròn đỏ; 21% hạt tròn trắng; 12% hạt dài đỏ; 4% hạt dài trắng Tần số tương đối alen A, a, B, b quần thể A A = 0,5; a =0,5; B = 0,6; b =0,4 B A = 0,7; a =0,3; B = 0,6; b =0,4 C A = 0,6; a =0,4; B = 0,5; b =0,5 D A = 0,5; a =0,5; B = 0,7; b =0,3 Câu 15 [ID: 49185]: Một loài thực vật giao phấn ngẫu nhiên, biết A (thân cao) trội hoàn toàn so với a( thân thấp), B (hoa vàng) trội hoàn toàn so với b ( hoa xanh); hai gen nằm cặp NST tương đồng khác Một quần thể cân di truyền có A = 0,2; B = 0,6 Tỉ lệ kiểu hình thân cao, hoa xanh quần thể là: A 0,0144 B 0,1536 C 0,0576 D 0,3024 Câu 16 [ID: 49186]: Tính trạng màu hoa cặp gen nằm hai cặp NST khác tương tác theo kiểu bổ trợ, kiểu gen có mặt alen A B quy định hoa đỏ, kiểu gen thiếu alen A B quy định hoa vàng, kiểu gen aabb quy định hoa trắng Ở quần thể cân di truyền, alen A có tần số 0,4 alen B có tần số 0,3 Kiểu hình hoa đỏ chiếm tỉ lệ % ? A 1,44% B 56,25% C 32,64% D 12% Câu 17 [ID: 49187]: Ở loài thực vật lưỡng bội, xét hai cặp gen Aa Bb nằm hai cặp nhiễm sắc thể thường khác Nếu quần thể loài trạng thái cân di truyền hai cặp gen trên, tần số alen A 0,2; tần số alen B 0,4 tỉ lệ kiểu gen AABb là: A 0,96% B 0,04% C 1,92% D 3,25% Học Sinh thầy Thịnh Nam bạn thấy, để đạt điểm – 10 môn Sinh dễ nào! Trang Luyện thi THPT QG môn Sinh học Thầy THỊNH NAM – Giáo viên luyện thi trực tuyến môn Sinh học số Việt Nam Câu 18 [ID: 49188]: Trong quần thể thực vật giao phấn, xét lơcut có hai alen, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng Quần thể trạng thái cân có tỉ lệ có kiểu hình thân thấp chiếm 16%, số có kiểu hình hoa đỏ chiếm 51% Tính theo lí thuyết, tỉ lệ có kiểu hình thân cao hoa đỏ có kiểu gen AaBb bao nhiêu? A 48% B 42% C 20,16% D 32,64% IV NHẬP CƯ, XUẤT CƯ Câu 19 [ID: 49189]: Có hai quần thể lồi Quần thể thứ có 750 cá thể, tần số alen A 0,6 Quần thể thứ hai có 250 cá thể, tần số alen A 0,4 Nếu toàn cá thể quần thể di cư vào quần thể quần thể alen A có tần số là: A 0,5 B C 0,55 D 0,45 Câu 20 [ID: 49190]: Cho quần thể lồi, kích thước quần thể gấp đơi quần thể Quần thể có tần số alen A=0,3, quần thể có tần số alen A = 0,4 Nếu có 10% cá thể quần thể di cư qua quần thể 20% cá thể quần thể di cư qua quần thể tần số alen A quần thể là: A 0,35 0,4 B 0,31 0,38 C 0,4 0,3 D và=0,35 Câu 21 [ID: 49271]: Cho quần thể ngẫu phối gồm 100 cá thể có kiểu gen AA, 500 cá thể có kiểu gen Aa, 400 cá thể có kiểu gen aa Do thiếu thức ăn 300 cá thể có kiểu gen Aa, 200 cá thể có kiểu gen aa di cư nơi khác Cấu trúc di truyền quần thể lại F3 là: A 0,16AA: 0,48Aa: 0,36aa B 0,375AA: 0,05Aa: 0,575aa C 0,2AA: 0,4Aa: 0,4aa D 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa Câu 22 [ID: 49272]: Một quần thể có 1200 cá thể, tỉ lệ sinh sản 13%, tỉ lệ tử vong 9%, tỉ lệ xuất cư 5%, tỉ lệ nhập cư 0,5% Sau năm, số lượng thể quần thể là: A 1248 B 1194 C 1206 D 1152 Câu 23 [ID: 49273]: Có hai quần thể thuộc lồi Quần thể I có 750 cá thể, tần số A 0,6 Quần thể II có 250 cá thể, có tần số A 0,4 Nếu toàn cá thể quần thể II di cư vào quần thể I quần thể mới, alen A có tần số là: A 0,45 B C 0,55 D 0,5 Câu 24 [ID: 49274]: Cho quần thể I có 160 cá thể, tần số gen A 0.9 quần thể II có 40 cá thể, tần số gen A 0.5 Vậy tần số gen A "nòi" (I+II) là: A 0,8125 B 0,82 C 0,7956 D 0,75 Câu 25 [ID: 49275]: Có hai quần thể loài Quần thể thứ có 750 cá thể, tần số alen A 0,6 Quần thể thứ hai có 250 cá thể, tần số alen A 0,4 Nếu toàn cá thể quần thể di cư vào quần thể quần thể alen A có tần số là: A 0,45 B C 0,5 D 0,55 Câu 26 [ID: 49276]: Ở thỏ, màu lơng vàng gen có alen qui định, gen a qui định lông vàng, nằm NST thường, không ảnh hưởng đến sức sống khả sinh sản Khi thỏ giao phối ngẫu nhiên, tính trung bình có 9% số thỏ lơng vàng Nếu sau tách riêng thỏ lơng vàng, cá thể lại giao phối với tỉ lệ thỏ lông vàng thu hệ theo lý thuyết %? A 7,3% B 3,2% C 4,5% D 5,3% Câu 27 [ID: 49277]: Tần số tương đối alen A giao tử đực quần thể ban đầu 0,6 Qua ngẫu phối quần thể đạt trạng thái cân di truyền với cấu trúc sau : 0,49AA + 0,42Aa + 0,09aa Biết alen nằm NST thường Quá trình ngẫu phối diễn quần thể ban đầu cấu trúc di truyền quần thể hệ có dạng A 0,6AA + 0,2Aa + 0,2aa B 0,48AA + 0,44Aa + 0,08aa C 0,4AA + 0,6Aa D 0,45AA + 0,5Aa + 0,05aa Học Sinh thầy Thịnh Nam bạn thấy, để đạt điểm – 10 môn Sinh dễ nào! Trang Luyện thi THPT QG môn Sinh học Thầy THỊNH NAM – Giáo viên luyện thi trực tuyến môn Sinh học số Việt Nam Câu 28 [ID: 49278]: Một lồi có tỉ lệ đực : Tần số tương đối alen a giới đực quần thể ban đầu ( lúc chưa cân bằng) 0,4 Qua ngẫu phối, trạng thái cân di truyền là: 0,49AA : 0,42Aa : 0,09 aa Tần số tương đối alen A giới quần thể ban đầu : A A = 0,6 B A = 0,7 C A = 0,8 D A = 0,4 Câu 29 [ID: 49279]: Trong quần thể, tần số alen A a phần đực phần là: phần đực, tần số tương đối alen A = 0,5 a = 0,5; phần cái, tần số tương đối alen A = 0,6 a = 0,4 Cấu trúc di truyền quần thể là: A 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa B 0,25AA : 0, 51Aa : 0,24aa C 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa D 0,3AA : 0,5Aa : 0,2aa Câu 30 [ID: 49280]: Trong quần thể thực vật giao phấn, xét lơcut có alen, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp Quần thể ban đầu (P) có kiểu hình thân thấp chiếm tỉ lệ 25% Sau hệ ngẫu phối không chịu tác động nhân tố tiến hóa Kiểu hình thân cao hệ F1 chiếm tỉ lệ 84% Cho phát biểu sau: I Trong quần thể ban đầu, kiểu gen đồng hợp trội chiếm tỉ lệ cao đồng hợp lặn II Tỉ lệ kiểu gen dị hợp quần thể ban đầu cao so với hệ F1 III Trong số thân cao hệ p, tỉ lệ dị hợp 3/5 IV Nếu chọn thân cao hệ p ngẫu phối, sau đó, hệ lại cho thân cao ngẫu phối liên tiếp tỉ lệ thân thấp thu đời F3 1/49 Số phát biểu là: A B C.3 D.4 Câu 31 [ID: 49281]: Xét gen gồm alen nằm NST thường, quần thể hệ xuất phát, giới đực có 64 kiểu gen AA, 116 Aa, 20 aa; giới có 72 kiểu gen AA, 126 Aa, 102 aa Cho ngẫu phối sau hệ tần số kiểu gen quần thể A 0,2304AA : 0,4992Aa : 0,2704aa B 0,2873AA : 0,4854Aa : 0,2273aa C 0,2809AA : 0,4982Aa : 0,2209aa D 0,2044AA : 0,5138Aa : 0,2818aa ĐÁP ÁN ĐÚNG : Lưu ý: Để xem lời giải chi tiết video chữa câu em xem khóa SUPER-MAX: ƠN THI LẠI THPT QUỐC GIA, MÔN SINH HỌC; Tại website: http://hoc24h.vn/ Câu 10 11 12 13 14 15 16 Đáp án A D C B C D B B C B A B D A A 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Đáp án C C D D A D D C A A A B A D C Câu Học Sinh thầy Thịnh Nam bạn thấy, để đạt điểm – 10 môn Sinh dễ nào! B Trang ... hệ ngẫu phối : A 0, 14 AA + 0 ,47 Aa + 0,39 aa B 0,39 AA + 0 ,47 Aa + 0, 14 aa C 0 ,1 AA + 0 ,44 Aa + 0 ,46 aa D 0 ,16 AA + 0 ,48 Aa + 0,36 aa III NHIỀU GEN KHÔNG ALEN Câu 11 [ID: 49 18 1]: Ở loài thực vật... GIA, MÔN SINH HỌC; Tại website: http://hoc24h.vn/ Câu 10 11 12 13 14 15 16 Đáp án A D C B C D B B C B A B D A A 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Đáp án C C D D A D D C A A A B A D C Câu... F3 1 /49 Số phát biểu là: A B C.3 D .4 Câu 31 [ID: 49 2 81] : Xét gen gồm alen nằm NST thường, quần thể hệ xuất phát, giới đực có 64 kiểu gen AA, 11 6 Aa, 20 aa; giới có 72 kiểu gen AA, 12 6 Aa, 10 2
- Xem thêm -

Xem thêm: 1548205087362 de 4 1 mot so dang bai tap dac biet ve di truyen quan the inpdf ,

Từ khóa liên quan