0

Nâng cao trình độ tư duy chiến lược cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở nước ta hiện nay

166 113 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/12/2019, 09:18

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ HẢI YẾN NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ TƯ DUY CHIẾN LƯỢC CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO Ở NƯỚC TA HIỆN NAY LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ HÀ NỘI - 2019 HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ HẢI YẾN NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ TƯ DUY CHIẾN LƯỢC CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO Ở NƯỚC TA HIỆN NAY LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ Mã số: 62 22 03 02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS LÊ HỮU NGHĨA HÀ NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận án trung thực, có nguồn gốc rõ ràng trích dẫn đầy đủ theo quy định Tác giả Nguyễn Thị Hải Yến MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Những cơng trình nghiên cứu tư tư chiến lược 1.2 Những cơng trình nghiên cứu trình độ tư duy, tư chiến lược đội ngũ cán lãnh đạo 1.3 Những cơng trình giải pháp nâng cao trình độ tư chiến lược cho đội ngũ cán lãnh đạo 1.4 Giá trị cơng trình nghiên cứu tổng quan vấn đề luận án tiếp tục nghiên cứu Chương 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TƯ DUY CHIẾN LƯỢC VÀ VAI TRỊ CỦA NĨ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO 5 13 20 2.1 Tư tư chiến lược 2.2 Vai trò tư chiến lược cán lãnh đạo 2.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến nâng cao trình độ tư chiến lược 24 24 41 47 Chương 3: NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ TƯ DUY CHIẾN LƯỢC CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO Ở NƯỚC TA HIỆN NAY - THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 76 3.1 Nâng cao trình độ tư chiến lược cho đội ngũ cán lãnh đạo nước ta - thực trạng nguyên nhân 3.2 Những yêu cầu đặt việc nâng cao trình độ tư chiến lược cho đội ngũ cán lãnh đạo nước ta 106 Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ TƯ DUY CHIẾN LƯỢC CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO Ở NƯỚC TA TRONG TÌNH HÌNH MỚI HIỆN NAY 126 4.1 Đổi công tác lựa chọn, tuyển dụng đội ngũ cán lãnh đạo cấp đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ tư chiến lược 4.2 Đổi công tác đào tạo, bồi dưỡng cán lãnh đạo theo hướng rèn luyện tư chiến lược 4.3 Tăng cường công tác thông tin đối ngoại khoa học dự báo cho đội ngũ cán lãnh đạo 4.4 Phát huy nhân tố chủ quan đội ngũ cán lãnh đạo KẾT LUẬN DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 126 129 143 146 151 153 154 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Một quốc gia hưng thịnh hay suy vong, điều phụ thuộc đáng kể vào đường lối lãnh đạo, vào tầng lớp tinh hoa quốc gia có tìm phương thức đắn để chấn hưng đất nước, thực dân, nước hay khơng Đường lối lãnh đạo, chất lượng tầng lớp tinh hoa quốc gia lại phụ thuộc đáng kể vào trình độ tư chiến lược họ - người cán lãnh đạo Khi bàn vai trò cán nghiệp cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh ln coi "cán gốc công việc, công việc thành công hay thất bại cán tốt hay kém" [67, tr.240] Có thể nói khơng lĩnh vực, nội dung, nhiệm vụ nghiệp cách mạng lại không cần đến đội ngũ cán lãnh đạo - người đầu việc tham mưu, đề xuất lãnh đạo tổ chức thực nghị quyết, chủ trương Đảng Để cán lãnh đạo thực tốt nhiệm vụ mình, đòi hỏi phải có tố chất ưu trội mặt trình độ tư hành động Tư người có nhiều cấp độ khác nhau, người cán lãnh đạo dù cương vị khơng thể có tư thơng thường mà cần phải có tư chiến lược Tư chiến lược yêu cầu cần thiết người cán lãnh đạo Tư chiến lược định hướng cho hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn người Có tư chiến lược giúp cho chủ thể có tầm nhìn xa trơng rộng, sớm phát tín hiệu thay đổi, bước ngoặt, kịp thời phát hợp quy luật, vậy, dự báo tình xảy Trên sở phán đốn, dự báo đó, chủ thể chủ động đề phương án dự phòng cho tình bất lợi, kết khơng mong muốn có khả xảy đến, khắc phục tầm nhìn hạn hẹp Trước biến đổi nhanh chóng, phức tạp tình hình giới với nhiều thời cơ, nhiều thách thức người có tư chiến lược đúng, vạch chủ trương, sách phát triển mang tầm chiến lược người chiến thắng Tư chiến lược cần thiết cho thân người cán lãnh đạo, họ người trực tiếp góp phần xây dựng đường lối, chủ trương, sách phát triển kinh tế, trị, văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại người tổ chức thực Tuy có vai trò quan trọng người cán lãnh đạo vậy, trình độ tư chiến lược đội ngũ cán lãnh đạo nước ta hạn chế, bất cập Những hạn chế bộc lộ có sách, định, chủ trương chưa thể tầm nhìn xa, trơng rộng; cơng tác dự báo, định hướng chưa phù hợp với thực tiễn, rơi vào tình trạng bị động đối phó Điều khiến kế hoạch đất nước địa phương chưa mang tính dài hạn, tổng thể, thực tiễn chủ trương thiếu tính dự báo dễ dẫn đến tình trạng chắp vá, tùy tiện, gây tác hại tới phát triển kinh tế - xã hội đất nước, địa phương Vì vậy, đòi hỏi phải nâng cao trình độ tư chiến lược cho đội ngũ cán lãnh đạo nước ta, nhằm đáp ứng cách có hiệu thành công nghiệp đổi bối cảnh tình hình quốc tế khu vực với biến đổi phức tạp, nhanh chóng, khó lường Với ý nghĩa đó, nghiên cứu sinh chọn vấn đề: “Nâng cao trình độ tư chiến lược cho đội ngũ cán lãnh đạo nước ta nay” làm đề tài nghiên cứu cho luận án tiến sĩ Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích Trên sở phân tích làm rõ số vấn đề lý luận tư chiến lược thực trạng trình độ tư chiến lược đội ngũ cán lãnh đạo nước ta nay, luận án đề xuất số giải pháp chủ yếu góp phần nâng cao trình độ tư chiến lược cho đội ngũ cán lãnh đạo nước ta, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ 2.2 Nhiệm vụ - Tổng quan cơng trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án - Phân tích, làm rõ số vấn đề lý luận tư chiến lược; tầm quan trọng nâng cao trình độ tư chiến lược đội ngũ cán lãnh đạo nước ta nay; nhân tố ảnh hưởng đến nâng cao trình độ tư chiến lược cho cán lãnh đạo; thực chất việc nâng cao trình độ tư chiến lược - Phân tích thực trạng, nguyên nhân vấn đề đặt việc nâng cao trình độ tư chiến lược cho đội ngũ cán lãnh đạo nước ta - Đề xuất số giải pháp chủ yếu góp phần nâng cao trình độ tư chiến lược cho đội ngũ cán lãnh đạo nước ta Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Luận án nghiên cứu việc nâng cao trình độ tư chiến lược cho đội ngũ cán lãnh đạo nước ta 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu luận án đội ngũ cán lãnh đạo cấp nói chung nước ta, tập trung vào thời kỳ đổi (từ năm 1986 đến nay) Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu 4.1 Cơ sở lý luận Luận án dựa lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm, đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam tư duy, vai trò tư chiến lược, cán vai trò cán lãnh đạo 4.2 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp luận: Luận án dựa sở phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử - Phương pháp cụ thể: Kết hợp phân tích tổng hợp, quy nạp diễn dịch, lịch sử logic, phương pháp liên ngành, phương pháp hệ thống - cấu trúc, so sánh, vấn Đóng góp luận án - Bước đầu đưa khái niệm tư chiến lược mức độ khái quát, tạo sở, tiền đề cho việc nghiên cứu tư chiến lược đối tượng cán bộ, lãnh đạo cụ thể cấp, ngành, lĩnh vực - Đề xuất số giải pháp chủ yếu góp phần nâng cao trình độ tư chiến lược, hình thành phát triển phương pháp tư cần thiết cho đội ngũ cán lãnh đạo nước ta nhằm đáp ứng công đổi hội nhập quốc tế Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận án Luận án sử dụng làm tài liệu tham khảo tư chiến lược cho công tác nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng cán trường Đảng, trường Chính trị, Cao đẳng, Đại học công tác lãnh đạo cấp ủy Đảng Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục cơng trình khoa học tác giả có liên quan đến luận án công bố danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận án gồm chương, 13 tiết Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 NHỮNG CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ TƯ DUY VÀ TƯ DUY CHIẾN LƯỢC Tư tư lý luận vấn đề quan tâm nghiên cứu sớm lịch sử triết học từ thời cổ đại đến triết học cổ điển Đức, triết học Mác - Lênin Đã có nhiều cơng trình nghiên cứu cơng bố, tập trung làm rõ khái niệm tư duy, tư lý luận, vai trò tư lý luận q trình lãnh đạo đội ngũ cán chủ chốt nước ta đề cập bình diện khác Trong tác phẩm Đổi phong cách tư [16], thơng qua việc phân tích đặc điểm tư truyền thống với ưu điểm hạn chế nó, tác giả Phạm Như Cương khẳng định cần kiên trì quan điểm cho đổi phong cách tư phải phát huy phát triển phong cách tư biện chứng chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh Trong tác phẩm Học tập phong cách tư Hồ Chí Minh [81], tác giả Trần Văn Phòng với nhiều viết khác xoay quanh bàn phong cách tư Hồ Chí Minh, từ nguồn gốc tới đặc trưng giá trị chúng làm bật phong cách tư đặc biệt Người Chính nét đặc sắc phong cách tư Hồ Chí Minh giúp Người vận dụng sáng tạo thành công chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng nước ta; làm rõ đặc trưng phong cách tư Hồ Chí Minh góp phần khắc phục bệnh kinh nghiệm, giáo điều, ý chí - bệnh cản trở tầm nhìn xa trơng rộng người cán lãnh đạo Qua góp phần bước xây dựng phong cách tư khoa học, nâng cao trình độ tư lý luận, tiền đề khơng thể thiếu để hình thành tư chiến lược Nguyễn Trọng Chuẩn với Nửa kỷ nghiên cứu giảng dạy triết học Việt Nam [11], tổng quan hướng nghiên cứu tư duy, bao gồm nghiên cứu mặt nhận thức luận, phương pháp luận, lơgíc học nghiên cứu ứng dụng, tập trung vào chủ đề thực trạng, nguyên nhân, giải pháp khắc phục tình trạng lạc hậu tư lý luận nước ta, tình trạng trị hóa tư lý luận Theo tác giả, lơgíc học khoa học tư duy, vậy, cần phải giảng dạy tất trường đại học Có mới góp phần nâng cao trình độ tư khoa học đội ngũ cán tương lai Trong “Những vấn đề lý luận đặt từ văn kiện Đại hội IX Đảng” [12], hai tác giả Nguyễn Trọng Chuẩn Đặng Hữu Toàn bàn đến đặc điểm tư người Việt Nam Đặc biệt, “những người có chức, có quyền phải trau dồi đạo đức người cộng sản”, nỗ lực phấn đấu nâng cao lực trí tuệ để hồn thành xuất sắc nhiệm vụ Tổ quốc Tác giả Vũ Khoan với tác phẩm “Tư chiến lược khoa học lãnh đạo, quản lý - thành tựu nghiên cứu giới tham khảo, vận dụng cho Việt Nam” [46], đề cập đến đời khoa học lãnh đạo, quản lý hình thành từ lâu đời Trên giới có nhiều cơng trình nghiên cứu khoa học lãnh đạo, quản lý Tư chiến lược nội dung quan trọng thiếu tư người làm lãnh đạo, quản lý Việt Nam nay, với vận động, phát triển giới, đứng trước hội thách thức cần nghiên cứu học hỏi cách đầy đủ nghiêm túc tư chiến lược, khoa học lãnh đạo, quản lý nhằm vạch đường hướng phát triển đắn hiệu cho đất nước Tác giả Nguyễn Ngọc Long với “Năng lực tư lý luận q trình đổi tư duy” [57], phân tích lực tư lý luận vai trò đổi tư duy, thơng qua việc nâng cao lực tư ảnh hưởng đến hiệu công việc thực tế Đất nước ta bắt đầu bước vào thời kỳ đổi mới, tiến lên xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa việc nâng cao lực tư lý luận có ý nghĩa quan trọng chủ thể kinh tế việc đưa định hướng, chiến lược phát triển Bài viết “Bàn lực tư duy” [101], tác giả Hồ Bá Thâm đề cập số nội dung quan trọng tư Bài viết phân tích cách chi tiết khoa học khái niệm tư duy, quan điểm khác bàn tư duy, 148 phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vơ nguyên tắc” Tại Nghị Trung ương khóa XII thẳng thắn vạch rõ 27 biểu suy thoái tư tưởng trị; đạo đức, lối sống; "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" nội Như vậy, thấy chất lượng đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý nhiều hạn chế, yếu kém, điều cản trở phát triển tư chiến lược Để xây dựng đội ngũ cán cấp có phẩm chất, lực thực ngang tầm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ hội nhập quốc tế có nhiều giải pháp xây dựng đội ngũ Tuy nhiên, để thực thành cơng giải pháp đó, yếu tố khơng thể thiếu phát huy nhân tố chủ quan thân người cán lãnh đạo, mạnh, nguồn lực thân chủ thể Để phát huy nhân tố chủ quan nâng cao trình độ tư chiến lược đòi hỏi người thân người cán lãnh đạo phải có đạo đức cách mạng Đạo đức cách mạng phẩm chất quan trọng người cách mạng, thể qua tình cảm, niềm tin, ý chí, nhiệt tình cách mạng nhân tố bên thúc cán không ngừng học tập, rèn luyện mặt, có việc học tập, rèn luyện, bồi dưỡng tư chiến lược Chỉ có cán có tâm huyết nhân dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm định thể tầm nhìn xa, trơng rộng, sở để có tư chiến lược Người cán lãnh đạo phải tự tu dưỡng, tự rèn luyện Đây đường quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp việc hình thành phát triển, hồn thiện nhân cách cán bộ, đảng viên Hồ Chí Minh đường người cán bộ, đảng viên tự vươn lên hồn thiện mình, phải học tập, rèn luyện bền bỉ suốt đời Trên đường rèn luyện thân, cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình phê bình, có khơng ngừng đấu tranh, tự phê bình phê bình nhận rõ sai, phát huy đúng, khắc phục sai làm cho mình, cho Đảng, cho cách mạng tiến Phát huy nhân tố chủ quan, người cán lãnh đạo phải thường xuyên trau dồi phẩm chất cách mạng, kiên 149 chống chủ nghĩa cá nhân, trừ bệnh quan liêu, xa rời quần chúng, phải thực người đầy tớ, cơng bộc nhân dân Q trình tự hồn thiện, tự tu dưỡng, tự rèn luyện tính cách trình phấn đấu thường xuyên, liên tục bền bỉ tự giác Người cán lãnh đạo phải rèn luyện qua hoạt động thực tiễn Đối với người cán lãnh đạo, việc tu dưỡng rèn luyện phải thực thông qua hoạt động thực tiễn thân Thực tiễn tiêu chuẩn để người cán lãnh đạo soi vào đó, lấy làm xác định, đánh giá kết trình học tập rèn luyện Chỉ có thơng qua hoạt động thực tiễn, thơng qua q trình tu dưỡng rèn luyện cơng phu có phẩm chất, tính cách tốt đẹp phẩm chất ngày bồi đắp, nâng cao, hoàn thiện Qua hoạt động thực tiễn, người cán biết điều chỉnh hành vi thơng qua thực tiễn, tính cách người cụ thể hóa cách phong phú, đa dạng Giữa lý luận hoạt động thực tiễn có mối quan hệ biện chứng, thực tiễn thiếu lý luận thực tiễn cần lý luận soi đường để không mắc phải bệnh kinh nghiệm; lý luận xa rời thực tiễn lý luận rơi vào bệnh giáo điều, quan liêu không dựa sở thực tiễn, phản ánh thực tiễn Thực tiễn ngày biến chuyển nhanh đầy phức tạp Việc phát triển tư không dừng lại nhận thức cho kịp mà để có tư chiến lược phải có vượt trước Cơng việc học tập khơng dừng lại thời điểm hay học vị nào, mà việc học công việc đời Phải không ngừng học tập, học nhiều, đọc nhiều, “học chán, đọc mỏi”, kiên khắc phục biểu lười học tập lý luận trị cán Rèn luyện đạo đức theo lời Bác dặn để có tinh thần cầu thị học tập phát triển lực, nâng cao trình độ tư chiến lược Trên thực tế, người cán bộ, đảng viên có đạo đức, có tâm huyết cố gắng học tập để có kiến thức, lực đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt 150 Tiểu kết chương Ngày nay, việc nâng cao trình độ tư chiến lược cho đội ngũ cán lãnh đạo yêu cầu cấp thiết phát triển đất nước Thời gian qua, Đảng ta thơng qua nhiều chủ trương, sách khác thể trọng việc đổi tư thu nhiều kết đáng ghi nhận Bằng đổi tư duy, cán lãnh đạo nước ta chèo lái tàu, đưa đất nước vượt qua nhiều khó khăn, thử thách đến với thành tựu lớn Chúng ta từ đất nước nghèo nàn, lạc hậu, bước vững công đổi với khả thích ứng tốt phát triển giới Với mục tiêu đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa, chủ động hội nhập quốc tế ngày sâu rộng; bối cảnh khoa học - công nghệ phát triển ngày mạnh tiếp tục đặt yêu cầu đội ngũ cán lãnh đạo nước ta, đòi hỏi đội ngũ phải nâng cao chất lượng, đồng thời phải vững vàng ý thức trị, giữ phẩm chất, đạo đức tốt, lối sống mực, tránh tác động tiêu cực từ mặt trái kinh tế thị trường hội nhập quốc tế Việc rèn luyện nâng cao trình độ tư chiến lược khơng phải cơng việc dễ dàng hồn thành giai đoạn hay khóa học cụ thể mà trình, gắn liền đồng hành chủ thể Rèn luyện nâng cao trình độ tư chiến lược có nhiều giải pháp khác nhau, phạm vi luận án, tác giả đề xuất số giải pháp chủ yếu, là: đổi công tác đào tạo, bồi dưỡng thông qua học tập lý luận hoạt động thực tiễn; tăng cường thông tin đối ngoại khoa học dự báo; phát huy nhân tố chủ quan đội ngũ cán lãnh đạo Trên số giải pháp nhằm nâng cao trình độ tư chiến lược cho đội ngũ cán lãnh đạo nước ta nay, hướng tới xây dựng đội ngũ cán cấp có phẩm chất, lực thực ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng nhiệm vụ, đòi hỏi thực tiễn 151 KẾT LUẬN Tư chiến lược có vai trò quan trọng đội ngũ người cán lãnh đạo Bồi dưỡng, học tập, rèn luyện nhằm nâng cao trình độ tư chiến lược yêu cầu cần thiết cấp thiết đội ngũ cán lãnh đạo nước ta nhằm đạt mục tiêu chiến lược đề xu hướng biến đổi chung toàn giới, đảm bảo cho đất nước với bước phát triển bền vững, khẳng định vị trí, vai trò trường quốc tế Có tư chiến lược giúp cho chủ thể có tầm nhìn xa trơng rộng, sớm phát tín hiệu thay đổi, mới, bước ngoặt, kịp thời phát xu hướng biến đổi vật, tượng Tư chiến lược định hướng cho hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn người; dự báo tình xảy ra; sở chủ động đề phương án dự phòng, khắc phục tầm nhìn hạn hẹp, sai lầm lương lai Việt Nam năm tới, tiếp tục kế thừa phát huy thành tựu to lớn đạt cơng đổi mới, q trình hội nhập quốc tế ngày sâu rộng tạo nhiều thời phát triển mới, thúc đẩy nhanh tiến trình cơng nghiệp hóa, đại hóa Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi, tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức: tình hình giới biến đổi nhanh, phức tạp, khó lường, kinh tế giới tăng trưởng chậm, tiềm ẩn nguy khủng hoảng, suy thoái Các lực thù địch tăng cường thực âm mưu hoạt động “diễn biến hòa bình”, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc để chống phá cách mạng Thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu tiếp tục có diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp tới đất nước ta Những thành tựu, kinh nghiệm thời gian qua tiềm năng, nguồn lực phát triển đất nước tạo cho nước ta lực cần khai thác phát triển hợp lý Việc triển khai thực đồng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chủ động tích cực tham gia có hiệu vào trình hội nhập quốc tế cách sâu rộng tạo điều kiện thuận lợi cho nước ta phát triển nhanh, toàn diện bền vững năm tới 152 Vai trò quan trọng tư chiến lược đòi hỏi cơng tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ tư chiến lược cần trọng nhằm phát huy có hiệu tầm nhìn xa, trơng rộng; khả sáng tạo; lực dự báo đội ngũ cán lãnh đạo nước ta Trong thời gian tới, với đổi thực tiễn, việc nâng cao trình độ tư chiến lược tiếp tục nội dung quan trọng việc hoàn thiện, nâng tầm đội ngũ cán lãnh đạo nước ta Trên sở tiếp cận tìm hiểu tư chiến lược, luận án bước đầu đưa số yếu tố tư chiến lược, tìm hiểu thực trạng từ đề xuất số giải pháp chủ yếu góp phần nâng cao trình độ tư chiến lược cho đội ngũ cán lãnh đạo Công đổi tiếp tục đặt yêu cầu đội ngũ cán lãnh đạo, theo cần bổ sung giải pháp phù hợp, hướng cho nghiên cứu tác giả để nội dung nâng cao trình độ tư chiến lược cho đội ngũ cán lãnh đạo nước ta hoàn thiện hơn, góp phần vào phát triển đất nước dòng thời đại 153 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ Nguyễn Thị Hải Yến (2014), "Vai trò tư chiến lược đội ngũ cán lãnh đạo Thủ đô", Tạp chí Tri thức phát triển (30) Nguyễn Thị Hải Yến (2015), "Bồi dưỡng tư chiến lược để khắc phục bệnh kinh nghiệm đội ngũ cán bộ", Tạp chí Giáo dục lý luận, (227) Nguyễn Thị Hải Yến (2015), "Học tập phong cách tư Hồ Chí Minh để rèn luyện tư chiến lược cho đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý nước ta nay", Tạp chí Giáo dục lý luận, (231) Nguyễn Thị Hải Yến (2018), "Nâng cao tư chiến lược cho đội ngũ cán lãnh đạo tình hình mới", Tạp chí Thơng tin khoa học Lý luận trị, (11) Nguyễn Thị Hải Yến (2018), "Một số giải pháp nâng cao trình độ tư chiến lược cho cán lãnh đạo nước ta nay", Tạp chí Thơng tin khoa học Lý luận trị, (12) 154 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Avinát C.Đixit Beri Gi.Nênbắp (1997), Tư chiến lược, cơng cụ sắc bén trị, kinh doanh đời thường, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội B.Brugen, M.Stasbird (2014), Năm nhân tố phát triển tư hiệu quả, Minh Hiền dịch, Nxb Lao động, Hà Nội Thái Kiến Ba, Chu Minh Vĩ Học Cơ (2003), “Một số vấn đề cán lãnh đạo cần ý nắm bắt bồi dưỡng tố chất tư chiến lược”, Phan Huy Quang dịch, Tạp chí Diễn đàn Cơng đồn (5), kỳ thứ 3, thứ Hồng Chí Bảo (2013), “Năng lực lãnh đạo chiến lược - quan niệm, vấn đề giải pháp”, Tạp chí Lý luận trị, (10) Hồng Chí Bảo (2018), “Phương thức đánh giá, đo lường kiến thức lực cán lãnh đạo cấp chiến lược”, trang http://www tapchicongsan.org.vn/, [truy cập ngày 20/1/2019] Bộ Chính trị (2017), Quy định số 89-QĐ/TW ngày 4/8/2017 khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán lãnh đạo, quản lý cấp, Hà Nội Bộ Chính trị (2019), "Nghị Bộ Chính trị số chủ trương, sách chủ động tham gia Cách mạng công nghiệp lần thứ tư", Báo Nhân dân, ngày 30/9 Bruce, Andy (2007), Tư chiến lược, Lê Ngọc Phương Anh dịch, Nxb Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh Vương Như Cần (2001), “Tư chiến lược cán lãnh đạo cần đủ bốn quan điểm”, Phan Huy Quang dịch, Tạp chí Tiền tuyến, (12) 10 Nguyễn Trọng Chuẩn, Đỗ Minh Hợp (1999), Vấn đề tư triết học Hêghen, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 11 Nguyễn Trọng Chuẩn (Chủ biên) (2001), Nửa kỷ nghiên cứu giảng dạy triết học Việt Nam, Viện Triết học xuất bản, Hà Nội 155 12 Nguyễn Trọng Chuẩn, Đặng Hữu Toàn (Đồng chủ biên) (2002), Những vấn đề lý luận đặt từ văn kiện Đại hội IX Đảng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 13 Nguyễn Trọng Chuẩn (2006), “Vấn đề rèn luyện tư nâng cao lực tư cho cán điều kiện nay”, Tạp chí Lý luận trị, (12), tr.16-20 14 Đỗ Minh Cương, Phương Kỳ Sơn (1995), Vai trò người quản lý doanh nghiệp, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 15 Đỗ Minh Cương, Nguyễn Viết Lộc (2016), Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực tham mưu chiến lược, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 16 Phạm Như Cương (1999), Đổi phong cách tư duy, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 17 D.J.Levitin (2017), Tư có hệ thống, Nxb Lao động xã hội, Hà Nội 18 Phan Đình Diệu (1990), "Lý luận nhận thức Lênin việc đổi tư duy", Tạp chí Triết học, (2) 19 Nguyễn Thị Thanh Dung (2010), Phong cách tư Hồ Chí Minh với việc xây dựng đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý nước ta nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 20 Đảng Cộng sản Việt Nam (1986), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ VI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 21 Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 22 Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 23 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 24 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 25 Đảng Cộng sản Việt Nam (2009), Văn kiện Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 156 26 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội 27 Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương, Ban Chỉ đạo tổng kết (2015), Báo cáo tổng kết số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi (1986-2016), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 28 Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội 29 Đảng Cộng sản Việt Nam (2017), Văn kiện Hội nghị lần thứ khóa XII, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội 30 Đảng Cộng sản Việt Nam (2018), Văn kiện Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội 31 Dương Minh Đức (2006), Nâng cao lực tư lý luận cán lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh vùng đồng sông Hồng nay, Luận án tiến sĩ Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 32 Ngơ Huy Đức (2018), “Nâng cao lực tư cán lãnh đạo cấp chiến lược”, Tạp chí Cộng sản, (906) 33 E.V.Ilencơv (2002), Lơgíc học biện chứng, Nguyễn Anh Tuấn dịch, Nxb Văn hóa - Thơng tin, Hà Nội 34 Harold Koontz, Cyil Odonnell Heinz Weihrich (1994), Những vấn đề cốt yếu quản lý, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 35 Nguyễn Ngọc Hà (2011), Đặc điểm tư lối sống người Việt Nam Một số vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 36 Nguyễn Hùng Hậu (2010), Đại cương lịch sử triết học Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 37 Vũ Minh Hiếu (2017), "Năng lực tư lý luận yếu tố ảnh hưởng đến lực tư lý luận", Tạp chí Triết học, (10) 38 Học viện Nguyễn Ái Quốc (1988), Mấy vấn đề cấp bách đổi tư lý luận, Hà Nội 157 39 Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh (2012), Quá trình đổi tư lý luận Đảng ta từ năm 1986 đến nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 40 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2017), Nghiên cứu, giảng dạy triết học đào tạo, bồi dưỡng cán lãnh đạo, quản lý Việt Nam Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Học viện, Nxb Lý luận trị, Hà Nội 41 Hội đồng Trung ương đạo biên soạn giáo trình quốc gia (2011), Giáo trình Triết học Mác-Lênin, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 42 Hội đồng Quốc gia đạo biên soạn (1995), Từ điển bách khoa Việt Nam, tập 4, Trung tâm biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam, Hà Nội 43 Đoàn Minh Huấn (2018), “Xây dựng đội ngũ cán cấp chiến lược nước ta - quan niệm, đặc điểm mâu thuẫn cần giải quyết”, trang http://tapchimattran.vn, [truy cập ngày 12/2/2019] 44 Trần Đình Huỳnh (1995), “Tư tưởng Hồ Chí Minh vai trò lực trí tuệ lý luận”, Tạp chí Xây dựng Đảng, (2), tr.9-13 45 J Naisbitt (2009), Lối tư tương lai, 11 lối tư thay đổi cách nhìn nhận - sáng tạo - tương lai, Nxb Lao động xã hội, Hà Nội 46 Vũ Khoan (2015), “Tư chiến lược khoa học lãnh đạo, quản lý thành tựu nghiên cứu giới tham khảo, vận dụng cho Việt Nam” Những vấn đề lý luận thực tiễn đặt tình hình nay, Hội đồng lý luận Trung ương, tập 3, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội 47 Vũ Khoan (2017), A, B, C nghề lãnh đạo, quản lý, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội 48 Nguyễn Thế Kiệt (Chủ biên) (2001), Ảnh hưởng đạo đức phong kiến cán lãnh đạo quản lý Việt Nam nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 49 Tăng Quảng Lạc (2004), “Bàn nguyên tắc tư chiến lược cán lãnh đạo thời kỳ mới”, Phan Huy Quang dịch, Tạp chí Trường Đảng tỉnh ủy Tứ Xuyên, (3) 158 50 Hoàng Thúc Lân (2007), "Một số giải pháp chủ yếu nâng cao lực tư biện chứng cho sinh viên thơng qua phát huy vai trò giảng dạy triết học Mác-Lênin", Tạp chí Lý luận khoa học giáo dục, (160) 51 V.I.Lênin (2002), Toàn tập, tập 1, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva 52 V.I.Lênin (2002), Toàn tập, tập 8, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva 53 V.I.Lênin (2002), Toàn tập, tập 18, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva 54 V.I.Lênin (2002), Toàn tập, tập 23, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva 55 V.I.Lênin (2002), Toàn tập, tập 29, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva 56 Nguyễn Văn Linh (1987), Đổi tư phong cách tư duy, Nxb Sự thật, Hà Nội 57 Nguyễn Ngọc Long (1987), “Năng lực tư lý luận trình đổi tư duy”, Tạp chí Cộng sản, (10), tr.15-21 58 Trần Văn Long (2016), Nghệ thuật lãnh đạo, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội 59 Nguyễn Hiền Lương (2015), “Tư vấn đề rèn luyện, nâng cao lực tư nguồn nhân lực chất lượng cao Việt Nam nay”, Tạp chí Triết học, (6) 60 Nguyễn Văn Lý (Chủ biên) (2013), Nâng cao lực tư lý luận đổi ngũ lãnh đạo quản lý cấp huyện người dân tộc thiểu số Tây Nguyên, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 61 C.Mác, Ph.Ănghen (1995), Toàn tập, tập 3, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 62 C.Mác, Ph.Ănghen (1995), Tồn tập, tập 20, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 63 C.Mác, Ph.Ăngghen (1995), Toàn tập, tập 25, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 64 Hồ Chí Minh (2002), Tồn tập, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 65 Hồ Chí Minh (2002), Tồn tập, tập 3, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 66 Hồ Chí Minh (2002), Tồn tập, tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 67 Hồ Chí Minh (2002), Tồn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 68 Hồ Chí Minh (2002), Tồn tập, tập 6, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 159 69 Lê Hữu Nghĩa (Chủ biên) (1997), Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh, Nxb Lao động, Hà Nội 70 Lê Hữu Nghĩa, Phạm Duy Hải (1998), Tư khoa học giai đoạn cách mạng khoa học - công nghệ, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 71 Lê Hữu Nghĩa (1998), "Một số bệnh phương pháp tư cán ta", Tạp chí Triết học, (2) 72 Lê Hữu Nghĩa (Chủ biên) (2016), Tổ chức triển khai nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn qua 30 năm đổi Thực trạng, học định hướng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 73 Lê Hữu Nghĩa (2018), "Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn: Thực trạng, vấn đề đặt giải pháp", Tạp chí Cộng sản, (4) 74 Lê Hữu Nghĩa (2018), "Xây dựng đội ngũ cán cấp chiến lược ngang tầm nhiệm vụ", Tạp chí Quốc phòng toàn dân, (11) 75 Nhà xuất Tiến (1986), Từ điển triết học, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva 76 Trần Nhâm (2004), Tư lý luận với nghiệp đổi mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 77 Nhiều tác giả (2016), Khoa học tư tự nhiều tiếp cận khác nhau, Nxb Tri thức, Hà Nội 78 Thái Ninh (1998), “Mấy ý kiến đổi tư lý luận”, Tạp chí Cộng sản, (3), tr.15-19 79 Hồng Phê (Chủ biên)(2003), Từ điển Tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng, Đà Nẵng 80 Bùi Đình Phong (2000), Hồ Chí Minh, tầm nhìn thời đại, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 81 Trần Văn Phòng (Chủ biên) (2001), Học tập phong cách tư Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 82 Trần Văn Phòng (2011), “Năng lực tư lý luận với hoạt động đội ngũ cán quản lý, lãnh đạo cấp huyện người dân tộc thiểu số”, Tạp chí Sinh hoạt lý luận, (10), tr.25-29 160 83 Trần Văn Phòng (2012), “Bồi dưỡng tư chiến lược cho cán lãnh đạo, quản lý nước ta nay”, Tạp chí Lý luận trị, (1), tr.38-43 84 Trần Văn Phòng (2018), “Hội nhập quốc tế yêu cầu tư chiến lược người lãnh đạo nay”, Tạp chí Lý luận trị, (10), tr.11-16 85 Phùng Hữu Phú cộng (2016), Một số vấn đề lý luận - thực tiễn chủ nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam qua 30 năm đổi mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 86 Đỗ Văn Quân, Nguyễn Ngọc Lam (2017), “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư yêu cầu lãnh đạo chiến lược”, Tạp chí Lý luận trị, (4) 87 Đoạn Bồi Quân (2003), “Nội hàm thời đại kết cấu tư chiến lược cán lãnh đạo”, Phan Huy Quang dịch, Tạp chí Trường Bạch, (3) 88 Nguyễn Đăng Quang (1987), "Những đặc trưng phương pháp tư khoa học", Tạp chí Triết học, (3) 89 Nguyễn Duy Quý (1987), "Đổi tư duy: Nội dung phương hướng", Tạp chí Triết học, (01) 90 Nguyễn Đức Quyền (2005), “Nâng cao lực tư lý luận cho đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện nước ta nay”, Tạp chí Triết học, (3) 91 R Paul, L.Elder (2015), Cẩm nang tư học tập nghiên cứu, Bùi Văn Nam Sơn dịch hiệu đính, Nxb Tổng hợp, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 92 Tơ Huy Rứa cộng (2008), Quá trình đổi tư lý luận Đảng ta từ năm 1986 đến nay, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 93 S.Hibino, G.Nadler (2014), Tư đột phá, bảy nguyên tắc giải vấn đề cách sáng tạo, Nxb Trẻ, Hà Nội 94 T.Irine Sanders (2006), Tư chiến lược khoa học mới, Nxb Tri thức, Hà Nội 95 Nguyễn Thanh Tân (2004), "Sự hình thành tư số đặc trưng nó", Tạp chí Triết học 161 96 Tập thể tác giả Trung Quốc (2007), đương đại, Nxb Lao động, xã hội, Hà Nội 97 Ngô Kim Thanh (2012), Giáo trình Quản trị chiến lược, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 98 Chu Văn Thành, Lê Thanh Bình (Đồng chủ biên) (2004), Bàn khoa học nghệ thuật lãnh đạo, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 99 Trần Thành (Chủ biên) (2003), Tư lý luận với hoạt động người cán lãnh đạo, đạo thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 100 Trần Thành (Chủ biên) (2011), Các chuyên đề triết học Mác-Lênin, Nxb Chính trị - Hành chính, Hà Nội 101 Hồ Bá Thâm (1994), “Bàn lực tư duy”, Tạp chí Triết học, (2) 102 Hồ Bá Thâm (1995), Nâng cao lực tư đội ngũ cán chủ chốt cấp xã nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 103 Hồ Bá Thâm (2002), "Phát triển lực tư người lãnh đạo, quản lý nay", Tạp chí Cộng sản, (23) 104 Võ Văn Thắng (2012), Giáo trình lơgíc học hình thức, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 105 Trần Đình Thiên (2004), "Tư dài hạn mục tiêu tăng trưởng", Tạp chí Tia sáng, (38) 106 Trần Đình Thiên (2013), "Hàn Quốc thành cơng, ta loay hoay vấn", Tuần Việt Nam.net, ngày 02/10 107 Hồ Văn Thông (1987), "Một số vấn đề tư đổi tư nước ta", Tạp chí Triết học, (3) 108 Cao Văn Thống (2016), Tư nhiệm kỳ bệnh thành tích công tác xây dựng Đảng quản lý Nhà nước nay, Nxb Lý luận trị, Hà Nội 109 Hoàng Nguyễn Dự Thu (dịch) (2004), Tư chiến lược, Nxb Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 162 110 Trần Thị Thanh Thủy (2018), “Kinh nghiệm đào tạo lãnh đạo chiến lược Xin-ga-po”, trang http://www.tapchicongsan.org.vn/, [truy cập ngày 25/2/2019] 111 Đào Văn Tiến (1999), Nâng cao lực tư sáng tạo đội ngũ sỹ quan cấp phân đội quân đội nhân dân Việt Nam nay, Luận án tiến sĩ Quân sự, Học viện Chính trị Quân sự, Hà Nội 112 Đặng Hữu Toàn (2007), “Một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua tổng kết 20 năm đổi văn kiện đại hội X Đảng”, Tạp chí Triết học, (8) 113 Nguyễn Phú Trọng (1999), “Tạo bước chuyển biến việc học tập lý luận trị cán bộ, đảng viên”, Tạp chí Cộng sản, (11) 114 Đào Duy Tùng (1986), Bàn đổi tư duy, Nxb Sự thật, Hà Nội 115 Trương Đình Tuyển (2006), "Góp phần chuẩn bị tư chiến lược trình hội nhập kinh tế giới", Tạp chí Lý luận trị, (7), tr.5-8 116 Vũ Văn Viên (2017), "Tư logic chất tư khoa học", Tạp chí Triết học, (11) 117 Nguyễn Như Ý (1998), Đại từ điển Tiếng Việt, Nxb Văn hóa - Thơng tin, Hà Nội ... đặt việc nâng cao trình độ tư chiến lược cho đội ngũ cán lãnh đạo nước ta 106 Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ TƯ DUY CHIẾN LƯỢC CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO Ở NƯỚC TA TRONG... trọng nâng cao trình độ tư chiến lược đội ngũ cán lãnh đạo nước ta nay; nhân tố ảnh hưởng đến nâng cao trình độ tư chiến lược cho cán lãnh đạo; thực chất việc nâng cao trình độ tư chiến lược -... tư chiến lược thực trạng trình độ tư chiến lược đội ngũ cán lãnh đạo nước ta nay, luận án đề xuất số giải pháp chủ yếu góp phần nâng cao trình độ tư chiến lược cho đội ngũ cán lãnh đạo nước ta,
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao trình độ tư duy chiến lược cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở nước ta hiện nay ,

Từ khóa liên quan