0

GIÁO ÁN 11- BÀI 1: CÔNG DÂN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

5 4,450 18

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/09/2013, 19:10

Trng THPT Triu Phong Ngy son: . / . . . / 2008 Tit 1 Phần I : CÔNG DÂN VớI KINH Tế Bài 1: công dân với sự phát triển kinh tế (2t) I.Mc tiờu : 1.Kin thc : Nhằm giúp học sinh nắm đợc: - Vai trò quyết định của sxvc đối với đời sống XH .Khái niệm sức lao động, TLLĐ, đối tợng LĐ. Cụng c lao ng ,cỏc yu t ca sn xut vt cht . 2.K nng :Vận dụng những kiến thức của bài học vào thực tiễn, giải thích một số vấn đề thực tiễn có liên quan đến bài học. 3.Thái độ :Thấy đợc trách nhiệm của mình đối với sự phát triển kinh tế gia đình và đất nớc. Quyết tâm học tập vơn lên để góp phần phát triển kinh tế của đất nớc theo định hớng XHCN. II . phng phỏp :-Đàm thoại ; Phát vấn ;Nêu vấn đề . III . Chuẩn bị : -Giáo viên : SGK ; SGV ; Giáo án - Học sinh : SGK ; Vở ghi . IV.Tiến trình bài dạy : 1. n nh lp ,kim tra s s : V sinh ,hs vng 2. Kim tra bi c : khụng 3 .Ni dung bi mi : t vn : Con ngời tham gia nhiều hoạt động: Kinh tế, chính trị, xã hội, giáo dục, y tế.Các hoạt động này thờng xuyên tác động lẫn nhau. Xã hội càng phát triển thì các hoạt động đó càng đa dạng, phong phú. Song để hoạt động, con ngời phải tồn tại. Muốn tồn tại con ngời phải có thức ăn, nhà ở, đồ mặc.Để có những cái đó phải có các hoạt động sx của cải vc, phải có hoạt động kinh tế. Giỏo viờn : Trn Th Hng Lan 1 Trng THPT Triu Phong Giỏo viờn : Trn Th Hng Lan Hot ng thy v trũ Ni dung kin thc H 1 : Tỡm hiu SXVC *Em hiu vt cht l gỡ ? *Th no l SXVC ? GV : Ly VD minh ha . *Hóy nờu vai trũ SXVC i vi s phỏt trin XH ? H 2 :Yu t ca SXVC Hiểu thế nào là sx của cải vc và vai trò của nó, là cơ sở để xem xét, giải thích nguồn gốc sâu xa của mọi hiện tợng KT- XH. Đặc biệt giúp chúng ta hiểu đợc nguyên nhân cơ bản của quá trình phát triển lịch sử XH loài ngời là sự thay thế các phơng thức sx của cải vc. Gv: đặt vấn đề; Lịch sử XH loài ngời là một quá trình phát triển và hoàn thiện liên tục của các PTSX của cải VC, là quá trình thay thế PTSX cũ đã lạc hậu bằng PTSX tiến bộ hơn. và để thực hiện quá trình sx cần phải có những yếu tố cơ bản: Gv: Đặt câu hỏi cho cả lớp. Hs: cả lớp trao đổi về câu hỏi: * Thể lực là gì? VD? * Trí lực là gì? VD? * Mối quan hệ giữa thể lực và trí lực. *Th no l sc L ? - hs: trình bày ý kiến cá nhân. - gv: liệt kê ý kiến lên bảng phụ. - hs: Cả lớp bổ sung ý kiến. - gv đặt vấn đề, chuyển ý. Khi nói đến sức lao động thì chúng ta cần nói đến LĐ. Sức LĐ mới chỉ là khả năng của LĐ còn LĐ là sự tiêu dùng sức LĐ trong hiện thực. * Để tồn tại và phát triển con ngời cần phải làm gì? * Con ngời sử dụng công cụ lao động biến đổi tự nhiên với mục đích gì? - gv: Tổ chức cho hs thảo luận nhóm. - gv: chia lớp thành 3 nhóm và giao câu hỏi cho mỗi nhóm. Nhóm 1 : Tìm VD những yếu tố tự nhiên có sẵn trong tự nhiên? Nhóm 2 :Tìm VD những yếu tố tự nhiên trải qua tác động của lao động? Nhóm 3 : Đối tợng lao động là gì? - gv : Hớng dẫn hs thảo luận theo câu hỏi. - hs : các nhóm trình bày. - gv: Nhận xét, bổ sung ý kiến. - gv: Kết luận, chuyển ý: Cùng với sự phát triển của lao động sx và KH- KT , đối tợng lao động ngày càng đa dạng, phong phú, con ngời ngày càng tạo ra những vật liệu nhân tạo có tính năng , tác động theo ý muốn. Tuy nhiên những nguyên vật liệu nhân tạo đó cũng đều có nguồn gốc từ tự nhiên. - gv : Cho hs thảo luận cả lớp. -GV : Nhận xét, đa ra đáp án đúng. - GV: Gợi ý: VD: Con bò là TLLĐ của ngời nông dân, nhng cũng là dối tợng lao động của ngành chế biến 1. Sn xut ca ci vt cht: a. Thế nào là sx của cải vc : Sản xuất của cải vc là sự tác động của con ngời vào tự nhiên, biến đổi các yếu tố tự nhiên để tạo ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình. b. Vai trò của sx của cải vc . - sx của cải vc là cơ sở tồn tại của XH. - sx của cải vật chất quyết định mọi hoạt động của XH. 2. Các yếu tố cơ bản của quá trình sx. Sức LĐ - TLLĐ - đối tợng LĐ = sản phẩm. a, Sức lao động: - thể lực. - trí lực. Sức lao động là toàn bộ năng lực thể chất và tinh thần của con ngời đợc vận dụng trong quá trình sản xuất. * Lao động: Lao động là hoạt động có mục đích , có ý thức của con ng- ời làm biến đổi những yếu tố của tự nhiên cho phù hợp với nhu cầu của con ngời. b. Đối t ợng lao động . Đối tợng lao động đối tợng lao động có sẵn Đối tợng lao động qua tác động của lao động - Gỗ - Đất đai - Khoáng sản - Động vật trong rừng - Cá tôm dới nớc - Sợi để dệt vải - Sắt, thép - Xi măng - Gạch, ngói. Đối tợng lao động là những yếu tố của tự nhiên mà lao động của con ngời tác động vào nhằm biến đổi nó cho phù hợp với mục đích con ngời. c, T liệu lao động . Công cụ lao động. TLLĐ Hệ thống bình cha sản xuất. Kết cấu hạ tầng sx. 3 loại t liệu lao động Ví dụ Công cụ lao động Cày, cuốc, máy móc Hệ thống bình chứa ống, thùng, hộp Kết cấu hạ tầng của sản xuất Đờng xá, bến cảng, sân bay TLSX = TLLĐ + ĐTLĐ Quá trình LĐSX = Sức LĐ + TLSX. * TLL : L mt vt hay h thng nhng vt lm nhim v truyn dn s tỏc ng ca con ngi lờn i tng L,nhm bin i i tng L thnh sn phm tho món nhu cu ca con ngi 2 Trng THPT Triu Phong 4, Củng cố kiến thức. - Củng cố kiến thức toàn bài. - Làm bài tập tình huống (GV chuẩn bị ra sẵn ra giấy). 5, Dặn dò HS học bài và làm việc ở nhà. - Làm bài tập trong SGK. - Chuẩn bị bài sau. Tit 2 Ngy son : . . ./ . . . / 2008 Bi 1 : công dân với sự phát triển kinh tế (2t) I . Mc tiờu : 1. Kin thc : Nhằm giúp học sinh nắm đợc: Ni dung v ý nhga ca ph trin kinh t 2. K nng :Vận dụng những kiến thức của bài học vào thực tiễn, giải thích một số vấn đề thực tiễn có liên quan đến bài học. 3.Thái độ :Thấy đợc trách nhiệm của mình đối với sự phát triển kinh tế gia đình và đất nớc. Quyết tâm học tập vơn lên để góp phần phát triển kinh tế của đất nớc theo định hớng XHCN. II . phng phỏp :-Đàm thoại ; Phát vấn ;Nêu vấn đề . III . Chuẩn bị : - Giáo viên : SGK ; SGV ; Giáo án - Học sinh : SGK ; Vở ghi . IV.Tiến trình bài dạy : 1. n nh lp ,kim tra s s : V sinh ,hs vng 2. Kim tra bi c : SXVC l gỡ ? Th no l SX ca ci vt cht ? Cho VD ? 3 .Ni dung bi mi : SXVC cui cựng l gỳp cho con ngi tin b v xó hi phỏt trin .Trong cuc sng con ngi cn cú y c iu kin vt cht v tinh thn phỏt trin mi mt . Giỏo viờn : Trn Th Hng Lan 3 Trng THPT Triu Phong Giỏo viờn : Trn Th Hng Lan Hoạt động của GV và HS Nội dung cần đạt H1 : í ngha ca s phỏt trin KT . GV : Đặt vấn đề bằng cách giới thiệu sơ đồ về phát triển kinh tế Phát triển KT Tăng trởng KT hợp lí Cơ cấu KT hợp lí Công bằng XH. - GV : Tổ chức cho HS thảo luận nhóm, phân tích nội dung của phát triển KT. - GV : Chia lớp thành 3 nhóm va giao câu hỏi cho 3 nhóm: Nhóm 1 : Phân tích nội dung tăng trởng KT và liên hệ thực tế ở nớc ta. Nhóm 2 : Phân tích nội dung cơ cấu KT hợp lí. Nhóm 3 : Phân tích nội dung công bằng XH và liên hệ thực tiễn Việt Nam. - HS :Các nhóm thảo luận. - GV : Hớng dẫn các nhóm thảo luận. - HS : Cử đại diện nhóm trình bày. - GV : Nhận xét, bổ sung khắc sâu kiến thức. Tăng trởng KT chỉ là 1 nội dung của phát triển KT. Nhng tăng trởng KT là yếu tố đầu tiên, quan trọng , giữ vai trò là cơ sở phát triển KT. Biểu hiện của tăng trởng kinh tế trên TG Ngời ta dùng tiêu chí: Tổng sản phẩm quốc dân (GNP) Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) * Phân tích tăng trởng KT gắn với mức tăng dân số. GV : Hớng dẫn HS nhận xét, bổ sung ý kiến. GV: Nhận xét, bổ sung, khắc sâu kiến thức. Đa ra số liệu thống kê về sự chuyển dịch cơ cấu KT ngành. * Liờn h vi a phng mỡnh phỏt trin KT ó i ụi vi cụng bng XH cha ? * Mc tho mn nhu cu ca nhõn dõn c m bo cha ? GV : Nhn xột v rỳt kt lun Mối liên hệ biện chứng giữa tăng trởng kinh tếcông bằng XH trong nội dung phat triển KT. Tăng trởng KT cao tạo điều kiện thuận lợi để giải quyết công bằng XH. Khi công bằng XH đợc đợc đảm bảo sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển KT. Chính sách KT- XH của Đảng và Nhà nớc ta đang thực hiện xóa đói, giảm nghèo. Rút ngắn khoảng cách miền xuôi và miền ngợc. Giữa thành thị và nông thôn, đời sống vật chất và đời sống tinh thần . H 2 : í ngha ca s phỏt trin KT GV : T chc tho lun lp bng cỏc cõu hi * Hóy nờu s phỏt trin KT i vi cỏc cỏ nhõn * Hóy phõn tớch s phỏt trin KT cú nh hng nh th no i vi gia ỡnh ? * Phỏt trin kinh t cú nh hng nh th no i vi s phỏt trin XH ? GV : Gi hs tr li tng vn . HS : Tr li v cỏc hs khỏc b sung ý kin ca mỡnh . GV : Nhn xột v rỳt ra kt lun Tích cực tham gia phát triển kinh tế vừa là quyền lợi, vừa là nghĩa vụ của công dân, góp 3. Phát triển kinh tế và ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với cá nhân, gia đình và XH. a. Phát triển KT. -L s tng trng kinh t gn vi c cu kinh t hp lý ,tin b v cụng bng xó hi . * Ni dung : - Cn cú s tng trng KT - C cu KT hp lý . * Cơ cấu hợp lí l : Tiềm năng nội lực Phù hợp với KH- KT phát huy công nghệ hiện đại. Phân công LĐ và hợp tác quốc tế. - m bo cụng bng ,tin b xó hi . b . í nghĩa của phát triển kinh tế đối với cá nhân , gia đình và XH. * i vi cỏ nhõn : - To cụng n vic lm, cú thu nhp n nh . -Cú y iu kin chm súc sc kho , - ỏp ng y nhu cu vt cht v tinh thn con ngi phỏt trin ton din . * i vi gia ỡnh : L c s , l tin quan trng thc hin tt cỏc chc nng ca gia ỡnh : Kinh t ;sinh sn ;giỏo dc . . . . . * i vi XH : - Tng thu nhp quc dõn ,v phỳc li xó hi . . . - ó gii quyt cụng n vic lm ,gim t nn XH -To iu kin phỏt trờn cỏc lnh vc :VH ,GD ,YT . . . - m bo an ninh v quc phũng , gi vng n nh chớnh tr . . .Tng cng s lónh o ca ng . - Lm cho nc ta tin kp vi cỏc nc trờn th gii . * Túm li : Phỏt trin KT va l quyn va l ngha v ca cụng dõn , mi cụng dõn cú trỏch nhim xõy dng t nc giu mnh . 4 Trng THPT Triu Phong 4. Củng cố kiến thức. - Củng cố kiến thức toàn bài : Phỏt trin KT ;Cú nhng ni dung gỡ ; í ngha ca s tng trng KT i vi s phỏt trin cỏ nhõn , gia ỡnh , xó hi . - Làm bài tập tình huống (GV chuẩn bị ra sẵn ra giấy). 5. Dặn dò HS học bài và làm việc ở nhà. - Làm bài tập trong SGK ; Hc bi c ; c bi mi . Giỏo viờn : Trn Th Hng Lan 5 . Phong Ngy son: . / . . . / 2008 Tit 1 Phần I : CÔNG DÂN VớI KINH Tế Bài 1: công dân với sự phát triển kinh tế (2t) I.Mc tiờu : 1.Kin thc : Nhằm giúp học. cực tham gia phát triển kinh tế vừa là quyền lợi, vừa là nghĩa vụ của công dân, góp 3. Phát triển kinh tế và ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với cá nhân,
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN 11- BÀI 1: CÔNG DÂN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, GIÁO ÁN 11- BÀI 1: CÔNG DÂN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ,

Từ khóa liên quan