0

NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ TƯ DUY CHIẾN LƯỢC CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

166 69 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2020, 16:28

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ HẢI YẾN NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ TƯ DUY CHIẾN LƯỢC CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO Ở NƯỚC TA HIỆN NAY LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ HÀ NỘI - 2019 HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ HẢI YẾN NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ TƯ DUY CHIẾN LƯỢC CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO Ở NƯỚC TA HIỆN NAY LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ Mã số: 62 22 03 02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS LÊ HỮU NGHĨA HÀ NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận án trung thực, có nguồn gốc rõ ràng trích dẫn đầy đủ theo quy định Tác giả Nguyễn Thị Hải Yến MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Những cơng trình nghiên cứu tư tư chiến lược 1.2 Những cơng trình nghiên cứu trình độ tư duy, tư chiến lược đội ngũ cán lãnh đạo 1.3 Những cơng trình giải pháp nâng cao trình độ tư chiến lược cho đội ngũ cán lãnh đạo 1.4 Giá trị cơng trình nghiên cứu tổng quan vấn đề luận án tiếp tục nghiên cứu Chương 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TƯ DUY CHIẾN LƯỢC VÀ VAI TRỊ CỦA NĨ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO 5 13 20 2.1 Tư tư chiến lược 2.2 Vai trò tư chiến lược cán lãnh đạo 2.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến nâng cao trình độ tư chiến lược 24 24 41 47 Chương 3: NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ TƯ DUY CHIẾN LƯỢC CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO Ở NƯỚC TA HIỆN NAY - THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 76 3.1 Nâng cao trình độ tư chiến lược cho đội ngũ cán lãnh đạo nước ta - thực trạng nguyên nhân 3.2 Những yêu cầu đặt việc nâng cao trình độ tư chiến lược cho đội ngũ cán lãnh đạo nước ta 106 Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ TƯ DUY CHIẾN LƯỢC CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO Ở NƯỚC TA TRONG TÌNH HÌNH MỚI HIỆN NAY 126 4.1 Đổi công tác lựa chọn, tuyển dụng đội ngũ cán lãnh đạo cấp đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ tư chiến lược 4.2 Đổi công tác đào tạo, bồi dưỡng cán lãnh đạo theo hướng rèn luyện tư chiến lược 4.3 Tăng cường công tác thông tin đối ngoại khoa học dự báo cho đội ngũ cán lãnh đạo 4.4 Phát huy nhân tố chủ quan đội ngũ cán lãnh đạo KẾT LUẬN DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 126 129 143 146 151 153 154 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Một quốc gia hưng thịnh hay suy vong, điều phụ thuộc đáng kể vào đường lối lãnh đạo, vào tầng lớp tinh hoa quốc gia có tìm phương thức đắn để chấn hưng đất nước, thực dân, nước hay khơng Đường lối lãnh đạo, chất lượng tầng lớp tinh hoa quốc gia lại phụ thuộc đáng kể vào trình độ tư chiến lược họ - người cán lãnh đạo Khi bàn vai trò cán nghiệp cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh ln coi "cán gốc công việc, công việc thành công hay thất bại cán tốt hay kém" [67, tr.240] Có thể nói khơng lĩnh vực, nội dung, nhiệm vụ nghiệp cách mạng lại không cần đến đội ngũ cán lãnh đạo - người đầu việc tham mưu, đề xuất lãnh đạo tổ chức thực nghị quyết, chủ trương Đảng Để cán lãnh đạo thực tốt nhiệm vụ mình, đòi hỏi phải có tố chất ưu trội mặt trình độ tư hành động Tư người có nhiều cấp độ khác nhau, người cán lãnh đạo dù cương vị khơng thể có tư thơng thường mà cần phải có tư chiến lược Tư chiến lược yêu cầu cần thiết người cán lãnh đạo Tư chiến lược định hướng cho hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn người Có tư chiến lược giúp cho chủ thể có tầm nhìn xa trơng rộng, sớm phát tín hiệu thay đổi, bước ngoặt, kịp thời phát hợp quy luật, vậy, dự báo tình xảy Trên sở phán đốn, dự báo đó, chủ thể chủ động đề phương án dự phòng cho tình bất lợi, kết khơng mong muốn có khả xảy đến, khắc phục tầm nhìn hạn hẹp Trước biến đổi nhanh chóng, phức tạp tình hình giới với nhiều thời cơ, nhiều thách thức người có tư chiến lược đúng, vạch chủ trương, sách phát triển mang tầm chiến lược người chiến thắng Tư chiến lược cần thiết cho thân người cán lãnh đạo, họ người trực tiếp góp phần xây dựng đường lối, chủ trương, sách phát triển kinh tế, trị, văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại người tổ chức thực Tuy có vai trò quan trọng người cán lãnh đạo vậy, trình độ tư chiến lược đội ngũ cán lãnh đạo nước ta hạn chế, bất cập Những hạn chế bộc lộ có sách, định, chủ trương chưa thể tầm nhìn xa, trơng rộng; cơng tác dự báo, định hướng chưa phù hợp với thực tiễn, rơi vào tình trạng bị động đối phó Điều khiến kế hoạch đất nước địa phương chưa mang tính dài hạn, tổng thể, thực tiễn chủ trương thiếu tính dự báo dễ dẫn đến tình trạng chắp vá, tùy tiện, gây tác hại tới phát triển kinh tế - xã hội đất nước, địa phương Vì vậy, đòi hỏi phải nâng cao trình độ tư chiến lược cho đội ngũ cán lãnh đạo nước ta, nhằm đáp ứng cách có hiệu thành công nghiệp đổi bối cảnh tình hình quốc tế khu vực với biến đổi phức tạp, nhanh chóng, khó lường Với ý nghĩa đó, nghiên cứu sinh chọn vấn đề: “Nâng cao trình độ tư chiến lược cho đội ngũ cán lãnh đạo nước ta nay” làm đề tài nghiên cứu cho luận án tiến sĩ Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích Trên sở phân tích làm rõ số vấn đề lý luận tư chiến lược thực trạng trình độ tư chiến lược đội ngũ cán lãnh đạo nước ta nay, luận án đề xuất số giải pháp chủ yếu góp phần nâng cao trình độ tư chiến lược cho đội ngũ cán lãnh đạo nước ta, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ 2.2 Nhiệm vụ - Tổng quan cơng trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án - Phân tích, làm rõ số vấn đề lý luận tư chiến lược; tầm quan trọng nâng cao trình độ tư chiến lược đội ngũ cán lãnh đạo nước ta nay; nhân tố ảnh hưởng đến nâng cao trình độ tư chiến lược cho cán lãnh đạo; thực chất việc nâng cao trình độ tư chiến lược - Phân tích thực trạng, nguyên nhân vấn đề đặt việc nâng cao trình độ tư chiến lược cho đội ngũ cán lãnh đạo nước ta - Đề xuất số giải pháp chủ yếu góp phần nâng cao trình độ tư chiến lược cho đội ngũ cán lãnh đạo nước ta Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Luận án nghiên cứu việc nâng cao trình độ tư chiến lược cho đội ngũ cán lãnh đạo nước ta 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu luận án đội ngũ cán lãnh đạo cấp nói chung nước ta, tập trung vào thời kỳ đổi (từ năm 1986 đến nay) Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu 4.1 Cơ sở lý luận Luận án dựa lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm, đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam tư duy, vai trò tư chiến lược, cán vai trò cán lãnh đạo 4.2 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp luận: Luận án dựa sở phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử - Phương pháp cụ thể: Kết hợp phân tích tổng hợp, quy nạp diễn dịch, lịch sử logic, phương pháp liên ngành, phương pháp hệ thống - cấu trúc, so sánh, vấn Đóng góp luận án - Bước đầu đưa khái niệm tư chiến lược mức độ khái quát, tạo sở, tiền đề cho việc nghiên cứu tư chiến lược đối tượng cán bộ, lãnh đạo cụ thể cấp, ngành, lĩnh vực - Đề xuất số giải pháp chủ yếu góp phần nâng cao trình độ tư chiến lược, hình thành phát triển phương pháp tư cần thiết cho đội ngũ cán lãnh đạo nước ta nhằm đáp ứng công đổi hội nhập quốc tế Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận án Luận án sử dụng làm tài liệu tham khảo tư chiến lược cho công tác nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng cán trường Đảng, trường Chính trị, Cao đẳng, Đại học công tác lãnh đạo cấp ủy Đảng Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục cơng trình khoa học tác giả có liên quan đến luận án công bố danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận án gồm chương, 13 tiết Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 NHỮNG CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ TƯ DUY VÀ TƯ DUY CHIẾN LƯỢC Tư tư lý luận vấn đề quan tâm nghiên cứu sớm lịch sử triết học từ thời cổ đại đến triết học cổ điển Đức, triết học Mác - Lênin Đã có nhiều cơng trình nghiên cứu cơng bố, tập trung làm rõ khái niệm tư duy, tư lý luận, vai trò tư lý luận q trình lãnh đạo đội ngũ cán chủ chốt nước ta đề cập bình diện khác Trong tác phẩm Đổi phong cách tư [16], thơng qua việc phân tích đặc điểm tư truyền thống với ưu điểm hạn chế nó, tác giả Phạm Như Cương khẳng định cần kiên trì quan điểm cho đổi phong cách tư phải phát huy phát triển phong cách tư biện chứng chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh Trong tác phẩm Học tập phong cách tư Hồ Chí Minh [81], tác giả Trần Văn Phòng với nhiều viết khác xoay quanh bàn phong cách tư Hồ Chí Minh, từ nguồn gốc tới đặc trưng giá trị chúng làm bật phong cách tư đặc biệt Người Chính nét đặc sắc phong cách tư Hồ Chí Minh giúp Người vận dụng sáng tạo thành công chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng nước ta; làm rõ đặc trưng phong cách tư Hồ Chí Minh góp phần khắc phục bệnh kinh nghiệm, giáo điều, ý chí - bệnh cản trở tầm nhìn xa trơng rộng người cán lãnh đạo Qua góp phần bước xây dựng phong cách tư khoa học, nâng cao trình độ tư lý luận, tiền đề khơng thể thiếu để hình thành tư chiến lược Nguyễn Trọng Chuẩn với Nửa kỷ nghiên cứu giảng dạy triết học Việt Nam [11], tổng quan hướng nghiên cứu tư duy, bao gồm nghiên cứu mặt nhận thức luận, phương pháp luận, lơgíc học nghiên cứu ứng dụng, tập trung vào chủ đề thực trạng, nguyên nhân, giải pháp khắc phục tình trạng lạc hậu tư lý luận nước ta, tình trạng trị hóa tư lý luận Theo tác giả, lơgíc học khoa học tư duy, vậy, cần phải giảng dạy tất trường đại học Có mới góp phần nâng cao trình độ tư khoa học đội ngũ cán tương lai Trong “Những vấn đề lý luận đặt từ văn kiện Đại hội IX Đảng” [12], hai tác giả Nguyễn Trọng Chuẩn Đặng Hữu Toàn bàn đến đặc điểm tư người Việt Nam Đặc biệt, “những người có chức, có quyền phải trau dồi đạo đức người cộng sản”, nỗ lực phấn đấu nâng cao lực trí tuệ để hồn thành xuất sắc nhiệm vụ Tổ quốc Tác giả Vũ Khoan với tác phẩm “Tư chiến lược khoa học lãnh đạo, quản lý - thành tựu nghiên cứu giới tham khảo, vận dụng cho Việt Nam” [46], đề cập đến đời khoa học lãnh đạo, quản lý hình thành từ lâu đời Trên giới có nhiều cơng trình nghiên cứu khoa học lãnh đạo, quản lý Tư chiến lược nội dung quan trọng thiếu tư người làm lãnh đạo, quản lý Việt Nam nay, với vận động, phát triển giới, đứng trước hội thách thức cần nghiên cứu học hỏi cách đầy đủ nghiêm túc tư chiến lược, khoa học lãnh đạo, quản lý nhằm vạch đường hướng phát triển đắn hiệu cho đất nước Tác giả Nguyễn Ngọc Long với “Năng lực tư lý luận q trình đổi tư duy” [57], phân tích lực tư lý luận vai trò đổi tư duy, thơng qua việc nâng cao lực tư ảnh hưởng đến hiệu công việc thực tế Đất nước ta bắt đầu bước vào thời kỳ đổi mới, tiến lên xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa việc nâng cao lực tư lý luận có ý nghĩa quan trọng chủ thể kinh tế việc đưa định hướng, chiến lược phát triển Bài viết “Bàn lực tư duy” [101], tác giả Hồ Bá Thâm đề cập số nội dung quan trọng tư Bài viết phân tích cách chi tiết khoa học khái niệm tư duy, quan điểm khác bàn tư duy, ... cứu, vận dụng lý luận, lý luận phải gắn liền với thực tiễn, lý luận bắt nguồn từ khái quát thực tiễn Người dặn, lý luận phải liên hệ với thực tiễn, học phải đôi với hành, lý luận phải vận dụng vào... nghiên cứu luận án đội ngũ cán lãnh đạo cấp nói chung nước ta, tập trung vào thời kỳ đổi (từ năm 1986 đến nay) Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu 4.1 Cơ sở lý luận Luận án dựa lý luận chủ nghĩa... cách sáng tạo; phải trọng tổng kết thực tiễn để phát triển lý luận, thực tiễn phải sở, động lực cho trình nhận thức cho lý luận Tác giả Nguyễn Đức Quyền “Nâng cao lực tư lý luận cho đội ngũ cán
- Xem thêm -

Xem thêm: NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ TƯ DUY CHIẾN LƯỢC CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO Ở NƯỚC TA HIỆN NAY,

Từ khóa liên quan