skkn nâng cao kỹ năng giải bài tập PEPTIT dành cho học sinh lớp 12 ôn thi THPT quốc gia

23 186 0
skkn nâng cao kỹ năng giải bài tập PEPTIT dành cho học sinh lớp 12 ôn thi THPT quốc gia

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

... tài: Nâng cao kỹ giải tập peptit dành cho học sinh lớp 12 ôn thi THPT Quốc Gia 1.2 Mục đích nghiên cứu Tơi nghiên cứu vấn đề nhằm phân dạng tập peptit từ dễ đến khó, sở học lí thuyết làm hết tập. .. ưu điểm Sau đó, bổ sung cho lớp 12C7, để nâng cao kỹ giải tập peptit Với sở lí thuyết sẵn có phần tập peptit, tơi hồn thi n đề tài nghiên cứu để nâng cao kỹ giải tập peptit 1.5 Những điểm sáng... peptit, dành cho học sinh lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia, làm tài liệu phục vụ cho việc dạy học thân Đồng thời góp phần nhỏ cho đồng nghiệp hết giúp em học sinh linh hoạt, tự tin giải loại tập Vì vậy,

Ngày đăng: 04/09/2018, 13:36

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Người thực hiện: Lê Thị Lan Hương

  • Bài 1: Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X chứa một số peptit mạch hở bằng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được 151,2 gam muối natri của các amino axit là Gly, Ala và Val. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X thấy hết 107,52 lít oxi (đktc), thu được 64,8 gam H2O. Giá trị m là

  • A. 51,2. B. 50,4. C. 102,4. D. 100,05. [7]

  • Dạng 3: Peptit phức tạp (khó hơn dạng 2): với các peptit được tạo nên từ các amino axit 2 nhóm -COOH hoặc 2 nhóm -NH2 (axit glutamic, lysin, …). Tìm lượng chất hoặc tìm thành phần hợp chất.

  • A. 52,13. B. 53,33. C. 39,61. D. 49,57.

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan