Vai trò trung gian của chia sẻ kiến thức trong mối quan hệ giữa phong cách lãnh đạo và hiệu suất công việc của nhân viên nghiên cứu tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố hồ chí minh

118 121 3
Vai trò trung gian của chia sẻ kiến thức trong mối quan hệ giữa phong cách lãnh đạo và hiệu suất công việc của nhân viên nghiên cứu tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố hồ chí minh

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - BÙI TRẦN MINH TRUNG VAI TRÒ TRUNG GIAN CỦA CHIA SẺ KIẾN THỨC TRONG MỐI QUAN HỆ GIỮA PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO VÀ HIỆU SUẤT CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN NGHIÊN CỨU TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.Hồ Chí Minh – Năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - BÙI TRẦN MINH TRUNG VAI TRÒ TRUNG GIAN CỦA CHIA SẺ KIẾN THỨC TRONG MỐI QUAN HỆ GIỮA PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO VÀ HIỆU SUẤT CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN NGHIÊN CỨU TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh (Hướng nghiên cứu) Mã số: 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS ĐẶNG NGỌC ĐẠI TP.Hồ Chí Minh – Năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi tên Bùi Trần Minh Trung, học viên lớp Thạc sĩ Khóa 27 chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh Trường Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh Tơi xin cam đoan nội dung nghiên cứu “Vai trò trung gian chia sẻ kiến thức mối quan hệ phong cách lãnh đạo hiệu suất công việc nhân viên nghiên cứu doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” kết trình học tập nghiêm túc cơng trình nghiên cứu khoa học hướng dẫn TS Đặng Ngọc Đại Những số liệu, kết nêu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng Khơng có sản phẩm/nghiên cứu người khác sử dụng luận văn mà khơng trích dẫn theo quy định Luận văn chưa nộp để nhận cấp trường đại học sở đào tạo khác TP.HCM, ngày tháng Tác giả Bùi Trần Minh Trung năm MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH SÁCH CÁC BẢNG DANH SÁCH HÌNH VẼ TĨM TẮT ABSTRACT CHƯƠNG - GIỚI THIỆU LUẬN VĂN .1 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Pham vi đối tượng nghiên cứu .4 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa thực tiễn nghiên cứu .5 1.7 Kết cấu nghiên cứu CHƯƠNG - CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Khái quát doanh nghiệp vừa nhỏ 2.2 Khái niệm lãnh đạo phong cách lãnh đạo 2.2.1 Khái niệm lãnh đạo 2.2.2 Khái niệm phong cách lãnh đạo .9 2.3 Các tiếp cận lãnh đạo 10 2.3.1 Phong cách lãnh đạo chuyển đổi 10 2.3.2 Phong cách lãnh đạo giao dịch 13 2.3.3 Phong cách lãnh đạo tự .14 2.3.4 Phân biệt phong cách lãnh đạo chuyển đổi phong lãnh đạo giao dịch 15 2.4 Đo lường phong cách lãnh đạo 16 2.4.1 Đo lường phong cách lãnh đạo chuyển đổi 16 2.4.2 Đo lường phong cách lãnh đạo giao dịch 17 2.5 Chia sẻ kiến thức 17 2.5.1 Khái niệm chia sẻ kiến thức 17 2.5.2 Đo lường chia sẻ kiến thức 19 2.6 Hiệu suất công việc 20 2.6.1 Khái niệm hiệu suất công việc 20 2.6.2 Đo lường hiệu suất công việc 21 2.7 Lý thuyết phong cách lãnh đạo doanh nghiệp vừa nhỏ .21 2.8 Nghiên cứu có liên quan 22 2.8.1 Nghiên cứu Masa'deh cộng (2016) .22 2.8.2 Nghiên cứu Rawung cộng (2005) .23 2.8.3 Nghiên cứu Kang cộng (2008) 24 2.8.4 Nghiên cứu Chu Lai (2011) .25 2.8.5 Nghiên cứu Advani Abbas (2015) 26 2.8.6 Nghiên cứu Ali Mohammadi Zahra Boroumand (2016) 27 2.8.7 Nghiên cứu Nguyễn Đức Thành (2017) .28 2.9 Đề xuất giả thuyết mơ hình nghiên cứu 29 2.9.1 Các giả thuyết nghiên cứu 29 2.9.2 Đề xuất mơ hình nghiên cứu .33 TÓM TẮT CHƯƠNG 34 Chương - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .35 3.1 Quy trình nghiên cứu .35 3.2 Nghiên cứu định tính .36 3.2.1 Mục tiêu 36 3.2.2 Quy trình thực .36 3.2.3 Kết nghiên cứu định tính 37 3.3 Nghiên cứu định lượng 39 3.3.1 Mục tiêu 39 3.3.2 Quy trình thực .40 TÓM TẮT CHƯƠNG .43 CHƯƠNG - KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 44 4.1 Thống kê mô tả 44 4.2 Kiểm định độ tin cậy phân tích Cronbach’s alpha 45 4.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 48 4.4 Phân tích nhân tố khẳng định CFA 50 4.4.1 Độ tin cậy 52 4.4.2 Giá trị hội tụ 52 4.4.3 Kiểm định giá trị phân biệt 54 4.5 Kiểm định mơ hình nghiên cứu .54 4.5.1 Kiểm định mơ hình lý thuyết thức 54 4.5.2 Kiểm định tác động trực tiếp, gián tiếp .56 4.5.3 Kiểm định Boostrap 57 4.5.4 Kiểm định giả thuyết 58 4.5.5 Thảo luận kết nghiên cứu .59 TÓM TẮT CHƯƠNG 60 CHƯƠNG - KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 61 5.1 Tóm tắt nội dung nghiên cứu 61 5.2 Đóng góp nghiên cứu 61 5.3 Hàm ý quản trị 62 5.5 Hạn chế nghiên cứu hướng nghiên cứu 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT AMOS : Analysis of Momen Structures CFA : Confirmatory Factory Analsys CFI : Comparitive fix index EFA : Exploratory Factor Analysis GFI : Goodness of fit index JP : Hiệu suất công việc KS : Chia sẻ kiến thức NFI : Normed fit index SEM : Structural Equation Modeling TC : Phong cách lãnh đạo giao dịch TF : Phong cách lãnh đạo chuyển đổi TI : Turnover Intention TLI : Tucker & Lewis index TP.HCM : Thành Phố Hồ Chí Minh DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tiêu chí phân loại doanh nghiệp vừa nhỏ Bảng 2.2: Phân biệt phong cách lãnh đạo giao dịch phong cách lãnh đạo chuyển đổi 15 Bảng 3.1: Thang đo yếu tố “Phong cách lãnh đạo chuyển đổi” 37 Bảng 3.2: Thang đo yếu tố “Phong cách lãnh đạo giao dịch” .38 Bảng 3.3: Thang đo yếu tố “Chia sẻ kiến thức” 38 Bảng 3.4: Thang đo yếu tố “Hiệu suất công việc” 39 Bảng 4.1: Thông tin mẫu nghiên cứu .45 Bảng 4.2: Kết kiểm định Cronbach’s alpha tất thang đo .45 Bảng 4.3: Kết tóm tắt Cronbach’s alpha 47 Bảng 4.4: Kết phân tích EFA 48 Bảng 4.5: Pattern Matrix 49 Bảng 4.6: Kết số CFA 52 Bảng 4.7: Kết kiểm định độ tin cậy thang đo 52 Bảng 4.8: Các trọng số hồi tiếp chuẩn hóa 53 Bảng 4.9: Giá trị phân biệt biến .54 Bảng 4.10: Tác động trực tiếp, gián tiếp tổng hợp khái niệm mơ hình nghiên cứu 56 Bảng 4.11: Bảng thống kê ước lượng Bootstrap 57 Bảng 4.12: Kết kiểm định mối quan hệ khái niệm (chuẩn hóa) 58 Bảng 5.1: Đánh giá phong cách lãnh đạo chuyển đổi .62 Bảng 5.2: Đánh giá phong cách lãnh đạo giao dịch 63 Bảng 5.3: Đánh giá chia sẻ kiến thức 64 Bảng 5.4: Đánh giá hiệu suất công việc 66 DANH SÁCH HÌNH VẼ Hình 2.1: Nghiên cứu Masa'deh cộng (2016) 23 Hình 2.2: Nghiên cứu Rawung cộng (2015) 24 Hình 2.3: Nghiên cứu Kang cộng (2008) .25 Hình 2.4: Nghiên cứu Chu Lai (2011) .26 Hình 2.5: Nghiên cứu Advani Abbas (2015) 27 Hình 2.6: Nghiên cứu Mohammadi Zahra Boroumand (2016) 28 Hình 2.7: Nghiên cứu Nguyễn Đức Thành (2017) 29 Hình 2.8: Mơ hình nghiên cứu đề xuất 33 Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu .35 Hình 4.1: Mơ hình CFA tới hạn chuẩn hóa .51 Hình 4.3: Mơ hình SEM (dạng chuẩn hóa) 55 TĨM TẮT Đề tài “Vai trò trung gian chia sẻ kiến thức mối quan hệ phong cách lãnh đạo hiệu suất công việc nhân viên nghiên cứu doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” với mục tiêu tìm ảnh hưởng phong cách lãnh đạo: “phong cách lãnh đạo chuyển đổi” “phong cách lãnh đạo giao dịch” đến hiệu suất công việc nhân viên với vai trò trung gian chia sẻ kiến thức doanh nghiệp vừa nhỏ TP HCM, từ đưa mơ hình nghiên cứu phù hợp hàm ý cho người quản lý doanh nghiệp vừa nhỏ TP HCM Nghiên cứu tiến hành qua hai bước: nghiên cứu định tính nghiên cứu định lượng Nghiên cứu định tính thực thơng qua kỹ thuật thảo luận nhóm với 10 người làm việc công ty vừa nhỏ để lựa chọn, xem xét điều chỉnh biến quan sát thang đo nghiên cứu phù hợp trước thực khảo sát thức Sau nghiên cứu định tính tác giả thực nghiên cứu định lượng Nghiên cứu đinh lượng thực hình thức khảo sát thức với việc khảo sát qua công cụ Google Form với cỡ mẫu 350 Số mẫu thu 316 mẫu Thang đo nghiên cứu tác giả kế thừa từ nghiên cứu Masa'deh cộng (2016) Với số biến quan sát 27 biến quan sát, sau kiểm tra sơ Cronbach’s alpha có số biến quan sát khơng thỏa mãn hệ số bị loại, biến quan sát thang đo Phong cách lãnh đạo chuyển đổi biến quan sát thang đo Chia sẻ kiến thức Các biến quan sát đạt yêu cầu đưa vào phân tích EFA Sau thực phân tích nhân tố EFA, nhân tố xếp lại thành bốn nhóm nhân tố “Phong cách lãnh đạo chuyển đổi”, “Phong cách lãnh đạo giao dịch”, “Chia sẻ kiến thức” “Hiệu suất công việc” Kế tiếp, tác giả sử dụng phân tích nhân tố khẳng định CFA với kết cho thấy mơ hình nghiên cứu đạt giá trị phù hợp với liệu thị trường đáp ứng độ tin cậy tổng hợp Sau tiến hành kiểm định mơ hình lý thuyết, kết cho PHỤC LỤC 5: PHÂN TÍCH CRONBACL ALPHA Thang đo “Phong cách lãnh đạo chuyển đổi” - TF Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 857 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Corrected Cronbach's Item Deleted Variance if Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted TF1 24.41 26.834 644 835 TF2 24.46 26.071 781 819 TF3 24.42 27.991 621 838 TF4 24.46 25.754 787 818 TF5 24.73 27.608 550 847 TF6 24.51 26.295 762 822 TF7 24.31 28.375 543 847 TF8 24.64 32.194 178 886 Thang đo “Phong cách lãnh đạo chuyển đổi” – TF – (sau loại TF8) Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 886 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Corrected Cronbach's Item Deleted Variance if Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted TF1 21.06 23.955 653 872 TF2 21.10 23.241 791 855 TF3 21.07 25.332 600 878 TF4 21.10 22.993 791 855 TF5 21.37 24.463 580 882 TF6 21.16 23.566 759 859 Thang đo “Phong cách lãnh đạo giao dịch” - TS Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 866 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Corrected Cronbach's Item Deleted Variance if Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted TS1 11.15 7.331 752 815 TS2 11.17 7.651 671 847 TS3 11.06 7.286 741 819 TS4 11.13 7.578 701 835 Thang đo “Chia sẻ kiến thức” - KS Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 799 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Corrected Cronbach's Item Deleted Variance if Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted KS1 28.52 27.158 679 755 KS2 28.65 26.755 650 757 KS3 28.56 27.238 721 752 KS4 28.66 27.590 576 768 KS5 28.53 28.129 574 769 KS6 28.53 27.710 610 764 KS7 29.08 30.810 209 820 KS8 28.42 27.857 573 768 KS9 28.82 32.675 059 842 Thang đo “Chia sẻ kiến thức” – KS – (sau loại KS7, KS9) Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 873 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Corrected Cronbach's Item Deleted Variance if Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted KS1 21.97 20.964 707 848 KS2 22.11 20.369 703 848 KS3 22.02 21.152 736 845 KS4 22.12 21.101 628 859 KS5 21.99 21.863 595 863 KS6 21.98 21.555 623 859 KS8 21.88 21.683 585 864 Thang đo “Hiệu suất công việc” - JP Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 881 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Corrected Cronbach's Item Deleted Variance if Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted JP1 17.18 17.319 752 851 JP2 17.06 17.352 709 857 JP3 16.95 17.315 644 868 JP4 17.15 17.194 673 863 JP5 16.93 18.043 639 868 JP6 17.04 16.849 728 854 PHỤ LỤC 6: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA “KMO and Bartlett's Test” Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 920 Adequacy Approx Chi-Square 4055.125 Bartlett's Test of df 276 Sphericity Sig .000 Facto r “Total Variance Explained” Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total Rotation Sums of Squared Loadingsa % of Cumulative Total Variance % 34.440 34.440 5.859 8.811 43.251 5.552 8.054 51.304 6.159 4.402 55.706 5.421 % of Cumulative Total Variance % 8.690 36.208 36.208 8.265 2.568 10.701 46.909 2.115 2.348 9.783 56.691 1.933 1.440 6.001 62.692 1.056 792 3.298 65.991 749 3.122 69.113 687 2.864 71.977 635 2.647 74.624 582 2.427 77.051 10 548 2.283 79.334 11 519 2.161 81.495 12 475 1.979 83.474 13 465 1.939 85.413 14 446 1.858 87.271 15 408 1.701 88.971 16 377 1.569 90.540 17 368 1.534 92.074 18 342 1.426 93.500 19 311 1.295 94.795 20 304 1.267 96.061 21 263 1.096 97.158 22 262 1.090 98.248 23 222 923 99.171 24 199 829 100.000 Extraction Method: Principal Axis Factoring a When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance TF4 TF2 TF6 TF1 TF5 TF7 TF3 KS3 KS1 KS2 KS4 KS6 KS5 KS8 JP1 JP2 JP6 JP3 JP4 JP5 TS1 TS3 TS4 TS2 Pattern Matrixa Factor 835 822 794 749 665 648 530 853 821 732 656 650 638 599 951 771 742 615 613 597 849 801 758 720 PHỤ LỤC 7: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CFA Các số CMIN Model Default model Saturated model Independence model NPAR 54 300 24 CMIN 412.913 000 4172.121 DF 246 276 P 000 CMIN/DF 1.679 000 15.116 RMR, GFI Model Default model Saturated model Independence model RMR 052 000 367 GFI 905 1.000 255 AGFI 884 PGFI 742 190 234 RFI rho1 889 IFI Delta2 957 1.000 000 TLI rho2 952 Baseline Comparisons Model Default model Saturated model Independence model NFI Delta1 901 1.000 000 000 000 CFI 957 1.000 000 RMSEA Model Default model Independence model RMSEA 046 212 LO 90 038 206 HI 90 054 217 PCLOSE 771 000 Bảng hệ số hồi quy chưa chuẩn hóa chuẩn hóa TF4 TF2 TF6 TF1 TF5 TF7 < < < < < < - TF TF TF TF TF TF Hệ số hồi quy chưa chuẩn hóa 1.000 961 942 831 754 669 S.E C.R P 051 051 060 064 059 18.780 18.366 13.776 11.741 11.321 *** *** *** *** *** Hệ số hồi quy chuẩn hóa 857 847 835 689 611 593 TF3 KS3 KS1 KS2 KS4 KS6 KS5 KS8 JP1 JP2 JP6 JP3 JP4 JP5 TS1 TS3 TS4 TS2 < < < < < < < < < < < < < < < < < < - TF KS KS KS KS KS KS KS JP JP JP JP JP JP TS TS TS TS Hệ số hồi quy chưa chuẩn hóa 701 1.000 1.009 1.119 979 881 839 891 1.000 1.013 1.096 986 1.039 886 1.000 1.010 932 901 S.E C.R P 055 12.822 *** 071 077 078 074 074 076 14.122 14.469 12.536 11.865 11.367 11.657 *** *** *** *** *** *** 071 074 078 076 070 14.339 14.822 12.704 13.753 12.636 *** *** *** *** *** 064 063 065 15.823 14.756 13.922 *** *** *** Giá trị phân biệt Estimate S.E TF < > KS 300 048 TF < > JP 369 052 TF < > TS 379 057 KS < > JP 273 043 KS < > TS 258 046 JP < > TS 432 055 Bảng kiểm định thang đo Nội dung “Phong cách lãnh đạo chuyển đổi” “Phong cách lãnh đạo giao dịch” “Chia sẻ kiến thức” “Hiệu suất công việc” C.R 6.243 7.048 6.644 6.412 5.646 7.898 P *** *** *** *** *** *** C.R AVE 0.889 0.539 0.867 0.621 0.876 0.883 0.504 0.558 Label Hệ số hồi quy chuẩn hóa 653 797 759 774 687 655 631 645 789 768 790 694 742 691 824 817 771 736 Bảng kết hồi tiếp chuẩn hóa Estimate TF4 TF2 TF6 TF1 TF5 TF7 TF3 KS3 KS1 KS2 KS4 KS6 KS5 KS8 JP1 JP2 JP6 JP3 JP4 JP5 TS1 TS3 TS4 TS2 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < - TF TF TF TF TF TF TF KS KS KS KS KS KS KS JP JP JP JP JP JP TS TS TS TS 857 847 835 689 611 593 653 797 759 774 687 655 631 645 789 768 790 694 742 691 824 817 771 736 PHỤ LỤC 8: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH SEM Các số CMIN Model Default model Saturated model Independence model RMR, GFI NPAR 54 300 24 Model RMR Default model 052 Saturated model 000 Independence model 367 Baseline Comparisons Model Default model Saturated model Independence model RMSEA Model Default model Independence model CMIN 412.913 000 4172.121 DF 246 276 P 000 CMIN/DF 1.679 000 15.116 GFI 905 1.000 255 AGFI 884 PGFI 742 190 234 RFI rho1 889 IFI Delta2 957 1.000 000 TLI rho2 952 NFI Delta1 901 1.000 000 000 RMSEA 046 212 LO 90 038 206 CFI 957 1.000 000 000 HI 90 054 217 PCLOSE 771 000 Bảng hệ số hồi quy chưa chuẩn hóa chuẩn hóa KS KS JP JP JP TF4 TF2 TF6 TF1 TF5 < < < < < < < < < < - TF TS TF TS KS TF TF TF TF TF Hệ số hồi quy chưa chuẩn hóa 266 212 181 418 202 1.000 961 942 831 754 S.E C.R P 056 059 052 059 061 4.781 3.575 3.510 7.123 3.301 *** *** *** *** *** 051 051 060 064 18.780 18.366 13.776 11.741 *** *** *** *** Hệ số hồi quy chuẩn hóa 327 247 214 468 194 857 847 835 689 611 TF7 TF3 KS3 KS1 KS2 KS4 KS6 KS5 KS8 JP1 JP2 JP6 JP3 JP4 JP5 TS1 TS3 TS4 TS2 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < - TF TF KS KS KS KS KS KS KS JP JP JP JP JP JP TS TS TS TS Hệ số hồi quy chưa chuẩn hóa 669 701 1.000 1.009 1.119 979 881 839 891 1.000 1.013 1.096 986 1.039 886 1.000 1.010 932 901 S.E C.R P 059 055 11.321 12.822 *** *** 071 077 078 074 074 076 14.122 14.470 12.536 11.865 11.367 11.657 *** *** *** *** *** *** 071 074 078 076 070 14.339 14.822 12.704 13.753 12.636 *** *** *** *** *** 064 063 065 15.823 14.756 13.922 *** *** *** Kết kiểm định Bootstrap (N=800) Parameter SE SE-SE Mean Bias SE-Bias KS < - TF 075 002 327 000 003 KS < - TS 077 002 242 -.005 003 JP < - TF 065 002 213 -.001 002 JP < - TS 058 001 467 000 002 JP < - KS 057 001 197 002 002 Hệ số hồi quy chuẩn hóa 593 653 797 759 774 687 655 631 645 789 768 790 694 742 691 824 817 771 736 Kết tác động trực tiếp , gián tiếp Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate S.E C.R P Label KS < - TF 266 056 4.781 *** KS < - TS 212 059 3.575 *** JP < - TF 181 052 3.510 *** JP < - TS 418 059 7.123 *** JP < - KS 202 061 3.301 *** TF4 < - TF 1.000 TF2 < - TF 961 051 18.780 *** TF6 < - TF 942 051 18.366 *** TF1 < - TF 831 060 13.776 *** TF5 < - TF 754 064 11.741 *** TF7 < - TF 669 059 11.321 *** TF3 < - TF 701 055 12.822 *** KS3 < - KS 1.000 KS1 < - KS 1.009 071 14.122 *** KS2 < - KS 1.119 077 14.470 *** KS4 < - KS 979 078 12.536 *** KS6 < - KS 881 074 11.865 *** KS5 < - KS 839 074 11.367 *** KS8 < - KS 891 076 11.657 *** JP1 < - JP 1.000 JP2 < - JP 1.013 071 14.339 *** JP6 < - JP 1.096 074 14.822 *** JP3 < - JP 986 078 12.704 *** JP4 < - JP 1.039 076 13.753 *** JP5 < - JP 886 070 12.636 *** TS1 < - TS 1.000 TS3 < - TS 1.010 064 15.823 *** TS4 < - TS 932 063 14.756 *** TS2 < - TS 901 065 13.922 *** Standardized Total Effects (Group number - Default model) TS TF KS JP KS 247 327 000 000 JP 516 278 194 000 TS2 736 000 000 000 TS4 771 000 000 000 TS TF KS JP TS3 817 000 000 000 TS1 824 000 000 000 JP5 356 192 134 691 JP4 383 206 144 742 JP3 358 193 135 694 JP6 407 219 154 790 JP2 396 213 149 768 JP1 407 219 153 789 KS8 159 211 645 000 KS5 156 206 631 000 KS6 162 214 655 000 KS4 170 225 687 000 KS2 191 253 774 000 KS1 187 248 759 000 KS3 197 260 797 000 TF3 000 653 000 000 TF7 000 593 000 000 TF5 000 611 000 000 TF1 000 689 000 000 TF6 000 835 000 000 TF2 000 847 000 000 TF4 000 857 000 000 Standardized Direct Effects (Group number - Default model) TS TF KS JP KS 247 327 000 000 JP 468 214 194 000 TS2 736 000 000 000 TS4 771 000 000 000 TS3 817 000 000 000 TS1 824 000 000 000 JP5 000 000 000 691 JP4 000 000 000 742 JP3 000 000 000 694 JP6 000 000 000 790 JP2 000 000 000 768 JP1 000 000 000 789 KS8 000 000 645 000 KS5 000 000 631 000 TS TF KS JP KS6 000 000 655 000 KS4 000 000 687 000 KS2 000 000 774 000 KS1 000 000 759 000 KS3 000 000 797 000 TF3 000 653 000 000 TF7 000 593 000 000 TF5 000 611 000 000 TF1 000 689 000 000 TF6 000 835 000 000 TF2 000 847 000 000 TF4 000 857 000 000 Standardized Indirect Effects (Group number - Default model) TS TF KS JP KS 000 000 000 000 JP 048 064 000 000 TS2 000 000 000 000 TS4 000 000 000 000 TS3 000 000 000 000 TS1 000 000 000 000 JP5 356 192 134 000 JP4 383 206 144 000 JP3 358 193 135 000 JP6 407 219 154 000 JP2 396 213 149 000 JP1 407 219 153 000 KS8 159 211 000 000 KS5 156 206 000 000 KS6 162 214 000 000 KS4 170 225 000 000 KS2 191 253 000 000 KS1 187 248 000 000 KS3 197 260 000 000 TF3 000 000 000 000 TF7 000 000 000 000 TF5 000 000 000 000 TF1 000 000 000 000 TF6 000 000 000 000 TF2 TF4 TS 000 000 TF 000 000 KS 000 000 JP 000 000 PHỤ LỤC 9: THỐNG KÊ MÔ TẢ CÁC BIẾN TF1 TF2 TF3 TF4 TF5 TF6 TF7 TF8 TS1 TS2 TS3 TS4 KS1 KS2 KS3 KS4 KS5 KS6 KS7 KS8 KS9 JP1 JP2 JP3 JP4 JP5 JP6 Valid N (listwise) Descriptive Statistics N Minimu Maximu Mean m m 316 3.58 316 3.53 316 3.57 316 3.53 316 3.26 316 3.48 316 3.68 316 3.35 316 3.69 316 3.66 316 3.78 316 3.71 316 3.70 316 3.57 316 3.66 316 3.56 316 3.69 316 3.70 316 3.14 316 3.80 316 3.40 316 3.28 316 3.40 316 3.52 316 3.31 316 3.53 316 3.42 316 Std Deviation 1.100 1.034 978 1.064 1.126 1.028 1.028 1.042 1.048 1.058 1.068 1.044 986 1.071 931 1.057 986 997 1.214 1.024 1.260 978 1.017 1.097 1.081 990 1.071 ... đoan nội dung nghiên cứu Vai trò trung gian chia sẻ kiến thức mối quan hệ phong cách lãnh đạo hiệu suất công việc nhân viên nghiên cứu doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh kết trình... Vai trò trung gian chia sẻ kiến thức mối quan hệ phong cách lãnh đạo hiệu suất công việc nhân viên nghiên cứu doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh với mục tiêu tìm ảnh hưởng phong. .. cứu vai trò trung gian chia sẻ kiến thức mối quan hệ phong cách lãnh đạo hiệu suất công việc nhân viên nghiên cứu thực doanh nghiệp vừa nhỏ TP HCM” 1.1 Lý chọn đề tài Các doanh nghiệp nhận hiệu

Ngày đăng: 23/03/2020, 23:02

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan