0

KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC.

12 5,193 0
  • KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC.

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2013, 09:27

Trong quá trình đổi mới đất nước, theo Hiến pháp 1992 thể chế hành chính của các cơ quan Nhà nước đã được thay đổi khá nhiều phù hợp với việc quản lý xã hội, đáp ứng được công cuộc xây dựng đất nước XHCN. Cơ cấu quản lý hành chính đã được điều chỉnh, giảm bớt sự cồng kềnh giảm thiểu sự quan liêu để tiến tới sự một xã hội công bằng văn minh và phát triển. Việc xây dựng cơ cấu của các cơ quan hành chính mới không làm thay đổi hoặc suy giảm quyền lực và nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước. Mặt khác địa vị pháp lý của cơ quan được đề cao và tăng cường kiểm tra giám sát đối với từng bộ phận, hiểu được đường lối chỉ đạo hợp lý của Nhà nước và vai trò tích cực của các cơ quan quản lý Nhà nước. Chính vì vậy, quyền và nghĩa vụ đây chính là địa vị pháp lý của cơ quan quản lý Nhà nước. Mặt khác, địa vị pháp lý của các cơ quan được đề cao và tăng cường kiểm tra giám sát đối với từng bộ phận, từng lĩnh vực xã hội phát triển không thể thiếu được đường lối chỉ đạo hợp lý của Nhà nước và vai trò tích cực của các cơ quan trong Bộ máy hành chính Nhà nước và điạ vị đó được thể hiện trong việc ban hành văn bản vi phạm pháp luật.Mong thày cô, bạn bè đóng góp ý kiến để tiểu luận được đầy đủ và hoàn thiện hơn. LỜI NÓI ĐẦU Trong quá trình đổi mới đất nước, theo Hiến pháp 1992 thể chế hành chính của các quan Nhà nước đã được thay đổi khá nhiều phù hợp với việc quản xã hội, đáp ứng được công cuộc xây dựng đất nước XHCN. cấu quản hành chính đã được điều chỉnh, giảm bớt sự cồng kềnh giảm thiểu sự quan liêu để tiến tới sự một xã hội công bằng văn minh phát triển. Việc xây dựng cấu của các quan hành chính mới không làm thay đổi hoặc suy giảm quyền lực nhiệm vụ của các quan quản nhà nước. Mặt khác địa vị pháp của quan được đề cao tăng cường kiểm tra giám sát đối với từng bộ phận, hiểu được đường lối chỉ đạo hợp của Nhà nước vai trò tích cực của các quan quản Nhà nước. Chính vậy, quyền nghĩa vụ đây chínhđịa vị pháp của quan quản Nhà nước. Mặt khác, địa vị pháp của các quan được đề cao tăng cường kiểm tra giám sát đối với từng bộ phận, từng lĩnh vực xã hội phát triển không thể thiếu được đường lối chỉ đạo hợp của Nhà nước vai trò tích cực của các quan trong Bộ máy hành chính Nhà nước điạ vị đó được thể hiện trong việc ban hành văn bản vi phạm pháp luật. Mong thày cô, bạn bè đóng góp ý kiến để tiểu luận được đầy đủ hoàn thiện hơn. I. KHÁI NIỆM ĐẶC ĐIỂM ĐỊA VỊ PHÁP CỦA CÁC QUAN TRONG BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC. 1. Khái niệm: Bộ máy quản Nhà nước theo hiến pháp 1980 cũng như hiến pháp 1992 là một trong bốn hệ thống quan Nhà nước. Như vậy, đứng về mặt hệ thống, các quan trong bộ máy nhà nước ta gồm: - quan quyền lực - quan quản - quan kiểm sát - quan xét xử Trong đó, các quan quản Nhà nước là quan chấp hành của quan quyền lực, được tổ chức thành một hệ thống chặt chẽ từ Trung ương đến địa phương sở đẻ trực tiếp quản lý, điều hành các mặt hoạt động của đời sống xã hội. Như vậy, trong mối quan hệ mối phân định với hoạt động của quan quyền lực, quan kiểm sát, quan xét xử thì khái niệm quản Nhà nước (hoạt động chấp hành điều hành, hoạt động hành pháp). vậy, chúng là chủ thể bản của luật hành chính. 2. Đặc điểm địa vị pháp của quan quản nhà nước. Các quan hành chính Nhà nước là các quan chủ thể chủ yếu của quan hệ pháp luật hành chính. Là một bộ phận hợp thành của bộ máy Nhà nước, quan quản Nhà nước những đặc điểm chung của Nhà nước đó là: a. Là một tổ chức (tập hợp những con người) b. tính độc lập tương đối về tổ chức - cấu: cấu bộ máy quan hệ công tác bên trong của quan được quy định trước hết bằng nhiệm vụ, chức năng thể hiện vai trò độc lập của nó, nhưng đồng thời nó những quan hệ đa dạng về tổ chức hoạt động với quan khác trong hệ thống bộ máy quản bộ máy Nhà nước nói chung mà quan hệ đó được quy định chính bởi vị trí của từng quan trong hệ thống chung đó. c. thẩm quyền do pháp luật quy định, đó là tổng thể những quyền, nhiệm vụ chung những quyền hạn cụ thể mang tính quyền lực pháp Nhà nước trao cho để thực hiện nhiệm vụ chức năng Nhà nước. Các quyền hạn đó - yếu tố quan trọng nhất của thẩm quyền, hiệu lực "ra bên ngoài" nghĩa là hiệu lực bắt buộc đối với các đối tượng ngoài phạm vi quan. Sở dĩ như vậy quan nhà nước nhân dân Nhà nước thực hiện quyền lực nhân dân lợi ích của Nhà nước. Đây là đặc điểm bản để phân biệt quan Nhà nước với các quan, tổ chức không phải của Nhà nước, những quan tổ chức đó không thẩm quyền (ví dụ: quan tổ chức xã hội, tổ chức tư nhân…) Thẩm quyền của các quan Nhà nước những giới hạn về không gian (lãnh thổ) về thời gian hiệu lực, về đối tượng chịu sự tác động của nó. Đó là những giới hạn phap được quy định trong luật pháp. Trong các yếu tố của thẩm quyền quan Nhà nước thì quyền quan trọng nhất là quyền ban hành quyết định pháp luật. Mỗi quan hình thức phương pháp hoạt động riêng do pháp luật quy định, kể cả việc áp dụng các biện pháp hoạt động riêng do pháp luật quy định, kể cả việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế Nhà nước. Quyền thực hiện các hình thức phương pháp hoạt động đó cũng là yếu tố quan trọng của thẩm quyền quan Nhà nươc. Các quan Nhà nước chỉ hoạt động trong phạm vi thẩm quyền của mình trong phạm vi đó nó hoạt động độc lập, chủ động sáng tạo, thẩm quyền của quan Nhà nước là nghĩa vụ không phụ thuộc vào ý muốn, sự xét đoán riêng của bản thân quan cũng như của bất cứ người lãnh đạo nào. Ngoài các đặc điểm chung của quan Nhà nước, quan quản Nhà nước đặc điểm riêng, quyết định bởi chính bản chất của hoạt động chấp hành điều hành. Thông qua các đặc điểm riêng này mà chúng ta phân biệt rõ quan quản Nhà nước với các quan Nhà nước khác (cơ quan quyền lực, viện kiểm sát, toà án). Các đặc điểm riêng bản của địa vị pháp của quan quản Nhà nước là: 1. Nhìn tổng thể, bộ máy hành chính Nhà nước là bộ máy chấp hành của các quan quyền lực Nhà nước. Các quan đầu não của bộ máy hành chính do các quan quyền lực Nhà nước thành lập (Chính phủ, Bộ các quan, quan ngang Bộ các quan khác thuộc Chính phủ, UBND các cấp). Do đó, chúng trực thuộc, chịu sự lãnh đạo, giám sát, kiểm tra của các quan quyền lực Nhà nước tương ứng chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước quan đó. những quan quản Nhà nước không do các quan quyền lực Nhà nước trực tiếp lập ra mà do các quan quản cấp trên thành lập, nhưng về nguyên tắc cũng chịu sự giám sát, lãnh đạo của các quan quyền lực tương ứng. 2. Các quan quản Nhà nước chuyên thực hiện hoạt động chấp hành điều hành tức là hoạt động mang tính dưới luật - hoạt động tiến hành trên sở để thi hành luật. Đó là hình thức chủ yếu để đưa các đạo luật các văn bản pháp luật khác … của các quan quyền lực Nhà nước vào thực tiễn cuộc sống. 3. Thẩm quyền của các quan quản Nhà nước chỉ giới hạn trong phạm vi hoạt động chấp hành điều hành, chủ yếu được quy định trong các văn bản pháp luật về tổ chức bộ máy Nhà nước hoặc các điều lệ, quy chế…. Những quyền nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ dân sự mà quan quản Nhà nước thể tham gia tương tự như tất cả các chủ thể khác của pháp luật dân sự không phải là yếu tố của thẩm quyền của các quan Nhà nước. Trong phạm vi thẩm quyền của mình, của các quan quản Nhà nước trách nhiệm hoạt động thường xuyên hàng ngày một cách chủ động sáng tạo để đáp ứng nhu cầu diễn biến nhanh chóng, phức tạp đa dạng của hoạt động quản lý. 4. Tất cả các quan quản Nhà nước mối quan hệ chặt chẽ với nhau (quan hệ trực thuộc trên - dưới, trực thuộc ngang, quan hệ chéo) tạo thành một hệ thống thống nhất trung tâm chỉ đạo là Chính phủ đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chấp hành điều hành một cách mau lẹ, nhất quán hiệu quả. Nhưng hệ thống quản bộ máy rất phức tạp, nhiều về số lượng quan ở tất cả các cấp từ trung ương đến sở cũng như sô nhiều về số biên chế. Số lượng quan biên chế này bằng gấp nhiều lần số lượng quan biên chế của tất cả các quan Nhà nước khác cộng lại. Hạt nhân của các quan quản Nhà nước là công chức. 5. Hoạt động chấp hành điều hành của bộ máy quản hoàn toàn khác với hoạt động kiểm sát hoạt động xét xử của toà án. Tuy nhiên, chúng quan hệ chặt chẽ với nhau. Bộ máy quản lý, toà án viện kiểm sát là những hệ thống độc lập với nhau, không quan hệ trực thuộc. Nhưng hoạt động của các quan quản chịu sự giám sát của viện kiểm sát (trừ hoạt động của Chính phủ) toà án. Các quan quản Nhà nước trách nhiệm xem xét trả lời các yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị của viện kiểm sát toà án trong thời hạn do luật định. Ngược lại, các văn bản pháp luật của các quan Nhà nước là một trong những căn cứ để toà án viện kiểm sát thực hiện hoạt động kiểm sát xét xử. Một số vấn đề tổ chức nội bộ của Toá án Viện kiểm sát so văieọt nam bản pháp luật của các quan quản điều chỉnh (ví dụ: về chính sách cán bộ, về quản cán bộ của toà án) Bộ máy quản được giao nhiệm vụ quản các ngành lĩnh vực quản hành chính - chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội chủ yếu bao gồm rất nhiều các quan, các tổ chức, xí nghiệp trực thuộc chịu sự lãnh đạo của nó. Toá án viện kiểm sát nhân dân không các đối tượng quản này. II. ĐỊA VỊ PHÁP CỦA CÁC QUAN QUẢN VỚI VIỆC BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT. Như phần trên đã trình bày trong các yếu tố của thẩm quyền quan Nhà nước thì quan trọng nhất là quyền ban hành quyết định pháp luật. Đối với các quan quản Nhà nước thì việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhằm thực hiện hoạt động chấp hành điều hành. Những văn bản này đều những đặc điểm của văn bản Nhà nước nói chung, đặc biệt là tính chất pháp của nó tuy nhiên là những văn bản hành chính Nhà nước bao giờ cũng là những văn bản dưới luật được ban hành trên sở để chấp hành Hiến pháp, Luật, Pháp lệnh các Nghị quyết của các quan quyền lực. Thực tiễn việc ra các văn bản quy định pháp luật đã được quy định đầy đủ trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1996 (sửa đổi bổ sung 2002) của Quốc hội. Tuỳ vào vị trí, tính chất pháp hoạt động của từng quan quản trong bộ máy hành chính Nhà nước để ra các văn bản pháp luật giá trị pháp khác nhau. 1. Chính phủ Theo hiến pháp 1992 - Điều 109 quy định:"Chính phủ là quan chấp hành của Quốc hội, quan hành chính Nhà nước cao nhất của nước CHXHCNVN" Như vậy Hiến pháp 1992 đã khẳng định rằng về hoạt động chính Nhà (hoạt động hành pháp) thì Chính phủ là quan cao nhất của Nhà nước ta, tức là quan đứng đầu hệ thống hành pháp. Địa vị pháp của chính phủ còn được thể hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội, quốc phòng an ninh đối ngoại của Nhà nước, bảo đảm hiệu lực của bộ máy Nhà nước từ Trung ương đến sở, bảo đảm việc tôn trọng chấp hành hiến pháp pháp luật, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm ổn định nâng cao đời sống vật chất văn hoá của nhân dân. (Điều 109 khoản 2) Xuất phát từ địa vị pháp lý, từ vai trò nhiệm vụ của Chính phủ"căn cứ vào Hiến pháp, Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Pháp lệnh, Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Lệnh, Quyết định của Chủ tịch nước, Chính phủ ban hành Nghị quyết, Nghị định"(Điều 15. Luật ban hành văieọt nam bản quy định phạm pháp luật). Các văn bản của Chính phủ hiệu lực trong phạm vi toàn quốc sở pháp quan trọng cho hoạt động của cả hệ thống bộ máy quản là phương tiện chủ yếu đảm bảo việc thi hành các nhiệm vụ, chức năng quản trên phạm vi cả nước. Chế độ Thủ tướng thể hiện cụ thể rõ nét nhất trong các quyền hạn cụ thể của Thủ tướng. Điều 114 - Hiến pháp 1992 đã quy định cụ thể cho Thủ tướng một số quyền hạn rất quan trọng mà trước đây thuộc quyền hạn của Hội đồng bộ trưởng hoặc của Hội đồng nhân dân dân tỉnh. Đặc biệt thủ tướng chính phủ còn thẩm quyền ban hành quyết định chỉ thị. (Điều 15 - Luật ban hành văn bản quy phạm pháp lý). Các văn bản của Thủ tướng chính phủ hiệu lực trong toàn quốc trên sở văn bản của các quan Nhà nước cấp trên kiểm tra việc thi hành các văn bản đó (Điều 115 - Hiến pháp 1992). Như vậy theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1996 (sửa đổi bổ sung năm 2002) thì hệ thống văn bản pháp luật của Chính phủ đã đơn giản khoa học hơn trước. Theo hiến pháp mới tập thể Chính phủ Thủ tướng chính phủ ban hành 4 loại văn bản (Nghị định, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị) chúng phân biệt rõ ràng với nhau về tên gọi, trình tự ban hành. Điều đó chứng tỏ địa vị pháp của Chính phủ cũng đã được thay đổi so với trước kia. 2. Các quan quản Nhà nước ở trung ương. "Bộ, chính quyền ngang bộchính quyền của Chính phủ, thực hiện chức năng quản Nhà nước đối với ngành hoặc lĩnh vực công tác trong phạm vi cả nước" (Điều 22 Luật tổ chức Chính phủ, thông qua ngày 30/9/1992, Điều 1 Nghị quyết số 15 Công ty cổ phần vật liệu xây lắp Nghĩa Hưng của Chính phủ ngày 2/3/1993 về nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm quản Nhà nước của bộ, quan ngang bộ). Các quan quản Nhà nước ở Trung ương (sau đây gọi chung là "Bộ" thực hiện chức năng "quản Nhà nước của bộ hoạt động của các tổ chức kinh doanh sự nghiệp "Điều 2 Nghị định số 15/CP). Đặc biệt, Hiến pháp 1992 quy định rõ trách nhiệm của Bộ trưởng các thành viên khác của Chính phủ phải "bảo đảm quyền tự chủ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các sở theo quy định của pháp luật" (Điều 116) Như vậy vị trí tính chất pháp của Bộ được quy định khá rõ ràng trong các văn bản luật của Nhà nước. Để những quyền hạn cụ thể để quản được tốt, Luật ban hành văn bản quy định pháp luật đã trao thẩm quyền cho Bộ trưởng, Thủ tướng chính quyền ngang Bộ, Thủ tướng quan thuộc Bộ, Thủ tướng quan Chính phủ"căn cứ vào Hiến pháp, Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Pháp lệnh, Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Lệnh, Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ tướng quan ngang Bộ, Thủ tướng quan thuộc Chính phủ ban hành Quyết định, Chỉ thị, Thông tư". Để thực hiện các quyền hạn của mình ngoài việc ban hành văn bản thì việc đồng thời với nó là Bộ trưởng Thủ tướng các quan quản ngành lĩnh vực thuộc Chính phủ phải kiểm tra việc thi hành các văn bản đó với tất cả các ngành, các địa phương sở. Những Quyết định, Chỉ thị, Thông tư trái pháp luật của Bộ trưởng Thủ trưởng các quan thuộc Chính phủ thì bị Thủ tướng đình chỉ hoặc bãi bỏ. 3. Các quan quản Nhà nước ở địa phương. Hiến pháp 1992 quy định "UBND do Hội đồng nhân dân bầu là chính quyền chấp hành Hội đồng nhân dân, chính quyền hành chính Nhà nước ở địa phương chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, Luật, các văn bản của các quan Nhà nước cấp trên nghị quyết của Hội đồng nhân dân (Điều 123)" UBND là quan quản thẩm quyền chung đứng đầu bộ máy quản thuộc đơn vị hành chính - lãnh thổ của mình. Như tiểu Chính phủ ở địa phương, UBND thực hiện chức năng quản tổng thể theo tổng lãnh thổ đối với mọi ngành, lĩnh vực trực thuộc địa phương mình, bảo đảm việc thi hành pháp luật, văn bản của cấp trên của Hội đồng nhân dân cấp mình ở địa phương, giám sát việc thi hành pháp luật của các quan cấp trên ở điạ phương trong phạm vi những vấn đề thuộc quyền quản theo lãnh thổ, củng cố theo pháp chế XHCN, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền tự do lợi ích hợp pháp của công dân, của các quan tổ chức. Để thực hiện nhiệm vụ, chức năng, các quyền chung của mình, UBND được quyền ra Quyết định, Chỉ thị trong phạm vi thẩm quyền kiểm tra việc thi hành những văn bản đó. III. NHỮNG HẠN CHẾ KIẾN NGHỊ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT CỦA CÁC QUAN QUẢN NHÀ NƯỚC. Theo Hiến pháp năm 1992 đã nhiều điểm thay đổi, tiến bộ phù hợp với công tác quản của các quan quản Nhà nước. Song riêng vấn đề ban hành các văn bản pháp thì cong nhiều chỗ bất cập đó là: Hiến pháp 1992 đã bỏ qua những khía cạnh quan trọng trong quan hệ giữa văn bản của Chính phủ Chủ tịch nước. Theo điều 115 văn bản của Thủ tướng Chính phủ vẫn phải phù hợp với văn bản của Chủ tịch nước, nhưng khi nó không phù hợp thì lại không quy định quan nào thẩm quyền đình chỉ hoặc bãi bỏ. Chủ tịch nước không quyền này (điều 113). Mặt khác, tương quan về hiệu lực pháp giữa văn bản của Chính phủ Thủ tướng lại không rõ. Đây cũng là điểm mắc mớ quan trọng trong "bước chuyển" sang nguyên tắc kết hợp chế độ tập thể lãnh đạo chế độ Thủ trưởng đối với Chính phủ trong hiến pháp 1992. Đối với các quan quản Nhà nước ở Trung ương thì Bộ, các quan chuyên môn của Bộ các quan khác trực thuộc Bộ đặt tại địa phương phải chấp hành các quy định của UBND các cấp về vấn đề thuộc chức năng quản theo lãnh thổ như: an ninh, trật tự an toàn công cộng, bảo vệ môi trường đất đai… nhưng trong thực tiễn quản vẫn còn nhiều mâu thuẫn giữa Bộ UBND rất phức tạp, khó giải quyết. Các quan quản Nhà nước ở địa phương thì việc ban hành văn bản pháp luật thì cả Hiến pháp 1992 luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 1996 (sửa đổi bổ sung 2002) chưa quy định rõ ràng văieọt nam bản nào là của tập thể UBND văn bản nào là của Chủ tịch UBND. Trên đây là những điểm hạn chế với việc ban hành thực thi các văn bản pháp luật của các quan Nhà nước - đây cũng chính là những kiến nghị với các quan quyền lực Nhà nước cần xem xét quy định sao cho phù hợp với từng chức năng, nhiệm vụ của từng quan để các quan quản xã hội được tốt trong thời gian tới. . đầy đủ và hoàn thiện hơn. I. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC. 1. Khái niệm: Bộ máy quản lý Nhà nước. đặc điểm riêng cơ bản của địa vị pháp lý của cơ quan quản lý Nhà nước là: 1. Nhìn tổng thể, bộ máy hành chính Nhà nước là bộ máy chấp hành của các cơ quan
- Xem thêm -

Xem thêm: KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC., KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC.

Từ khóa liên quan