0

Hình học 6 - Chương II

31 396 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 12:10

Ngày soạn: 17/01/ 2005 Ngày dạy: 19/ 01/ 2005 Tuần 19: Tiết 15: Chương II: GÓC §1. NỬA MẶT PHẲNG I. Mục tiêu: ∗ Kiến thức: - HS hiểu về mặt phẳng, khái niệm nửa mặt phẳng bờ a, cách gọi tên của nửa mặt phẳng bờ đã cho. - HS hiểu về tia nằm giữa 2 tia khác. ∗ Kỹ năng: - HS nhận biết được nửa mặt phẳng. - HS biết cách vẽ, nhận biết tia nằm giữa hai tia. ∗ Thái độ: Phát huy óc tư duy, trừu tượng của học sinh, ý thức liên hệ thực tế. II. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình; hoạt động nhóm; nêu vấn đề. III. Phương tiện dạy học: - Thầy: Thước thẳng, phấn màu, phiếu học tập. - Trò: Thước thẳng, phiếu học tập, giấy nháp. IV. Tiến trình bài dạy: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng Hoạt động 1: Đặt vấn đề (5 phút). - Vẽ một đường thẳng và đặt tên. - Vẽ 2 điểm thuộc đường thẳng; 2 điểm không thuộc đường thẳng. Đặt tên cho các điểm - Điểm và đường thẳng là 2 hình cơ bản, đơn giản nhất. Hình vừa vẽ bao gồm gì? - Hình này nằm trên mặt bảng hay trên trang giấy. Mặt bảng hay trang giấy cho ta hình ảnh của một mặt phẳng. Hay: Hoạt động 2: Nửa mặt phẳng (12 phút) - Dựa vào phần đặt vấn đề, yêu cầu HS cho một vài ví dụ về mặt phẳng trong thực tế? - Mặt phẳng có giới hạn không? - Đường thẳng a trên mặt phẳng của bảng chia mặt phẳng thành 2 phần riêng biệt, mỗi phần được coi là một nửa mặt phẳng bờ a. Vậy thế nào là nửa mặt phẳng bờ a?  Phần b - GV nêu khái niệm nửa mặt phẳng bờ a như SGK tr.72 HS cho một vài ví dụ về mặt phẳng có trong thực tế. Mặt phẳng không có giới hạn 1. Nửa mặt phẳng: a) Mặt phẳng: Mặt bàn, mặt bảng, mặt nước lặng sóng, … là hình ảnh của mặt phẳng. Mặt phẳng không giới hạn về hai phía b) Nửa mặt phẳng: 30 GV vẽ hình trên bảng - Chỉ rõ từng nửa mặt phẳng bờ a trên hình? - Yêu cầu HS vẽ đthẳng xy, chỉ rõ từng nửa mp? - Hai tia như thế nào là hai tia đối nhau? Tương tự cho hai nửa mp đối nhau - Bất kỳ đường thẳng nào nằm trên mp cũng là bờ của hai nửa mp đối nhau.  Chú ý - GV giới thiệu cách đặt tên nửa mặt phẳng: + Nửa mp (I) là nửa mp bờ a chứa điểm M hoặc nửa mp bờ a không chứa điểm N + Tương tự, hãy gọi tên nửa mp còn lại trên hình vẽ? HS lên bảng thực hiện cả lớp nhận xét Hai tia đối nhau là hai tia có chung gốc và tạo thành một đường thẳng. HS chỉ vào hình và đọc tên nửa mp còn lại * Chú ý: Học SGK Hoạt động 3: Tia nằm giữa hai tia (10 phút) GV yêu cầu: - Vẽ 3 tia Ox, Oy, Oz chung gốc O. - Lấy 2 điểm M; N: M ∈ Ox, M ≠ O; N ∈ Oy, N ≠ O; - Vẽ đoạn thẳng MN. Quan sát hình 1 và cho biết tia Oz có cắt đoạn thẳng MN không? Tia Oz cắt MN tại 1 điểm nằm giữa M và N, ta nói tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy Quan sát hình 2, 3, 4 cho biết tia Oz có nằm giữa hai tia Ox; Oy không? Vì sao? HS vẽ hình theo yêu cầu của GV 2. Tia nằm giữa hai tia: Tia Oz cắt MN tại 1 điểm nằm giữa M và N, ta nói tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy Hoạt động 5: Củng cố (10 phút) Bài 2 tr.73 SGK Bài 3 tr.73 SGK GV đã chuẩn bò sẵn trên bảng phụ Trong các hình sau chỉ ra tia nào nằm giữa hai tia còn lại? HS Trả lời câu hỏi HS điền vào chỗ trống trên bảng phụ Hoạt động 4: Hướng dẫn về nhà (3 phút) - Học bài trong vở ghi và trong SGK, cần nhận biết nửa mp, nhận biết được tia nằm giữa hai tia - Làm bài tập: 4, 5 tr.73 (SGK) và 1, 4, 5 tr.52 (SBT) 31 Ngày soạn: 23/ 12/ 2004 Ngày dạy: 25/01/ 2005 Tuần 20: Tiết 16: §2. GÓC I. Mục tiêu: ∗ Kiến thức: - HS hiểu góc là gì? Góc bẹt là gì? Hiểu về điểm nằm trong góc. - HS hiểu về tia nằm giữa 2 tia khác. ∗ Kỹ năng: - HS biết vẽ góc, đặt tên góc, đọc tên góc. - Nhận biết điểm nằm trong góc. ∗ Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận. II. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình; hoạt động nhóm; nêu vấn đề. III. Phương tiện dạy học: - Thầy: Thước thẳng, phấn màu, phiếu học tập. - Trò: Thước thẳng, phiếu học tập, giấy nháp. IV. Tiến trình bài dạy: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5 phút) GV nêu câu hỏi kiểm tra. 1) Thế nào là nửa mặt phẳng bờ a? 2) Thế nào là hai nửa mặt phẳng đối nhau? Vẽ đường thẳng aa’, lấy điểm O∈ aa’, chỉ rõ 2 nửa mặt phẳng có bờ chung là aa’? 3) Vẽ 2 tia Ox, Oy Trên các hình vừa vẽ có những tia nào? Các tia đó có đặc điểm gì? GV đặt vấn đề: Hai tia chung gốc tạo thành một hình, hình đó gọi là góc. Vậy góc là gì? Bài mới Một HS lên bảng làm bài kiểm tra. Tia Oa, Oa’ đối nhau, chung gốc O. Tia Ox và Oy chung gốc O. 1 HS nhận xét, đánh giá và cho điểm bạn Hoạt động 2: Khái niệm góc (13 phút) Từ phần kiểm tra bài cũ yêu cầu HS nêu lại đònh nghóa góc. GV giới thiệu O: đỉnh góc; Ox, Oy cạnh của góc Đọc: Góc xOy,góc yOx,góc O Ký hiệu: xOy, yOx, O Hoặc ký hiệu: ∠xOy; ∠yOx; ∠O I. Góc: Đònh nghóa: Học SGK O: đỉnh góc; Ox, Oy cạnh của góc Đọc: Góc xOy,góc yOx,góc O Ký hiệu: xOy, yOx, O 32 Bài tập củng cố: Hãy quan sát hình vẽ rồi điền vào bảng sau: Hình vẽ Tên góc Tên đỉnh Tên cạnh Ký hiệu góc. 1) 2) 3) Góc xAy …………………………. Góc TMP A …………… …………… Ax, Ay ……………………………………… ……………………………………… xAy ……………………… ……………………… GV cùng HS làm mẫu một dòng sau đó gọi HS khác lên điển trực tiếp (Dùng các loại mực khác nhau) GV vẽ hình: Hình này có góc nào không? Nếu có hãy chỉ rõ góc, cạnh, đỉnh? Góc aOa’ có gì đặc biệt?  phần 2 HS lên bảng tiếp tục điền vào ô trống. Có đó là góc aOa’, cạnh: Oa, Oa’; đỉnh: O Góc aOa’ có hai tia Oa, Oa’ đối nhau Hoạt động 3: Góc bẹt (5 phút) - Dựa vào hình vẽ trên, gọc bẹt là góc có đặc điểm gì? - Hãy vẽ 1 góc bẹt, đặt tên. - Nêu cách vẽ góc bẹt? Tìm hình ảnh của góc bẹt trong thực tế? Trên hình vẽ có những góc nào? Để vẽ góc ta nên vẽ như thế nào? Ta chuyển sang phần 3 HS nêu đònh nghóa góc bẹt Là góc có 2 cạnh là hai tia đối nhau II. Góc bẹt: Đònh nghóa: Học SGK Hoạt động 4: Vẽ góc, điểm nằm trong góc (10 phút) Để vẽ góc xOy ta vẽ lần lượt như sau: GV vẽ hình: HS vẽ hình và đọc tên từng góc có trong hình vẽ. Trên hình vẽ có 3 góc: Góc AOB; góc AOC; góc COB III. Vẽ góc: 33 GV yêu cầu HS vẽ góc xOy bất kỳ. ẽ tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy Lấy điểm M tùy ý nằm trên tia Oz Ta nói điểm M là điểm nằm trong góc xOy. Tương tự, vẽ 2 điểm nằm trong góc xOz Vậy dự đóc điểm nằm ngoài góc xOy là điểm như thế nào? 1 HS lên bảng vẽ hình? GV lưu ý: Khi hai cạnh của góc không là hai tia đối nhau mới có điểm nằm trong góc HS lên bảng vẽ hình IV. Điểm nằm trong góc: Điểm M nằm trong góc xOy Hoạt động 5: Luyện tập (10 phút) - Nêu đònh nghóa góc? - Nêu đònh nghóa góc bẹt Có những cách đọc tên góc nào trong hình? HS làm bài 6 tr.75 SGK vào bảng phụ. Sau đó GV thu 4 bài nhanh nhất và chấm điểm HS nêu đònh nghiã như trong SGK Góc aOb; góc bOa; Góc MON; Góc NOM; góc O Hoạt động 6: Hướng dẫn về nhà (2 phút) - Học bài trong vở ghi và trong SGK, - Làm bài tập: 8, 9, 10 tr.75 (SGK) và 7, 10 tr.53 (SBT) - Tiết sau mang theo thước đo độ 34 Ngày soạn:28/01/ 2005 Ngày dạy: 02/ 02/ 2005 Tuần 21: Tiết 17: §3. SỐ ĐO GÓC I. Mục tiêu: ∗ Kiến thức: - HS công nhận mỗi góc có một số đo xác đònh, số đo của góc bẹt là 180 0 - HS biết đònh nghóa góc vuông, góc nhọn, góc tù. ∗ Kỹ năng: - HS biết đo góc bằng thước đo góc - HS biết so sánh hai góc. ∗ Thái độ: Giáo dục cho HS cách đo góc cẩn thận, chính xác. II. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình; hoạt động nhóm; nêu vấn đề. III. Phương tiện dạy học: - Thầy: Thước thẳng, phấn màu, thước đo góc - Trò: Thước thẳng,giấy nháp, bảng phụ, thước đo góc IV. Tiến trình bài dạy: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (10 phút) GV nêu câu hỏi kiểm tra bài cũ: - Vẽ 1 góc bất kỳ và đặt tên. Chỉ rõ đỉnh, cạnh của góc đó? - Vẽ 1 tia nằm giữa hai cạnh của góc , đặt tên tia đó? - Trên hình có mấy góc. Viết và đọc tên các góc đó? HS lên bảng kiểm tra: Đỉnh O, hai cạnh Ox; Oy. Hình vẽ có 3 góc: xOy; xOz; yOz Hoạt động 2: Đo góc (15 phút) - GV xẽ góc xOy. Để xác đònh số đo của góc xOy ta đó góc xOy bằng một dụng cụ gọi là thước đo góc - Quan sát thước đo góc cho biết nó có cấu tạo như thế nào? - Đơn vò của thước đo góc là gì? - GV vừa nói, vừa làm trên bảng các thao tác đo góc: + Đặt thước sao cho tâm thước trùng đỉnh của góc và 1 cạnh đi qua vạch O của thước. + Cạnh kia nằm trên nửa mặt phẳng chứa thước đi qua vạch nào Thước đo góc: - Là một nửa hình tròn được chia thành 180 phần bằng nhau được ghi từ 0 đến 180. - Các số từ 0 đến 180 được ghi theo hai vòng ngược chiều nhau để thuận tiện cho việc đo - Tâm của nửa hình tròn là tâm của thước Đơn vò đo góc là độ ( 0 ), đơn vò nhỏ hơn là phút (‘), giây (‘’) HS thao tác đo góc theo GV I. Đo góc: 35 Hoạt động 2: So sánh hai góc (10 phút) Cho 3 góc sau hãy xác đònh số đo góc của chúng? Ta có O 1 < O 2 < O 3 Vậy để so sánh hai góc ta dựa vào đâu? Có aIbxOy aIb xOy =⇒      = = 0 0 60 60 Vậy hai góc gọi là bằng nhau khi nào? Có: qOpmKn qOp mKn >⇒      = = 0 0 50 135 Yêu cầu HS lân bảng đo: 3221 3 2 1 OOOO O O O <<⇒      = = = và => O 1 < O 2 < O 3 Để so sánh hai góc ta so sánh số đo của hai góc đó. Hai góc bằng nhau là hai góc có số đo bằng nhau. II. So sánh hai góc: - Hai góc bằng nhau nếu số đo của chúng bằng nhau. - Góc lớn hơn có số đo lớn hơn qOpmKn qOp mKn >⇒      = = 0 0 50 135 Hoạt động 3: Góc vuông, góc nhọn, góc tù (8 phút) Ta có O 1 = (< 90 0 ) O 2 = 90 0 O 3 = 90 0 < < 180 0 Ta nói O 1 là góc nhọn; O 2 là góc vuông; O 3 là góc tù Vậy thế nào là góc nhọn, góc vuông, góc tù. + Góc vuông là góc có số đo bằng 90 0 Ví dụ: M = 90 0  M là góc vuông + Góc nhọn là góc có số đo nhỏ hơn 90 0 BOC = 18 0  BOC là góc nhọn + Góc tù là góc có số đo lớn hơn 90 0 và nhỏ hơn 180 0 tUv = 135 0  tUv là góc tù III. Các loại góc: - Góc vuông là góc có số đo bằng 180 0 - Góc nhọn là góc có số đo nhỏ hơn 90 0 - Góc tù là góc có số đo lớn hơn 90 0 và nhỏ hơn 180 0 Hoạt động 4: Hướng dẫn về nhà (2 phút) - Học bài trong vở ghi và trong SGK - Làm bài tập: 12, 13, 15, 16, 17 tr.80 SGK - Bài 14, 15 tr.55 (SBT) 36 Ngày soạn: 14/ 02/ 2005 Ngày dạy: 16/ 02/ 2005 Tuần 2 2: Tiết 18: §4. KHI NÀO XOY + YOZ = XOZ I. Mục tiêu: ∗ Kiến thức: - HS nhận biết và hiểu khi nào thì xOy + yOz = xOz ? - HS nắm vững và nhận biết các khái niệm: hai góc kề nhau, hai góc phụ nhau, hai góc bù nhau, hai góc kề bù. ∗ Kỹ năng: Củng cố kỹ năng sử dụng thước đo góc, kỹ năng tính góc, kỹ năng nhận biết các quan hệ giữa hai góc. ∗ Thái độ: Rèn tính cẩn thận, chính xác cho HS II. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình; hoạt động nhóm; nêu vấn đề. III. Phương tiện dạy học: - Thầy: Thước thẳng, phấn màu, thước đo góc - Trò: Thước thẳng,giấy nháp, bảng phụ, thước đo góc IV. Tiến trình bài dạy: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (7 phút) GV ghi đề bài kiểm tra lên bảng phụ 1) Vẽ góc xOz. 2) Vẽ tia Oy nằm giữa hai cạnh của góc xOz. 3) Dùng thước đo góc đo các góc có trong hình. 4) So sánh xOy + yOz với xOz. - Qua kết quả trên em rút ra nhận xét gì ?. HS lên bảng kiểm tra: Hoạt động 2: Khi nào thì tổng số đo hai góc xOy và yOz bằng số đo góc xOz (15 phút) 37 - Qua kết quả đo được ở trên, em nào trả lời được câu hỏi đề ra ở đề mục? - Ngược lại: xOy + yOz = xOz thì ta có nhận xét gì về tia Oy? - GV đưa ra nhận xét tr.81 SGK - Bài tập: Cho hình vẽ: Với hình vẽ này ta có thể phát biểu nhận xét như thế nào? HS trả lời: - Nếu tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oy thì xOy + yOz = xOz - Nếu xOy + yOz = xOz thì tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oy Vì tia OB nằm giữa 2 tia OA và OC nên : AOB + BOC = AOC HS trả lời miệng bài tập trên I. Khi nào thì tổng số đo hai góc xOy và yOz bằng số đo góc xOz - Nếu tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oy thì xOy + yOz = xOz - Nếu xOy + yOz = xOz thì tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oy GV treo bảng phụ ghi sẵn đề bài bài 18 tr.82 SGK lên bảng. - Áp dụng nhận xét trên để giải bài 18 tr.82 SGK HS quan sát hình vẽ, và làm vào bảng phụ theo nhóm. GV quan sát HS làm bài nhóm. GV thu bài và nhận xét bài làm của từng nhóm. - Tóm lại: Nếu cho 3 tia chung gốc, trong đó có một tia nằm giữa hai tia còn lại, ta có mấy góc trong hình? - Chỉ cần đo mấy góc thì ta biết được số đo của cả ba góc. - Cho hình vẽ: Đẳng thức sau viết đúng hay sai? Vì sao? xOy + yOz = xOz Tại sao em biết tia Oy không nằm giữa hai tia Ox và Oz? HS đọc đề bài tập. HS quan sát bài giải mẫu của GV và sửa vào vở. Theo đề bài: tia OA nằm giữa hai tia OB và OC nên: BOC = BOA + AOC Mà BOA = 45 0 ; AOC = 32 0 => BOC = 45 0 + 32 0 = 77 0 Ta có 3 góc trong hình - Chỉ cần đo 2 góc ta có thể biết được số đo cả ba góc. Đẳng thức viết sai vì theo hình vẽ tia Oy không nằm giữa 2 tia Ox và Oz nên không có đẳng thức xOy + yOz = xOz được Hoạt động 3: Các cặp góc (15 phút) 38 GV yêu cầu HS tự đọc sách giáo khoa trong 5 phút. GV đặt câu hỏi cho các nhóm: 1. Thế nào là 2 góc kề nhau? Vẽ hình minh họa và chỉ rõ cặp góc kề nhau? 2. Thế nào là hai góc phụ nhau? Vẽ hình minh họa và chỉ rõ cặp góc phụ nhau? 3. Thế nào là hai góc bù nhau? Vì sao? Cho A = 135 0 và B = 45 0 . Hai góc này có bù nhau không? Giải thích? 4. Thế nào là hai góc kề bù? Vẽ hình minh họa và chỉ rõ cặp góc phụ nhau? HS tự đọc SGK và trả lời các câu hỏi GV ghi sẵn ở bảng phụ. HS hoạt động nhóm và ghi bài trả lời vào bảng phụ của nhóm. 1. Hai góc kề nhau là hai góc có một cạnh chung và hai cạnh còn lại nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ chứa cạnh chung. 2. Hai góc phụ nhau là hai góc có tổng số đo bằng 90 0 . 3. Hai góc bù nhau là hai góc có tổng số đo bằng 180 0 . A và B là hai góc bù nhau vì A + B = 135 0 + 45 0 = 180 0 4. Hai góc kề bù là hai góc vừa kề nhau, vừa bù nhau. II. Hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, kề bù: Học SGK tr.81 Hoạt động 4: Củng cố toàn bài (5 phút) Chỉ ra mối quan hệ giữa các góc trong hình: Hoạt động 5: Hướng dẫn về nhà (2 phút) Học bài trong vở ghi và trong SGK - Làm bài tập: 12, 13, 15, 16, 17 tr.80 SGK Ngày soạn: 20/ 02/ 2005 Ngày dạy: 23/ 02/ 2005 Tuần 23: Tiết 19: §5. VẼ GÓC CHO BIẾT SỐ ĐO I. Mục tiêu: ∗ Kiến thức: HS hiểu trên nửa mặt phẳng xác đònh có bờ chứa tia Ox, bao giờ cũng vẽ được một và chỉ một tia Oy sao cho xOy = m 0 (0 < m < 180). ∗ Kỹ năng: HS biết vẽ góc có số đo cho trước bằng thước thẳng và thước đo góc. ∗ Thái độ: Rèn cách đo và vẽ hình cẩn thận, chính xác cho HS. II. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình; hoạt động nhóm; nêu vấn đề. III. Phương tiện dạy học: - Thầy: Thước thẳng, phấn màu, thước đo góc - Trò: Thước thẳng,giấy nháp, bảng phụ, thước đo góc IV. Tiến trình bài dạy: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (7 phút) 39 [...]... TIR Hoạt động 6: Hướng dẫn về nhà (2 phút) - Học bài trong vở ghi và trong SGK, BTVN: 45, 46 tr.95 SGK - Ôn tập phần hình học từ đầu chương - Học ôn lại đònh nghóa các hình tr.95 và 3 tính chất tr. 96 - Làm các câu hỏi và bài tập tr. 96 SGK - Tiết sau ôn tập chương, chuẩn bò kiểm tra 1 tiết V Rút kinh nghiệm: 57 Ngày soạn: 10/ 04/ 2004 Tuần 30: Tiết 26: Ngày dạy: 13/ 04/ 2004 ÔN TẬP CHƯƠNG II I Mục tiêu:... và Oc thì aOb + bOc = aOc xOy d) Nếu xOt = tOy = thì Ot là 2 tia phân giác của góc xOy Hoạt động 6: Hướng dẫn về nhà (2 phút) - Ôn tập phần hình học từ đầu chương - Học ôn lại đònh nghóa các hình tr.95 và 3 tính chất tr. 96 - Làm các câu hỏi và bài tập tr. 96 SGK - Tiết sau kiểm tra 1 tiết V Rút kinh nghiệm: 60 ... góc trên hình? xOz = zOy xOz = zOy Giải thích vì sao?  ⇔    ⇔   Hoạt động 3: Cách vẽ tia phân giác của một góc (10 phút) Ví dụ: Cho xOy = 60 0 Vẽ tia phân giác Oz của xOy - Tia Oz phải thỏa mãn điều kiện gì? - Tia Oz phải nằm giữa 2 tia Ox và Oy 0 - Vậy ta phải vẽ xOy = 60 Vẽ tiếp tia Oz nằm giữa tia Ox và Oy sao cho xOz = 300 - Yêu cầu 1 HS lên bảng vẽ hình xOz = zOy = - Vẽ góc xOy = 60 0 - Vẽ tia... VD: (O, 2cm): đường tròn tâm O bán kính 2cm - Cho điểm P và Q như hình vẽ, điểm * Khái niệm hình tròn: Học P, gọi là điểm nằm bên ngoài đường SGK tr.90 tròn - Dựa vào mô hình, đưa ra khái niệm hình tròn? Hoạt động 3: Cung và dây cung (5 phút) - GV đưa ra mô hình đường tròn có II Cung và dây cung: Xem SGK đánh dấu hai điểm A và B, chia đường tròn thành 2 phần? - GV giới thiệu cung tròn AB, A, B gọi là... bài bài mới: §8 Đường tròn - GV đưa ra mô hình hình tròn, mô hình đường tròn, yêu cầu HS phân biệt đường tròn và hình tròn - Đường tròn v hình tròn khác nhau như thế nào? Để vẽ đường tròn ta dùng - Để vẽ đường tròn ta cần phải xác đònh Compa để vẽ những yếu tố gì? - GV giới thiệu tâm và bán kính đường tròn GV kết luận: Để vẽ đường tròn ta cần phải xác đònh tâm và bán kính - Cho điểm O, vẽ đường tròn... đường tròn - Dựa vào mô hình, đưa ra khái niệm hình tròn? 53 Ghi bảng I Đường tròn và hình tròn: 1 Khái niệm: Học SGK tr.89 * Ký hiệu: Đường tròn tâm O bán kính R, ký hiệu: (O; R) VD: (O, 2cm): đường tròn tâm O bán kính 2cm 2 Khái niệm hình tròn: Học SGK tr.90 Hoạt động 3: Cung và dây cung (5 phút) - GV đưa ra mô hình đường tròn có đánh dấu hai điểm A và B, chia đường tròn thành 2 phần? - GV giới thiệu... góc, compa - Trò: Thước thẳng,giấy nháp, bảng phụ, thước đo góc, compa IV Tiến trình bài dạy: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động 1: Đường tròn và hình tròn (15 phút) - GV giới thiệu dụng cụ vẽ đường tròn (compa) và dẫn dắt vào bài  GV ghi đề bài bài mới: §8 Đường tròn - GV đưa ra mô hình hình tròn, mô hình đường tròn, yêu cầu HS phân biệt đường tròn và hình tròn - Đường tròn v hình tròn... 03/ 2005 6 TIA PHÂN GIÁC CỦA GÓC I Mục tiêu: ∗ Kiến thức: - HS hiểu thế nào là tia phâm giác của góc? - HS hiểu đường phân giác của góc là gì? ∗ Kỹ năng: HS biết vẽ tia phân giác của góc ∗ Thái độ: Rèn cách đo và vẽ hình cẩn thận, chính xác II Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình; hoạt động nhóm; nêu vấn đề III Phương tiện dạy học: - Thầy: Thước thẳng, phấn màu, thước đo góc, compa, giấy gấp - Trò: Thước... kính 1.5cm là hình OK = OR = OS = 2cm như thế nào? => Ký hiệu? + (I; 4cm) là …………… - Đường tròn tâm O bán kính + (K, m) là ………………… 2cm là hình gồm các điểm => Khái niệm dường tròn tâm O, bán kính R cách O một khoảng 2cm - Đường tròn tâm B bán kính - Điểm R, S như hình được gọi là những điểm 1.5cm là hình gồm các điểm nằm trên đường tròn cách B một khoảng 1,5 cm - Cho điểm P và Q như hình vẽ, điểm P,... tập an3 II Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình; hoạt động nhóm; nêu vấn đề III Phương tiện dạy học: - Thầy: Thước thẳng, phấn màu, thước đo góc, compa, bảng phụ - Trò: Thước thẳng,giấy nháp, bảng phụ, thước đo góc, compa IV Tiến trình bài dạy: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng Hoạt động 1: Đọc hình để củng cố kiến thức Bài 1: Mỗi hình trong bảng sau cho ta biết những HS quan sát hình và . phút) - Học bài trong vở ghi và trong SGK - Làm bài tập: 12, 13, 15, 16, 17 tr.80 SGK - Bài 14, 15 tr.55 (SBT) 36 Ngày soạn: 14/ 02/ 2005 Ngày dạy: 16/ 02/. vẽ hình II. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình; hoạt động nhóm; nêu vấn đề. III. Phương tiện dạy học: - Thầy: Thước thẳng, phấn màu, thước đo góc - Trò:
- Xem thêm -

Xem thêm: Hình học 6 - Chương II, Hình học 6 - Chương II,

Hình ảnh liên quan

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng - Hình học 6 - Chương II

o.

ạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng Xem tại trang 3 của tài liệu.
HS lên bảng vẽ hình - Hình học 6 - Chương II

l.

ên bảng vẽ hình Xem tại trang 5 của tài liệu.
Yêu cầu HS lân bảng đo: - Hình học 6 - Chương II

u.

cầu HS lân bảng đo: Xem tại trang 7 của tài liệu.
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng - Hình học 6 - Chương II

o.

ạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng Xem tại trang 8 của tài liệu.
- Trò: Thước thẳng,giấy nháp, bảng phụ, thước đo góc - Hình học 6 - Chương II

r.

ò: Thước thẳng,giấy nháp, bảng phụ, thước đo góc Xem tại trang 8 của tài liệu.
Với hình vẽ này ta có thể phát biểu nhận xét như thế nào? - Hình học 6 - Chương II

i.

hình vẽ này ta có thể phát biểu nhận xét như thế nào? Xem tại trang 9 của tài liệu.
1. Thế nào là 2 góc kề nhau? Vẽ hình minh họa và chỉ rõ cặp góc kề nhau? 2. Thế nào là hai góc phụ nhau? Vẽ hình minh họa và chỉ rõ cặp góc phụ nhau? - Hình học 6 - Chương II

1..

Thế nào là 2 góc kề nhau? Vẽ hình minh họa và chỉ rõ cặp góc kề nhau? 2. Thế nào là hai góc phụ nhau? Vẽ hình minh họa và chỉ rõ cặp góc phụ nhau? Xem tại trang 10 của tài liệu.
HS lên bảng sửa bài: - Hình học 6 - Chương II

l.

ên bảng sửa bài: Xem tại trang 11 của tài liệu.
Hs lên bảng vẽ hình: a)  - Hình học 6 - Chương II

s.

lên bảng vẽ hình: a) Xem tại trang 12 của tài liệu.
* Dựa vào hình vẽ, cho biết tia nào là tia phân giác của góc trên hình? Giải thích vì sao? - Hình học 6 - Chương II

a.

vào hình vẽ, cho biết tia nào là tia phân giác của góc trên hình? Giải thích vì sao? Xem tại trang 14 của tài liệu.
- Rèn kỹ năng vẽ hình. - Hình học 6 - Chương II

n.

kỹ năng vẽ hình Xem tại trang 15 của tài liệu.
1 HS lên bảng vẽ hình và tóm tắt bài toán. - Hình học 6 - Chương II

1.

HS lên bảng vẽ hình và tóm tắt bài toán Xem tại trang 17 của tài liệu.
- Cho điể mP và Q như hình vẽ, điểm P, gọi là điểm nằm bên ngoài đường tròn. - Hình học 6 - Chương II

ho.

điể mP và Q như hình vẽ, điểm P, gọi là điểm nằm bên ngoài đường tròn Xem tại trang 22 của tài liệu.
1 HS lên bảng điền vào ô trống. - Hình học 6 - Chương II

1.

HS lên bảng điền vào ô trống Xem tại trang 23 của tài liệu.
- GV đưa ra mô hình đường tròn có đánh dấu hai điểm A và B, chia đường tròn thành 2 phần? - Hình học 6 - Chương II

a.

ra mô hình đường tròn có đánh dấu hai điểm A và B, chia đường tròn thành 2 phần? Xem tại trang 25 của tài liệu.
1 HS lên bảng điền vào ô trống. - Hình học 6 - Chương II

1.

HS lên bảng điền vào ô trống Xem tại trang 26 của tài liệu.
- Thầy: Thước thẳng, phấn màu, thước đo góc, compa, bảng phụ -Trò: Thước thẳng,giấy nháp, bảng phụ, thước đo góc, compa - Hình học 6 - Chương II

h.

ầy: Thước thẳng, phấn màu, thước đo góc, compa, bảng phụ -Trò: Thước thẳng,giấy nháp, bảng phụ, thước đo góc, compa Xem tại trang 29 của tài liệu.
HS lên bảng vẽ hình HS1: làm câu a, b - Hình học 6 - Chương II

l.

ên bảng vẽ hình HS1: làm câu a, b Xem tại trang 30 của tài liệu.