0

Diem chua DH Y Ha Noi, HV tai chinh, HV y hoc tru....

3 411 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 12:10

Thứ Hai, 10/08/2009 - 3:02 PM Thêm 5 trường HV, ĐH phía Bắc công bố điểm chuẩn (Dân trí) - Đó là trường ĐH Luật HN, HV Tài Chính, HV Y dược cổ truyền, HV Bưu chính viễn thông viễn thông đã công bố điểm chuẩn NV1. Riêng HV Bưu chính Viễn thông công bố thêm điểm chuẩn hệ ngoài ngân sách. Ngoài ra, ĐH Y Nội dự kiến điểm chuẩn vào trường. Mức điểm chuẩn công bố tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm. Riêng với trường ĐH Y Nội sẽ công bố chính thức sau khi được Bộ GD-ĐT phê duyệt. Trường/ngành Mã ngành Khối Điểm chuẩn NV1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT NỘI Các chuyên ngành đào tạo trình độ đại học: - Pháp luật kinh tế 501 A 18.0 C 21.0 D 1 17.5 - Luật Hình sự 502 A 18.0 C 21.0 D 1 17.5 - Luật Dân sự 503 A 18.0 C 21.0 D 1 17.5 - Luật Hành chính - Nhà Nước 504 A 18.0 C 21.0 D 1 17.5 - Luật Quốc tế và kinh doanh quốc tế 505 A 18.0 C 21.0 D 1 17.5 TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y NỘI Dự kiến Các ngành đào tạo đại học: - Bác sĩ đa khoa 301 B 25.5 - Bác sĩ Y học cổ truyền 303 B 25.0 - Bác sĩ Răng Hàm Mặt 304 B 22.0 - Bác sĩ Y học dự phòng 305 B 21.0 - Điều dưỡng 306 B 20.0 - Kĩ thuật Y học 307 B 22.5 - Y tế công cộng 308 B 17.0 HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Ngân sách Ngoài NN *Cơ sở ở phía Bắc: + Đào tạo trình độ đại học - Kỹ thuật điện tử viễn thông 101 A 24.5 18.0 - Kỹ thuật điện, điện tử 102 A 22.0 18.0 - Công nghệ thông tin 104 A 24.5 18.0 - Quản trị kinh doanh 401 A 22.0 18.0 * Cơ sở ở phía Nam + Đào tạo trình độ đại học - Kỹ thuật điện tử viễn thông 101 A 21.0 15.0 - Kỹ thuật điện, điện tử 102 A 18.0 15.0 - Công nghệ thông tin 104 A 19.5 15.0 - Quản trị Kinh doanh 401 A 18.0 15.0 HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM Đào tạo trình độ đại học - Bác sỹ Y học cổ truyền 301 B 20.5 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Các ngành đào tạo đại học: - Ngành Tài chính - Ngân hàng 401 A 22.0 - Ngành Kế toán 402 A 22.0 - Ngành Quản trị Kinh doanh 403 A 22.0 - Ngành Hệ thống thông tin kinh tế 404 A 22.0 - Ngành Tiếng Anh (hệ số 2) 405 D 1 23.0 . Thứ Hai, 10/08/2009 - 3:02 PM Thêm 5 trường HV, ĐH phía Bắc công bố điểm chuẩn (Dân trí) - Đó là trường ĐH Luật HN, HV Tài Chính, HV Y dược cổ truyền, HV. trị Kinh doanh 401 A 18.0 15.0 HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM Đào tạo trình độ đại học - Bác sỹ Y học cổ truyền 301 B 20.5 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Các
- Xem thêm -

Xem thêm: Diem chua DH Y Ha Noi, HV tai chinh, HV y hoc tru...., Diem chua DH Y Ha Noi, HV tai chinh, HV y hoc tru....,

Hình ảnh liên quan

- Luật Hình sự 502 A 18.0 - Diem chua DH Y Ha Noi, HV tai chinh, HV y hoc  tru....

u.

ật Hình sự 502 A 18.0 Xem tại trang 1 của tài liệu.