Đề thi và đáp án môn đạo đức và kỹ năng hành nghề luật sư (thi hết tập sự Luật Sư năm 2017 đợt 2)

21 2.8K 69
Đề thi và đáp án môn đạo đức và kỹ năng hành nghề luật sư (thi hết tập sự Luật Sư năm 2017 đợt 2)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Đề thi và đáp án thi hết tập sự Luật Sư năm 2017 đợt 2 bao gồm đề thi về quy tắc đạo đức ứng xử hành nghề luật sư và đề thi viết tự luận gồm đề bắt buộc và đề tự chọn. Cùng đáp án chính thức của liên đoàn luật sư việt nam. Các bạn có thể xem và đọc hiểu để biết barem chấm điểm của liên đoàn như nào để làm cho phù hợp.

Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner

Ngày đăng: 22/08/2018, 22:25

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan