Định giá cổ phiếu, chứng khoán

27 4.3K 26
Định giá cổ phiếu, chứng khoán

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Xác định hệ số P/E nội tại của chính công ty đó. Giá cổ phiếu được xác định bằng cách nhân hệ số P/E thông thường với thu nhập của công ty (EPS) Bài 4: Đònh giá chứng khoán  Mục tiêu của bài này  Các cặp khái niệm về giá trò  Phân biết các loại chứng khoán  Quy trình chung khi đònh giá chứng khoán  Đònh giá trái phiếu  Đònh giá cổ phiếu ưu đãi  Đònh giá cổ phiếu thường  Lợi suất cổ phiếu Các cặp khái niệm về giá trò  Giá trò thanh lý và giá trò hoạt động  Giá trò thanh lý (liquidation value)  Giá trò hoạt động (going-concern value)  Giá trò sổ sách và giá trò thò trường  Giá trò sổ sách (book value) của tài sản  Giá trò sổ sách của doanh nghiệp  Giá trò thò trường (maket value)  Giá trò thò trường và giá trò lý thuyết  Giá trò thò trường của chứng khoánGiá trò lý thuyết (intrinsic value) Các loại chứng khoánChứng khoán trong phạm vi bài này gồm:  Trái phiếu  Trái phiếu chính phủ  Trái phiếu không kỳ hạn  Trái phiếu kỳ hạn  Trái phiếu được hưởng lãi  Trái phiếu không được hưởng lãi  Trái phiếu công ty  Trái phiếu không chuyển đổi  Trái phiếu thể chuyển đổi  Trái phiếu điều khoản mua lại  Cổ phiếu  Cổ phiếu ưu đãi  Cổ phiếu thường (cổ phiếu phổ thông)  Phân biệt trái phiếu và cổ phiếu Phân biệt trái phiếu và cổ phiếu  Trái phiếu – chứng nhận nợ  Chứng khoán nợ  Hưỡng lãi suất cố đònh  thời hạn hoàn vốn (trừ trái phiếu vónh hằng)  Trái chủ không được quyền bầu cử  Được thụ trái trước cổ phiếu  Công ty bò phá sản nếu không trả được nợ và lãi  Cổ phiếu – chứng nhận đầu tư  Chứng khoán vốn  Hưởng cổ tức không cố đònh  Không thời hạn hoàn vốn  Cổ đông quyền bầu cử  Được chia cổ tức và nhận tài sản thanh lý sau trái chủ  Công ty không bò phá sản nếu không trả được cổ tức Đònh giá trái phiếu  Trái phiếu là công cụ nợ dài hạn do chính phủ hoặc công ty phát hành để huy động vốn  Phân biệt các loại trái phiếu  Trái phiếu chính phủ (government or treasury bond) vs trái phiếu công ty (corporate bond)  Trái phiếu kỳ hạn (mature bond) vs trái phiếu vónh cữu (perpetual bond)  Trái phiếu được hưởng lãi (nonzero coupon bond) vs trái phiếu không được hưởng lãi (zero coupon bond)  Nguyên tắc chung khi đònh giá Giá trái phiếu bằng hiện giá dòng tiền tệ thu nhập từ trái phiếu Quy trình đònh giá chứng khoán Bước 1: Ước lượng dòng tiền tệ thu nhập kỳ vọng Bước 2: Ước lượng suất chiết khấu = Lãi suất không rủi ro + Phần gia tăng do rủi ro Bước 3: Tính hiện giá dòng tiền tệ thu nhập theo suất chiết khấu vừa ước lượng Đònh giá trái phiếu vónh cữu  Trái phiếu vónh cữu (perpetual bond) – trái phiếu không bao giờ đáo hạn  Giả sử bạn mua trái phiếu hưởng lãi hàng năm 80$ trong thời gian vô hạn. Bạn đòi hỏi lợi nhuận đầu tư là 14%. Giá trái phiếu này sẽ là: V = I/k d = 80/0,14 = 571,43$ d k t t dddd k I PVIFAI k I k I k I k I V d == + = + ++ + + + = ∞ ∞ = ∞ ∑ )( )1()1( )1()1( , 1 21 Đònh giá trái phiếu kỳ hạn  Đònh giá trái phiếu kỳ hạn được hưởng lãi Giả sử trái phiếu mệnh giá 1000$ được hưởng lãi suất 10%/năm trong thời hạn 9 năm và nhà đầu tư đòi hỏi lợi nhuận 12%, giá trái phiếu này: V = 100(5,328) +1000(0,361) = 893,8$ )()( )1()1( )1()1( ,, 21 nknk n d n ddd dd PVIFMVPVIFAI k MV k I k I k I V += + + + ++ + + + = )(1000)(100 )12,01( 1000 )12,01( 100 )12,01( 100 )12,01( 100 9,129,12 9921 PVIFPVIFAV += + + + ++ + + + = Đònh giá trái phiếu kỳ hạn  Đònh giá trái phiếu kỳ hạn không được hưởng lãi Giả sử trái phiếu mệnh giá 1000$ được không hưởng lãi thời hạn 10 năm và nhà đầu tư đòi hỏi lợi nhuận 12%, giá trái phiếu này: )( )1( ,nk n d d PVIFMV k MV V = + = $322)322,0(1000)( )12,01( 1000 10,12 10 === + = PVIFMVV Đònh giá trái phiếu trả lãi bán niên  Công thức đònh giá  Ví dụ minh hoạ: Kho bạc phát hành trái phiếu mệnh giá 10 triệu đồng, kỳ hạn 5 năm, trả lãi bán niên với lãi suất 10% và nhà đầu tư đòi hỏi lợi nhuận 12% khi mua trái phiếu này. )2,2/2,2/ 2 2 1 ())(2/( )2/1()2/1( 2/ nknk n d n t t d dd PVIFMVPVIFAI k MV k I V += + + + = ∑ = )10,2/1210,2/12 10 10 1 (10))(2/1( )2/121( 10 )2/121( 2/1 PVIFPVIFAV t t += + + + = ∑ = 26,9)558,0(10)360,7(5,0)(10)(5,0 10%,610%,6 =+=+= PVIFPVIFAV . Đònh giá chứng khoán  Mục tiêu của bài này  Các cặp khái niệm về giá trò  Phân biết các loại chứng khoán  Quy trình chung khi đònh giá chứng khoán. Đònh giá trái phiếu  Đònh giá cổ phiếu ưu đãi  Đònh giá cổ phiếu thường  Lợi suất cổ phiếu Các cặp khái niệm về giá trò  Giá trò thanh lý và giá trò

Ngày đăng: 12/08/2013, 10:03

Hình ảnh liên quan

 Mô hình định giá – Mô hình chiết khấu cổ tức - Định giá cổ phiếu, chứng khoán

h.

ình định giá – Mô hình chiết khấu cổ tức Xem tại trang 20 của tài liệu.
Hạn chế của mô hình chiết khấu cổ tức - Định giá cổ phiếu, chứng khoán

n.

chế của mô hình chiết khấu cổ tức Xem tại trang 22 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan