0

Đồ án tốt nghiệp NGHIÊN CỨU TÁCH CHIẾT VÀ KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC, SINH HỌC CỦA TINH DẦU TỪ VỎ CAM SÀNH (CITRUS RETICULATA X MAXIMA)

105 681 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2018, 20:46

NGHIÊN CỨU TÁCH CHIẾT VÀ KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC, SINH HỌC CỦA TINH DẦU TỪ VỎ CAM SÀNH (CITRUS RETICULATA X MAXIMA)Đồ án tốt nghiệp gồm 4 chương:Chương 1: Tổng quan tài liệuChương 2: Vật liệu và phương phápChương 3: Kết quả và thảo luậnChương 4: Kết luận và kiến nghị BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HỒ CHÍ MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU TÁCH CHIẾT KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC, SINH HỌC CỦA TINH DẦU TỪ VỎ CAM SÀNH (CITRUS RETICULATA X MAXIMA) Ngành : Công nghệ sinh học Chuyên ngành: Công nghệ sinh học Giảng viên hướng dẫn : Sinh viên thực : MSSV : Lớp : TP Hồ Chí Minh LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng tơi Các số liệu sử dụng phân tích luận án có nguồn gốc rõ ràng, cơng bố theo quy định Các kết nghiên cứu luận án tơi tự tìm hiểu, phân tích cách trung thực, khách quan phù hợp với thực tiễn Việt Nam Tp.HCM, ngày tháng năm Sinh viên thực MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC HÌNH ix LỜI CẢM ƠN xi MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Giới thiệu chung cam sành 1.1.1 Nguồn gốc cam sành 1.1.2 Phân loại khoa học 1.1.3 Đặc điểm hình thái cam sành 1.1.4 Thành phần hóa học 1.1.5 Thành phần dinh dưỡng 1.1.6 Tác dụng cam sành 1.2 Giới thiệu chung tinh dầu 1.2.1 Những nét đặc trưng tinh dầu 8 1.2.2 Q trình tích lũy 10 1.2.3 Thành phần hóa học tinh dầu 10 1.2.4 Tính chất lý- hóa tinh dầu 13 1.2.5 Một số phương pháp ly trích tinh dầu 15 1.2.6 Phương pháp xác định thành phần hoá học tinh dầu 20 1.2.7 Bảo quản tinh dầu 24 1.3 Thành phần hóa học tinh dầu chi Citrus, cam sành 25 1.3.1 Sơ lược vài nét tình hình khai thác 25 1.3.2 Những nghiên cứu hóa học chi Citrus 27 1.4 Giới thiệu sơ lược chủng vi khuẩn thị 37 1.4.1 Staphyllococcus aureus 37 1.4.2 Escherichia coli (E.coli) 39 1.4.3 Salmonella 40 CHƯƠNG 2: VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP 2.1 Địa điểm thời gian tiến hành đề tài 43 43 2.1.1 Địa điểm tiến hành đề tài 43 2.1.2 Thời gian thực đề tài 43 2.2 Phương pháp nghiên cứu 2.2.1 Thiết bị, nguyên liệu, dụng cụ hóa chất 43 45 2.2.2 Tiến hành ly trích tinh dầu phương pháp chưng cất lôi nước 50 2.2.3 Khảo sát yếu tố thể tích đến hàm lượng tinh dầu Cam sành thu phương pháp chưng cất lôi nước 51 2.2.4 Đánh giá yếu tố cảm quan 53 2.2.5 Xác định số tiêu hóa – lý tinh dầu Cam 54 2.2.6 Xác định thành phần hóa học tinh dầu Cam phương đo phổ GC/MS 2.2.7 Thử hoạt tính sinh học tinh dầu Cam sành 2.3 Thống kê xử lý số liệu CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ THẢO LUẬN 57 58 60 61 3.1 Xác định ảnh hưởng yếu tố đến hàm lượng tinh dầu cam sành thu phương pháp chưng cất lôi nước 61 3.1.1 Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng kích thước nguyên liệu đến hàm lượng tinh dầu cam sành thu phương pháp chưng cất lôi nước 61 3.1.2 Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng tỷ lệ nguyên liệu vỏ cam/nước chưng đến hàm lượng tinh dầu cam sành thu phương pháp chưng cất lôi nước 62 3.1.3 Thí nghiệm 3: Ảnh hưởng nồng độ NaCl bổ sung vào nguyên liệu đến hàm lượng tinh dầu cam sành thu phương pháp chưng cất lơi nước 64 3.1.4 Thí nghiệm 4: Ảnh hưởng thời gian ngâm NaCl bổ sung vào nguyên liệu đến hàm lượng tinh dầu cam sành thu phương pháp chưng cất lôi nước 65 3.1.5 Thí nghiệm 5: Ảnh hưởng thời gian chưng cất đến hàm lượng tinh dầu cam sành thu phương pháp chưng cất lôi nước 66 3.2 Đánh giá cảm quan 67 3.3 Xác định tiêu hóatinh dầu cam sành 68 3.3.1 Độ ẩm nguyên liệu 68 3.3.2 Định lượng tinh dầu cam sành 69 3.3.3 Tỷ trọng tinh dầu cam sành 69 3.3.4 Chỉ số hóa học tinh dầu cam sành 70 3.3.5 Độ hòa tan ethanol 70 3.4 Xác định thành phần hóa học tinh dầu cam sành phương pháp sắc ký khối phổ (GC – MS) 71 3.5 Xác định hoạt lực kháng khuẩn tinh dầu cam sành thu phương pháp chưng cất nước 74 3.5.1 Hoạt tính kháng Escherichia coli tinh dầu cam sành thu phương pháp chưng cất nước 74 3.5.2 Hoạt tính kháng Salmonella tinh dầu cam sành tinh dầu cam sành thu phương pháp chưng cất nước 77 3.5.3 Hoạt tính kháng Staphylococcus aureus tinh dầu cam sành tinh dầu cam sành thu phương pháp chưng cất nước CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 79 82 4.1 Kết luận 82 4.2 Kiến nghị 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 84 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT GC – MS Gas chromatography – mass spectrometry (Sắc ký khí ghép khối phổ) IA Chỉ số acid IS Chỉ số savon IE Chỉ số Ester CE-ED Capillary Electropherosis – electrochemical detection (Phương pháp điên dị mao quản với phát điện hoá) EMB Môi trường eosin methylene blue NA Môi trường Nutrient Agar NB Môi trường Nutrient Broth CFU Colony Forming Units DMSO FAO FNP TCVN Dimethyl sulfoxide FAO Food and Nutrition Paper Tiêu chuẩn Việt Nam DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Thành phần dinh dưỡng 100g cam sành Bảng 1.2 Số liệu sản xuất tinh dầu Citrus giới 26 Bảng 1.3 Thành phần hóa học tinh dầu cam, chanh, bưởi 28 Bảng 1.4 Thành phần hoá học tinh dầu vỏ Đoan Hùng (vết < 0,1%) 31 Bảng 1.5 Hàm lợng chất có tinh dầu vỏ Phúc Trạch (vết < 0,1%) 32 Bảng 1.6 Thành phần hoá học tinh dầu vỏ cam trổng nước ta 34 Bảng 1.7 Hàm lượng tương đối số chất thơm có tinh dầu vỏ chanh Việt Nam 35 Bảng 1.8 Thành phần hoá học tinh dầu vỏ quất Việt Nam (vết < 0,1%) 36 Bảng 3.1 Ảnh hưởng kích thước nguyên liệu đến thể tích tinh dầu cam sành thu phương pháp chưng cất lôi nước 61 Bảng 3.2 Ảnh hưởng tỷ lệ nguyên liệu vỏ cam/ nước chưng đến thể tích tinh dầu cam sành thu phương pháp chưng cất lôi nước 63 Bảng 3.3 Ảnh hưởng nồng độ NaCl bổ sung vào nguyên liệu đến thể tích tinh dầu cam sành thu phương pháp chưng cất lôi nước 64 Bảng 3.4 Ảnh hưởng thời gian ngâm NaCl bổ sung vào nguyên liệu đến thể tích tinh dầu cam sành thu phương pháp chưng cất lôi nước 65 Bảng 3.5 Ảnh hưởng thời gian chưng cất đến thể tích tinh dầu cam sành thu phương pháp chưng cất lôi nước Bảng 3.6 Kết xác định độ ẩm nguyên liệu 66 68 Bảng 3.7 Kết xác định định lượng tinh dầu 69 Bảng 3.8 Kết xác định tỷ trọng tinh dầu cam sành 69 Bảng 3.9 Kết xác định số hóa học tinh dầu 70 Bảng 3.10 Kết xác định độ hòa tan tinh dầu cam sành ethanol 70 Bảng 3.11 Kết xác định thành phần hóa học (GC – MS) tinh dầu cam sành thu phương pháp chưng cất lôi nước 71 Bảng 3.12 Kết thành phần hóa học tinh dầu cam (Sikdar et al., 2016) 72 Bảng 3.13 Kết thành phần hóa học tinh dầu cam (Celikel et al., 2008) 73 Bảng 3.14 Kết khảo sát hoạt tính kháng Escherichia coli 75 Bảng 3.15 Kết khảo sát hoạt tính kháng Salmonella 77 Bảng 3.16 Kết khảo sát hoạt tính kháng Staphylococcus aureus 79 Sau thực kháng khuẩn tinh dầu cam sành chủng vi khuẩn Staphylococcus aureus nồng độ vi khuẩn 106 CFU/ml, ghi nhận kết sau: Ở nồng độ tinh dầu cam sành ngun chất: đường kính vòng kháng khuẩn trung bình là: 11,2 mm Kết luận: đường kính vòng kháng khuẩn trung bình nằm khoảng – 14 mm Đánh giá: nhạy (Celikel Kavas, 2008) Ở nồng độ tinh dầu pha lỗng 10-1: đường kính vòng kháng khuẩn trung bình là: 8,2 mm Kết luận: đường kính vòng kháng khuẩn trung bình nằm khoảng < mm Đánh giá: không nhạy (Celikel Kavas, 2008) Ở nồng độ tinh dầu pha lỗng 10-2: đường kính vòng kháng khuẩn trung bình là: 7,2 mm Kết luận: đường kính vòng kháng khuẩn trung bình nằm khoảng < mm Đánh giá: không nhạy (Celikel Kavas, 2008) Ở nồng độ tinh dầu pha lỗng 10-3 đường kính vòng kháng khuẩn trung bình là: mm Kết luận: khơng kháng Kết đường kính vòng kháng khuẩn kháng sinh đối chứng dương 20,2 mm Đánh giá: cực nhạy (Celikel Kavas, 2008) Kết đường kính vòng kháng khuẩn đối chứng (-) DMSO 0mm Kết luận: dung mơi DMSO dùng để pha lỗng tinh dầu không ảnh hưởng đến khả kháng vi khuẩn Staphylococcus aureus tinh dầu cam sành Theo kết đưa bảng 3.16 cho thấy tinh dầu cam sành nói chung có khả ức chế mạnh vi khuẩn Staphylococcus aureus – trực khuẩn Gram dương điển hình Đường kính vòng khuẩn Staphylococcus aureus tinh dầu cam sành nguyên chất 11,2 mm, nồng độ pha lỗng 10-1 vòng kháng khuẩn 8,2 mm 10-2 7,2 mm riêng tinh dầu pha lỗng 10-3 khơng xuất vòng kháng khuẩn khả kháng Staphylococcus aureus tinh dầu cam sành thấp so với kháng sinh aminopenicillin 1,8 lần So sánh với kết (Gulay Kirbaslar et.al., 2009) (Shalu Hasija et al., 2015) nồng độ vi khuẩn 106 tinh dầu cam cho kết 12 mm 9,67 mm Như vậy, thí nghiệm kết kháng Staphylococcus aureus đương đồng so với Gulay Kirbaslar cộng (2009) mạnh so với Shalu Hasija cộng (2015) Tóm lại: Kết khảo sát chủng vi khuẩn cho thấy tinh dầu cam sành có khả ức chế vi khuẩn gram âm gram dương, đặc biệt chủng vi khuẩn vi khuẩn điển hình hệ vi sinh vật đường ruột Đường kính vòng khuẩn nhạy với Salmonell Staphylococcus aureus, nhạy với E.coli so sánh với vòng khuẩn kháng sinh aminopenicillin Đây sở thiết thực cho việc nghiên cứu áp dụng tinh dầu cam làm hương liệu ngành công nghiệp dược phẩm thực phẩm CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Từ trình nghiên cứu thu thông số kỹ thuật cho trình chưng cất lơi nước để thu tinh dầu cam sành quy mơ phòng thí nghiệm: - Nguyên liệu xay nhuyễn phút - Tỷ lệ rắn /lỏng 1:3 - Nồng độ muối NaCl: 2% - Thời gian ngâm nước muối: 120 phút - Thời gian chưng cất: 70 phút kể từ giọt tinh dầu ngưng tụ nhỏ xuống ống hứng tinh dầu Tinh dầu cam sành thu có màu vàng nhạt, nhẹ nước, có mùi thơm đặc trưng, vị cay Đã xác định số vật lý hóa học tinh dầu cam sành sau: - Độ ẩm nguyên liệu: 70,897% - Hàm lượng tinh dầu: 3,5% - Tỷ trọng tinh dầu cam sành: 0,8270 - Chỉ số acid: 1,029 - Chỉ số savon hóa: 3,460 - Chỉ số ester hóa: 2,431 - Chỉ số ethanol: Tỷ lệ tinh dầu : cồn 96o = 1:2,87 Tỷ lệ tinh dầu : cồn 90o = 1:6,97 Tỷ lệ tinh dầu : cồn 80o = 1:30,33 Thành phần tinh dầu cam: D-Limonene (97,9%), β-Myrcene (1,46%), 1R-α-Pinene (0,36%), chất chưa xác định (0,28) Kết kháng khuẩn khảo sát loại vi khuẩn: Escherichia coli, Salmonella, Staphylococcus aureus cho thấy tinh dầu cam sành có khả ức chế loại vi khuẩn gram (+), gram (-) Tinh dầu nguyên chất có khả kháng mạnh nồng độ pha lỗng 10-3 tinh dầu gần khơng có khả kháng loại vi khuẩn 5.2 Kiến nghị Đề tài cần nghiên cứu thêm: - Loại cam điều kiện canh tác, độ chín cam ảnh hưởng tới hiệu suất trích ly tinh dầu phương pháp chưng cất lôi nước - Ứng dụng phương pháp vào q trình chưng cất như: chưng cất nước có hỗ trợ vi sóng, sóng siêu âm,… - Xác định tính chất vật lý khác tinh dầu thu như: số chiết quang, nhiệt độ kết tinh tinh dầu,… - Xác định số hóa học như: số iod,… - Phát triển sản phẩm từ tinh dầu cam sành ứng dụng thực phẩm, dược phẩm mỹ phẩm CHƯƠNG 6: TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt [1] Dương Phước An, Huỳnh Thị Bích Tuyền, Nguyễn Ngọc Khơi (2010) Khảo sát thành phần hóa học thử hoạt tính giải lo âu tinh dầu bưởi, cam, chanh, quýt, quất Y Hoc TP Ho Chi Minh, Vol 14 - Supplement of No - 2010: 35-40 [2] Trần Thị Ngọc Anh (2011) Khảo sát thành phần hóa học quất địa bàn tỉnh Đồng Tháp Đại học Đồng Tháp Khóa luận tốt nghiệp đại học [3] Lê Văn Đăng (2005), Chuyên đề số hợp chất thiên nhiên, NXB Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh [4] Tơn Long Dày (2013) Ly trích khảo sát thành phần hóa học tinh dầu Bạc Hà Đại học Cần Thơ Luận văn tốt nghiệp [5] Nguyễn Thượng Dong (2006) Phương pháp nghiên cứu tác dụng lý từ thảo dược NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội [6] Nguyễn Hữu Đống cộng (2003) Cây ăn có múi (cam, chanh, quýt, bưởi) Nhà xuất Nghệ An, trang – 25 [7] Lê Thị Ngọc Duyên (2011), Nghiên cứu ly trích tinh dầu từ vỏ quất phương pháp chưng cất lôi nước, Luận văn tốt nghiệp đại học, Trường Đại học Đồng Tháp [8] Phạm Thanh Hiền Huỳnh Hồng Quang (2008) Sắc ký khí ghép khối phổ ứng dụng (GC/MS-Gas Chromatography Mass Spectometry) Nhà xuất Viện sốt rét ký sinh trùng trùng Quy Nhơn [9] Trịnh Hồng Hiếu, Nguyễn Thị Bảo trân, Lê Ngọc Thạch (2009) Ly trích tinh dầu vỏ trái tắc Tạp chí phát triển khoa học công nghệ, tập 12, số 10, trang 41 [10] Nguyễn Minh Hoàng (2006) Khảo sát tinh dầu vỏ trái giống citrus họ rutaceae Đại học Mở Tp HCM [11] Nguyễn Thanh Huệ, Trịnh Minh Khang, Nguyễn Tấn Hồng Sơn, Nguyễn Thị Bích Thuyền (2012), Khảo sát thành phần hóa học hoạt tính kháng vi sinh vật tinh dầu gừng (Zingiber officinale roscoe) tinh dầu tiêu (Piper nigrumL.), Trường Đại học Cần Thơ, Tập chí Khoa học 2012:21a 139-143 [12] Nguyễn Hồi Hương, Nguyễn Thị Thu Hương, Chu Thị Bích Phượng (2014) Thực hành công nghệ lên men Đại học công nghệ Tp.HCM, trang 21 [13] Phùng Thị Ái Hữu (2012) Nghiên cứu chiết tách xác định thành phần hóa học tinh dầu sả chanh quận cẩm lệ - Đà Nẵng Đại học sư phạm Đà Nẵng [14] Nguyễn Công Khẩn cộng (2007) Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam Nhà xuất Y Học, trang 210 [15] Đỗ Tất Lợi (1985), Tinh dầu Việt Nam, Nhà xuất Y học TP Hồ Chí Minh [16] Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Thị Minh Tú, Hồng Đình Hòa (2004) Nghiên cứu thành phần hóa học hoạt tính sinh học tinh dầu bưởi, cam chanh Tạp chí khoa học công nghệ 52(5A) 1-6 [17] Nguyễn Kim Phi Phụng (2007), Phương pháp cô lập hợp chất hữu cơ, NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh [18] Phạm Thành Quân, Tống Văn Hằng, Nguyễn Hải Hà (2006) Trích ly có hỗ trợ vi sóng polyphenol từ búp trà tươi Nhà xuất Đại Học Quốc Gia Tp.HCM Tập 9, số 8, trang 69-75 [19] Lê Phạm Tấn Quốc, Ái Mỹ, Trịnh Thị Minh Nguyệt (2010) Nghiên cứu tách chiết tinh dầu cam sành (Citrus sinensis (l.) osbeck) Tạp chí đại học cơng nghiệp Tp HCM, số 12 (2) [20] Trần Minh Tâm (2000) Bảo quản chế biến nông sản sau thu hoach NXB Nông nghiệp Hà Nội [21] Lê Ngọc Thạch (2003), Tinh dầu, NXB ĐHQG TP Hồ Chí Minh [22] Lưu Thị Thủy (2008-2009) Xác định thành phần hóa học tinh dầu vỏ bưởi (Citrus maxima (burm) merr) Trường Đại học Vinh Khóa luận tốt nghiệp đại học [23] Ngơ Văn Tĩnh (2014) Nghiên cứu tách chiết tinh dầu vỏ cam, bưởi (Citrus) ứng dụng xử lý rác thải xốp Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên [24] Đái Thị Xuân Trang, Lâm Hồng Bảo Ngọc Thị Anh (2015) Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn kháng oxy hóa cao methanol Hà Thủ Ô Trắng (Streptocaulon juventas MERR.) Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Cần Thơ, phần A: Khoa học Tự nhiên, Công nghệ Môi trường: 40 (2015): 1-6 [25] FAO FNP 14/7, p.205-1986 – Xác định hàm lượng ẩm [26] Dược điển Việt Nam IV (2004), Nhà xuất Y học [27] Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 189:1993) Tinh dầu phương pháp thử Năm ban hành 1993-09-07, 430/QĐ-TĐC Tài liệu tiếng Anh [28] Celikel N., Kavas G (2008) Antimicrobial properties of some essential oils against some pathogenic microorganisms Czech J Food Sci., 26: 174– 181 [29] D.C Sikdar, (2016) Extraction of citrus oil from orange (Citrus sinensis) peels by stram distillation and its characterizations International Journal of Technical Research and Applications e-ISSN: 2320-8163, Volume 4, Issue (May-June, 2016), PP 341-346 [30] F Gulay Kirbaslar, Aydin Tavman, Basaran Dulger and Gulen Turker (2009) Pak J Bot., 41(6): 3207-3212 [31] Shalu Hasija, Geeta Ibrahim, Ashok Wadia (2015) Antimicrobial Activity of Citrus Sinensis (Orange), Citrus Limetta (Sweet Lime) and Citrus Limon (Lemon) Peel Oil on Selected Food Borne Pathogens International Journal of Life Sciences Research, Vol 3, Issue 3, pp: (35-39), Month: July September 2015 [32] Julia F Morton, Miami, FL (1987) Fruits of warm climates.Mandarin Orange p 142–145 [33] Celikel N., Kavas G (2008): Antimicrobial properties of some essential oils against some pathogenic microorganisms Czech J Food Sci., 26: 174– 181 [34] Kamal, Anwar, Hussain, Sarri, Ashraf (2011) Yield and chemical composition of Citrus essential oils as affected by drying pretreatment of peels International Food Research Journal 18(4): 1275-1282 Tài liệu Internet [35] Https://vi.wikipedia.org/wiki/Cam_s%C3%A0nh [36] Http://fruitvietnam.com/tin-tuc/kham-pha-14-loi-ich-tuyet-voi-tu-trai-cam html [37] Https://vi.wikipedia.org/wiki/Salmonella [38] Https://vi.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli [39] Https://vi.wikipedia.org/wiki/Staphylococcus_aureus [40] Https://en.wikipedia.org/wiki/Bacillus_subtilis [41] Http://healthplus.vn/loi-khuan-bacillus-subtilis-tac-dung-cua-loi-khuantrong-men- vi-sinh-d47393.html [42] https://en.wikipedia.org/wiki/Limonene [43] https://en.wikipedia.org/wiki/Myrcene [44] https://en.wikipedia.org/wiki/Pinene PHỤ LỤC Phụ lục 1: Kết thống kê kích thước nguyên liệu Bảng 1: Summary Statistics Bảng 2: Anova Bảng3: Method: 95.0 percent LSD Phụ lục 2: Kêt thống kê tỷ lệ nguyên liệu vỏ cam sành/nước chưng Bảng 1: Summary Statistics Bảng 2: Anova Bảng3: Method: 95.0 percent LSD Phụ lục 3: Kết thống kê nồng độ muối NaCl Bảng 1: Summary Statistics Bảng 2: Anova Bảng3: Method: 95.0 percent LSD Phụ lục 4: Kết thống kê thời gian ngâm muối NaCl bổ sung Bảng 1: Summary Statistics Bảng 2: Anova Bảng3: Method: 95.0 percent LSD Phụ lục 5:Kết thống kê thời gian chưng cất tinh dầu cam sành phương pháp chưng cất nước Bảng 1: Summary Statistics Bảng 2: Anova Bảng3: Method: 95.0 percent LSD Phụ lục 6: Kết khảo sát thành phần hóa học phương pháp GC/MS Phụ lục 7: Số liệu kháng E.coli tinh dầu cam sành xử lý phần mền Statgraphics Centurion XV.I Bảng 1: Summary Statistics Bảng 2: Anova Bảng3: Method: 95.0 percent LSD Phụ lục 8: Số liệu kháng Staphylococcus aureus tinh dầu cam sành xử lý phần mền Statgraphics Centurion XV.I Bảng 1: Summary Statistics Bảng 2: Anova Bảng3: Method: 95.0 percent LSD Phụ lục 9: Số liệu kháng Salmonella tinh dầu cam sành xử lý phần mền Statgraphics Centurion XV.I Bảng 1: Summary Statistics Bảng 2: Anova Bảng3: Method: 95.0 percent LSD ... thực tốt đồ án tốt nghiệp, tảng vững cho em bước bước đường đời sau Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến: TS Trịnh Thị Lan Anh quan tâm hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi để em hồn thành tốt đồ án. .. sành góp phần tìm hợp chất hợp chất thiên nhiên có dược tính cao từ cam sành Kết cấu đồ án tốt nghiệp Đồ án tốt nghiệp gồm chương: Chương 1: Tổng quan tài liệu Chương 2: Vật liệu phương pháp Chương... thân bạn nhóm đồ án khóa 13 Những người bên em, động viên, ủng hộ giúp đỡ em vật chất lẫn tinh thần để em hồn thành tốt đồ án Em xin chân thành cảm ơn tất người Tp.HCM, ngày tháng năm Sinh viên
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án tốt nghiệp NGHIÊN CỨU TÁCH CHIẾT VÀ KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC, SINH HỌC CỦA TINH DẦU TỪ VỎ CAM SÀNH (CITRUS RETICULATA X MAXIMA), , CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU, (Nguồn Lưu Thị Thủy, 2009), CHƯƠNG 3: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP, CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN, CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, Tài liệu tiếng Anh

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm