0

KẾ TOÁN XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY CÔNG CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ IN CO (INCOMEX CORP)

76 0 0
  • KẾ TOÁN XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY CÔNG CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ IN CO (INCOMEX CORP)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2018, 16:42

KẾ TOÁN XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY CÔNG CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ IN CO (INCOMEX CORP) KẾ TOÁN XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY CÔNG CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ IN CO (INCOMEX CORP) KẾ TOÁN XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY CÔNG CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ IN CO (INCOMEX CORP) KẾ TOÁN XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY CÔNG CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ IN CO (INCOMEX CORP) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KẾ TỐN XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CƠNG TY CÔNG CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ IN CO (INCOMEX CORP) ĐẶNG KHÁNH VY KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KẾ TOÁN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07 năm 2010 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Kế Tốn Xuất Nhập Khẩu Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu dịch vụ IN CO” Đặng Khánh Vy, sinh viên khoá 32, ngành Kế toán, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày …………………………… LA XUÂN ĐÀO Người hướng dẫn, Ngày……tháng……năm…… Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày……tháng……năm…… Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày……tháng……năm…… LỜI CẢM TẠ Lời gửi lời biết ơn sâu sắc đến ba con, người vất vả ni dưỡng dạy dỗ để có ngày hôm Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu nhà trường quý thầy cô trường ĐẠI HỌC NƠNG LÂM thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt thầy cô khoa kinh tế, giảng dạy em suốt bốn năm học niên khóa 2006 – 2010, giúp em có kiến thức chuyên nghành để thực tốt khóa luận làm sau Em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến cô La Xuân Đào, giảng viên khoa Kinh tế trường Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh tận tình hướng dẫn để em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc tồn thể Cán Cơng nhân viên, đặc biệc chị Yến phòng kế tốn, anh Tiến phòng kinh doanh XNK Vinh thuộc ban kiểm sốt cơng ty tạo điều kiện tốt để em hiểu nắm bắt tình hình hoạt động cơng tác kế tốn cơng ty giúp em thực luận văn Kính chúc thầy gia đình dồi sức khỏe để tiếp tục dẫn dắt lớp học trò sau Kính chúc Ban Giám Đốc tồn thể Cán Công nhân viên Công ty vui vẻ, thật nhiều sức khỏe đạt nhiều thành công công việc Chúc công ty ngày phát triển vững mạnh Sinh viên Đặng Khánh Vy NỘI DUNG TÓM TẮT ĐẶNG KHÁNH VY Tháng 07 năm 2010 “Kế Tốn Xuất Nhập Khẩu Tại Cơng Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu dịch vụ IN CO” DANG KHANH VY July 2010 “The Import- Export Specialist Skill Accounting in IN CO import – Export and Service Corporation” Trước hết đề tài mơ tả tình hình thực tế Cơng Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu dịch vụ IN CO kết hợp tình hình thực tế với lý thuyết làm sở lý luận để đưa nhận xét hoạt động công ty đặc biệt hoạt động máy kế tốn Nội dung đề tài tìm hiểu, nghiên cứu tình hình cơng tác kế tốn xuất nhập hàng hóa công ty sở quan sát, mô tả quy trình xuất khẩu, nhập hàng hóa, quy trình lập lưu chuyển chứng từ dựa nghiệp vụ phát sinh cụ thể công ty từ đưa số nhận xét kiến nghị số phương án hồn thiện thêm cơng tác kế toán nâng cao hiệu kinh doanh xuất nhập Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu dịch vụ IN CO MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii DANH MỤC PHỤ LỤC iix CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Cấu trúc khóa luận CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Sơ lược công ty 2.2 Lịch sử hình thành phát triển cơng ty 2.3 Chức nhiệm vụ công ty 2.3.1 Chức 2.3.2 Nhiệm vụ 2.4 Cơ cấu tổ chức quản lý doanh nghiệp 2.4.1 Sơ đồ tổ chức máy công ty 2.4.2 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn phòng ban 2.5 Tổ chức máy kế tốn cơng ty 2.5.1 Sơ đồ tổ chức máy kế tốn cơng ty 2.5.2 Chức phận 2.6 Tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 11 3.1 Cơ sở lý luận hoạt động kinh doanh xuất nhập 11 3.1.1 Khái niệm 11 3.1.2 Vai trò kinh doanh xuất nhập kinh tế thị trường 11 3.1.3 Những điều kiện thương mại quốc tế - INCOTERMS 12 3.1.4 Thanh toán kinh doanh XNK 13 3.1.5 Thủ tục hải quan hàng hóa xuất nhập 16 3.1.6 Các phương thức xuất nhập 17 3.2 Kế toán xuất nhập 17 3.2.1 Kế tốn xuất hàng hóa 18 3.2.2 Kế toán nhập 23 1.5 Phương pháp nghiên cứu 27 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 28 4.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh xuất nhập công ty INCOMEX CORP 28 4.2 Cơng tác kế tốn cơng ty INCOMEX CORP 28 4.2.1 Kế tốn xuất cơng ty INCOMEX CORP 28 4.2.1 Kế tốn nhập cơng ty INCOMEX CORP 37 4.3 Quy trình xuất nhập công ty INCOMEX CORP 46 4.3.3 Quy trình xuất trực tiếp 46 4.3.4.Quy trình xuất ủy thác… …………………………………… 52 4.3.1 Quy trình nhập trực tiếp 53 4.3.2 Quy trình nhập ủy thác 60 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 63 5.1 Kết luận 63 5.2 Đề nghị 63 PHỤ LỤC 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO 66 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CP Cổ phần DN Doanh nghiệp NCC Nhà cung cấp NK Nhập TNHH Trách nhiệm hữu hạn UT Ủy thác UTN Ủy thác nhập UTX Ủy thác xuất XK Xuất XNK Xuất nhập vii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức máy công ty Hình 2.2 : Sơ đồ tổ chức máy kế toán công ty Hình 2.3 Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức Nhật ký chung 10 Hình 4.1: Sơ đồ hạch tốn nghiệp vụ xuất trực tiếp công ty 29 Hình 4.2: Sơ đồ hạch tốn nghiệp vụ xuất ủy thác công ty 33 Hình 4.3: Sơ đồ trình tự hạch tốn nghiệp vụ nhập trực tiếp công ty 37 Hình 4.4: Sơ đồ hạch tốn nghiệp vụ nhập ủy thác công ty 41 Hình 4.5: Quy trình xuất ủy thác công ty INCOMEX CORP 47 Hình 4.6: Lưu đồ mơ tả q trình ln chuyển chứng từ hàng hóa xuất cơng ty INCOMEX CORP 49 Hình 4.7: Quy trình xuất ủy thác công ty INCOMEX CORP 52 Hình 4.8: Sơ đồ quy trình nhập trực tiếp công ty IN CO 55 Hình 4.9: Lưu đồ mơ tả q trình ln chuyển chứng từ hàng hóa nhập công ty INCOMEX CORP 57 Hình 4.10: Quy trình nhập ủy thác cơng ty INCOMEX CORP 61 viii DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ lục Bộ chứng từ xuất trực tiếp Phụi lục Bộ chứng từ xuất ủy thác Phụ lục Bộ chứng từ nhập trực tiếp Phụ lục Bộ chứng từ nhập ủy thác ix CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Trong thời đại ngày nay, mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế vấn đề cần thiết hầu hết nước, quốc gia phát triển đứng lẻ loi Việt Nam khơng muốn tách khỏi xu chung đó, năm gần cố gắng mở rộng quan hệ với nước giới, tiêu biếu kiện gia nhập tổ chức thương mại WTO, thực sách mở cửa, kết cho thấy kinh tế Việt Nam ngày phát triển giới cơng nhận Có kết khơng thể khơng kể đến đóng góp quan trọng lĩnh vực ngoại thương, ngoại thương “sợi dây” kết nối kinh tế Việt Nam với nước khác giúp cho mối quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học kỹ thuật nước ta nước giới khơng ngừng tăng cường mở rộng Chính vậy, hoạt động ngoại thương hay hoạt động xuất nhập giữ vai trò trọng yếu kinh tế quốc dân chiến lược phát triển kinh tế nước ta Các đơn vị kinh doanh xuất nhập nước ta ngày phát triển đa dạng mạnh mẽ hơn, hoạt động xuất nhập trở nên sôi động hẳn lên lĩnh vực kinh doanh khó khăn, phức tạp, mang tính cạnh tranh cao trường quốc tế Hạch tốn kế tốn cơng cụ khơng thể thiếu quản lý hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, cung cấp cách đầy đủ, kịp thời, xác thơng tin tình hình kinh doanh giúp nhà quản trị đưa định kinh doanh quản lý doanh nghiệp, đồng thời sở phục vụ công tác kiểm tra quản lý doanh nghiệp xuất nhập Nhà nước Thơng qua cơng tác kế tốn xuất nhập khẩu, nhà quản lý biết thị trường nào, mặt hàng nào, lĩnh vực kinh doanh mà b) Nhận xét Quy trình xuất ủy thác công ty gần tương tự xuất trực tiếp, cơng ty có trách nhiệm thực tất khâu cần thiết cho hàng xuất khẩu, rủi ro hàng hóa bên ủy thác nhận, cơng ty thực trách nhiệm nhận phí ủy thác Tuy nhiên, q trình hoạt động có rủi ro là: Bên ủy thác cung cấp hàng hóa chất lượng Thủ tục kiểm sốt công ty: - Yêu cầu bên ủy thác cung cấp thông tin hàng ủy thác xuất kiểm tra thật kỹ trước nhận ủy thác - Quy định rõ ràng hàng hóa hợp đồng khoản phạt cung cấp hàng không quy định 4.3.1 Quy trình nhập trực tiếp a) Mơ tả quy trình Quy trình nhập hàng hóa công ty tiến hành theo bước sau: Yêu cầu mua hàng: Khi có nhu cầu mua hàng phận kho theo dõi báo cáo lên phòng KD XNK lập u cầu mua hàng, sau trình lên ban giám đốc xét duyệt Chứng từ ghi nhận yêu cầu “yêu cầu mua hàng” Lựa chọn nhà cung cấp, kí hợp đồng ngoại thương: Sau có u cầu mua hàng duyệt, cơng ty tiến hành lựa chọn tìm kiếm NCC nhằm đạt yêu cầu bản: giá cả, chất lượng hàng mua độ tin cậy bán hàng, giao hàng Sau thực việc đàm phán ký hợp đồng ngoại thương với NCC, hợp đồng có quy định rõ yêu cầu hàng mua yêu cầu liên quan tới viêc giao hàng toán Thanh toán tiền cho NCC: Trường hợp tốn thư tín dụng (L/C), cơng ty ký quỹ cho ngân hàng để mở L/C Trường hợp tốn trả trước TTR, cơng ty u cầu ngân hàng chuyển tiền cho NCC, toán 100% giá trị hợp đồng phần giá trị hợp đồng tùy theo quy định hợp đồng kí Trường hợp tốn trả sau TTR cơng ty khơng tiến hành tốn mà đợi đến nhận hàng toán 53 Mọi thủ tục chuyển tiền hay mở L/C công ty giao cho phòng kế tốn (kế tốn ngân hàng) đảm nhiệm Chứng từ ghi nhận hoạt động giấy báo Nợ ngân hàng, ngân hàng xác nhận (đóng dấu) lên hợp đồng ngoại thương (Invoice) tờ khai Hải quan Nhận chứng từ NCC: Phòng KD XNK tập hợp kiểm tra chứng từ NCC gửi sang, phát sai sót yêu cầu NCC sửa chữa Làm thủ tục nhận hàng: Bộ phận giao nhận phòng KD XNK làm thủ tục hải quan để nhận hàng Nếu kiểm tra hàng hóa phát mát, hư hỏng phận giao nhận tiến hành truy cứu trách nhiệm đến đơn vị liên quan để xử lý Chứng từ ghi nhận hoạt động bao gồm: Tờ khai hải quan, lệnh giao hàng (D/O) hãng tàu cung cấp, hóa đơn GTGT đóng khoản phí giấy đề nghị toán, phiếu nhập kho… Thanh toán số tiền lại cho NCC: Trường hợp tốn L/C: cơng ty phải tốn tồn tiền cho ngân hàng để nhận BCT, sau có làm thủ tục nhập hàng nên không phát sinh hoạt động Trường hợp toán TTR: Chỉ xảy toán trả trước nhỏ 100% giá trị hợp đồng tốn trả sau, cơng ty phải tốn số tiền lại tồn ngoại tệ cho NCC Trên hợp đồng quy định thời điểm tốn cụ thể, toán sau nhận BCT hay B/L hay sau nhận hàng…số tiền toán đợt, cơng ty theo dõi tốn hạn hợp đồng quy định Kế tốn cơng nợ có trách nhiệm theo dõi khoản nợ tới hạn toán, kết hợp với phận thủ quỹ kế toán ngân hàng tiến hành lập thủ tục toán cho NCC Chứng từ ghi nhận hoạt động bao gồm: giấy đề nghị toán, phiếu chi, giấy báo Nợ ngân hàng chứng từ liên quan khác… Cụ thể, quy trình nhập ủy thác công ty thể cụ thể hình 4.8 sau: 54 Hình 4.8: Sơ đồ quy trình nhập trực tiếp cơng ty IN CO Yêu cầu mua hàng Lựa chọn NCC, ký hợp đồng ngoại thương T.T L/C T.T TTR trước Ký quỹ, mở L/C T.T TTR sau Thanh toán tiền cho NCC Nhận chứng từ NCC Yêu cầu NCC sửa chữa BCT K.tra BCT Thanh toán tiền Làm thủ tục nhận hàng K.tra hàng nhập Nhập kho Yêu cầu Chuyển bán thẳng Thu tiền Thanh toán tiền cho NCC Nguồn tin: Điều tra tổng hợp 55 b) Q trình ln chuyển chứng từ hàng hóa nhập Phòng KD XNK: Đây phận bắt đầu, có trách nhiệm cập nhật thơng tin hàng hóa có khả tiêu thụ cao hết có đơn đặt hàng khách hàng nước mà lượng hàn tồn khơng đủ khơng có sẵn… thấy cần thiết lập yêu cầu mua hàng trình lên ban giám đốc xét duyệt Sau tiến hành lựa chọn nhà cung cấp, xác định điều kiện, ký hợp đồng ngoại thương, hợp đồng lập thành có giá trị pháp lý nhau, bên giữ Phòng kinh doanh XNK lưu bản, lại chuyển sang phòng kế tốn Phòng kinh doanh XNK tập hợp kiểm tra chứng từ NCC gửi, có sai sót yêu cầu NCC sửa sai lại, không khai báo HQ điện tử lập tờ khai HQ (2 bản) sau giao tất cho nhân viên giao nhận Sau nghiệp vụ nhập hoàn thành phòng kinh doanh XNK có trách nhiệm tập hợp tồn chứng từ liên quan đến trình nhập để tính tốn lên giá bán cho sản phẩm sau chuyển sang phòng kế tốn để ghi sổ lưu trữ Nhân viên giao nhận: Cầm hồ sơ gồm: giấy giới thiệu công ty, chứng từ, hợp đồng ngoại thương, tờ khai hải quan, lệnh giao hàng – D/O (hãng tàu gửi tới) đến quan hải quan làm thủ tục Hải quan để nhận hàng Nếu hàng hóa chuyển nhập kho, nhân viên giao nhận chuyển hàng cho thủ kho kèm tờ khai hải quan đẻ làm thủ tục nhập kho Nếu hàng chuyển bán không qua kho nhân viên giao nhận vận chuyển hàng hóa đến cho khách hàng (đã đặt hàng từ trước) lập biên giao hàng có chữ kí xác nhận bên , biên sau giao cho phòng kế toán ghi sổ lưu trữ Thủ kho: Căn tờ khai hải quan kiểm tra hàng hóa lập phiếu nhập kho (chỉ theo dõi số lượng) gồm liên, liên lưu nơi lập phiếu, liên thủ kho dùng ghi thẻ kho sau chuyển cho phòng kế tốn để ghi sổ lưu trữ Phòng kế tốn: Sau nhận chứng từ liên quan đến trình nhập tiến hành đối chiếu chứng từ, sau nhập liệu, ghi sổ, theo dõi lập thủ tục toán cho người bán đến hạn 56 công ty INCOMEX CORP Phòng kinh doanh XN hàng Ban giám đốc Nhân viên GN Phòng kế tốn A Bắt đầu Ký xét duyệt Yêu cầu mua hàng Yêu cầu mua hàng XD Kho Hãng tàu B TKHQ Yêu cầu mua hàng XD Contract D/O Invoice BCT Yêu cầu mua hàng XD Kiểm tra hàng hóa,lập phiếu NK B Khai báo HQ, nhận hàng Tìm NCC, kí HĐ TKHQ Contract Invoice BCT D/O Yêu cầu mua hàng XD A Contract Invoice N BCT TKHQ NCC C Phiếu nhập kho N C Invo BCT D/O TKHQ Phiếu nhập kho d) Nhận xét Các khâu quy trình nhập trực tiếp tiến hành cách hợp lý, logic Cơng ty có phân công rõ ràng nhiệm vụ phận, phòng ban Chứng từ kế tốn tập trung lại phòng kế tốn lưu trữ ghi chép cách cẩn thận Tuy nhiên, trình hoạt động công ty tránh khỏi số rủi ro cơng ty có thủ tục cần thiết để kiểm soát hạn chế rủi ro Sau số rủi ro thủ tục kiểm sốt rủi ro công ty: Rủi ro yêu cầu mua hàng - Yêu cầu mua mặt hàng không cần thiết - Yêu cầu số lượng hàng hóa cao thấp nhu cầu - Nhân viên mua hàng gian lận việc đặt hàng sử dụng cho mục đích riêng ¾ Thủ tục kiểm sốt - Việc mua hàng tiến hành yêu cầu mua hàng xét duyệt có chữ ký ban giám đốc người ủy quyền - Tách biệt chức đề nghị mua hàng chức đặt hàng Rủi ro việc lựa chọn nhà xuất - Lựa chọn nhà xuất không đáng tin cậy dẫn đến nhiều rủi ro sau - Nhân viên thông đồng với nhà xuất đưa mức giá cao thực tế để nhận hoa hồng từ nhà xuất ¾ Thủ tục kiểm sốt - Tìm hiểu bạn hàng thật kỹ lưỡng Tham khảo ý kiến ngân hàng q trình kinh doanh uy tín người xuất - Yêu cầu nhân viên cung cấp bảng báo giá nhà xuất trở lên để giúp ban lãnh đạo định xác Rủi ro nhập hàng - Nhà xuất không cung cấp hàng hoá 58 - Nhân viên nhận hàng nhận sai hàng số lượng, chất lượng hay quy cách - Hàng tới chậm so với tiến trình ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh nước - Hàng bị hư hỏng, mát trình vận chuyển ¾ Thủ tục kiểm sốt - u cầu hai bên ký quĩ ngân hàng để đảm bảo thực hợp đồng - Nhân viên nhận hàng thực biện pháp thích hợp để đo lường hàng hoá nhằm đảm bảo hàng hoá thực nhận đồng với đơn đặt hàng quy cách Biên nhận hàng nên có mục rõ kiểm tra chất lượng, thấy phù hợp - Khi ký hợp đồng cần quy định rõ thời điểm hàng đến khoản bồi thường giao hàng chậm - Chỉ định hãng tàu tiếng có uy tín, đặc biệt nên th tàu hãng có văn phòng giao dịch nước - Mua bảo hiểm cho hàng hóa Rủi ro tốn - Thanh tốn dựa chứng từ giả, chứng từ khơng trung thực, mâu thuẫn hàng hoá chứng từ - Nhà cung cấp phát hành gửi hố đơn ghi sai số lượng, giá trị phát hành hố đơn đúp - Thanh tốn khơng người bán - Thanh tốn khơng kỳ hạn làm ảnh hưởng tới quan hệ mua bán sau ¾ Thủ tục kiểm soát - Kiểm tra thật kỹ BCT, đối chiếu với điều khoản hợp đồng - Yêu cầu nội dung hình thức chứng từ phải chặt chẽ, không yêu cầu chung chung Chứng từ phải quan đáng tin cậy cấp - Tất hóa đơn nên đánh số theo thứ tự để việc kiểm tra tính liên tục số hố đơn giúp xác định việc tất hóa đơn nhận được hạch tốn 59 - Đóng dấu lên hố đơn để ghi rõ số tham chiếu đơn đặt hàng biên nhận hàng - Giao cho kế toán kiểm tra chi tiết hoá đơn so với đơn đặt hàng biên giao hàng liên quan lưu giữ chung chứng từ - Phòng kinh doanh XNK có trách nhiệm thơng báo cho phòng kế tốn thay đổi liên quan đến việc mua hàng mà dẫn đến thay đổi toán, chẳng hạn thời hạn toán, chiết khấu, hàng mua bị trả lại… Ngoài ra, thay đổi cần uỷ quyền thích hợp trước thay đổi việc toán - Hoá đơn tốn nên đóng dấu “Đã tốn” 4.3.2 Quy trình nhập ủy thác a) Mơ tả quy trình Quy trình nhập ủy thác tiến hành theo bước sau: Đàm phán, ký hợp đồng ủy thác nhập với công ty nước: có u cầu nhập ủy thác cơng ty nước, phòng KD XNK tìm hiểu hợp đồng có quy định rõ quyền lợi trách nhiệm bên Ký hợp đồng ngoại thương với cơng ty nước ngồi: Cơng ty trực tiếp ký hợp đồng ngoại thương với nhà xuất dựa điều kiện, điều khoản ký hợp đồng ủy thác nhập Nhận tiền ứng trước công ty ủy thác nhập khẩu: Công ty yêu cầu bên ủy thác ứng trước tiền để toán khoản trả trước để công ty ký quỹ mở L/C(trong trường hợp toán L/C) Nhận BCT từ nhà xuất khẩu, làm thủ tục nhận hàng: Nhà xuất gửi BCT cho cơng ty, phòng kinh doanh XNK phối hợp với đại diện bên ủy thác kiểm tra BCT, sau làm thủ tục để nhập lơ hàng khai báo hải quan, đóng thuế, nộp khoản phí, kiểm tra nhận hàng Xuất trả hàng ủy thác: Sau công ty nhờ ủy thác chi trả toàn khoản chi hộ với phí ủy thác cơng ty xuất trả hàng ủy thác kèm theo hóa đơn GTGT ghi rõ xuất trả hàng ủy thác, giá trị hàng, thuế nhập khẩu, thuế GTGT, thuế TTĐB (nếu có) theo TKHQ 60 Thanh tốn số tiền lại: Trong trường hợp trả sau, công ty phải theo dõi, nhắc nhở bên ủy thác tốn tiền để cơng ty chuyển cho nhà xuất thời hạn hợp đồng Mối quan hệ công ty hai bên (Cơng ty ủy thác nhà nhập khẩu) thể hình 4.10 sau: Hình 4.10: Quy trình nhập ủy thác cơng ty INCOMEX CORP HĐ ủy thác nhập BÊN GIAO ỦY THÁC Chuyển tiền HĐ ngoại thương CÔNG TY Hàng + HĐGTGT Thanh tốn tiền Hàng + BCT CƠNG TY NƯỚC NGỒI Phí UT + Các khoản chi hộ Nguồn tin: Điều tra tổng hợp b) Nhận xét Quy trình nhập ủy thác gần giống nhập trực tiếp, khác cơng ty với vai trò người nhận ủy thác, đại diện cho công ty ủy thác làm việc trực tiếp với cơng ty nước ngồi, nên khơng phải gánh rủi ro nhập trực tiếp Một đặc điểm công ty nhập ủy thác không xuất khoản chênh lệch tỷ giá cần ngoại tệ để tốn cho nhà xuất cơng ty yêu cầu bên ủy thác chuyển qua toán cho nhà xuất khẩu, cơng ty nhận phí ủy thác Điều giúp công ty hạn chế việc đánh thuế vào khoản chênh lệch tỷ giá, hạch toán kế toán bớt rắc rối hơn, nhiên phát sinh số rủi ro như: - Bên giao ủy thác khơng có khả tốn - Bên giao ủy thác khơng tốn tiền hạn tốn khơng đủ làm cơng ty khơng tốn hạn cho nhà xuất làm uy tín, 61 cơng ty phải trích tiền cơng ty để toán cho NCC làm tăng rủi ro ¾ Thủ tục kiểm sốt cơng ty - Tìm hiểu kỹ tình hình kinh doanh tình hình tài đối tác trước ký hợp đồng nhận nhập ủy thác - Yêu cầu bên ủy thác ký quỹ tạm ứng trước toàn 50% giá trị hợp đồng ràng buộc trách nhiệm hàng hóa bên ủy thác nhập ủy thác - Quy định rõ hợp đồng điều khoản toán, trách nhiệm phải toán hạn khoản phạt, bồi thường vi phạm 62 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Về máy hoạt động công ty: Mỗi phòng ban đảm nhận nhiệm vụ riêng thống với Đội ngũ nhân viên công ty có 10 năm kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp giúp công ty đứng vững phát triển chế thị trường cạnh tranh Về máy kế tốn cơng ty: Có tiến hành phân công hợp lý, rõ ràng khoa học cơng việc cho kế tốn viên Mỗi kế tốn viên có trình độ chun mơn cao, động, nhiệt tình, phụ trách mảng riêng, giúp nâng cao ý thức trách nhiệm họ có mối liên hệ chặt chẽ với phận kế toán khác Về cơng tác hạch tốn ghi sổ: Các chứng từ liên quan đến q trình xuất hàng hóa thu thập, lưu trữ bảo quản tốt, xếp thành phận hoàn chỉnh theo thời gian phát sinh, thuận tiện cho việc kiểm tra, theo dõi Các chứng từ sau qua khâu chuyển tới phòng kế tốn để đảm bảo việc phản ánh kịp thời nghiệp vụ kinh tế phát sinh Các chứng từ lập theo mẫu biểu Bộ Tài Chính ban hành theo thơng lệ quốc tế, giúp cho công tác giao hàng thuận lợi, tránh rủi ro kinh doanh Công ty áp dụng hình thức kế tốn Nhật ký chung kết hợp với việc đưa kế tốn máy vào cơng tác quản lý tài làm đơn giản hóa cơng tác kế tốn, thuận tiện cho q trình đối chiếu số liệu sổ kế toán 5.2 Đề nghị Qua thời gian thực tập công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Dịch Vụ IN CO, thời gian không nhiều giúp em hiểu rõ nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập cách hạch tốn kế tốn, em xin đề xuất số 63 ý kiến chủ quan với mong muốn giúp hồn thiện cơng tác kế tốn xuất nhập cơng ty: Về tổ chức máy quy trình hoạt động công ty Hầu hết mối làm ăn công ty đối quen biết lâu năm, công ty cần mở rộng thêm thị trường đa dạng thêm sản phẩm Vì vậy, theo em phòng kinh doanh XNK cần có thêm phận làm maketing, tổ chức quảng bá, giới thiệu mặt hàng nhiều nơi, đẩy mạnh tình hình kinh doanh cơng ty Các khâu quy trình xuất nhập chủ yếu phòng kinh doanh XNK kể việc xét duyệt tín dụng cho khách hàng, điều làm giảm tính kiểm sốt nội cơng ty, cơng ty nên mở thêm phận xét duyệt tín dụng làm việc độc lập với phòng KD XNK để việc đánh giá khả tài khách hàng khách quan giảm rủi ro tốn Cơng ty cần tuyển dụng thêm đội ngũ cán trẻ động, sáng tạo tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ ngoại thương để cơng ty có máy làm việc đạt hiệu cao Về tổ chức máy kế toán Để việc hạch toán thực cách kịp thời xác, phận khác cần gửi chứng từ phòng kế tốn cách sớm Kế tốn viên cơng ty cần học khóa đào tạo nghiệp vụ ngoại thương để thực công việc cách dễ dàng hơn, đáp ứng nhu cầu thông tin cơng ty Qua tìm hiểu thực tế em đưa số ý kiến đề xuất với mong muốn hoàn thiện máy hoạt động cơng tác kế tốn cơng ty Tuy cơng ty hoạt động mua bán ngồi nước giới hạn đề tài nên em tập trung vào mua bán nước Với thời gian thực tập không nhiều khả kiến thức hạn chế nên đề tài có thiếu sót định, kính mong nhận đóng góp ý kiến thày cô, anh chị công ty để đề tài em hoàn thiện có tính ứng dụng cao thực tiễn 64 PHỤ LỤC 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Võ Văn Nhị, Trần Anh Hoa, Th.s Nguyễn Ngọc Dung Th.S Trần Thị Dun, 2003 Kế Tốn Tài Chính, Nhà Xuất Bản Thống Kê Lê Văn Hoa, Bài Giảng Môn Kế Tốn Tài Chính Mơn Học Sổ Sách Chứng Từ Kế Tốn Bộ Tài Chính (Vụ Chế Độ Kế Tốn Kiểm Toán), 2006 Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán: chế độ kế toán doanh nghiệp Quyển 2: Báo Cáo Tài Chính, Chứng Từ Và Sổ Kể Tốn, Sơ Đồ Kế Toán (ban hành theo Quyết định số 15/2006 – QĐ/BTC ngày 20/03/2006) Nhà xuất Tài chính, Hà Nội 66 PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn, TS Hoàng Đức, TS Trần Huy Hoàng, TS Trầm Xuân Hương Th.S Nguyễn Quốc Oanh, Tín Dụng Ngân Hàng, Nhà Xuất Bản Thống Kê Trường Đại Học Kinh tế Hồ Chí Minh, Khoa Kế Tốn Kiểm Tốn, 2004 Hệ Thống Thơng Tin Kế Tốn Nhà Xuất Bản Thống Kê “Thiết lập hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp”, 10/2007, “Định khoản kế toán xuất nhập khẩu”, 09/2009, “Thủ tục Hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”, 05/2003, 67 ... gồm: - CFR (Cost and Freight): Tiền hàng cước phí - CIF (Cost, Insurance and Freight ): Tiền hàng, phí bảo hiểm cước phí - CPT (Cariage Paid to): Cước phí trả tới - CIP ( Carriage and Insurance... KHÁNH VY Tháng 07 năm 2010 “Kế Tốn Xuất Nhập Khẩu Tại Cơng Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu dịch vụ IN CO” DANG KHANH VY July 2010 “The Import- Export Specialist Skill Accounting in IN CO import – Export... NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ IN CO Tên tiếng Anh: IN CO Import – Export and Service Corporation Tên giao dịch: INCOMEX CORP Vốn điều lệ: 6.000.000.000 Trụ sở chính: 27 Cao Thắng, Quận 3, Tp HCM Điện thoại:
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY CÔNG CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ IN CO (INCOMEX CORP),