0

Bac Ho doc tuyen ngon doc lap

33 538 0
  • Bac Ho doc tuyen ngon doc lap

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2013, 01:11

GV thực hiện: Nguyn Th Võn Anh BAỉI: Nhiệt liệt chào đón quý thầy cô giáo về dự giờ lớp 5A Môn: Lịch sử KiĨm tra bµi cò: Thø T­, ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 2010 LÞch sư - C¸ch m¹ng th¸ng t¸m thµnh c«ng vµo ngµy th¸ng n¨m nµo? - C¸ch m¹ng th¸ng t¸m thµnh c«ng vµo ngµy 19/8 n¨m 1945. - Em hãy cho biết thắng lợi của Cách mạng tháng Tám có ý nghóa như thế nào đối với dân tộc ta? - Th¾ng lỵi cđa c¸ch m¹ng th¸ng t¸m cho thÊy lßng yªu n­íc vµ tinh thÇn c¸ch m¹ng cđa nh©n d©n ta. Chóng ta ®· giµnh ®­ỵc ®éc lËp d©n téc, nh©n d©n ta tho¸t khái kiÕp n« lƯ, ¸ch thèng trÞ cđa thùc d©n phong kiÕn. Lòch sư:û S / 21 Thứ T­, ngày 20 tháng 10 năm 2010 BÁC HỒ ĐỌC TUN NGƠN ĐỘC LẬP Em hiểu thế nào là Tuyên ngôn Độc lập? Tuyªn ng«n §éc lËp lµ v¨n b¶n tuyªn bè cho c¶ n­íc vµ thÕ giíi biÕt vỊ qun ®éc lËp , tù do cđa mét n­íc. B H C TUYấN NGễN C LP Lũch sửỷ S / 21 Thửự Tư, ngaứy 20 thaựng 10 naờm 2010 - Bỏc H c tuyờn ngụn c lp vo ngy thỏng nm no? õu? Bỏc H c tuyờn ngụn c lp vo sỏng ngy mựng 2 thỏng 9 nm 1945 ti qung trng Ba ỡnh H Ni. 1.Quang cảnh Hà Nội ngày 2-9-1945 Bác hồ đọc tuyên ngôn độc lập Thửự Tư, ngaứy 20 thaựng 10 naờm 2010 Lũch sửỷ Em cã nhËn xÐt g× vÒ quang c¶nh ngµy 2-9-1945 ë HµNéi? BÁC HỒ ĐỌC TUN NGƠN ĐỘC LẬP LÞch sư Thứ T­ ,ngày 20 tháng 10 năm 2010  S / 21 1.Quang cảnh Hà Nội ngày 2-9-1945. - Hà Nội tưng bừng mét vïng trêi b¸t ng¸t cê hoa. - Đồng bào Hà Nội không kể già , trẻ , gái, trai, mọi người đều xuống đường hướng về Ba Đình chờ buổi lễ. - Đội danh dự đứng nghiêm trang quanh lễ đài mới dựng. 1. Quang cảnh Hà Nội ngày 2-9-1945 Bác hồ đọc tuyên ngôn độc lập 2. Diễn biến lễ tuyên bố Độc lập Thửự Tư, ngaứy 20 thaựng 10 naờm 2010 Lũch sửỷ 1. Bi lƠ b¾t ®Çu khi nµo? 2. Trong bi lƠ diƠn ra c¸c sù viƯc chÝnh g×? 3. Bi lƠ kÕt thóc ra sao? Thø T­, ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 2010 LÞch sư B¸c Hå ®äc Tuyªn ng«n ®éc lËp 2. Diễn biến buổi lễ Tuyên bè ®ộc lập. - Buổi lễ bắt đầu vào đúng 14 giờ ngày 2- 9-1945 *Bác Hồ cùng các vị trong Chính phủ lâm thời bước lên lễ đài chào nhân dân. * Bác Hồ đọc Tun ngơn Độc lập . * Các thành viên trong Chính phủ lâm thời ra mắt và tun thệ trước quốc dân đồng bào. 2. Diễn biến buổi lễ Tuyên bè ®ộc lập. Thø T­, ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 2010 LÞch sư B¸c Hå ®äc Tuyªn ng«n ®éc lËp [...]... ®äc b¶n Tuyªn ng«n §éc lËp , khai sinh n­íc ViƯt Nam D©n chđ Céng ho Ngµy 2-9 hµng n¨m trë thµnh ngµy Qc kh¸nh cđa n­ íc Céng ho x· héi chđ nghÜa ViƯt Nam Thø T­, ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 2010 LÞch sư B¸c Hå ®äc tuyªn ng«n ®éc lËp - Em hãy nêu một số ho t động kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9 tại địa phương mà em biết? Tìm những câu thơ ho c bài hát nói về Bác Hồ  - Về học bài Chuẩn bò: Bài tuần 11 Ôn... th¸ng 10 n¨m 2010 LÞch sư B¸c Hå ®äc tuyªn ng«n ®éc lËp Theo em, viƯc B¸c dõng l¹i hái nh©n d©n “ T«i nãi, ®ång bµo nghe râ kh«ng?“ cho thÊy t×nh c¶m cđa Ng­êi ®èi víi nh©n d©n nh­ thÕ nµo? Thø T­, ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 2010 LÞch sư B¸c Hå ®äc tuyªn ng«n ®éc lËp §iỊu ®ã cho thÊy B¸c rÊt gÇn gòi , gi¶n dÞ vµ rÊt ®çi t«n träng nh©n d©n; v× lo l¾ng nh©n d©n kh«ng nghe râ ®­ỵc néi dung cđa b¶n Tuyªn ng«n... ngơn Độc lập còn vọng mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam… Thø T­, ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 2010 LÞch sư B¸c Hå ®äc tuyªn ng«n ®éc lËp • ChÝnh phđ l©m thêi chØ c¬ quan nµo? • C¬ quan ®¹i diƯn cao nhÊt cho chÝnh qun c¸ch m¹ng, do chđ tÞch Hå ChÝ Minh ®øng ®Çu, cã träng tr¸ch ®iỊu hµnh ®Êt n­íc sau th¾ng lỵi cđa c¸ch m¹ng th¸ng t¸m, chê tỉng tun cư ®Ĩ bÇu ra Qc héi vµ ChÝnh phđ chÝnh thøc Thø T­, ngµy . 1945. - Em hãy cho biết thắng lợi của Cách mạng tháng Tám có ý nghóa như thế nào đối với dân tộc ta? - Th¾ng lỵi cđa c¸ch m¹ng th¸ng t¸m cho thÊy lßng yªu. Chóng ta ®· giµnh ®­ỵc ®éc lËp d©n téc, nh©n d©n ta tho¸t khái kiÕp n« lƯ, ¸ch thèng trÞ cđa thùc d©n phong kiÕn. Lòch sư:û S / 21 Thứ T­, ngày 20 tháng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bac Ho doc tuyen ngon doc lap, Bac Ho doc tuyen ngon doc lap, Bac Ho doc tuyen ngon doc lap