Bài tập trắc nghiệm về crom và hợp chất có đáp án

4 275 6
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2019, 21:18

Bài tập trắc nghiệm về crom và hợp chất có đáp án. Bài tập trắc nghiệm về crom và hợp chất có đáp án. Bài tập trắc nghiệm về crom và hợp chất có đáp án. Bài tập trắc nghiệm về crom và hợp chất có đáp án. Bài tập trắc nghiệm về crom và hợp chất có đáp án. CHUYÊN ĐỀ CROM VÀ HỢP CHẤT CỦA CROM Câu Cấu hình electron khơng A Cr (Z = 24): [Ar] 3d5 4s1 B Cr (Z = 24): [Ar] 3d4 4s² C Cr2+: [Ar] 3d4 D Cr3+: [Ar] 3d³ Câu Các số oxi hóa đặc trưng crom A +2, +4 +6 B +2, +3 +6 C +1, +3 +6 D +3, +4 +6 Câu Chọn câu A Crom có tính khử mạnh sắt B Crom tạo oxit bazơ C Trong tự nhiên, crom có dạng đơn chất D Phương pháp điều chế crom điện phân Cr2O3 Câu Ứng dụng khơng hợp lí crom A Crom kim loại cứng dùng để cắt thủy tinh B Crom dùng để tạo thép cứng, không gỉ, chịu nhiệt C Crom kim loại nhẹ, sử dụng tạo hợp kim ngành hàng không D Điều kiện thường, crom tạo lớp màng oxit mịn, bền dùng để mạ bảo vệ thép Câu Ở nhiệt độ thường, crom có cấu trúc mạng tinh thể A lập phương tâm diện B lập phương C lập phương tâm khối D lục phương Câu Nhận xét không A Hợp chất Cr(III) vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa; Cr(VI) có tính oxi hóa B CrO, Cr(OH)2 có tính bazơ; Cr2O3, Cr(OH)3 có tính lưỡng tính C Ion Cr2O72– thường tồn trường kiềm làm cho dung dịch có màu da cam D CrO3 bị nhiệt phân Câu Phát biểu không A Các hợp chất Cr2O3, Cr(OH)3, CrO có tính chất lưỡng tính B Hợp chất CrO có tính khử đặc trưng hợp chất CrO3 có tính oxi hóa mạnh C CrO tác dụng với dung dịch HCl CrO3 tác dụng với dung dịch KOH D Thêm dung dịch kiềm vào muối đicromat, muối chuyển thành muối cromat Câu So sánh không A Fe(OH)2 Cr(OH)2 bazơ có tính khử B Al(OH)3 Cr(OH)3 hợp chất lưỡng tính, vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử C H2SO4 H2CrO4 hai axit có tính oxi hóa mạnh D BaSO4 BaCrO4 hai chất rắn không tan nước Câu Hiện nay, từ quặng cromit (FeO.Cr2O3) người ta điều chế Cr phương pháp nào? A Tách quặng thực điện phân nóng chảy Cr2O3 B Tách quặng thực phản ứng nhiệt nhôm Cr2O3 C Tách quặng thực phản ứng khử Cr2O3 CO D hòa tan quặng HCl điện phân dung dịch CrCl3 Câu 10 Trong axit: (1) HNO3; (2) H2SO4; (3) HCl; (4) H2CrO4; (5) HBr; (6) HI axit có tính khử mạnh A B C D Câu 11 Chất rắn X màu lục, tan dung dịch HCl dung dịch A Cho A tác dụng với NaOH brom dung dịch màu vàng, cho H2SO4 vào lại thành màu da cam Chất rắn X A Cr2O3 B CrO C Cr2O D Cr Câu 12 Chọn phát biểu không hợp lý A Khử K2Cr2O7 than hay lưu huỳnh thu Cr2O3 B Phản ứng muối Cr2+ với dung dịch kiềm dư tạo Cr(OH)2 C Phản ứng muối Cr3+ với dung dịch kiềm dư tạo Cr(OH)3 D Cho CrCl3 tác dụng với KOH khí clo tạo K2Cr2O7 Câu 13 Cho số phát biểu: (1) Cho NaOH dư vào dung dịch K2Cr2O7 dung dịch chuyển từ màu da cam sang màu vàng (2) Cho NaOH Cl2 vào dung dịch CrCl2 dung dịch từ màu xanh chuyển thành màu vàng (3) Thêm từ từ đến dư dung dịch KOH vào dung dịch CrCl thấy có kết tủa vàng nâu, sau kết tủa lại tan (4) Thên từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch Na[Cr(OH) 4] thấy có kết tủa lục xám sau kết tủa lại tan Số câu phát biểu A B C D Câu 14 Các kim loại sau ln bảo vệ mơi trường khơng khí, nước nhờ lớp màng oxit? A Al Ca B Fe Cr C Cr Al D Fe Al Câu 15 Cho vào ống nghiệm vài tinh thể K2Cr2O7, sau thêm tiếp nước lắc để K2Cr2O7 tan hết, thu dung dịch X Thêm vài giọt dung dịch KOH vào dung dịch X, thu dung dịch Y Màu dung dịch X Y A da cam vàng chanh B vàng chanh da cam C nâu đỏ vàng chanh D vàng chanh nâu đỏ Câu 16 Cho dãy chất: Cr(OH) 3, Al2(SO4)3, Mg(OH)2, Zn(OH)2, MgO, CrO3 Số chất dãy có tính chất lưỡng tính A B C D Câu 17 Dung dịch FeSO4 làm màu dung dịch sau đây? A KMnO4 môi trường H2SO4 B K2Cr2O7 môi trường H2SO4 C Nước brom D Cả A, B, C Câu 18 Sục khí clo vào dung dịch CrCl3 môi trường NaOH Sản phẩm thu gồm A NaCrO2, NaCl, H2O B Na2CrO4, NaClO, H2O C Na[Cr(OH)4], NaCl, NaClO, H2O D Na2CrO4, NaCl, H2O Câu 19 Cho phản ứng K 2Cr2O7 + HCl → KCl + CrCl + Cl2 + H2O Khi cân số phân tử HCl bị oxi hóa A B C D 14 Câu 20 Crom không phản ứng với chất sau đây? A dung dịch HCl B dung dịch NaOH đặc, nóng C dung dịch HNO3 đặc, nóng D dung dịch H2SO4 đặc, nóng Câu 21 Phản ứng sau khơng đúng? A 2CrO + 2NaOH → 2NaCrO2 + H2 B 4Cr(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Cr(OH)3 C 6CrCl2 + 3Br2 → 4CrCl3 + 2CrBr3 D Cr(OH)2 + H2SO4 → CrSO4 + 2H2O Câu 22 Ion nào sau vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa? A Zn2+ B Al3+ C Cr3+ D Fe3+ Câu 23 Có phản ứng hóa học xảy cho CrO, Cr 2O3, Cr(OH)3 tác dụng với dung dịch HCl, dung dịch NaOH điều kiện thích hợp A B C D Câu 24 Phản ứng sau không đúng? A 2Cr3+ + Zn → 2Cr2+ + Zn2+ B 2CrO2– + 3Br2 + 8OH– → 2CrO42– + 6Br– + 4H2O C 2Cr3+ + 3Fe → 2Cr + 3Fe2+ D 2Cr3+ + 3Cl2 + 16OH– → 2CrO42– + 6Cl– + 8H2O Câu 25 Chất sau khơng lưỡng tính? A CrO3 B Cr2O3 C Cr(OH)3 D Al2O3 Câu 26 Phản ứng sau không đúng? A 2CrO3 + 2NH3 → Cr2O3 + N2↑ + 3H2O B 4CrO3 + 3C → 2Cr2O3 + 3CO2↑ C 4CrO3 + C2H5OH → 2Cr2O3 + 2CO2↑ + 3H2O D CrO3 + 6HCl → CrCl2 + 2Cl2↑ + 3H2O Câu 27 Cho sơ đồ chuyển hóa: kim loại R → RCl → R(OH)2 → R(OH)3 → Na[R(OH)4] Kim loại R A Al B Cr C Fe D Al Cr Câu 28 Cho clo vào dung dịch CrCl mơi trường KOH sản phẩm thu A Cr(OH)3 B K[Cr(OH)4] C K2CrO4 D K2Cr2O7 Câu 29 Tổng hệ số nguyên nhỏ cân phản ứng: K 2Cr2O7 + FeSO4 + H2SO4 → X + Y + Z + T A 20 B 22 C 24 D 26 Câu 30 Cho phản ứng: NaCrO2 + Br2 + NaOH → Na2CrO4 + NaBr + H2O Sau cân với số nguyên tối giản hệ số NaCrO2 A B C D Câu 31 Khi cho BaCl2 vào dung dịch K2Cr2O7 màu da cam A Khơng có tượng B Có khí bay C Có kết tủa màu vàng D Có kết tủa có khí bay Câu 32 Để phân biệt Cr2O3, Cr(OH)2, cần dùng A H2SO4 loãng B HCl C NaOH D HNO3 Câu 33 Cho 0,36 mol KI tác dụng hết với dung dịch K 2Cr2O7 axit sunfuric thu đơn chất có số mol A 0,36 B 0,18 C 0,12 D 0,24 Câu 34 Cho phương trình: (NH4)2Cr2O7 → Cr2O3 + N2 + 4H2O Khi phân hủy 48 gam muối thấy 30 gam chất rắn tạp chất trơ Phần trăm tạp chất có muối A 8,5% B 6,5% C 7,5% D 5,5% Câu 35 Để oxi hóa hồn tồn 0,01 mol CrCl thành K2CrO4 Cl2 có mặt KOH, số mol tối thiểu Cl2 KOH tương ứng A 0,015 0,04 B 0,015 0,08 C 0,03 0,08 D 0,03 0,04 Câu 36 Cho 13,5 gam hỗn hợp Al, Cr, Fe tác dụng với lượng dư dung dịch H 2SO4 lỗng nóng điều kiện khơng có khơng khí, thu dung dịch X 7,84 lít khí hidro (ở đktc) Cô cạn dung dịch X điều kiện khơng có khơng khí thu m gam muối khan Giá trị m A 42,6 B 45,5 C 48,8 D 47,1 Câu 37 Nung hỗn hợp bột gồm 15,2 gam Cr 2O3 m gam Al nhiệt độ cao đến phản ứng kết thúc, thu 23,3 gam hỗn hợp rắn X Cho toàn X phản ứng với axit HCl dư thoát V lít khí (ở đktc) Giá trị V A 7,84 B 4,48 C 3,36 D 10,08 Câu 38 Khi cho 41,4 gam hỗn hợp X gồm Fe 2O3, Cr2O3 Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH đặc dư, sau phản ứng thu 16 gam chất rắn Để khử hoàn toàn 41,4 gam X phản ứng nhiệt nhôm, phải dùng 10,8 gam Al Phần trăm theo khối lượng Cr2O3 hỗn hợp X A 50,67% B 20,33% C 66,67% D 36,71% Câu 39 Đốt cháy hoàn toàn bột crom oxi dư thu 4,56 gam oxit Khối lượng crom bị đốt cháy A 0,78g B 3,12g C 1,74g D 1,19g Câu 40 Hòa tan hết 2,16 gam hỗn hợp Cr Fe dung dịch HCl đun nóng thu 896 ml khí đktc Khối lượng crom ban đầu A 0,065g B 1,040g C 0,560g D 1,015g Câu 41 Thổi khí NH3 dư qua 10 gam CrO đốt nóng đến phản ứng hồn tồn thu chất rắn màu vàng có khối lượng A 0,52g B 0,68g C 7,60g D 1,52g Câu 42 Số mol HCl K2Cr2O7 tương ứng cần sử dụng đề điều chế 672ml khí Cl2 (đktc) A 0,06 0,03 B 0,14 0,01 C 0,42 0,03 D 0,16 0,01 Câu 43 Hòa tan 58,4 gam hỗn hợp muối AlCl CrCl3 vào nước, thêm lượng dư dung dịch NaOH vào sau tiếp tục thêm nước clo lại thêm dư dung dịch BaCl thu 50,6 gam kết tủa Phần trăm khối lượng AlCl3 CrCl3 hỗn hợp đầu A 45,7%; 54,3% B 46,7%; 53,3% C 47,7%; 52,3% D 48,7%; 51,3% Câu 44 Cho 100 gam hợp kim Fe, Cr, Al tác dụng với dung dịch NaOH dư 5,04 lít khí (đktc) phần rắn khơng tan Lọc lấy phần khơng tan đem hòa tan hết dung dịch HCl dư thấy thoát 38,8 lít khí (đktc) Phần trăm khối lượng chất hợp kim A 13,66%Al; 82,29% Fe 4,05% Cr B 4,05% Al; 83,66%Fe 12,29% Cr C 4,05% Al; 82,29% Fe 13,66% Cr D 4,05% Al; 13,66% Fe 82,29% Cr Câu 45 Dãy kim loại bị thụ động axit HNO3 đặc, nguội A Fe, Al Cr B Fe, Al Zn C Mg, Al Cu D Fe, Zn Cr Câu 46 Cho 10,8 g hỗn hợp Cr Fe tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư thu 4,48 lít khí (đktc) Tổng khối lượng muối thu A 18,7g B 25,0g C 19,7g D 16,7g Câu 47 Số mol H2O2 KOH tối thiểu để oxi hóa hết 0,01 mol KCr(OH)4 thành K2CrO4 A 0,015 0,01 B 0,03 0,04 C 0,015 0,04 D 0,03 0,04 Câu 48 Khi cho dung dịch NaOH vào dung dịch K2Cr2O7 A dung dịch có màu vàng chuyển thành màu da cam B dung dịch không màu chuyển thành màu vàng C dung dịch có màu da cam chuyển thành màu vàng D dung dịch có màu da cam chuyển thành khơng màu Câu 49 Cho phản ứng: FeSO4 + K2Cr2O7 + KHSO4 → Cr2(SO4)3 + X + Y + Z Tổng hệ số chất phương trình sau cân với số nguyên tối giản A 33 B 32 C 46 D 40 Câu 50 Để chuẩn độ dung dịch Fe 2+ axit hóa cần dùng vừa đủ 30 ml dung dịch KMnO 0,02M Nếu chuẩn độ lượng dung dịch Fe2+ K2Cr2O7 0,2M thể tích dung dịch cần dùng A 25ml B 30 ml C 15 ml D 50 ml Câu 51 Nung hỗn hợp bột gồm 15,2 gam Cr 2O3 m gam Al nhiệt độ cao Sau phản ứng hoàn toàn, thu 23,3 gam hỗn hợp rắn X Cho toàn hỗn hợp X phản ứng với axit HCl dư V lít khí (đktc) Giá trị V A 3,36l B 7,84l C 4,48l D 10,08l Câu 52 Để phân biệt dung dịch riêng biệt: CrCl 2, CuCl2, NH4Cl, CrCl3 (NH4)2SO4 cần dùng dung dịch thuốc thử dung dịch A NaOH B Ba(OH)2 C BaCl2 D AgNO3 Câu 53 Nguyên tử Cr (Z = 24) trạng thái có số electron độc thân A B C D ĐÁP ÁN: 1B 2B 3A 4C 5C 6C 7A 8B 9B 10D 11A 12C 13C 14C 15A 16B 17D 18D 19B 20B 21A 22C 23A 24C 25A 26D 27B 28C 29A 30B 31C 32C 33B 34A 35B 36D 37A 38D 39B 40B 41C 42B 43A 44C 45A 46B 47A 48C 49D 50A 51C 52B 53D ... A da cam vàng chanh B vàng chanh da cam C nâu đỏ vàng chanh D vàng chanh nâu đỏ Câu 16 Cho dãy chất: Cr(OH) 3, Al2(SO4)3, Mg(OH)2, Zn(OH)2, MgO, CrO3 Số chất dãy có tính chất lưỡng tính A B C... giản hệ số NaCrO2 A B C D Câu 31 Khi cho BaCl2 vào dung dịch K2Cr2O7 màu da cam A Khơng có tượng B Có khí bay C Có kết tủa màu vàng D Có kết tủa có khí bay Câu 32 Để phân biệt Cr2O3, Cr(OH)2,... dịch NaOH vào dung dịch K2Cr2O7 A dung dịch có màu vàng chuyển thành màu da cam B dung dịch không màu chuyển thành màu vàng C dung dịch có màu da cam chuyển thành màu vàng D dung dịch có màu da
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập trắc nghiệm về crom và hợp chất có đáp án, Bài tập trắc nghiệm về crom và hợp chất có đáp án

Từ khóa liên quan