0

Phương pháp giải một số bài tập đặc biệt về amin amino axit

9 1,032 4
  • Phương pháp giải một số bài tập đặc biệt về amin   amino axit

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2017, 21:54

C3 H10 O N ## Muối X mạch hở có công thức tác dụng với lượng NaOH vừa đủ thu muối Y amin Z bậc I Số công thức cấu tạo thoả mãn X *A B C D $ X tác dụng NaOH thu muối amin bậc I H NCH COONH 3CH Theo gồm: H NCH COONa CH NH + NaOH → CH 3COONH CH NH + CH3 COONa + NaOH → NH CH NH + HCOONH3 CH CH2 NH2 + H 2O + NH CH CH NH + NaOH → HCOONa + H2O + HCOONH3 CH(CH )NH NH CH(CH )NH + NaOH → HCOONa + CH CH CH NH3 NO NaNO + NaOH → + (CH ) CHNH + NaOH → H2 O + CH CH CH NH (CH ) CHNH3 NO H2O + NaNO + H2O H2O + CH O3 N ## Cho 0,1 mol chất X ( ) tác dụng với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH đun nóng thu chất khí làm xanh giấy quì tím ẩm dung dịch Y Cô cạn dung dịch Y thu m gam rắn khan Giá trị m A 8,5 *B 12,5 C 15,0 D 21,8 CH3 NH3 NO3 $ Công thức X CH3 NH ↑ CH3 NH NO3 Phương trình: + NaOH → NaNO3 + NaNO3 Chất rắn sau phản ứng gồm 0,1 mol → m = 0,1.85 + 0,1.40 = 12,5 gam 0,1 mol NaOH dư ## Hợp chất thơm X có công thức phân tử C6H8N2O3 Cho 28,08 gam X tác dụng với 200 ml dung dịch KOH 2M sau phản ứng thu dung dịch Y Cô cạn dung dịch Y m gam chất rắn khan Giá trị m A 21,5 gam B 38,8 gam *C 30,5 gam D 18,1 gam nX = 28, 08 156 $ = 0,18 mol + C6 H NH NO − C6 H NH + KOH → m Y = m KNO3 + m KOH(du) KNO3 + H2O + = 0,18.101 + (0,4-0,18).56 = 30,5 gam C3 H12 N O3 ## Cho 12,4 gam chất A có CTPT đun nóng với lít dung dịch NaOH 0,15 M Sau phản ứng hoàn toàn thu chất khí B làm xanh quỳ ẩm dung dịch C Cô cạn C nung đến khối lượng không đổi thu gam chất rắn? *A 14,6 B 17,4 C 24,4 D 16,2 (CH NH3 ) CO3 $ A : (CH NH3 ) CO3 CH NH + NaOH → Na CO + H 2O +2 Rắn C gồm: Na CO3 0,1 mol 0,1 mol NaOH dư → m = 0,1.106 + 0,1.40 = 14,6 ## X este axit glutamic, không tác dụng với Na Thủy phân hòan toàn lượng chất X 100 ml dung H 2SO dịch NaOH 1M cô cạn, thu ancol Y chất rắn khan Z Đun nóng lượng ancol Y với đặc o 170 C thu 0,672 lít olefin (đktc) với hiệu suất phản ứng 75% Cho toàn chất rắn Z tác dụng với dung dịch HCl dư cô cạn, thu chất rắn khan T Khối lượng chất rắn T A 10,85 gam B 7,34 gam *C 9,52 gam D 5,88 gam R1OOCCH CH CH(NH )COOR1 $ n NaOH = 0,1 → n Y = 0, 04 n olefin mol; = 0,03 mol → n Z = 0, 02 mol; mol mT → = 0,1.58,5 + 0,02.(147 + 36,5) = 9,52 gam C3 H10 O3 N ## Muối X có công thức , lấy 7,32 gam X phản ứng hết với 150ml dung dịch KOH 0,5M Cô cạn dung dịch sau phản ứng phần phần chất rắn, phần có chất hữu bậc 3, phần rắn chất vô Khối lượng chất rắn *A 6,90 gam B 6,06 gam C 11,52 gam D 9,42 gam (CH )3 − NH − NO3 $ X tác dụng với KOH thu hợp chất hữu bậc chất vô cơ, X có dạng : (CH )3 N (muối amoni nitrat Ta có ) (CH )3 − NH − NO3 Phương trình phản ứng : nX HNO3 (CH )3 N + KOH → KNO3 + n NaOH = 0,06 mol< H2O + KNO3 = 0,075 mol nên chất rắn sau phản ứng gồm : 0,06 mol, KOH dư : 0,015 mol m ran Vậy = 0,06 ×101 + 0,015 ×56 = 6,9 gam C3 H10 O3 N ## Một muối X có CTPT Lấy 19,52 gam X cho phản ứng với 200 ml dung dịch KOH 1M Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu chất rắn phần Trong phần có chất hữu Y đơn chức bậc I phần rắn hỗn hợp chất vô có khối lượng m gam Giá trị m *A 18,4 gam B 16,16 gam C 27,84 gam D 27,12 gam 19,52 122 nX $ Có = = 0,16 mol (CH )3 NHNO3 CTCT X: Phương trình phản ứng: (CH )3 NHNO3 (CH )3 N + KOH → KNO3 + H 2O + n KOH(du) = 0,2 - 0,16 = 0,04 mol m KNO3 m ran → = m KOH(du) + = 101.0,16 + 56.0,04 = 18,4 gam CH8 O3 N ## Hợp chất X có công thức phân tử Cho 9,6 gam X tác dụng với 300 ml dung dịch NaOH 1M đun nóng đến phản ứng hoàn toàn dung dịch Y Để tác dụng với chất Y cần tối thiểu 200 ml dung dịch HCl a Ba(OH)2 (mol/l) dung dịch Z Biết Z không tác dụng với dung dịch *A 1,5 B C 0,75 D 0,5 nX = 9, 96 $ Giá trị a n NaOH = 0,1 mol; = 0,3 mol (NH )2 CO3 Na CO3 + 2NaOH → +2 n Na CO3 = 0,1 Dung dịch Y: NH H2O +2 n NaOH(du) mol; = 0,3-0,1.2 = 0,1 mol Ba(OH) Z không tác dụng với dung dịch n HCl = 2n Na CO3 + n KOH nên Z gồm NaCl = 2.0,1 + 0,1 = 0,3 mol → a = 1,5M C3 H12 N O3 ## X có CTPT X tác dụng với dung dịch NaOH (đun nóng nhẹ) HCl có khí thoát Lấy 18,6 gam X tác dụng hoàn toàn với 400 ml dung dịch NaOH 1M Sau phản ứng cô cạn dung dịch nung nóng chất rắn đến khối lượng không đổi m gam Giá trị m A 22,75 *B 19,9 C 20,35 D 21,20 H CO3 $ X tác dụng với dung dịch NaOH hay HCl có khí thoát nên X muối amin (NH )2 CO3 , giống muối NH , thay amin CH NH − O − C(O) − O − H NCH X có cấu tạo: C2 H NH − O − (CO) − O − NH hoặc: (CH ) NH − O − (CO) − O − NH NH3 + NaOH tạo khí amin CO2 , + HCl cho khí ↑ nX Tuy nhiên dù công thức thì: = 18,6 ÷ 124 = 0,15 mol Na CO3 Theo đó, chất rắn gồm: 0,15 mol 0,1 mol NaOH dư → m = 19,9 gam CH O3 N C3 H12 O3 N ## Hỗn hợp X gồm chất hữu có công thức phân tử Cho 6,84 gam X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch NaOH, thu V lít hỗn hợp Y (gồm khí) dung dịch Z chứa chất vô Nếu cho dung dịch HCl dư vào dung dịch Z có 0,896 lít (đktc) khí thoát Nếu hấp thụ hoàn toàn V lít hỗn hợp khí Y vào dung dịch HCl dư khối lượng muối thu A 7,87 gam B 7,59 gam *C 6,75 gam D 7,03 gam CH O3 N CH3 NH 3+ NO3− $ : (C2 H5 NH 3+ )(NH 4+ )CO32 − C3 H12 O3 N Do Y có chứa khí nên CH NH Khí Y gồm: là: C2 H NH ; ; Na CO3 2HCl + NH CO2 → 2NaCl + n C3 H12 O3 N2 = n Na CO3 = n CO2 H 2O + = 0,04 mol m CH 6O3 N2 n CH6O3 N = 6,84-0,04.124 = 1,88 gam → → = 0,02 mol; = 0,04 mol n C2 H5 NH3Cl = n NH 4Cl n CH3 NH3Cl → = 0,02 mol n C2 H5 NH = n NH3 n CH3 NH = 0,02 mol; = 0,04 mol m muoi = 0,02.67,5 + 0,04.81,5 + 0,04.53,5 = 6,75 gam C H N O3 ## Cho chất hữu có công thức vào 50 ml dung dịch KOH 1,2 M (vừa đủ) thu chất hữu đơn chức X (làm quì ẩm chuyển màu) dung dịch Y Cô cạn dung dịch Y, nung chất rắn thu đến khối lượng không đổi thu lượng rắn nặng A 9,92 gam *B 5,1 gam C 3,32 gam D 6,66 gam C2 H8 N O3 C2 H5 NH3 NO3 $ : C2 H5 NH NO3 C2 H NH + KOH → KNO3 KNO → m = m KNO2 → KNO3 + H 2O + O2 + 0,5 = 0,06.85 = 5,1 gam C2 H12 N O 4S ## Chất hữu X có công thức phân tử Cho X tác dụng với dung dịch NaOH, đun nóng thu H2 muối vô Y thấy thoát khí Z (phân tử chứa C, H, N làm xanh quỳ tím ẩm) Tỷ khối Z A 30,0 *B 15,5 C 31,0 D 22,5 $ Khí Z amin SO 24− Vậy, S phải thuộc ion tạo muối vô cơ, chất (CH NH ) SO Vậy, ta tìm công thức X là: CH NH Suy ra, Z d Z/ H2 → 31 = = 15,5 C2 H12 O4 N 2S ## Cho 0,1 mol chất X có công thức tác dụng với dd chứa 0,35 mol NaOH đun nóng thu chất khí làm xanh giấy quỳ ẩm dd Y Cô cạn dd Y thu m gam chất rắn khan Giá trị m ? A 26,4 gam B 15 gam C 14,2 gam *D 20,2 gam NH $ Chất làm ẩm quỳ tím amin (CH NH ) SO Do vậy, ta xác định công thức là: Na 2SO Do vậy, sau phản ứng với NaOH thu 0,1 mol → m = 0,1.142 + 0,15.40 = 20,2 gam 0,15 mol NaOH dư C2 H12 N 2SO ## Cho 0,1 mol hợp chất hữu X có CTPT tác dụng với 300ml dung dịch KOH 1M thu chất khí có mùi khai dung dịch A chứa muối vô Cô cạn dung dịch A thu m gam chất rắn khan Giá trị m A 25 B 21,2 C 17,4 *D 23 CH − NH − CH C2 H5 NH $ X muối axit sulfuric với amoniac amin Như vậy, X phản ứng với KOH cho ta: NH3 ↑ K 2SO X + 2KOH → + C2 H N (mùi khai) + ( hay không quan trọng ) H2O + K 2SO Theo tỉ lệ, chất rắn khan thu gồm 0,1 mol KOH dư 0,1 mol Do giá trị m là: m = 0,1.56 + 0,1.174 = 23 gam ## Đun nóng 0,1 mol chất hữu X NaOH, sau phản ứng hoàn toàn cô cạn dung dịch thu 14,2 gam Na 2SO muối hữu X A 143 *B 188 C 186 D 160 H2 0,2 mol chất hữu Y chứa C, H, N Tỷ khối Y 22,5 Vậy phân tử khối chất n Na 2SO4 = 0,1 $ M y = 45 mol C2 H N → 0,1 mol X thu 0,2 mol Y nên X phải chất chứa chất tạo Y SO 24 − X chứa gốc Na 2SO (do phản ứng NaOH tạo ) (CH 3CH NH ) SO Vậy, công thức → M = 188 C3 H12 O3 N ## Cho 1,86 gam hơp chất X có công thức phân tử phản ứng hoàn toàn với 200 ml dung dịch NaOH 0,2M thu hơp chất hữu bậc đơn chức dung dịch X chứa chất vô Cô cạn X a gam chất rắn khan Giá trị a A 2,05 B 2,275 *C 1,99 D 2,00 n X = 0, 015 $ mol (CH NH3 ) CO3 Công thức cấu tạo X: Ta thấy, X tác dụng với NaOH Na CO3 Vậy, chất rắn khan thu NaOH dư → a = 0,015.106 + 0,01.40 = 1,99 gam ## Chất hữu M có nhóm amino, chức este Hàm lượng oxi M 35,96 % Xà phòng hóa a gam AgNO3 chất M ancol Cho toàn ancol qua CuO dư, to thu andehit Z Cho Z phản ứng với dung dịch NH dư, thu 16,2 gam Ag Biết hiệu suất phản ứng 100% Giá trị a A 3,8625 gam / *B 3,3375 gam C 6,675 gam D 7,725 gam NH RCOOR ' $ Chất hữu M có nhóm amino, chức este → M có dạng Vì M chứa chức este, có hàm lượng oxi là 35,96% → M = 32 : 0,3596 = 89 NH − CH − COO − CH → M có cấu tạo CH OH Vậy ancol thu nM Luôn có → andehit HCHO n Ag n HCHO = =4 nM → n HCHO = = 0,0375 mol → a = 0,0375 89 = 3,3375 gam ## Đun nóng hỗn hợp glyxin axit glutamic thu hợp chất hữu G Nếu G tác dụng với dung dịch HCl nóng n NaOH theo tỉ lệ mol tối đa là: nG : naxit = 1: 2, G tác dụng với dung dịch NaOH nóng theo tỉ lệ mol nG : A : *B : C : D : $ Đặt a, b số mol glyxin axit glutamic n HCl tối đa nG Có =2 → G đipeptit → a = b n NaOH(max) → nG = a + 2b = nG Vậy G tác dụng với dung dịch NaOH nóng theo tỉ lệ mol n NaOH : tối đa là: : C3 H12 O3 N ## Cho chất hữu X có công thức phân tử tác dụng với dung dịch NaOH (dư) sau cô cạn dung dịch thu chất hữu đơn chức Y phần chất rắn chứa chất vô Nếu cho X tác dụng với dung dịch HCl dư sau cô cạn dung dịch phần chất rắn giải phóng khí Z Phân tử khối Y Z A 31; 46 *B 31; 44 C 45; 46 D 45; 44 (CH NH3 ) CO3 $ CH3 NH + NaOH → (CH NH3 ) CO3 (Y) + CH3 NH 3Cl + HCl → M X = 31 Na CO3 CO2 + H2 O + H2 O (Z) + MZ ; = 44 C4 H14 O3 N ## X có công thức Khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH thu hỗn hợp Y gồm khí điều kiện thường có khả làm xanh quỳ tím ẩm Số CTCT phù hợp X A *B C D $ Các công thức cấu tạo thỏa mãn X (CH NH3+ )(CH3 CH NH3+ )CO32− (CH NH 3+ )[(CH ) NH 2+ ]CO 32 − [(CH3 )3 NH + ](NH 4+ )CO32 − C2 H O3 N ## Cho 0,1 mol chất X ( ) tác dụng với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH đun nóng thu chất khí làm xanh giấy quỳ ẩm dung dịch Y Cô cạn dung dịch Y thu m gam chất rắn khan Hãy chọn giá trị m A 5,7 gam B 21,8 gam *C 12,5 gam D 15 gam CH CH NH3 NO3 $ X tác dụng với NaOH tạo chất khí làm xanh giấy quỳ ẩm → X có công thức (CH ) NH NO3 C2 H O3 N Phương trình phản ứng : C2 H N + NaOH → H2O + NaNO3 + NaNO3 Dù X có cấu tạo khối lượng chất rắn sau phản ứng gồm 0,1 mol, NaOH dư 0,1 mol m ran Vậy = 0,1.85 + 0,1×40 = 12,5 gam CH O3 N ## Cho 0,2 mol chất X ( ) tác dụng với dung dịch chứa 200ml NaOH 2M đun nóng thu chất khí làm xanh quỳ tím ẩm dung dịch Y Cô cạn dung dịch Y thu m gam chất rắn.Giá trị m A 17 gam *B 25 gam C 30 gam D 31,2 gam CH O3 N $ Ta có 0,2 mol X ( ) + 0,4 mol NaOH → dung dịch Y + khí làm xanh quỳ CH3 NH NO3 Vậy X dạng muối amoni amin : CH3 NH3 NO3 CH NH + NaOH → n CH6 O3 N2 Vì NaNO3 + n NaOH < H 2O + NaNO3 → dung dịch Y gồm 0,2 mol NaOH dư 0,2 mol m ran Vậy = 0,2×85 + 0,2×40 = 25 gam C3 H12 O3 N ## Cho 0,1 mol X có công thức phân tử tác dụng với 240 ml dung dịch NaOH 1M đun nóng, sau phản ứng thu chất khí Y có mùi khai dung dịch Z Cô cạn Z m gam chất rắn Giá trị m *A 12,2 B 18,6 C 10,6 D 1,6 (CH NH3 ) CO3 $ X tác dụng với NaOH sinh chất khí có mùi khai → X có cấu tạo (CH NH3 ) CO3 CH3 NH + 2NaOH → nX Có Na CO + H 2O +2 = 0,2 mol < → = 0,24 mol → NaOH dư , = = 0,04 mol, = 0,1 mol m Na CO3 m NaOH(du ) m muoi n Na CO3 n NaOH(du) n NaOH + = 0,04 40 + 0,1 106 = 12,2 gam C H10 O3 N ## Cho 16,5 gam chất X có CTPT vào 200 gam dung dịch NaOH 8% Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch Y khí Z Tổng nồng độ % chất có Y gần với A 8% *B 9% C 12% D 11% n X = 0,15 $ n NaOH = 0, mol; + mol 2− NH CO CH NH + X Na CO3 X + 2NaOH → NH + CH NH + H2O +2 Na CO3 → Y: 0,15 mol ; 0,1 NaOH m ddspu = 16,5 + 200 -0,15.17 -0,15.31 = 209,3 gam 0,15.106 + 0,1.40 209,3 → Nồng độ chất tan = = 0,095 mol ## Thực phản ứng este hóa alanin với ancol metylic môi trường HCl khan Sản phẩm cuối thu H NCH(CH3 )COOCH A ClH3 NCH(CH )COOCH *B ClH3 CH CH COOCH3 C H NCH COOCH3 D $ H N − CH(CH3 )COOH H N − CH(CH )COOCH HCl CH OH  → H N − CH(CH )COOCH + + ClH NCH(CH3 )COOCH3 + HCl → H 2O ... nên X muối amin (NH )2 CO3 , giống muối NH , thay amin CH NH − O − C(O) − O − H NCH X có cấu tạo: C2 H NH − O − (CO) − O − NH hoặc: (CH ) NH − O − (CO) − O − NH NH3 + NaOH tạo khí amin CO2 ,... 14,6 ## X este axit glutamic, không tác dụng với Na Thủy phân hòan toàn lượng chất X 100 ml dung H 2SO dịch NaOH 1M cô cạn, thu ancol Y chất rắn khan Z Đun nóng lượng ancol Y với đặc o 170 C thu... gam chất rắn khan Giá trị m A 25 B 21,2 C 17,4 *D 23 CH − NH − CH C2 H5 NH $ X muối axit sulfuric với amoniac amin Như vậy, X phản ứng với KOH cho ta: NH3 ↑ K 2SO X + 2KOH → + C2 H N (mùi khai)
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp giải một số bài tập đặc biệt về amin amino axit , Phương pháp giải một số bài tập đặc biệt về amin amino axit , Phương pháp giải một số bài tập đặc biệt về amin amino axit

Từ khóa liên quan