0

LUẬN VĂN BÁO CÁO THIẾT KẾ CẢNH QUẢN MÔI TRƯỜNG ĐAI HỌC NÔNG LÂM 2008

50 182 0
  • LUẬN VĂN BÁO CÁO THIẾT KẾ CẢNH QUẢN MÔI TRƯỜNG ĐAI HỌC NÔNG LÂM 2008

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2019, 13:21

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH  PHAN VĂN TẾ NHÂN GIỐNG VƠ TÍNH CÂY HỒNG LỘC (Syzygium oleinum Wight ) BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIÂM HOM CÀNH VỚI CHẤT KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG 2,4D (Axit-2,4dicloro-phenoxiaxetic) TẠI VƯỜN ƯƠM BỘ MÔN CẢNH QUAN & KỸ THUẬT HOA VIÊN_ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGHÀNH CẢNH QUAN & KỸ THUẬT HOA VIÊN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 5/2008 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH  PHAN VĂN TẾ NHÂN GIỐNG VƠ TÍNH CÂY HỒNG LỘC (Syzygium oleinum Wight ) BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIÂM HOM CÀNH VỚI CHẤT KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG 2,4D (Axit-2,4dicloro-phenoxiaxetic) TẠI VƯỜN ƯƠM BỘ MÔN CẢNH QUAN & KỸ THUẬT HOA VIÊN_ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH Ngành: Cảnh Quan & Kỹ Thuật Hoa viên TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: TS ĐINH QUANG DIỆP Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 5/2008 MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING NONG LAM UNIVERSITY HO CHI MINH CITY  PHAN VAN TE PROPAGATION Syzygyum oleinum Wight BY PROPAGILE WITH 2,4D(Acid-2,4-diclorophenoxiaxetic) IN NURSERY NONG LAM UNIVERSITY HO CHI MINH CITY DEPARTMENT OF LANDSCAPING AND ENVIRONMENTAL HORTICULTURE GRADUATION ESSAY Advisor: DINH QUANG DIEP,PhD Ho Chi Minh City May-2008 Lời cảm ơn! Để hồn thành tốt tiểu luận tốt nghiệp tơi xin chân thành cảm ơn! Thầy Đinh Quang Diệp, cô Cao Thị Ngọc Cương, người tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu thực tiểu luận Đồng cảm ơn tới tất thầy cơ, bạn bè có đóng góp chân thành chuyên môn động viên, cổ vũ tinh thần cho tơi q trình nghiên cứu thực tiểu luận Xin chân thành cảm ơn! TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2008 TĨM TẮT Đề tài nghiên cứu “Nhân giống vơ tính Hồng Lộc(Syzygium oleinum Wight) phương pháp giâm hom cành với chất kích thích sinh trưởng 2,4D (Axit-2,4- dicloro phenoxiaxetic).” tiến hành vườn ươm Bộ Môn Cảnh Quan & Kỹ Thuật Hoa Viên_ Đại Học Nông Lâm TP.HCM, thời gian từ tháng đến tháng 5/2008 Kết thu được: Tỷ lệ rễ hom giâm sau tuần tuổi nghiệm thức xử lý chất kích thích 2.4D Đối chứng 7,78% XL1(250ppm) 17,78% XL2(500ppm) 23,33% XL3(750ppm) 21,11% XL4(1000ppm) 16,67% SUMMARY Essay “propagation syzygyum oleinum wight by propagile with 2,4d(acid-2,4diclorophenoxiaxetic)”thesis has been carried out from in nursey of landscaping and environmental horticuture department – Nong Lam University Ho Chi Minh City, time from march to may, 2008 Result : DC 7,78% XL1(250ppm) 17,78% XL2(500ppm) 23,33% XL3(750ppm) 21,11% XL4(1000ppm) 16,67% MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn i Tóm tắt ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt .vii Danh sách hình viii Danh sách bảng ix Danh sách biểu đồ x Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích đề tài 1.3 Giới hạn đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện tự nhiên khu vực nghiên cứu .3 2.2 Giới thiệu sơ nét tình hình nghiên cứu sản xuất phương pháp giâm hom 2.3 Giới thiệu khái quát Hồng Lộc 2.4 Cơ sở sinh lý trình tạo rễ hom giâm .5 2.4.1 Sinh lý rễ 2.4.2 Cơ sở việc sử dụng chất kích thích sinh trưởng 2.4.3 Những yếu tố ảnh hưởng tới kết giâm hom 2.5 Sơ lược kỹ thuật giâm hom 2.5.1 Tiêu chuẩn chọn mẹ 2.5.2 Tiêu chuẩn chọn lựa hom giâm .8 2.5.3 Cắt xử lý hom 2.5.4 Kỹ thuật cắm chăm sóc hom Chương 11 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 11 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 11 3.2 Điều kiện nghiên cứu 11 3.2.1 Đối tượng nghiên cứu 11 3.2.2 Vật liệu dụng cụ nghiên cứu .11 3.3 Nội dung nghiên cứu .12 3.4 Phương pháp nghiên cứu 12 3.4.1 Chọn lựa hom giâm 12 3.4.2 Cắt hom giâm .12 3.4.3 Chuẩn bị giá thể 13 3.4.4 Hệ thống che bóng tưới phun .13 3.4.5 Chuẩn bị dung dịch kích thích rễ 13 3.4.6 Quy trình giâm hom 13 3.4.7 Kỹ thuật chăm soc hom sau giâm 14 3.4.8 Bố trí thí nghiệm 14 3.5 Phương pháp đo đếm xử lý tiêu 15 3.6 Phương pháp xử lý phân tích số liệu 16 Chương 17 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 17 4.1 Xác định tỷ lệ hom sống sau 2, 3, 4, 5, 6, 7, tuần tuổi 17 4.2 Đánh giá ảnh hưởng kích thích tố 2,4D nồng độ 250 ppm, 500 ppm, 750 ppm, 1000 ppm đến tỷ lệ chồi hom giâm sau tuần tuổi 24 4.3 Đánh giá ảnh hưởng kích thích tố 2,4D nồng độ 250 ppm, 500 ppm, 750 ppm, 1000 ppm đến số lượng chồi / hom sau tuần tuổi .25 4.4 Đánh giá ảnh hưởng kích thích tố 2,4D nồng độ 250 ppm, 500 ppm, 750 ppm, 1000 ppm đến tỷ lệ rễ hom giâm sau tuần tuổi 26 4.5 Đánh giá ảnh hưởng kích thích tố 2,4D nồng độ 250 ppm, 500 ppm, 750 ppm, 1000 ppm đến số lượng rễ / hom sau tuần tuổi 28 Chương 30 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 30 5.1 Kết luận .30 5.1.1 Kết tiêu đánh giá hom cành Hồng Lộc 30 5.1.2 Nguyên nhân ảnh hưởng đến kết thí nghiệm: 30 5.2 Kiến nghị 30 TÀI LIỆU THAM KHẢO .32 PHỤ LỤC 33 10 Bảng 4.8 Bảng phân tích ANOVA tỷ lệ hom giâm sống sau tuần tuổi ANOVA Table for ns by nt Analysis of Variance Source Sum of Squares groups Df Mean Square 93,639 23,4097 Within groups 125,219 10 12,5219 Total(Corr.) 14 218,858 F-Ratio 1,87 P-ValueBetween 0,1925  Với kết giá trị xác suất (P-Value) P = 0,1925 > 0,05 kết luận rằng: khác biệt trung bình tỷ lệ hom sống nghiệm thức sau tuần tuổi khơng có ý nghĩa khác biệt có mang tính ngẫu nhiên  Kết cho thấy có giống trắc nghiệm LSD Duncan Ở trắc nghiệm LSD có cặp, Duncan có cặp tổng số 15 cặp F* Qua trắc nghiệm LSD Duncan thấy khơng có nghiệm thức xử lý thuốc khích khác biệt hẳn so với nghiệm thức lại Theo kết này, ta có thứ bậc ưu tiên sau: XL4 > XL3 > XL2 > XL1 > ĐC 4.2 Đánh giá ảnh hưởng kích thích tố 2,4D nồng độ 250 ppm, 500 ppm, 750 ppm, 1000 ppm đến tỷ lệ chồi hom giâm sau tuần tuổi Bảng 4.9 Tỷ lệ chồi hom giâm sau tuần tuổi NT ĐC XL1 XL2 XL3 XL4 R(%) TB 16,67 24,44 27,78 31,11 26,67 36 Biểu đồ 4.8 Tỷ lệ chồi hom giâm sau tuần tuổi  Nhận xét: Qua (biểu đồ 4.8) ta thấy có chênh lệch tỷ lệ chồi nghiệm thức xử lý thuốc đối chứng cụ thể: tỷ lệ chồi ĐC so với tỷ lệ chồi XL1 24,44% - 16,67% = 7,78%, tỷ lệ chồi ĐC so với tỷ lệ chồi XL2 27,78% - 16,67% = 11,11%, tỷ lệ chồi ĐC so với tỷ lệ chồi XL3 31,11% - 16,67% = 14,44%, tỷ lệ chồi ĐC so với tỷ lệ chồi XL4 26,67% - 16,67% = 10% 4.3 Đánh giá ảnh hưởng kích thích tố 2,4D nồng độ 250 ppm, 500 ppm, 750 ppm, 1000 ppm đến số lượng chồi / hom sau tuần tuổi Bảng 4.10 Số lượng chồi / hom sau tuần tuổi NT ĐC XL1 XL2 XL3 XL4 Chồi/ hom 0,167 0,244 0,278 0,311 0,267 37 Biểu đồ 4.9 Số lượng chồi/ hom sau tuần tuổi  Nhận xét: Qua (biểu đồ 4.9) ta thấy có chênh lệch tỷ lệ chồi nghiệm thức xử lý thuốc đối chứng, cụ thể: số lượng chồi/ hom ĐC so với số lượng chồi/ hom XL1 0,244444 – 0,166667 = 0,077777, số lượng chồi/ hom ĐC so với số lượng chồi/ hom XL2 0,277777 – 0,166667 = 0,111111, tỷ lệ chồi ĐC so với số lượng chồi/ hom XL3 0,3111111 – 0,166667 = 0,144444, số lượng chồi/ hom ĐC so với số lượng chồi/ hom XL4 0,266667 – 0,166667 = 0,1 4.4 Đánh giá ảnh hưởng kích thích tố 2,4D nồng độ 250 ppm, 500 ppm, 750 ppm, 1000 ppm đến tỷ lệ rễ hom giâm sau tuần tuổi Bảng 4.11 Tỷ lệ rễ hom giâm sau tuần tuổi NT ĐC XL1 XL2 XL3 XL4 R(%) TB 7,78 17,78 23,33 21,11 16,67 Bảng 4.11 Bảng phân tích ANOVA tỷ lệ rễ hom giâm sau tuần tuổi 38 ANOVA Table for Ty le re by nt Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio Nghiệm thức 144,165 36,0411 Within groups 158,9 10 15,89 303,064 14 Total (Corr.) 2,27 P-Value 0,1339  Với kết giá trị xác suất (P-Value) P = 0,1339 > 0,05 kết luận rằng: khác biệt trung bình tỷ lệ rễ nghiệm thức sau tuần tuổi khơng có ý nghĩa khác biệt có mang tính ngẫu nhiên  Kết cho thấy có khác trắc nghiệm LSD Duncan Ở trắc nghiệm LSD có cặp, Duncan có cặp tổng số 15 cặp F* Như vậy, vào LSD kết luận khác biệt cặp ĐC- XL3 mắc phải sai lầm loại  Qua trắc nghiệm LSD Duncan thấy khơng có nghiệm thức xử lý thuốc khích khác biệt hẳn so với nghiệm thức lại Theo kết này, ta có thứ bậc ưu tiên sau: XL2 > XL3 > XL1 > XL4 > ĐC 39 Biểu đồ 4.10 Tỷ lệ rễ hom giâm sau tuần tuổi  Nhận xét: Qua (biểu đồ 4.10) ta thấy có chênh lệch tỷ lệ chồi nghiệm thức xử lý thuốc đối chứng, cụ thể: tỷ lệ rễ ĐC so với tỷ lệ rễ XL1 17,78% - 7,78% = 10%, tỷ lệ rễ ĐC so với tỷ lệ rễ XL2 23,33% - 7,78% = 15,56%, tỷ lệ chồi ĐC so với tỷ lệ chồi XL3 21,11% - 7,78% = 13,33%, tỷ lệ rễ ĐC so với tỷ lệ rễ XL4 16,67% - 7,78% = 8,89% 4.5 Đánh giá ảnh hưởng kích thích tố 2,4D nồng độ 250 ppm, 500 ppm, 750 ppm, 1000 ppm đến số lượng rễ / hom sau tuần tuổi Bảng 4.11 : Số lượng rễ / hom sau tuần tuổi NT ĐC XL1 XL2 XL3 XL4 Số rễ/ hom 0,078 0,178 0,233 0,211 0,167 40 Biểu đồ 4.11 Số lượng rễ / hom sau tuần tuổi  Nhận xét: Qua (biểu đồ 4.11) ta thấy có chênh lệch tỷ lệ chồi nghiệm thức xử lý thuốc đối chứng cụ thể: số lượng rễ / hom ĐC so với số lượng rễ / hom XL1 0,178 – 0,078 = 0,1, số lượng rễ / hom ĐC so với số lượng rễ / hom XL2 0,23333 – 0,07778 = 0,15556, tỷ lệ chồi ĐC so với số lượng rễ / hom XL3 0,2111111 – 0,07778 = 0,13333, số lượng rễ / hom ĐC so với số lượng rễ / hom XL4 0,166667 – 0,0,07778 = 0,08889 41 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận 5.1.1 Kết tiêu đánh giá hom cành Hồng Lộc Với hom cành Hồng Lộc qua việc xử lý thuốc kích thích sinh trưởng 2,4D nồng độ 250 ppm, 500 ppm, 750 ppm, 1000 ppm cho kết khơng có ảnh hưởng 2,4D nồng độ đến tỷ lệ hom sống sau tuần tuổi Kết cho thấy tốc độ rễ, chồi, số lượng chồi / hom, số lượng rễ / hom hom giâm sau tuần tuổi thấp Tình hình sinh trưởng hom giâm sau tuần tuổi tương đương điểm 5.1.2 Nguyên nhân ảnh hưởng đến kết thí nghiệm:  Cành giâm già, nhỏ  Hệ thống nhà lưới, phun sương không đảm bảo tốt cho việc chăm sóc hom giâm  Giá thể giâm chưa đảm bảo tốt mức độ thoát nước, mầm bệnh  Nhiệt độ trời cao  Cách xử lý thuốc chưa tốt 5.2 Kiến nghị Do hạn chế mặt thời gian nên việc nghiên cứu nhân giống vơ tính 42 Hồng Lộc thuốc kích thích sinh trưởng 2,4D chưa mang lại kết tốt Vì đề nghị nghiên cứu thêm yếu tố khác :  Nghiên cứu ảnh hưởng thuốc kích thích sinh trưởng 2,4D lên hom giâm vị trí khác  Nghiên cứu ảnh hưởng giá thể lên hom giâm  Nghiên cứu nhân giống vơ tính Hồng Lộc thuốc kích thích sinh trưởng khác NAA, IBA, IAA  Nghiên cứu cách xử lý thuốc lên hom giâm  Xây dựng hệ thống nhà che, hệ thống phun sương phục vụ cho việc nghiên cứu tốt 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO Vũ Văn Dụ - Sinh lý thực vật ứng dụng – NXB GD Vũ Đình Dũng, Huỳnh Nguyễn Quốc Bảo, Trần Thị Hương, 2003 Bước đầu nghiên cứu khả rễ Lát Hoa (Chukrasis tabularis A Juss) phương phấp giâm hom – Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên – ĐHNL Tp HCM Bùi Việt Hải, 2004 – Một số hướng dẫn phần mềm xử lý thống kê( Tài liệu hướng dẫn thực hành máy vi tính) Bùi Việt Hải, 2004 – Phương pháp nghiên cứu khoa học xử lý số liệu thực nghiệm Trương Mai Hồng, 2003 – Sinh lý rừng ứng dụng – ĐHNL Tp HCM Nguyễn Văn Sở, 2005 – Bài giảng môn kỹ thuật làm vườn – ĐHNL Tp HCM Vũ Đức Thạnh, 2005 Nghiên cứu khả rễ hom giâm Sao Đen( Hopea odorata Roxb) với chất kích thích sinh trưởng IBA – Đề tài tốt nghiệp - ĐHNL Tp HCM 44 PHỤ LỤC Bảng 5.1 Trắc nghiệm so sánh theo LSD Duncan với mức ý nghĩa 5% cho tỷ lệ hom sống sau tuần tuổi Multiple Range Tests for by nt Method: 95,0 percent LSD NT Count Mean Homogeneous Groups ĐC 24,2785 X XL1 25,6919 XX XL2 27,1195 XX XL3 28,6761 XX XL4 31,506 X (ghi chú: nghiệm thức có X đường thẳng khơng khác biệt.) Contrast Difference +/- Limits ĐC - XL1 -1,41332 6,43772 ĐC - XL2 -2,84098 6,43772 ĐC - XL3 -4,39755 6,43772 ĐC - XL4 *-7,22749 6,43772 XL1 - XL2 -1,42766 6,43772 XL1 - XL3 -2,98423 6,43772 XL1 - XL4 -5,81417 6,43772 XL2 - XL3 -1,55657 6,43772 XL2 - XL4 -4,38651 6,43772 XL3 - XL4 -2,82994 6,43772 ( Ghi chú: nghiệm thức có * khác biệt có ý nghĩa.) Multiple Range Tests for by nt Method: 95,0 percent Duncan NT Count Mean Homogeneous Groups 45 ĐC 24,2785 X XL1 25,6919 XX XL2 27,1195 XX XL3 28,6761 XX XL4 31,506 Contrast X Difference ĐC - XL1 -1,41332 ĐC - XL2 -2,84098 ĐC - XL3 -4,39755 ĐC - XL4 *-7,22749 XL1 - XL2 -1,42766 XL1 - XL3 -2,98423 XL1 - XL4 -5,81417 XL2 - XL3 -1,55657 XL1 - XL4 -4,38651 XL3 - XL4 -2,82994 ( Ghi chú: nghiệm thức có * khác biệt có ý nghĩa.) Bảng 5.2 Trắc nghiệm so sánh theo LSD Duncan với mức ý nghĩa 5% cho tỷ lệ rễ sau tuần tuổi Multiple Range Tests for ns by nt Method: 95,0 percent LSD nt Count Mean Homogeneous Groups dc 4,46285 X xl4 9,62754 XX xl1 10,2565 XX xl3 12,199 X xl2 13,515 X 46 (ghi chú: nghiệm thức có X đường thẳng khơng khác biệt.) Contrast Difference ĐC – XL1 -5,79366 7,25202 ĐC – XL2 *-9,05217 7,25202 ĐC – XL3 *-7,73616 7,25202 -5,16469 7,25202 ĐC – XL4 XL1- XL2 -3,25851 +/- Limits 7,25202 XL1 - XL3 -1,9425 7,25202 XL1 - XL4 0,628965 7,25202 XL2 - XL3 1,31601 7,25202 XL2 - XL4 3,88748 7,25202 XL3 - XL4 2,57147 7,25202 ( Ghi chú: nghiệm thức có * khác biệt có ý nghĩa.) Multiple Range Tests for ns by nt Method: 95,0 percent Duncan nt Count Mean Homogeneous Groups ĐC 4,46285 X XL4 9,62754 XX XL1 10,2565 XX XL3 12,199 XX XL2 13,515 X (ghi chú: nghiệm thức có X đường thẳng khơng khác biệt.) Contrast Difference ĐC - XL1 -5,79366 ĐC - XL2 *-9,05217 ĐC - XL3 -7,73616 ĐC - XL4 -5,16469 XL1 - XL2 -3,25851 47 XL1 - XL3 -1,9425 XL1 - XL4 0,628965 XL2 - XL3 1,31601 XL2 - XL4 3,88748 XL3 - XL4 2,57147 ( Ghi chú: nghiệm thức có * khác biệt có ý nghĩa.) Hình 2: Hom trước giâm Hình Kết rễ hom giâm xử lý thuốc kích thích sinh trưởng 2,4D nồng độ 1000 ppm sau tuần tuổi 48 Hình Kết rễ hom giâm xử lý thuốc kích thích sinh trưởng 2,4D nồng độ 250 ppm sau tuần tuổi Hình 5: Kết rễ lô ĐC sau tuần tuổi 49 Hình 6: Kết rễ hom giâm xử lý thuốc kích thích sinh trưởng 2,4D nồng độ 500 ppm ppm sau tuần tuổi Hình 7: Kết rễ hom giâm xử lý thuốc kích thích sinh trưởng 2,4D nồng độ 750 ppm sau tuần tuổi 50 ... bố trí thí nghiệm theo dõi kết  Từ 1/05 /2008- 30/05 /2008 tổng hợp số liệu viết báo cáo  Địa điểm nghiên cứu : Vườn ươm Bộ môn Cảnh Quan Kỹ Thuật Hoa Viên - ĐH Nông Lâm TP.HCM 3.2 Điều kiện nghiên... (Axit-2,4dicloro-phenoxiaxetic) TẠI VƯỜN ƯƠM BỘ MÔN CẢNH QUAN & KỸ THUẬT HOA VIÊN_ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH Ngành: Cảnh Quan & Kỹ Thuật Hoa viên TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: TS ĐINH QUANG... Chương 30 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 30 5.1 Kết luận .30 5.1.1 Kết tiêu đánh giá hom cành Hồng Lộc 30 5.1.2 Nguyên nhân ảnh hưởng đến kết thí nghiệm: 30
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬN VĂN BÁO CÁO THIẾT KẾ CẢNH QUẢN MÔI TRƯỜNG ĐAI HỌC NÔNG LÂM 2008, , TP. Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 2008, TÀI LIỆU THAM KHẢO 32, Hiện nay trong công tác trồng cây, nhất là khâu cải thiện giống cây rừng của Việt Nam đang rất được chú ý nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và điều kiện thích nghi của cây trồng đối với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng Việt Nam. Bên cạnh việc nhân giống , Sự tái sinh rễ bất định ở cành giâm là một quá trình sinh lý phức tạp liên quan chặt chẽ với điều kiện nội tại và điêu kiện ngoại cảnh mà trong đó tác dụng kích thích của auxin là rất quan trọng. Vì hàm lượng auxin nội sinh trong cành giâm không đủ cho sự, Hiện nay, có hai phương pháp chính để xử lý auxin cho cành giâm.,  Giá thể : hỗn hợp cát, xơ dừa, tro trấu( 40% xơ dừa+ 40% tro trấu+ 20% cát),  Số liệu được xử lý trong phần mềm excel và statgraphics Plus3.0 ., KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm