Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu cơ sở khoa học cho xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Tiêu chuẩn Việt (VSTANDA)

14 106 0
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu cơ sở khoa học cho xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Tiêu chuẩn Việt (VSTANDA)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Mục tiêu của luận văn là nhằm lựa chọn, hệ thống hóa lý luận cơ bản nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp; phân tích thực trạng chiến lược kinh doanh và việc nghiên cứu, tạo dựng cơ sở khoa học để xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty và đề xuất giải pháp xác lập và sử dụng cơ sở khoa học có hiệu quả trong xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược kinh doanh của công ty V-STANDA

MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ TĨM TẮT LUẬN VĂN LỜI MỞ ĐẦU Error! Bookmark not defined CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CƠ SỞ KHOA HỌC XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP Error! Bookmark not defined 1.1 Tổng quan chiến lược kinh doanh doanh nghiệp Error! Bookmark not defined 1.1.1 Khái niệm chiến lược kinh doanh Error! Bookmark not defined 1.1.2 Đặc trưng cấu trúc chiến lược kinh doanh Error! Bookmark not defined 1.1.3 Vị trí xây dựng chiến lược kinh doanh hoạt động kinh doanh doanh nghiệp .Error! Bookmark not defined 1.2 Những thành tố cấu thành sở khoa học xây dựng chiến lược kinh doanh doanh nghiệp Error! Bookmark not defined 1.2.1 Nhiệm vụ mục tiêu chiến lược doanh nghiệpError! Bookmark not defined 1.2.2 Môi trường kinh doanh xu hướng vận dộng môi trường kinh doanh .Error! Bookmark not defined 1.2.3 Những nhân tố thuộc tiềm doanh nghiệpError! Bookmark not defined 1.3 Nhóm yếu tố thuộc hoạt động xây dựng chiến lược kinh doanh Error! Bookmark not defined 1.3.1 Quan điểm xây dựng chiến lược kinh doanh lãnh đạo doanh nghiệp .Error! Bookmark not defined 1.3.2 Quy trình xây dựng chiến lược kinh doanhError! Bookmark not defined 1.3.3 Phương pháp xây dựng chiến lược kinh doanhError! Bookmark not defined 1.3.4 Điều kiện nguồn lực để xây dựng thực chiến lược kinh doanh .Error! Bookmark not defined CHƯƠNG THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC PHỤC VỤ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH Ở CÔNG TY V-STANDA Error! Bookmark not defined 2.1 Giới thiệu tổng quan công ty V-STANDA Error! Bookmark not defined 2.2 Kết hoạt động kinh doanh công ty V-STANDA Error! Bookmark not defined 2.3 Thực trạng chiến lược kinh doanh vận dụng sở khoa học xây dựng chiến lược kinh doanh công ty V-STANDA Error! Bookmark not defined 2.3.1 Thực trạng chiến lược kinh doanh công ty V-STANDA Error! Bookmark not defined 2.3.2 Hoạt động phân tích vận dụng kết nghiên cứu môi trường kinh doanh xây dựng chiến lược kinh doanh công ty V-STANDA Error! Bookmark not defined 2.3.3 Hoạt động phân tích vận dụng kết nghiên cứu, đánh giá tiềm lực doanh nghiệp xây dựng chiến lược kinh doanh công ty V-STANDA Error! Bookmark not defined 2.3.4 Hoạt động phân tích vận dụng phương pháp xây dựng chiến lược kinh doanh khả thi để đưa chiến lược kinh doanh công ty V-STANDA Error! Bookmark not defined 2.3.5 Hoạt động phân tích vận dụng phương pháp mơ hình đánh giá lựa chọn chiến lược kinh doanh công ty V-STANDAError! Bookmark not defined 2.4 Đánh giá hoạt động nghiên cứu vận dụng sở khoa học xây dựng chiến lược kinh doanh công ty V-STANDA Error! Bookmark not defined 2.4.1 Về thành tựu .Error! Bookmark not defined 2.4.2 Về hạn chế Error! Bookmark not defined CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH CƠ SỞ KHOA HỌC PHỤC VỤ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY V-STANDA Error! Bookmark not defined 3.1 Yêu cầu nâng cao chất lượng chiến lược kinh doanh công ty VSTANDA Error! Bookmark not defined 3.2 Một số giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu yếu tố cấu thành sở khoa học phục vụ xây dựng chiến lược kinh doanh công ty VSTANDA Error! Bookmark not defined 3.2.1 Nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo yếu tố môi trường kinh doanh bên Error! Bookmark not defined 3.2.2 Nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo yếu tố thuộc tiềm lực Công ty Error! Bookmark not defined 3.2.3 Hoàn thiện phương pháp xây dựng chiến lược kinh doanh Error! Bookmark not defined 3.3 Điều kiện thực chiến lược kinh doanh công ty V-STANDA Error! Bookmark not defined 3.3.1 Hoàn thiện cấu tổ chức máy công ty nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Error! Bookmark not defined 3.3.2 Tăng cường nguồn lực tài chính, xây dựng sở vật chất hạ tầng nhà máy sản xuất chế tạo thiết bị điện Error! Bookmark not defined 3.3.3 Tăng cường công tác vận hành quản lý chất lượng Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO Error! Bookmark not defined LỜI MỞ ĐẦU Chiến lược kinh doanh giúp cho doanh nghiệp có nhìn tổng thể thân mơi trường kinh doanh bên ngồi để hình thành nên mục tiêu chiến lược, sách lược giải pháp thực thành cơng mục tiêu Trước đây, việc hình thành chiến lược kinh doanh mang tính tự phát, chưa quan tâm mức để trở thành đối tượng nghiên cứu môn khoa học Khi quy mô hoạt động kinh doanh tăng lên đòi hỏi nhà quản trị phải có nhìn khoa học hướng phát triển tổ chức tương lai Xuất phát từ yêu cầu đó, sở khoa học chiến lược xây dựng chiến lược tiếp cận nghiên cứu Xuất phát từ yêu cầu thực tế bối cảnh phát triển chung đất nước doanh nghiệp, tác giả lựa chọn đề tài “Nghiên cứu sở khoa học cho xây dựng chiến lược kinh doanh Công ty Cổ phần Tiêu chuẩn Việt (VSTANDA)” với mong muốn từ thực tế nghiên cứu sở khoa học việc xây dựng chiến lược kinh doanh vào tình hình hoạt động kinh doanh Công ty đưa giải pháp nhằm đóng góp số ý kiến tạo thêm sở cho định chiến lược phát triển lâu dài ổn định Công ty Mục tiêu luận văn nhằm lựa chọn, hệ thống hóa lý luận nghiên cứu sở khoa học xây dựng chiến lược kinh doanh doanh nghiệp; phân tích thực trạng chiến lược kinh doanh việc nghiên cứu, tạo dựng sở khoa học để xây dựng chiến lược kinh doanh công ty đề xuất giải pháp xác lập sử dụng sở khoa học có hiệu xây dựng triển khai thực chiến lược kinh doanh công ty V-STANDA Đề tài tập trung vào nghiên cứu, phân tích thông tin, số liệu thứ cấp thu thập qua phương tiện thông tin đại chúng trực tiếp từ nội công ty V-STANDA nội dung Việc nghiên cứu xây dựng ma trận lựa chọn chiến lược thực phương pháp chuyên gia, tức tham khảo ý kiến chuyên gia có am hiểu sâu sản phẩm, tình hình thị trường kinh doanh máy biến áp Việt Nam để từ thiết lập tiêu chí đánh giá tiêu chí Phương pháp thống kê, phân tích, so sánh suy luận logic sử dụng để tổng hợp số liệu, liệu nhằm xác định mục tiêu việc lựa chọn phương án, giải pháp chiến lược Bên cạnh sử dụng thêm phương pháp điều tra thực tế để tìm hiểu khả đáp ứng nhu cầu lợi cạnh tranh doanh nghiệp Xây dựng chiến lược phương pháp hữu hiệu để doanh nghiệp sử dụng hiệu nguồn lực, đồng thời xác định đường lối riêng Đề tài trình bày phương pháp tiếp cận khoa học để xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp vận dụng cụ thể vào việc phân tích chiến lược kinh doanh cơng ty V-STANDA, từ góp phần đem lại kinh nghiệm xây dựng chiến lược phát triển cho doanh nghiệp Việt Nam Đề tài tập trung nghiên cứu sở khoa học chiến lược xây dựng chiến lược kinh doanh; phân tích, đánh giá chiến lược kinh doanh công ty VSTANDA giúp cho Cơng ty có tầm nhìn cụ thể mơi trường kinh doanh mình, từ nhận hội thách thức điểm mạnh, điểm yếu nguyên nhân vấn đề Cơng ty để có chiến lược kinh doanh cụ thể q trình phát triển Bên cạnh đó, Luận văn đưa kiến nghị đề xuất giải pháp, làm sở thực tiễn nhằm nâng cao kết ứng dụng sở khoa học xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty, giúp Công ty gia tăng lực cạnh tranh ngành đảm bảo thích ứng điều kiện CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CƠ SỞ KHOA HỌC XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP Trong chương luận văn, tác giả trình bày khái niệm chiến lược kinh doanh, đặc trưng cấu trúc chiến lược kinh doanh, vị trí việc xây dựng chiến lược kinh doanh hoạt động kinh doanh doanh nghiệp; thành tố cấu thành sở khoa học xây dựng chiến lược kinh doanh doanh nghiệp nhóm yếu tố thuộc hoạt động xây dựng chiến lược kinh doanh 1.1 Tổng quan chiến lược kinh doanh doanh nghiệp Chiến lược kinh doanh định hướng hoạt động có mục tiêu doanh nghiệp cho thời kỳ định hệ thống sách, biện pháp trình tự thực mục tiêu đề hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Đặc trưng chiến lược kinh doanh tính tồn cục, tính nhìn xa, tính cạnh tranh, tính rủi ro, tính chuyên nghiệp sáng tạo tính ổn định tương đối Cấu trúc chiến lược kinh doanh gồm phần mục tiêu chiến lược, giải pháp thực mục tiêu chiến lược điều kiện để thực mục tiêu chiến lược theo giải pháp Xây dựng chiến lược kinh doanh có vị trí quan trọng giúp doanh nghiệp thành cơng hoạt động kinh doanh 1.2 Những thành tố cấu thành sở khoa học xây dựng chiến lược kinh doanh doanh nghiệp Cơ sở khoa học để xây dựng chiến lược kinh doanh phải tiến hành từ phân tích thành tố liên quan đến việc xây dựng chiến lược kinh doanh doanh nghiệp Đó nhiệm vụ mục tiêu chiến lược doanh nghiệp; nhân tố khách quan chủ quan môi trường kinh doanh tác động đến việc xác định mục tiêu chiến lược kinh doanh, hội, thách thức mà doanh nghiệp đối mặt nhân tố thuộc tiềm doanh nghiệp tác động đến việc phân tích điểm mạnh, điểm yếu doanh nghiệp 1.3 Nhóm yếu tố thuộc hoạt động xây dựng chiến lược kinh doanh Xây dựng chiến lược kinh doanh hoạt động Một hoạt động có hiệu có phương pháp đúng, quy trình điều kiện thực nên sở khoa học cần quan tâm xây dựng chiến lược kinh doanh Đây phần quan trọng bao hàm phương pháp phân tích thành tố cấu thành sở khoa học xây dựng chiến lược kinh doanh doanh nghiệp Ở phần này, tác giả tập trung khai thác yếu tố thuộc hoạt động xây dựng chiến lược kinh doanh quan điểm xây dựng chiến lược kinh doanh lãnh đạo doanh nghiệp, quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh, phương pháp xây dựng chiến lược kinh doanh, điều kiện nguồn lực để xây dựng thực chiến lược kinh doanh CHƯƠNG THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC PHỤC VỤ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH Ở CÔNG TY VSTANDA 2.1 Giới thiệu tổng quan công ty V-STANDA Ở phần này, tác giả giới thiệu đơi nét q trình hình thành, cấu tổ chức, đặc điểm hoạt động kinh doanh công ty Cổ phần Tiêu chuẩn Việt (V-STANDA) để qua giúp người đọc hiểu cơng ty mà tác giả lựa chọn làm đối tượng nghiên cứu đề tài luận văn Cơng ty cổ phần Tiêu chuẩn Việt (V-STANDA., JSC) nhà sản xuất chuyên sản xuất thiết bị điện - điện tử, sản phẩm khí thiết bị trường học Tiền thân Trung tâm Điện tử – Công nghệ thuộc Công ty Máy tính Việt Nam (Bộ Cơng Nghiệp) Năm 2004, “Cơng ty Máy tính Việt Nam 1” nhà nước cho cổ phần hóa đổi tên “Cơng ty cổ phần Máy tính Truyền thơng Việt Nam”, Trung tâm Điện tử - Công nghệ tách thành Công ty cổ phần Tiêu chuẩn Việt 2.2 Kết hoạt động kinh doanh công ty V-STANDA Năng lực tài cơng ty V-STANDA yếu kém, để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, Công ty phải dựa chủ yếu vào vốn vay hiệu kinh doanh thấp Doanh thu Cơng ty có xu hướng gia tăng, nhiên lợi nhuận q có xu hướng giảm, điều cho thấy Công ty làm ăn chưa mang lại hiệu kinh tế cao Những năm gần đây, khủng hoảng kinh tế tồn cầu, Việt Nam khơng tránh khỏi suy thoái dẫn đến kế hoạch sản xuất kinh doanh Cơng ty gặp khó khăn, nhiều mặt hàng tồn đọng sản xuất không tiêu thụ Để cải thiện kết kinh doanh trước hết Công ty cần quan tâm đến giá thành sản xuất, cấu vốn vay đặc biệt tốc độ quay vòng vốn Cùng với việc kinh tế chịu nhiều tác động bão suy thối tài việc điều chỉnh sách vĩ mô tác động không nhỏ đến khả vay vốn phục vụ kinh doanh Cơng ty Có thể nói điểm yếu Cơng ty việc tiếp tục phát triển mở rộng lĩnh vực kinh doanh, phân phối Để vượt qua khủng hoảng kinh tế nay, đồng thời cải thiện tình hình hoạt động kinh doanh Cơng ty thời gian tới, Ban lãnh đạo công ty VSTANDA thành lập nhóm nghiên cứu xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2020 2.3 Thực trạng chiến lược kinh doanh vận dụng sở khoa học xây dựng chiến lược kinh doanh công ty V-STANDA Công ty V-STANDA xác định quan điểm chiến lược xây dựng Cơng ty có tiềm lực mạnh tài chính, lao động, hệ thống kênh phân phối, thống tổ chức nhằm phát huy cao tiềm Cơng ty, có khả đầu tư mở rộng đầu tư chiều sâu, nâng cao sức cạnh tranh thị trường nước quốc tế Để đạt mục tiêu chiến lược đề trên, công ty V-STANDA trọng vào việc xây dựng chiến lược kinh doanh Trên sở phân tích mơi trường hoạt động, nhận diện hội, nguy phát triển điểm mạnh, điểm yếu công ty, xuất phát từ đặc điểm ngành sản xuất kinh doanh thiết bị điện dự báo nhu cầu tiêu thụ tương lai, công ty V-STANDA xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh đến năm 2020 Bằng việc sử dụng mơ hình phân tích SWOT kết hợp yếu tố môi trường bên (sức mạnh, điểm yếu) yếu tố mơi trường bên ngồi (cơ hội, thách thức), công ty V-STANDA đưa chiến lược lựa chọn chiến lược mở rộng thị trường, chiến lược phát triển mạng lưới phân phối, chiến lược cạnh tranh chi phí thấp, chiến lược tài chiến lược quản trị nguồn cung ứng Trên sở phương án chiến lược thực hiện, nhóm nghiên cứu Cơng ty đánh giá, so sánh chiến lược vào tình hình Cơng ty để lựa chọn chiến lược cạnh tranh chi phí thấp làm chiến lược phát triển Công ty đến năm 2020 Đồng thời xây dựng chiến lược chức bổ trợ chiến lược sản xuất phát triển sản phẩm công ty, chiến lược marketing, chiến lược tài chính, chiến lược trì phát triển nguồn nhân lực nhằm thực thành cơng chiến lược cạnh tranh chi phí thấp mà Công ty lựa chọn 2.4 Đánh giá hoạt động nghiên cứu vận dụng sở khoa học xây dựng chiến lược kinh doanh công ty V-STANDA Công ty quan tâm đến việc xây dựng chiến lược kinh doanh nhằm đối phó với tình hình cạnh tranh ngày gay gắt Trong trình xây dựng chiến lược kinh doanh cơng ty V-STANDA, nhóm nghiên cứu Công ty vận dụng sở khoa học để giải nội dung thuộc sở xây dựng chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp áp dụng cụ thể vào việc xây dựng chiến lược kinh doanh công ty V-STANDA Bên cạnh thành tựu đạt được, số hạn chế mà Cơng ty cần khắc phục để xây dựng chiến lược hoàn hảo giúp cho hoạt động kinh doanh Công ty hiệu thành cơng Các hạn chế để lập kế hoạch thiếu sót môi trường kinh doanh, dự báo thị trường; xây dựng tiêu kế hoạch định hướng chiến lược cơng ty coi trọng số trước; công tác thu thập thông tin công ty đối thủ cạnh tranh thấp; mục tiêu kế hoạch đưa chưa sâu vào nhận thức cán công nhân viên nên chưa tạo động lực cho hoạt động kinh doanh công ty đội ngũ lao động cơng ty có bước phát triển chất số lượng trình độ lực hạn chế chưa đáp ứng với nhu cầu công ty CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH CƠ SỞ KHOA HỌC PHỤC VỤ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY V-STANDA 3.1 Yêu cầu nâng cao chất lượng chiến lược kinh doanh công ty VSTANDA Định hướng phát triển kinh doanh cho công ty V-STANDA đến năm 2020 phải phát triển trở thành Công ty hàng đầu ngành khu vực lĩnh vực sản xuất kinh doanh máy biến áp số thiết bị điện khác Để làm điều đó, cơng ty V-STANDA cần có chiến lược kinh doanh đắn Chính thế, yêu cầu nâng cao chất lượng chiến lược kinh doanh cho công ty V-STANDA vấn đề cấp thiết cần ban lãnh đạo nhà quản trị chiến lược Công ty đặc biệt quan tâm Để nâng cao chất lượng chiến lược kinh doanh, xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty V-STANDA cần đảm bảo yêu cầu sau: - X©y dùng chiến lược kinh doanh phải đảm bảo định hướng cho dài hạn; - Xây dựng chiến lược kinh doanh phải phù hợp với chiến lược phát triển chung ngành điện chế tạo thiết bị điện; - Xây dựng chiến lược kinh doanh phải hướng vào mục tiờu hiệu quả; - Chiến lược kinh doanh cụng ty V-STANDA phải xây dựng tuân theo quy luật kinh tế thị trường; - Xây dựng chiến lược kinh doanh phải đảm bảo tính khả thi đồng Để nâng cao chất lượng chiến lược kinh doanh, để xây dựng chiến lược kinh doanh tốt, đảm bảo yêu cầu thỡ cụng ty V-STANDA cần phải nõng cao chất lượng nghiên cứu yếu tố cấu thành sở khoa học phục vụ xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty thời gian tíi 3.2 Một số giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu yếu tố cấu thành sở khoa học phục vụ xây dựng chiến lược kinh doanh công ty V-STANDA Từ thực trạng chiến lược nghiên cứu, vận dụng sở khoa học xây dựng chiến lược kinh doanh công ty V-STANDA, phần luận văn đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu yếu tố cấu thành sở khoa học phục vụ xây dựng chiến lược kinh doanh cơng ty V-STANDA, là: - Nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo yếu tố mơi trường kinh doanh bên ngồi - Nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo yếu tố thuộc tiềm lực Cơng ty - Hồn thiện phương pháp xây dựng chiến lược kinh doanh 3.3 Điều kiện thực chiến lược kinh doanh công ty V-STANDA Bên cạnh giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu yếu tố cấu thành sở khoa học phục vụ xây dựng chiến lược kinh doanh công ty VSTANDA, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm giúp công ty V-STANDA củng cố, tăng cường nguồn lực cơng ty để có đủ điều kiện thực tốt chiến lược kinh doanh đặt ra, gồm: - Hoàn thiện cấu tổ chức máy công ty nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - Tăng cường nguồn lực tài chính, xây dựng sở vật chất hạ tầng nhà máy sản xuất chế tạo thiết bị điện - Tăng cường công tác vận hành quản lý chất lượng KẾT LUẬN Như vậy, luận văn đạt mục tiêu nghiên cứu đề Luận văn đưa sở khoa học để xây dựng chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp nói chung phân tích thực trạng vận dụng sở khoa học xây dựng chiến lược kinh doanh công ty V-STANDA tình hình Việt Nam Bên cạnh đó, đề tài nghiên cứu áp dụng cho cơng ty V-STANDA mà có ý nghĩa áp dụng việc xây dựng chiến lược kinh doanh cho nhiều doanh nghiệp khác ngành Các vấn đề làm sở khoa học xây dựng chiến lược kinh doanh bao gồm: Xác định mục tiêu doanh nghiệp; đánh giá yếu tố mơi trường có tác động đến doanh nghiệp, tìm hội mối đe dọa hoạt động doanh nghiệp kết hợp với việc đánh giá mạnh yếu doanh nghiệp, từ thiết lập ma trận lựa chọn chiến lược hình thành chiến lược kinh doanh hoàn chỉnh Đề tài nghiên cứu phân tích, đánh giá chiến lược kinh doanh Cơng ty V-STANDA giúp cho Cơng ty có tầm nhìn cụ thể mơi trường kinh doanh mình, từ nhận hội thách thức điểm mạnh, điểm yếu nguyên nhân vấn đề Cơng ty để có chiến lược kinh doanh cụ thể trình phát triển Bên cạnh đó, Luận văn đưa kiến nghị đề xuất giải pháp, làm sở thực tiễn nhằm nâng cao kết ứng dụng sở khoa học xây dựng chiến lược kinh doanh cho Cơng ty Chính vậy, đề tài có giá trị giúp ban lãnh đạo cơng ty V-STANDA việc nghiên cứu ứng dụng sở khoa học xây dựng chiến lược kinh doanh Công ty năm nhằm củng cố nâng cao hình ảnh thương hiệu qua việc nâng cao chất lượng sản phẩm hiệu dịch vụ bán hàng sau bán hàng nhằm đem lại hiệu cao cho Công ty ... cho xây dựng chiến lược kinh doanh Công ty Cổ phần Tiêu chuẩn Việt (VSTANDA) với mong muốn từ thực tế nghiên cứu sở khoa học việc xây dựng chiến lược kinh doanh vào tình hình hoạt động kinh doanh. .. triển cho doanh nghiệp Việt Nam Đề tài tập trung nghiên cứu sở khoa học chiến lược xây dựng chiến lược kinh doanh; phân tích, đánh giá chiến lược kinh doanh cơng ty VSTANDA giúp cho Cơng ty có... sở khoa học xây dựng chiến lược kinh doanh doanh nghiệp; phân tích thực trạng chiến lược kinh doanh việc nghiên cứu, tạo dựng sở khoa học để xây dựng chiến lược kinh doanh công ty đề xuất giải

Ngày đăng: 14/01/2020, 00:04

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Trong chương 1 của luận văn, tác giả trình bày về khái niệm chiến lược kinh doanh, đặc trưng cơ bản và cấu trúc của một chiến lược kinh doanh, vị trí của việc xây dựng chiến lược kinh doanh trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; những thành tố cơ bản cấu thành cơ sở khoa học xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp và nhóm các yếu tố thuộc về hoạt động xây dựng chiến lược kinh doanh.

  • Chiến lược kinh doanh là định hướng hoạt động có mục tiêu của doanh nghiệp cho một thời kỳ nhất định và hệ thống các chính sách, biện pháp và trình tự thực hiện mục tiêu đề ra trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan