Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấttrên địa bàn Xã Bảo Cường, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên năm 2017 (Khóa luận tốt nghiệp)

62 67 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/05/2019, 15:33

Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấttrên địa bàn Xã Bảo Cường, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên năm 2017Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấttrên địa bàn Xã Bảo Cường, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên năm 2017Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấttrên địa bàn Xã Bảo Cường, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên năm 2017Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấttrên địa bàn Xã Bảo Cường, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên năm 2017Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấttrên địa bàn Xã Bảo Cường, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên năm 2017Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấttrên địa bàn Xã Bảo Cường, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên năm 2017Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấttrên địa bàn Xã Bảo Cường, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên năm 2017Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấttrên địa bàn Xã Bảo Cường, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên năm 2017Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấttrên địa bàn Xã Bảo Cường, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên năm 2017Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấttrên địa bàn Xã Bảo Cường, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên năm 2017Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấttrên địa bàn Xã Bảo Cường, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên năm 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN VĂN KIÊN Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤTTRÊN ĐỊA BÀN BẢO CƯỜNG, HUYỆN ĐỊNH HÓA, TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2017 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý đất đai Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa học : 2016 – 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN VĂN KIÊN Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤTTRÊN ĐỊA BÀN BẢO CƯỜNG, HUYỆN ĐỊNH HÓA, TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2017 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý đất đai Lớp : K48 – LTQLĐĐ Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa học : 2016 – 2018 Giảng viên hướng dẫn : Th.S Vũ Thị Kim Hảo Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập rèn luyện Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên em dạy dỗ, bảo tận tình thầy giáo, cô giáo Khoa Quản lý Tài nguyên, thầy cô giáo Ban Giám hiệu Nhà trường, Phòng ban Phòng đào tạo điều giúp em tiếp thu tích lũy kiến thức phục vụ cho sống Đây khoảng thời gian q báu, bổ ích có ý nghĩa vơ lớn thân em Tại nơi em trang bị lượng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ lượng kiến thức hội để sau trường em bỡ ngỡ đóng góp phần sức lực nhỏ bé để phục vụ cho nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước trở thành người có ích cho hội Để hoàn thành tốt báo cáo tốt nghiệp này, phấn đấu lỗ lực thân, em nhận giúp đỡ tận tình tâm huyết thầy giáo, cô giáo Khoa Quản lý Tài nguyên đặc biệt hướng dẫn đạo tận tình giáo ThS Vũ Thị Kim Hảo Đồng thời thực tập địa phương em nhận quan tâm hướng dẫn giúp đỡ anh chị UBND Bảo Cường Với tình cảm chân thành lòng biết ơn vơ hạn, em xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới thầy, cô giáo khoa, Ban giám hiệu nhà trường, em xin cảm ơn đến anh chị UBND Bảo Cường Cuối em xin gửi lời kính chúc sức khỏe đến quý thầy cô Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng Sinh viên Nguyễn Văn Kiên năm 2018 ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1: Tình hình dân số Bảo Cường 28 Bảng 4.2 Hiện trạng sử dụng đất Bảo Cường năm 2017 36 Bảng 4.3 Kết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấttại Bảo Cường năm 39 Bảng 4.4 Kết công tác cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình, cá nhân Bảo Cường năm 2017 39 Bảng 4.5 Bảng thống kê cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtcho tổ chức địa bàn 40 Bảng 4.6 Kết cấp GCNQSD đất đất Bảo Cường năm 2017 41 Bảng 4.7 Kết cấp GCNQSD đất đất nông nghiệp Bảo Cường năm 2017 42 Bảng 4.8 Tổng hợp phiếu điều tra hiểu biết người dân công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấttrên địa bàn Bảo Cường năm 2017 44 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 12 iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Giải nghĩa TT : Thông tư BTNMT : Bộ Tài nguyên môi trường QĐ : Quyết định UBND : Ủy ban nhân dân iv MỤC LỤC Phần 1ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Ý nghĩa đề tài Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học 2.1.1 Vai trò cơng tác cấp GCNQSD đất cơng tác quản lí nhà nước đất đai 2.1.2 Vai trò cơng tác cấp GCNQSD đất người sử dụng đất 2.2 Cơ sở pháp lí 2.2.1.Cơ sở pháp lí để triển khai cơng tác cấp GCNQSD đất 2.2.2 Nội dung quản lí nhà nước đất đai 2.2.3 Quyền người sử dụng đất 2.2.4 Một số nội dung liên quan đến công tác cấp GCNQSD đất 2.2.4.1 Đăng kí đất đai tài sản gắn liền với đất Việt Nam 2.2.5 Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấttrong nước tỉnh Thái Nguyên 19 Phần ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 22 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 22 3.3 Nội dung nghiên cứu 22 3.3.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - hội địa bàn Bảo Cường, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 22 v 3.3.2 Khái quát tình hình quản lý sử dụng đất đai địa bàn Bảo Cường, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 22 3.3.3 Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấttrên địa bàn Bảo Cường, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên năm 2017 22 3.3.4 Đánh giá hiểu biết người dân công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấttrên địa bàn Bảo Cường, huyện Định Hóa, tỉnh Thai Nguyên 23 3.3.5 Những thuận lợi, khó khăn giải pháp khắc phục cho công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấttrên địa bàn Bảo Cường, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 23 3.4 Phương pháp nghiên cứu 23 3.4.1 Phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp 23 3.4.2 Thu thập tài liệu sơ cấp 23 3.4.3 Phương pháp so sánh phân tích tổng hợp số liệu 24 Phần KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 25 4.1 Khái quát điều kiên tự nhiên, kinh tế - hội Bảo Cường, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 25 4.1.1 Điều kiện tự nhiên Bảo Cường 25 4.1.2 Đặc điểm kinh tế - hội Bảo Cường 28 4.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - hội địa bàn Bảo Cường, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 33 4.2 Tình hình quản lý sử dụng đất đai Bảo Cường 34 4.2.1 Công tác quản lý đất đai Bảo Cường 34 4.2.2 Hiện trạng sử dụng đất Bảo Cường 35 4.3 Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtcủa Bảo Cường năm 2017 37 4.3.1 Kết cấp GCNQSD đất năm 2017 37 vi 4.3.2 Đánh giá công tác cấp GCNQSD đất theo đối tượng sử dụng Bảo Cường năm 2017 39 4.3.3 Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấttheo loại đất địa bàn Bảo Cường năm 2017 41 4.4 Đánh giá hiểu biết người dân công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấttrên địa bàn Bảo Cường, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 43 4.5 Những thuận lợi, khó khăn giải pháp khắc phục cho cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấttrên địa bàn Bảo Cường, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 45 4.5.1 Thuận lợi 45 4.5.2 Khó khăn 45 4.5.3 Giải pháp khắc phục 46 Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 48 5.1 Kết luận 48 5.2 Kiến nghị 49 Cơ quan quản lý 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 PHỤ LỤC Phần ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài Để thực tốt công tác quản lý nhà nước đất đai cơng việc cần thiết phải hoàn thiện hồ sơ địa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chứng từ pháp lý xác nhận mối quan hệ hợp pháp nhà nước người sử dụng đất Đây yếu tố quan trọng góp phần vào việc nắm quỹ đất đai địa phương, giúp cho việc quy hoạch sử dụng hợp lý loại đất tạo điều kiện nâng cao hiệu sản xuất Trên thực tế việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtở nước ta bước tạo sở pháp lý, giúp người sử dụng đất thực quyền nghĩa vụ mình, yên tâm đầu tư sản xuất phát huy tốt tiềm đất sử dụng đạt hiểu kinh tế cao Tuy nhiên, trình tổ chức thực công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm khơng đồng đều, vùng khác tiến độ thực khác Một số địa phương hoàn thành số địa phương chậm chưa đáp ứng kịp xây dựng đổi đất nước Vì để khắc phục tồn việc làm cần thiết thực tốt công tác quản lý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quy chủ cho đất để quản lý sử dụng đất đai có hiệu theo quy định pháp luật Xuất phát từ thực tế đó, đồng ý ban giám hiệu nhà trường, ban chủ nhiệm khoa Quản Lý Tài Nguyên, trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên với hướng dẫn trực tiếp ThS Vũ Thị Kim Hảo, em tiến hành thực đề tài: "Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấttrên địa bàn Bảo Cường, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên năm 2017" 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấttrên địa bàn Bảo Cường, huyện Định Hố, tỉnh Thái Ngun tìm mặt tốt mặt chưa làm địa phương công tác 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Đánh giá thực trạng cấp GCNQSD đất địa bàn Bảo Cường Đánh giá hiệu việc cấp GCNQSD đất địa bàn Bảo Cường Đề xuất số giải pháp khắc phục khó khăn, tồn để đẩy nhanh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấttại địa phương 1.3 Ý nghĩa đề tài Đối với việc học tập hoàn thiện đề tài hội cho thân củng cố kiến thức học ghế nhà trường, đồng thời hội cho thân tiếp cận với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấttrên thực tế Đối với thực tiễn đề tài đánh giá, phân tích thuận lợi khó khăn cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, từ đề xuất giải pháp thích hợp, phù hợp với với điều kiện thực tế địa phương góp phần đẩy nhanh công tác thời gian tới 40 Qua bảng cho thấy: năm 2017, toàn cấp 59 GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤTcho hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích cấp 6501,62 m2 chiếm 84,29% tổng số hộ gia đình, cá nhân cần cấp Trong đó, xóm Nà Lài, Làng Mạ, Thanh Cường, Khấu Bảo, Đồng Tủm Thâm Tý cấp 100% tổng số hộ gia đình, cá nhân cần cấp Các trường hợp hộ gia đình, cá nhân chưa cấp GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤTdo phần xin cấp mới, phần xin tách bìa cấp lại Một phần tranh chấp, lấn chiếm diện tích đất ngồi thực địa khơng với diện tích đồ cần xác minh lại 4.3.2.2 Đánh giá công tác cấp GCNQSD đất cho tổ chức địa bàn Bảo Cường năm 2017 Bảng 4.5 Bảng thống kê cấp GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤTcho tổ chức địa bàn Bảo Cường năm 2017 Số tổ chức Số tổ chức cấp cần cấp STT Năm theo kế Tỷ lệ Tổng số hoạch (%) Nà Lài 66.67 Bãi Hội 2 100.00 Cốc Lùng 1 100.00 10 Tân Thành 1 100.00 13 Làng Chùa 1 100.00 14 Làng Chùa 1 100.00 Tính chung 88.89 (Nguồn: UBND Bảo Cường) Số tổ chức chưa cấp Tỷ lệ Tổng số (%) 33.33 100,00 100.00 100.00 100.00 100,00 11.11 Qua bảng cho thấy tổng số tổ chức cần cấp theo kế hoạch tổ chức, cấp cho tổ chức, chiếm 88,89% số tổ chức cần cấp địa bàn Kết cấp GCNQSD đất cho tổ chức địa bàn năm qua bước tiến quan trọng công tác cấp GCNQSD đất Bảo Cường từ trước đến 41 4.3.3 Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo loại đất địa bàn Bảo Cường năm 2017 4.3.3.1 Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất địa bàn Bảo Cường năm 2017 Trong năm 2017 việc cấp GCNQSD đất theo định giao đất cho hộ gia đình, cá nhân, đẩy mạnh cơng tác cấp GCNQSD đất cho trường hợp thừa kế, tặng cho chuyển nhượng đất Những năm trở lại ý thức người dân nâng cao, hiểu rõ tầm quan trọng GCNQSD đất đất ở, người dân chủ động làm đơn xin xác minh phần diện tích đất Cụ thể kết thể bảng đây: Bảng 4.6 Kết cấp GCNQSD đất đất Bảo Cường năm 2017 Đơn vị (xóm) Đồng Màn Nà Lài Làng Mạ Thanh Cường Bãi Lềnh Bãi Hội Cắm Xưởng Cốc Lùng Nà Linh Tân Thành Khấu Bảo Đồng Tủm Làng Chùa Làng Chùa Thâm Tý Tính chung Số hồ sơ đăng ký 2 1 1 2 1 2 21 141.46 178.63 84.89 Diện tích cấp (m2) 105.26 232.16 84.89 74.41 129.97 100.00 90.55 60.23 66.52 120.43 81.26 169.25 480.34 265.12 259.24 101.11 110.45 190.45 429.65 295.11 2984.95 111.70 100.00 86.40 86.53 68.13 72.19 100.00 100.00 65.63 83.01 100.00 85.33 Số GCN cấp Tỷ lệ (%) Diện tích cần cấp (m2) 50.00 100.00 100.00 100.00 100.00 107.82 0.00 81.26 100.00 195.89 50.00 555.12 50.00 389.14 100.00 359.09 100.00 101.11 100.00 110.45 100.00 290.18 100.00 517.56 100.00 295.11 18 85.71 3498.26 (Nguồn: UBND Bảo Cường) Tỷ lệ (%) 42 Qua bảng cho thấy: năm 2017 toàn cấp 18 GCNQSD đất tổng số 21 hồ sơ đăng ký chiếm 85,71%, với tổng diện tích cấp 2984,95 m2 tổng số 3498,26m2 cần cấp chiếm 85,33% Các trường hợp chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lấn chiếm, ranh giới đất không rõ ràng xảy tranh chấp Cùng với phát triển kinh tế - hội, đời sống người dân nâng cao ngày nên yêu cầu đất đai tăng cao, năm trở lại nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng nhà mục đích làm kinh doanh làm cho số lượng đất tăng 4.3.3.2 Đánh giá tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất nông nghiệp địa bàn Bảo Cường năm 2017 Bảng 4.7 Kết cấp GCNQSD đất đất nông nghiệp Bảo Cường năm 2017 Số Diện Tỷ lệ GCN tích cần (%) cấp cấp (m2) 100.00 430.94 80.00 725.49 100.00 65.48 0.00 66.67 178.35 100.00 360.1 75.00 158.92 88.89 650.14 80.00 312.21 83.33 230.17 100.00 197.25 100.00 256.76 50.00 223.17 85.71 935.11 100.00 206.77 49 84.48 4930.86 (Nguồn: UBND Bảo Cường) Đơn vị (Thơn, xóm) Số hồ sơ đăng ký Đồng Màn Nà Lài Làng Mạ Thanh Cường Bãi Lềnh Bãi Hội Cắm Xưởng Cốc Lùng Nà Linh Tân Thành Khấu Bảo Đồng Tủm Làng Chùa Làng Chùa Thâm Tý Tính chung 58 Diện tích cấp (m2) 430.94 579.16 65.48 150.22 360.1 146.98 556.88 236.1 218.89 197.25 256.76 212 838.11 206.77 4455.64 Tỷ lệ (%) 100.00 79.83 100.00 0.00 84.23 100.00 92.49 85.66 75.62 95.10 100.00 100.00 94.99 89.63 100.00 90.36 43 Qua bảng cho thấy: năm 2017 kết cấp GCNQSD đất toàn đạt kết cao nhiều trường hợp, diện tích chưa cấp Đất nơng nghiệp tồn khu dân cư khác đạt kết cao Có kết quan tâm đạo cấp với nỗ lực cán Tập trung đạo công tác cấp GCNQSD đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa, đất lâm nghiệp, đất nông thôn Trong cấp nhiều xóm Nà Lài, Cốc Lùng Làng Chùa khu vực tập trung diện tích trồng lúa hoa màu lớn Nguyên nhân chưa cấp chủ yếu bị thất lạc giấy tờ nguồn gốc đất đai, đất có tranh chấp chủ sử dụng, sử dụng sai mục đích, chuyển nhượng trái phép với trường hợp chưa cấp có giải pháp cụ thể để cấp GCN nhanh cho người dân để người dân yên tâm sản xuất Ngoài UBND quản lý xử lý chưa nghiêm trường hợp lấn chiếm đất đai, sử dụng đất sai mục đích 4.4 Đánh giá hiểu biết người dân công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn Bảo Cường, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 44 Bảng 4.8 Tổng hợp phiếu điều tra hiểu biết người dân công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn Bảo Cường năm 2017 T T Đúng Nội dung Hộ Những hiểu biết chung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Nội dung ghi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Ký hiệu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tỷ lệ (%) Không Sai Hộ Tỷ lệ (%) biết Hộ Tỷ lệ (%) 45 75,00 14 23,33 1,67 30 50,00 25 41,67 8,33 49 81,67 15,00 3,33 55 91,67 8,33 0,00 48 80,00 15,00 5,00 30 50,00 20 33,33 10 16,67 (Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra) Qua bảng cho thấy: nhìn chung mức độ hiểu biết người dân công tác cấp GCN địa bàn Bảo Cường tương đối cao trình độ nhận thức nâng cao, người dân tìm hiểu từ phương tiện thông tin đại chúng loa đài, truyền hình hay báo, mạng internet Trong đó, câu trả lời nội dung ghi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cao đạt 91,67% người dân trả lời đúng, điều kiện thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thấp có 30 hộ trả lời đạt 50,00% 45 4.5 Những thuận lợi, khó khăn giải pháp khắc phục cho công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn Bảo Cường, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 4.5.1 Thuận lợi - UBND huyện thường xuyên tập huấn bồi dưỡng, đội ngũ công nhân, viên chức cán địa địa bàn xã, thị trấn để nâng cao phẩm chất trình độ chun mơn thực cơng tác cấp giấy - Công tác cấp giấy địa bàn thường xuyên đạo sát cấp nghành - có đội ngũ cán địa có trình độ, nổ nhiệt tình - Nhận thức người dân thực quyền nghĩa vụ họ công tác cấp giấy chứng nhận ngày nâng cao - Công tác đo đạc thành lập đồ địa phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đo đạc địa bàn toàn - Cùng với việc tập trung hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận lần đầu, việc xây dựng sở liệu đất đai thực nhằm đáp ứng yêu cầu đại hóa hệ thống quản lý đất đai, phát huy hiệu tích cực phục vụ công tác quản lý đất đai địa phương Trên thuận lợi mà có q trình thực cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Bên cạnh gặp khơng khó khăn 4.5.2 Khó khăn - Tuy trình độ dân trí người dân cải thiện nâng cao, song khơng người dân chưa biết chữ mà phần lớn người già trước không đào tạo, phận niên không học Mặc khác công tác tuyên truyền pháp luật đất đai địa bàn chưa tiến hành rộng rãi hình thức tuyên truyền chưa phong phú, không 46 phù hợp với người dân chữ Vì nhận thức pháp luật đất đai người dân hạn chế - Điều kiện địa hình hiểm trở, giao thơng lại khó khăn, diện tích đất cần cấp giấy phân bố không tập trung nên công tác đo đạc thành lập đồ địa phục vụ cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ cấp giấy, bên cạnh nguồn kinh phí để tiến hành rà sốt giấy chứng nhận trước tiến hành trao giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hạn hẹp - Người dân sử dụng đất đai lâu đời qua nhiều hệ khơng có tranh chấp, tiến hành cấp giấy phải nộp khoản tiền vượt mức thu nhiều hộ gia đình nên người dân mặn mà 4.5.3 Giải pháp khắc phục Để công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtsớm hoàn thành kế hoạch công tác cấp giấy cho đất ở, đất nơng nghiêp cho hộ, gia đình, cá nhân đất cho tổ chức thời gian tới cần đưa giải pháp thích hợp nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp giấy Từ thuận lợi, khó khăn đưa số giải pháp sau: - Tiếp tục thực tốt công tác tuyên truyền chủ trương, sách Đảng Nhà nước đất đai cho người dân (đặt biệt người dân dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng sa, vùng biên giới), biện pháp như: + Đối với đối tượng mù chữ niên trước khơng học cần mở thêm lớp giáo dục phổ cập để nâng cao nhận thức cho đối tượng + Đối với đối tượng người già trước không đào tạo, trình tuyên truyền pháp luật đất đai cần có phiên dịch theo ngơn ngữ dân tộc, vùng để người dân hiểu ý nghĩa công tác cấp giấy 47 + Công tác tuyên truyền pháp luật đất đai cần thực đến bản, làng theo giai đoạn phù hợp với nội dung giai đoạn cấp giấy để người dân hiểu thực - Công khai hóa đầy đủ quy trình, thủ tục hành chính, thuế, lệ phí phải nộp theo quy định nhà nước để góp phần tăng hiệu q trình giải yêu cầu nhân dân - Cần mở thêm lớp tập huấn lớp bồi dưỡng để nâng cao trình độ chun mơn đội ngũ cán địa - Cần bổ sung kinh phí, cán địa có lực, trình độ chuyên môn cao phục vụ cho công tác cấp giấy - Cần đầu tư thêm vật tư kỹ thuật chất lượng để phục vụ công tác cấp giấy 48 Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua nghiên cứu đề tài: “Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn Bảo Cường, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên năm 2017” cho thấy: - Bảo Cường nằm khu vực trung tâm huyện có 15 thơn; 1286 hộ, với 4566 nhân - Tình hình sử dụng đất quản lý đất đai Bảo Cường chặt chẽ có tổng diện tích đất tự nhiên 1022,25ha, đất nơng nghiệp chiếm tỷ lệ lớn 84,37% với 862.46 ha; đất phi nông nghiệp chiếm 10,63% với 108.65 ha; đất chưa sử dụng 51.14 chiếm 5% tổng diện tích đất tự nhiên - Cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tương đối hoàn tất Trong năm 2017 công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn đạt kết sau: + Toàn cấp 67 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích cấp 7470.91 m2 + Theo loại đất: toàn cấp 2984.95 m2 đất ở, 4455.64 m2 đất nông nghiệp + Theo đối tượng sử dụng đất: hộ gia đình, cá nhân cấp 59 hộ tổng số70 hộ cần cấp với diện tích cấp 6501,6 m2, chiếm 84,29% tổng số hộ cần cấp Tổ chức có tổ chức cấp GCN tổng số tổ chức cần cấp đạt 88,89% Qua điều tra hiểu biết người dân địa bàn cho thấy: mức độ hiểu biết người dân công tác cấp GCN địa bàn Bảo Cường tương đối cao trình độ nhận thức nâng cao, người dân tìm hiểu từ 49 phương tiện thơng tin đại chúng loa đài, truyền hình hay báo, mạng internet 5.2 Kiến nghị Cơ quan quản lý - Cần tăng cường nguồn vốn kinh phí, đầu tư trang thiết bị phục vụ cho công tác quản lý đất đai nói chung cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói riêng - Cơng khai văn lĩnh vực đất đai nơi cơng cộng tủ sách nhà văn hóa để người dân có hội tiếp cận - Cần có phối hợp chặt chẽ đồng ngành cấp, tập trung đạo đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật hành - Khi giải vấn đề đất đai tranh chấp, khiếu nại, tố cáo cần tiến hành nhanh chóng, kịp thời tránh phiền hà cho người dân Chủ sử dụng - Thường xuyên theo dõi chương trình truyền hình, chương trình phát đại phương để nắm bắt thơng tin kịp thời - Có nghĩa vụ nộp đầy đủ khoản tiền sử dụng đất khoản chi khác làm hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên Môi trường Thông tư 23/2014/TT – BTNMT ngày 19/05/2014 quy định GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất; Chính phủ (2009) Nghị định 88/2009/NĐ – CP ngày 19/10/2009 cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất; Chính phủ (2014) Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đất đai 2013; Phạm Phương Nam(2014) Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tạp chí tài ngun mơi trường số 12/194 Luật đất đai 2003 NXB Chính trị quốc gia 2014 Luật đất đai 2013 Nhà xuất lao động Nguyễn Thị Lợi (2016), Bài giảng đăng ký thống kê đất đai, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Nguyễn Khắc Thái Sơn (2016), Bài giảng Pháp luật đất đai, Trường Đại học Nông Lâm Nguyễn Khắc Thái Sơn, Nguyễn Thị Lợi (2016), Bài giảng quản lí hành đất đai, Trường đại học nơng lâm 10 UBND Bảo Cường năm (2017), Số liệu báo cáo cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2017 11 UBND Bảo Cường năm (2017), Số liệu báo cáo kết thực phát triển kinh tế - hội năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 12 UBND Bảo Cường (2017), Bảng thống kê, kiểm kê đất đai Bảo Cường năm 2017 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ CÔNG TÁC CẤP GCNQSD ĐẤT Xin ơng (bà) vui lòng cho biết ý kiến vấn đề cấp GCNQSDD theo Luật Đất đai 2013 cách lựa chọn phương án trả lời cho câu hỏi sau đây: I Thơng tin chung gia đình Họ tên chủ hộ:…………………………… Giới tính:…………… Dân tộc:…… Tuổi:…… Trình độ văn hóa:…… Nghề Nghiệp:…………………………………………………… Địa :…………………………………………………………… II Đánh giá hiểu biết chung GCNQSD đất Sổ đỏ GCNQSD đất có phải khơng? □ Có □ Khơng □ Khơng biết GCNQSD cấp theo mẫu chung thống cho loại đất Theo ông (bà) hay sai? □ Đúng □ Sai □ Không biết Khi đất chưa có GCNQSD đất có chấp ngân hàng để vay vốn khơng? □ Có □ Khơng □ Khơng biết Khi chưa có GCNQSD đất người sử dụng đất không chuyển nhượng (bán) cho người khác Theo bác hay sai? □ Đúng □ Sai □ Khơng biết Khi nhận GCNQSD đất người sử dụng đất cần phải sử dụng mục đích mảnh đất đó? □ Đúng □ Sai □ Khơng biết Hiện làm thủ tục cấp GCNQSD đất ghi tên vợ chồng, hay ghi tên tên vợ chồng, ghi tên người không? □ Được □ Không □ Không biết III Về điều kiện cấp GCNQSD đất Nếu gia đình sử dụng đất sai mục đích có cấp GCNQSD đất khơng? □ Có □ Khơng □ Khơng biết Chỉ có đất nơng nghiệp phép cấp GCNQSD đất? □ Đúng □ Sai □ Không biết Trong hồ sơ cấp GCNQSD đất phải có kèm theo CMTND giấy khai sinh khơng? □ Có □ Khơng □ Khơng biết Khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất có cấp GCNQSD đất khơng? □ Có □ Khơng □ Khơng biết Khi thừa kế quyền sử dụng đất có cấp GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤTkhơng? □ Có □ Khơng □ Khơng biết Khi nhận tặng cho quyền sử dụng đất có cấp GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤTkhông? □ Đúng □ Sai □ Khơng biết Khi chưa hồn thiện hồ sơ người sử dụng đất có cấp GCNQSD đất không? □ Được □ Không □ Không biết IV Về trình tự, thủ tục cấp GCNQSD đất Cấp GCNQSD đất gồm hình thức chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế? □ Đúng □ Sai □ Không biết Cấp GCNQSD đất có phải nộp thuế thu nhập cá nhân lệ phí trước bạ khơng? □ Có □ Khơng □ Khơng biết Hồ sơ cấp GCNQSD đất hộ gia đình, cá nhân nơng thơn nộp UBND xã, thị trấn nơi có đất? □ Đúng □ Sai □ Không biết Trường hợp cấp giấy GCNQSD đất phải nộp tiền lệ phí nộp trước hay nộp sau? □ Trước □ Sau □ Không biết V Về nội dung ghi GCNQSD đất Trên GCNQSD đất có ghi tài sản gắn liền với đất khơng? □ Có □ Khơng □ Khơng biết Trên GCNQSD đất có ghi thời hạn sử dụng đất khơng? □ Có □ Khơng □ Khơng biết Sơ đồ đất GCNQSD đất khơng? □ Có □ Khơng □ Khơng biết Diện tích đất GCNQSD đất không? □ Đúng □ Sai □ Không biết Khi đất đai tài sản chung hai vợ chồng theo ơng (bà) GCNQSD đất ghi rõ họ tên ai? □ Vợ □ Chồng □ Cả hai Mục đích sử dụng đất có đươc ghi GCNQSD đất khơng? □ Có □ Khơng □ Khơng biết VI Về ký hiệu Đất nông thôn ký hiệu nào? □ ONT □ ODT □ DON □ Không biết Đất hàng năm khác ký hiệu nào? □ BHK □ BNK □ HNK □ Không biết Đất rừng sản xuất ký hiệu nào? □ RTS □ RST □ RSX □ Không biết Đất trồng lúa nước ký hiệu nào? □ LUA □ LUC □ LUB □ Không biết VII Về thẩm quyền cấp GCNQSD đất Thẩm quyền xét duyệt GCNQSD đất văn phòng đăng ký hay sai □ Có □ Khơng □ Khơng biết Cấp tổ chức kê khai đăng ký đất đai xét duyệt đơn xin cấp GCNQSD đất? □ Cấp Cấp huyệnCấp tỉnh □ Không biết GCNQSD đất UBND cấp có thẩm quyền cấp? □ Cấp Cấp huyệnCấp tỉnh □ Không biết GCNQSD đất c trường học, bênh viện, nhà văn hóa cấp có thẩm quyền cấp? □ Cấp Cấp huyệnCấp tỉnh □ Không biết Xin trân trọng cảm ơn Ơng/ Bà cung cấp thơng tin Ngày Người điều tra tháng năm 2018 Người điều tra ... sử dụng đất đai địa bàn xã Bảo Cường, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 22 3.3.3 Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấttrên địa bàn xã Bảo Cường, huyện Định Hóa, tỉnh Thái. .. cứu: Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Bảo Cường, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên năm 2017 - Phạm vi nghiên cứu: Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấttrên địa bàn. .. - Đánh giá tình hình sử dụng đất địa bàn xã Bảo Cường, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 3.3.3 Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn xã Bảo Cường, huyện Định Hóa, tỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấttrên địa bàn Xã Bảo Cường, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên năm 2017 (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấttrên địa bàn Xã Bảo Cường, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên năm 2017 (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan