0

bwm1345622855.pdf

195 611 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/08/2012, 15:17

xin chao cac ban H Vẽ kỹ thuật với AutoCAD 2002 Hà nội 2003 Công ty Hài Hoà Công ty Hài hoà Vẽ kỹ thuật với autocad 2002 Hà nội 2003 Dùng cho đ ào tạo AutoCAD 2002. Chơng trì nh đ ào cơ bản 14 ngày, cho các đ ối tợng học viên là kỹ s, cán bộ, công nhâ n viên kỹ thuậ t, thuộc các ngành xâ y dựng, kiế n trúc, giao thông, thuỷ lợi, đ iệ n, nớc . Mục lục 1. Nhập môn 5 1.1. Tính tiện ích của AutoCAD 5 1.2. Giao diện của AutotCAD 6 1.3. Menu và Toolbar của AutoCAD 7 1.3.1. Menu Bar 8 1.3.2. Toolbar 13 1.3.3. Các phím nóng trong AutoCAD 14 1.4. Các lệnh thiết lập bản vẽ 16 1.4.1. Lệnh NEW khởi tạo một bản vẽ mới 16 1.4.2. Lệnh OPEN mở tệp bản vẽ hiện có 18 1.4.3. Lệnh SAVE, SAVEAS lu bản vẽ lên đĩa 19 1.4.4. Lệnh QUIT thoát khỏi AutoCAD 20 1.4.5. Lệnh UNITS (DDUNITS) đặt đơn vị cho bản vẽ 20 1.4.6. Lệnh LIMITS đặt và điều chỉnh vùng vẽ 23 1.4.7. Lệnh GRID đặt các điểm tạo lới cho bản vẽ 24 1.4.8. Lệnh SNAP tạo bớc nhảy cho con trỏ 25 1.4.9. Các phơng pháp nhập toạ độ điểm 26 1.4.10. Lệnh OSNAP trợ giúp truy tìm đối tợng 28 1.4.11. Lệnh ORTHO đặt chế độ vẽ trực giao 32 2. Các lệnh vẽ cơ bản 33 2.1. Lệnh LINE vẽ các đoạn thẳng 33 2.2. Lệnh CIRCLE vẽ hình tròn 34 2.3. Lệnh ARC vẽ cung tròn 36 2.4. Lệnh ELLIPSE vẽ elip hoặc một cung elip 40 2.5. Lệnh PLINE vẽ đờng đa tuyến 41 2.6. Lệnh POLYGON vẽ đa giác đều 45 2.7. Lệnh RECTANG vẽ hình chữ nhật 46 2.8. Lệnh SPLINE vẽ đờng cong 47 2.9. Lệnh POINT vẽ một điểm trên màn hình 47 2.10. Lệnh DDPTYPE chọn kiểu và kích thớc cho điểm vẽ 47 2.11. Lệnh ERASE xoá đối tợng đ lựa chọn khỏi bản vẽ 48 2.12. Lệnh TRIM xén một phần đối tợng 49 2.13. Lệnh BREAK xoá một phần đối tợng 51 2.14. Lệnh EXTEND kéo dài đối tợng đến một đờng biên xác định 52 2.15. Lệnh LENGTHEN thay đổi chiều dài đối tợng 54 2.16. Lệnh CHAMFER làm vát mét đối tợng 54 3. Phép biến đổi hình, sao chép hình và quản lý bản vẽ theo lớp 57 Các lệnh sao chép và biến đổi hình 3.1. Lệnh MOVE di chuyển một hay nhiều đối tợng 57 3.2. Lệnh ROTATE xoay đối tợng quanh một điểm theo một góc 57 3.3. Lệnh SCALE thay đổi kích thớc đối tợng vẽ 58 3.4. Lệnh MIRROR lấy đối xứng gơng 59 3.5. Lệnh STRETCH kéo gin đối tợng vẽ 60 3.6. Lệnh COPY sao chép đối tợng 61 3.7. Lệnh OFFSET vẽ song song 61 3.8. Lệnh ARRAY sao chép đối tợng theo dy 62 3.9. Lệnh FILLET bo trong mép đối tợng 66 Các lệnh làm việc với lớp 3.10. Lệnh LAYER tạo lớp mới 68 3.11. Lệnh LINETYPE tạo, nạp, đặt kiểu đờng 72 3.12. Lệnh LTSCALE hiệu chỉnh tỉ lệ đờng nét 76 3.13. Lệnh PROPERTIES thay đổi thuộc tính 76 4. Vẽ Ký hiệu vật liệu, ghi và hiệu chỉnh văn bản 79 Các lệnh vẽ ký hiệu mặt cắt 4.1. Mặt cắt và hình cắt 79 4.2. Trình tự vẽ hình cắt, mặt cắt 80 4.3. Lệnh FILL bật tắt chế độ điền đầy đối tợng 80 4.4. Lệnh BHATCH vẽ ký hiệu vật liệu trong mặt cắt 80 4.5. Lệnh HATCH vẽ ký hiệu vật liệu trong mặt cắt thông qua cửa sổ lệnh 85 4.6. Lệnh HATCHEDIT hiệu chỉnh mặt cắt 86 Các lệnh ghi và hiệu chỉnh văn bản trong AutoCAD 2002 4.7. trình tự nhập văn bản vào trong bản vẽ 88 4.8. Lệnh STYLE đặt kiểu cho ký tự 88 4.9. Lệnh TEXT, DTEXT viết chữ lên bản vẽ 89 4.10. Lệnh MTEXT viết chữ lên bản vẽ thông qua hộp thoại 95 4.11. Lệnh QTEXT hiển thị dòng ký tự theo dạng rút gọn 95 4.12. Nhập tiếng Việt trong AutoCAD 97 Các lệnh vẽ và tạo hình 4.13. Lệnh XLINE (Construction Line) vẽ đờng thẳng 98 4.14. Lệnh RAY vẽ nửa đờng thẳng 99 4.15. Lênh DONUT vẽ hình vành khăn 99 4.16. Lệnh TRACE vẽ đoạn thẳng có độ dày 100 4.17. Lệnh SOLID vẽ một miền đợc tô đặc 100 4.18. Lệnh MLINE vẽ đoạn thẳng song song 101 4.19. Lệnh MLSTYLE tạo kiểu cho lệnh vẽ MLINE 102 4.20. Lệnh MLEDIT hiệu chỉnh đối tợng vẽ MLINE 104 4.21. Lệnh REGION tạo miền từ các hình ghép 105 4.22. Lệnh UNION cộng các vùng REGION 105 4.23. Lệnh SUBTRACT trừ các vùng REGION 106 4.24. Lệnh INTERSEC lấy giao của các vùng REGION 106 4.25. Lệnh BOUNDARY tạo đờng bao của nhiều đối tợng 107 5. các lệnh ghi và hiệu chỉnh kích thớc 109 5.1. Khái niệm 109 5.2. Lệnh DIMLINEAR ghi kích thớc theo đoạn thẳng 110 5.3. Lệnh DIMRADIUS vẽ kích thớc cho bán kính vòng tròn, cung tròn 113 5.4. Lệnh DIMCENTER tạo dấu tâm cho vòng tròn, cung tròn 113 5.5. Lệnh DIMDIAMETER ghi kích thớc theo đờng kính 113 5.6. Lệnh DIMANGULAR ghi kích thớc theo góc 113 5.7. Lệnh DIMORDINATE ghi kích thớc theo toạ độ điểm 114 5.8. Lệnh DIMBASELINE ghi kích thớc thông qua đờng gióng 114 5.9. Lệnh DIMCONTINUE ghi kích thớc theo đoạn kế tiếp nhau 115 5.10. Lệnh LEADER ghi kích thớc theo đờng dẫn 116 5.11. Lệnh TOLERANCE ghi dung sai 119 5.12. Lệnh DIMTEDT sửa vị trí và góc của đờng ghi kích thớc 120 5.13. Lệnh DIMSTYLE hiệu chỉnh kiểu đờng ghi kích thớc 120 5.14. Lệnh DIMEDIT sửa thuộc tính đờng kích thớc 130 6. Các lệnh hiệu chỉnh, các lệnh làm việc với khối 131 Các lệnh hiệu chỉnh 6.1. Lệnh SELECT lựa chọn đối trong bản vẽ 131 6.2. Lệnh CHANGE thay đổi thuộc tính của đối tợng 133 6.3. Lệnh DDGRIPS (OPTIONS) điều khiển Grip thông qua hộp thoại 135 6.4. Lệnh BLIPMODE hiện (ẩn) dấu (+) khi chỉ điểm vẽ 136 6.5. Lệnh GROUP đặt tên cho một nhóm đối tợng 137 6.6. Lệnh ISOPLANE sử dụng lới vẽ đẳng cự 141 6.7. Lệnh DSETTINGS tạo lới cho bản vẽ thông qua hộp thoại 142 6.8. Lệnh PEDIT sửa đổi thuộc tính cho đờng đa tuyến 142 6.9. Lệnh FIND 150 Các lệnh làm việc với khối 6.10. Lệnh BLOCK định nghĩa một khối mới 152 6.11. Lệnh ATTDEF gán thuộc tính cho khối 154 6.12. Lệnh INSERT chèn khối vào bản vẽ thông qua hộp thoại 155 6.13. Lệnh MINSERT chèn khối vào bản vẽ thành nhiều đối tợng 159 6.14. Lệnh DIVIDE chia đối tợng vẽ thành nhiều phần bằng nhau 160 6.15. Lệnh MEASURE chia đối tợng theo độ dài 161 6.16. Lệnh WBLOCK ghi khối ra đĩa 162 6.17. Lệnh EXPLORE phân r khối 164 7. Trình bày và in bản vẽ trong AutoCAD 165 Khối các lệnh tra cứu 7.1. Lệnh LIST liệt kê thông tin CSDL của đối tợng 165 7.2. Lệnh DBLIST liệt kê thông tin của tất cả đối tợng 165 7.3. Lệnh DIST ớc lợng khoảng cách và góc 165 7.4. Lệnh ID hiển thị toạ độ điểm trên màn hình 166 7.5. Lệnh AREA đo diện tích và chu vi 166 Khối các lệnh điều khiển màn hình 7.6. Lệnh ZOOM thu phóng hình trên bản vẽ 167 7.7. Lệnh PAN xê dịch bản vẽ tên màn hình 169 7.8. Lệnh VIEW đặt tên, lu giữ, xoá, gọi một Viewport 170 Các lệnh điều khiển máy in 7.9. Lệnh LAYOUT định dạng trang in 171 7.9.1. Trang Plot Device 173 7.9.2. Trang Layout Settings 177 7.10. Lệnh PLOT xuất bản vẽ ra giấy 179 Các lệnh tạo hình và hiệu chỉnh khung in 7.11. Lệnh Layout (Template) tạo một Viewport từ mẫu 181 7.12. Lệnh VPORTS tạo một khung hình động 181 7.13. Lệnh MVIEW tạo và sắp xếp các khung hình động 182 7.14. Lệnh VPLAYER điều khiển sự hiển thị lớp trên khung hình động 183 Lời kết 185 Các lệnh và phím tắt trong AutoCAD 2002 186 Bài tập thực hành 194 Nhập môn 1.1. Tí nh tiệ n í ch của AUTOCAD CAD là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh Computer Aided Desingn. Hiện nay thuật ngữ CAD ngày càng trở nên phổ biến trong kỹ thuật nói chung và trong ngành xây dựng nói riêng. Nó đ tạo ra một phơng pháp thiết kế mới cho các kiến trúc s và kỹ s xây dựng. Trong tiếng Việt nó có nghĩa là thiết kế trên máy tính hay cũng có thể gọi là thiết kế với sự hỗ trợ cuả máy tính. Việc thiết kế trên máy vi tính giúp cho bạn có thể lên đợc nhiều phơng án trong một thời gian ngắn và sửa đổi bản vẽ một các nhanh chóng và dễ dàng hơn rất nhiều so với cách làm thủ công. Ngoài ra bạn có thể tra hỏi các diện tích, khoảng cách .trực tiếp trên máy. AutoCAD là một phần mền thiết kế trên máy vi tính cá nhân đợc sử dụng tơng đối rộng ri trong các ngành : Thiết kế kiến trúc - xây dựng và trang trí nội thất. Thiết kế hệ thống điện, nớc. Thiết kế cơ khí, chế tạo máy. Thiết kế hệ thống chiếu sáng cho các công trình văn hoá nh trong các rạp chiếu phim, nhà hát . Thiết lập hệ thống bản đồ. Tại Việt Nam AUTOCAD đ từng đợc biết đến từ trên 10 năm trở lại đây. Tính tiện ích của nó đ ngày càng chinh phục đợc đông đảo đội ngũ các kỹ s, kiến trúc s thuộc nhiều đơn vị, ngành nghề khác nhau trong cả nớc. Cho đến nay mặc dù các ứng dụng đồ hoạ phục vụ việc việc vẽ và thiết kế kỹ thuật đ xuất hiện thêm nhiều chơng trình mới, có giao diện hoặc một số tính năng kỹ thuật rất nổi trội, song xét về toàn cục, thật khó có chơng trình nào vợt hẳn đợc AUTOCAD . Ngày nay AUTOCAD đ thật sự trở thành một bộ phận không thể thiếu đợc đối với rất nhiều đơn vị thiết kế, thẩm kế xây dựng. Việc vẽ và xuất bản vẽ từ AUTOCAD đ trở thành điều đơng nhiên nếu không nói là bắt buộc đối với hầu hết các hồ sơ thiết kế công trình. Phiên bản AutoCAD 2002 Mỗi phiên bản của AutoCAD lại kèm theo những đặc điểm mới, những cải tiến và bổ xung tiện ích mới. Nhận xét với 03 phiên bản gần đây nhất là AutoCAD 14; AutoCAD 2000 và AutoCAD 2002 cho thấy : Phiên bản AutoCAD 2000 so với AutoCAD 14 đ có sự thay đổi lớn về giao diện. Từ chế độ chỉ có thể mở từng tài liệu (Single Document), chuyển sang chế độ cho phép mở nhiều tài liệu cùng lúc ( Multiple Document). Chế độ thu phóng vẽ kỹ thuật bằng chơng trì nh AutoCAD2002 6 hình linh hoạt thay cho chế độ thu phóng thông qua hộp công cụ (hoặc dòng lệnh) . AutoCAD 2002 kế thừa các tính năng u việt của AutoCAD 2000 và cung cấp thêm nhiều công cụ thiết kế; các đặc tính; các tiêu chuẩn; hỗ trợ mạnh mẽ việc chia sẻ và tích hợp thông tin . Tuy nhiên cũng nh các hng phần mềm lớn khác, việc phát triển cho ra đời các phiên bản tiếp sau bao giờ cũng là sự phát triển, kế thừa những tinh hoa từ phiên bản trớc do vậy xét trên phơng diện ngời dùng thì càng phiên bản sau chơng trình càng trở nên dễ sử dụng; tính năng càng mạnh mẽ hơn và càng giúp cho việc thiết kế trở nên nhanh chóng, dễ dàng và hiệu quả hơn. Các đòi hỏi về cấu hì nh AutoCAD 2002 yều cầu cần có môi trờng hệ điều hành là Windows 98; Windows ME; Windows 2000; Windows XP . với cấu hình máy tối thiểu là Pentium 233 (hoặc tơng đơng), 64MB Ram; bộ hiển thị Video có độ phân giải 800ì600 chế độ màu tối thiểu là 256 màu. 1.2. Giao diệ n của AutoCAD Sau khi khởi động AutoCAD sẽ xuất hiện màn hình làm việc của AutoCAD . Toàn bộ khung màn hình có thể đợc chia làm 4 vùng : Vùng IV Vùng III Vùng I Vùng II Hì nh 1.1 - Màn hì nh giao diệ n của AUTOCAD 2002. Công ty tin học Hài Hoà 7 Vùng I Chiếm phần lớn diện tích màn hình. Vùng này cùng để thể hiện bản vẽ mà bạn sẽ thực hiện và đợc gọi là vùng Graphic (phần màn hình dành cho đồ hoạ). Trong suốt quá trình vẽ trên vùng đồ hoạ xuất hiện hai sợi tóc (Crosshairs) giao nhau, một sợi hớng theo phơng trục X một hớng theo phơng trục Y. Khi ta di chuyển chuột sợi tóc cungc chuyển động theo và dòng nhắc cuối màn hình (vùng II) sẽ hiển thị toạ độ giao điểm của hai sợi tóc đó (cũng chính là toạ độ con trỏ chuột). Vùng II Chỉ dòng trạng thái (dòng tình trạng - Status line). ở đây xuất hiện một số thông số và chức năng của bản vẽ (Status Bar). Các Status Bar này vừa là các thông báo về trạng thái (chọn hoặc không chọn), vừa là hộp chọn (khi bấm chuột vào đây trạng thái sẽ đợc chuyển ngợc lại). Ví dụ khi chế độ bắt điểm (SNAP) đang là ON, nếu ta bấm chuột vào ô chữ SNAP trên dòng trạng thái thì chế độ bắt điểm (SNAP) sẽ đợc chuyển thành OFF. Vùng III Vùng gồm các menu lệnh và các thanh công cụ. Mỗi Menu hay mỗi nút hình tợng trên thanh công cụ tơng ứng với một lệnh của AutoCAD , sẽ đợc giới thiệu kỹ hơn mục 1.3. Vùng IV Vùng dòng lệnh (Dòng nhắc). Khi bạn nhập lệnh vào từ bàn phím hoặc gọi lệnh từ Menu thì câu lệnh sẽ hiện thị sau từ Command: Làm việc với AutoCAD là một quá trình hội thoại với máy, do đó bạn phải thờng xuyên quan sát dòng lệnh trong AutoCAD để có thể kiểm tra xem lệnh nhập hoặc gọi đ đúng cha. 1.3. Menu và Toolbar của AutoCAD Trong AutoCAD 2002 hầu hết các lệnh đều có thể đợc chọn thông qua Menu hoặc Toolbar của chơng trình. Đây là các phần tử màn hình dạng tích cực nó giúp ta thực hiện đợc các lệnh của AutoCAD mà không nhất thiết phải nhớ tên lệnh. Những công cụ này rất hữu ích với những ngời lần đầu tiên làm việc với AutoCAD, tuy nhiên việc thực hiện lệnh thông qua Menu (hoặc Toolbar) cũng đòi hỏi ngời sử dụng phải liên tục di chuyển chuột đến các hộp công cụ hoặc chức năng Menu tơng ứng, do vậy thời gian thực hiện bản vẽ có thể cũng kéo dài thêm đôi chút. Với những ngời đ thành thạo AutoCAD cách thực hiện bản vẽ đa số đợc thông qua dòng lệnh (vùng IV), với các cách viết lệnh theo phím tắt vẽ kỹ thuật bằng chơng trì nh AutoCAD2002 8 (cách viết rút gọn). Tuy nhiên để đạt đến trình độ đó cần có thời gian rèn luyện, làm quen với các lệnh và dần tiến tới việc nhớ tên, nhớ phím tắt của lệnh .v.v . 1.3.1. Menu Bar AutoCAD 2002 có 11 danh mục Menu (vùng III), các Menu này đợc xếp ngay bên dới dòng tiêu đề. Đó là các Menu dạng kéo xuống (Pull down menu), các chức năng Nenu sẽ xuất hiện đầy đủ khi la kích chuột lên danh mục của menu đó. Tên và chức năng chính của các danh mục Menu đó đợc cho trong bảng sau : Bảng 7.1 - Danh mục Menu TT Minh hoạ Chức năng 1 File Menu Menu này đảm trách toàn bộ các chức năng làm việc với File trên đĩa (mở File, ghi File, xuất nhập File .). Ngoài ra còn đảm nhận việc định dạng trang in; khai báo các tham số điều khiển việc xuất các số liệu trên bản vẽ hiện tại ra giấy hoặc ra File .
- Xem thêm -

Xem thêm: bwm1345622855.pdf, bwm1345622855.pdf, , Nhập môn Các lệnh vẽ cơ bản Phép biến đổi hình, sao chép hình và quản lý bản vẽ theo lớp, Vẽ Ký hiệu vật liệu, ghi và hiệu chỉnh văn bản các lệnh ghi và hiệu chỉnh kích thớc 109, TÝ nh tiƯ n Ý ch cđa AUTOCAD, Menu Bar Menu vµ Toolbar cđa AutoCAD, Lệ nh OPEN Các lệ nh thiế t lập bản vẽ 1. Lệ nh, LÖ nh LINE LÖ nh CIRCLE, Start, Center, Angle điểm đầu, tâm, góc ở tâm Start, End, Direction điểm đầu, điểm cuối,hớng tiếp tuyến, Vẽ cung tiếp tuyến với đờng thẳng hoặc cung tròn trớc đó Toạ độ một trục và khoảng cách nửa trục còn lại Toạ độ tâm và các trục, LÖ nh POLYGON LÖ nh RECTANG, LÖ nh POINT LÖ nh DDPTYPE LÖ nh ERASE, LÖ nh BREAK LÖ nh EXTEND, Lệ nh CHAMFER Fractional dạng phân số 5. Scientific dạng khoa học 1.55E + 01, LÖ nh MOVE LÖ nh ROTATE LÖ nh SCALE, LÖ nh MIRROR LÖ nh STRETCH, LÖ nh COPY LÖ nh OFFSET, Lệ nh ARRAY Fractional dạng phân số 5. Scientific dạng khoa học 1.55E + 01, Lệ nh FILLET Fractional dạng phân số 5. Scientific dạng khoa học 1.55E + 01, Lệ nh LINETYPE Fractional dạng phân số 5. Scientific dạng khoa học 1.55E + 01, Lệ nh PROPERTIES Mặ t cắ t và hì nh cắ t, LÖ nh FILL LÖ nh BHATCH, Lệ nh HATCHEDIT Trì nh tự nhậ p văn bản vào trong bản vẽ, LÖ nh STYLE LÖ nh TEXT, DTEXT, Lệ nh QTEXT Fractional dạng phân số 5. Scientific dạng khoa học 1.55E + 01, LÖ nh XLINE Construction line LÖ nh RAY, Lệ nh SOLID Fractional dạng phân số 5. Scientific dạng khoa học 1.55E + 01, Lệ nh MLSTYLE Fractional dạng phân số 5. Scientific dạng khoa học 1.55E + 01, LÖ nh REGION LÖ nh UNION, LƯ nh INTERSECT Kh¸i niƯ m, LÖ nh DIMCENTER LÖ nh DIMDIAMETER LÖ nh DIMANGULAR LÖ nh DIMORDINATE LÖ nh DIMBASELINE, Lệ nh DIMCONTINUE Fractional dạng phân số 5. Scientific dạng khoa học 1.55E + 01, LÖ nh TOLERANCE LÖ nh DIMTEDIT LÖ nh DIMSTYLE, LÖ nh DIMEDIT LÖ nh SELECT, Lệ nh CHANGE Fractional dạng phân số 5. Scientific dạng khoa học 1.55E + 01, LÖ nh DDGRIPS OPTIONS LÖ nh GROUP, Lệ nh ISOPLANE Fractional dạng phân số 5. Scientific dạng khoa học 1.55E + 01, LÖ nh FIND LÖ nh BLOCK, LÖ nh ATTDEF LÖ nh INSERT, LÖ nh MINSERT LÖ nh DIVIDE LÖ nh MEASURE, LÖ nh WBLOCK LÖ nh LIST, LÖ nh DBLIST LÖ nh ID LÖ nh AREA LÖ nh ZOOM, Lệ nh PAN Fractional dạng phân số 5. Scientific dạng khoa học 1.55E + 01, Trang Plot Device hì nh 7.5 Layout name : Tên biểu kiến của Layout;, Lệ nh PLOT Fractional dạng phân số 5. Scientific dạng khoa học 1.55E + 01, LÖ nh LAYOUT Template LÖ nh VPORTS LÖ nh MVIEW