0

Quan điểm toàn diện của triết học Mác - Lênin với việc phân tích quá trình xây dựng kinh tế thị trường

17 838 0
  • Quan điểm toàn diện của triết học Mác - Lênin với việc phân tích quá trình xây dựng kinh tế thị trường

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2013, 10:23

Dưới ngọn cờ l•nh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Bác Hồ vĩ đại, nhân dân ta đ• từng đánh bại 2 đế quốc hùng mạnh nhất thế giới: đế quốc Pháp và đế quốc Mĩ. Ngày nay trong công cuộc xây dựng kinh tế đất nước, Đảng lại l•nh đạo nhân dân đi hết từ thành công này đến thành công khác, mang lại sự đổi thay từng ngày từng giờ cho nền kinh tế Việt Nam, cũng như mang đến sức sống mới cho nhân dân cả nước. Tuy rằng trước đây chúng ta đ• duy trì kinh tế bao cấp, việc đó làm trì trệ nền kinh tế, thế nhưng Đảng ta đ• nhanh chóng nắm bắt tình thế và đ• vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào tình hình mới, thời đại mới, Đảng ta đ• chủ trương chuyển từ kinh tế bao cấp sang kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước vào năm 1986. Công cuộc xây dựng kinh tế thị trường đ• đưa nước ta thoát khỏi khủng hoảng trầm trọng sang phát triển nhanh chóng. Hiện nay Việt Nam chúng ta là một nước có tốc độ phát triển kinh tế nhanh, năng động bậc nhất trên thế giới, được bạn bè thế giới đánh giá cao và ghi nhận.Dựa trên cơ sở quan điểm toàn diện của triết học Mác - Lênin để nhìn nhận những thành tựu đ• đạt được sau 15 năm đổi mới, có thể khẳng định đường lối l•nh đạo của Đảng và Nhà nước là hoàn toàn đúng đắn, hợp với ý nguyện của nhân dân. Tuy nhiên trong quá trình xây dựng kinh tế thị trường đ• làm nảy sinh nhiều vấn đề khiến chúng ta phải băn khoăn suy nghĩ, nhiều vấn đề về lí luận và thực tiễn cũng như nhiều quan điểm cần được làm sáng tỏ.Ngay từ khi mới xây dựng kinh tế thị trường đ• có không ít ý kiến cho rằng kinh tế thị trường là mô hình kinh tế của tư bản, chúng ta xây dựng kinh tế thị trường là từ bỏ x• hội chủ nghĩa là quá độ sang tư bản chủ nghĩa, cũng có người cho rằng đ• xây dựng kinh tế thị trường (KTTT) thì không thể định hướng x• hội chủ nghĩa được và còn rất nhiều ý kiến trái ngược nhau đứng trên quan điểm toàn diện mà xét thì chúng đều có rất nhiều hạn chế, không ít những quan điểm sai lạc, xuyên tạc, trái với chủ trương, đường lối của Đảng. Phần I : Đặt vấn đề Dới ngọn cờ lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Bác Hồ vĩ đại, nhân dân ta đã từng đánh bại 2 đế quốc hùng mạnh nhất thế giới: đế quốc Pháp và đế quốc Mĩ. Ngày nay trong công cuộc xây dựng kinh tế đất nớc, Đảng lại lãnh đạo nhân dân đi hết từ thành công này đến thành công khác, mang lại sự đổi thay từng ngày từng giờ cho nền kinh tế Việt Nam, cũng nh mang đến sức sống mới cho nhân dân cả nớc. Tuy rằng trớc đây chúng ta đã duy trì kinh tế bao cấp, việc đó làm trì trệ nền kinh tế, thế nhng Đảng ta đã nhanh chóng nắm bắt tình thế và đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào tình hình mới, thời đại mới, Đảng ta đã chủ trơng chuyển từ kinh tế bao cấp sang kinh tế thị trờng có sự quảncủa Nhà nớc vào năm 1986. Công cuộc xây dựng kinh tế thị trờng đã đa n- ớc ta thoát khỏi khủng hoảng trầm trọng sang phát triển nhanh chóng. Hiện nay Việt Nam chúng ta là một nớc có tốc độ phát triển kinh tế nhanh, năng động bậc nhất trên thế giới, đợc bạn bè thế giới đánh giá cao và ghi nhận. Dựa trên cơ sở quan điểm toàn diện của triết học Mác - Lênin để nhìn nhận những thành tựu đã đạt đợc sau 15 năm đổi mới, có thể khẳng định đờng lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nớc là hoàn toàn đúng đắn, hợp với ý nguyện của nhân dân. Tuy nhiên trong quá trình xây dựng kinh tế thị trờng đã làm nảy sinh nhiều vấn đề khiến chúng ta phải băn khoăn suy nghĩ, nhiều vấn đề về lí luận và thực tiễn cũng nh nhiều quan điểm cần đợc làm sáng tỏ. Ngay từ khi mới xây dựng kinh tế thị trờng đã có không ít ý kiến cho rằng kinh tế thị trờng là mô hình kinh tế của t bản, chúng ta xây dựng kinh tế thị trờng là từ bỏ xã hội chủ nghĩa là quá độ sang t bản chủ nghĩa, cũng có ngời cho rằng đã xây dựng kinh tế thị trờng (KTTT) thì không thể định hớng xã hội chủ nghĩa đợc và còn rất nhiều ý kiến trái ngợc nhau đứng trên quan điểm toàn diện mà xét thì chúng đều có rất nhiều hạn chế, không ít những quan điểm sai lạc, xuyên tạc, trái với chủ trơng, đờng lối của Đảng. 1 Nhng những ý kiến phản hồi từ nhân dân cũng có nhiều ý kiến đúng đắn mà chúng ta cần tiếp thu nh hiện nay trong nội bộ Đảng có nhiều bè phái, chia rẽ nên dẫn tới nhiều hạn chế trong việc đa ra những t tởng chính sách đúng đắn. Hơn nữa tình trạng một bộ phận Đảng viên bị tha hoá, biến chất là vấn đề đáng lo ngại và cần lên tiếng báo động mà Đảng ta đã thừa nhận trong báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ơng Đảng khoá VIII, cũng nh trong Đại hội Đảng lần thứ IX vừa mới kết thúc cách đây gần tháng. Hơn nữa những hạn chế lớn về hệ thống hành chính, vấn đề tiền lơng cần phải có những chính sách mới phù hợp để tiến hành cải cách triệt để và những mâu thuẫn lớn trong xã hội cần đợc giải quyết. Có nh vậy thì mới có thể biến Việt Nam thành con rồng của Châu á, đa Việt Nam sánh ngang cùng các cờng quốc năm châu nh Bác Hồ từng mong mỏi. Và hơn nữa còn để xây dựng Việt Nam là một nớc "công bằng dân chủ văn minh" nh Đại hội IX của Đảng đã xác định. Do đó mà em đã chọn đề tài: "Quan điểm toàn diện của triết học Mác - Lênin với việc phân tích quá trình xây dựng kinh tế thị trờng". Đây là một đề tài mang ý nghĩa to lớn trong việc xây dựng kinh tế thị trờng. Hiện nay chúng ta ở trong thế kỉ 21 thế kỷ với nhiều thời cơ và thách thức, nhiều nguy cơ lớn đang chờ ở phía trớc. Chúng ta cần phải dựa vào quan điểm toàn diện của triết học Mác - Lênin để tìm ra những biện pháp thích ứng, tự tìm ra con đờng cho mình do đó nó còn có ý nghĩa phơng pháp luận to lớn. Đây là lần đầu tiên em viết một đề tài quan trọng hơn nữa lại tham gia bàn luận những vấn đề to lớn của đất nớc. Trong khuôn khổ hạn hẹp, em không thể trình bày kỹ càng mà chỉ đi sâu vào một số vấn đề quan trọng nên khó tránh khỏi khiếm khuyết, phiến diện khi đánh giá, nhìn nhận vấn đề. Em chân thành mong đợc thầy giáo bổ xung, phê bình để em đợc mở rộng tầm nhìn thấy đợc khiếm khuyết của mình. Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo đã tận tình cung cấp phần lớn kiến thức và phơng pháp để em hoàn thành bài Tiểu luận này. 2 Phần II: Giải quyết vấn đề 1. Cơ sở lí luận của việc xây dựng kinh tế thị trờng a. Quan điểm toàn diện và cơ sở khách quan của quan điểm toàn diện Một là: Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến Ngay từ khi mới ra đời, triết học Mác - Lênin đã khẳng định đợc vai trò định hớng, phơng pháp luận cho mọi khoa học, là kim chỉ nam cho mọi hành động của con ngời trong cuộc sống đầy biến động và phức tạp này, giúp con ngời nhận thức đúng hơn về thế giới. Mỗi một quan điểm của nó là một cách nhìn nhận về cuộc sống, đặc biệt là quan điểm toàn diện trong triết học Mác - Lênin với nội dung: "Các sự vật và hiện tợng muôn hình muôn vẻ trong thế giới, không cái nào tồn tại một cách cô lập, biệt lập mà chúng là một thể thống nhất, trong đó các sự vật hiện tợng tồn tại bằng cách tác động nhau, ràng buộc nhau quy định và chuyển hoá lẫn nhau. Mối liên hệ này chẳng những diễn ra ở mọi sự vật hiện tợng trong tự nhiên, trong xã hội, trong t duy mà còn diễn ra đối với các mặt, các yếu tố, các quá trình của mỗi sự vật và hiện tợng" [Chủ biên: PGS. Vũ Ngọc Pha - Giáo trình "Triết học Mác - Lênin" - NXB Giáo dục, 1997, trang 130]. Mối liên hệ phổ biến là khách quan, là cái vốn có của các sự vật hiện tợng, nó bắt nguồn từ tính thống nhất của vật chế của thế giới biểu hiện trong các quá trình tự nhiên, xã hội và t duy. Hai là: Vì sao cần phải thực hiện quan điểm toàn diện của triết học Mác - Lênin. Nguyên lí về mối liên hệ phổ biến đòi hỏi chúng ta phải có quan điểm toàn diện khi nghiên cứu sự vật hiện tợng, bởi vì trong đánh giá nhìn nhận một vấn đề chúng ta thờng nhìn nhận phiến diện, một chiều bỏ qua nhiều yếu tố tác động do đó khi giải quyết các công việc trong cuộc sống chúng ta thờng thất bại do nhiều 3 tình huống bất ngờ, không lờng trớc. Mà thực ra nếu vận dụng đúng quan điểm toàn diện thì mọi công việc có thể trở nên suôn sẻ, đơn giản: "Nguyên lí mối liên hệ phổ biến đòi hỏi chúng ta phải có quan điểm toàn diện khi nghiên cứu sự vật, hiện tợng, tức là xem xét sự vật hiện tợng phải đặt nó trong mối quan hệ với sự vật, hiện tợng khác, xem xét tất cả các mặt, các yếu tố, kể cả các khâu trung gian, thấy đợc vị trí của từng mối liên hệ trong tổng thể của nó, có nh vậy mới nắm đợc bản chất của sự vật" [Chủ biên: PGS. Vũ Ngọc Pha - NXB Chính trị Quốc gia, 1997, trang 44]. Tức là khi giải quyết một vấn đề trong cuộc sống chúng ta phải đặt vấn đề ấy trong một môi trờng không gian thời gian xác định, xem xét các mối liên hệ tác động vào nó, xác định vị trí và vai trò của mỗi mặt trong tổng thể những nhân tố tác động vào sự vật hiện tợng xem đầu là nhân tố chính, cơ bản, đâu là nhân tố phụ, đâu là nhân tố chủ quan, khách quan, đâu là nhân tố trực tiếp, đâu là nhân tố gián tiếp. Có nh thế chúng ta mới có những giải pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề. b. Khái niệm, sự ra đời KTTT và đặc điểm phát triển KTTT Lịch sử nhân loại đã chứng kiến nhiều mô hình kinh tế khác nhau, mỗi mô hình là sản phẩm của một trình độ nhận thức nhất định trong điều kiện lịch sử cụ thể. KTTT đang là mô hình tối u trong giai đoạn hiện nay mà lịch sử thời gian qua đã chứng minh. Vậy KTTT là gì? Kinh tế thị trờng đợc hiểu là một kiểu kinh tế - xã hội mà trong đó sản xuất xã hội gắn chặt chẽ với thị trờng, tức là gắn chặt với quan hệ hàng hoá tiền tệ, quan hệ cung cầu, tức là chịu sự điều tiết của thị trờng, do sự tác động của các quy luật kinh tế vốn có của nó, từ thị trờng mà ta phải giải bài toán hóc búa: sản xuất cái gì, sản xuất nh thế nào và sản xuất cho ai?. KTTT đã ra đời ngay khi chủ nghĩa t bản ra đời, cho đến nay KTTT đã phát triển trên khắp các nớc trên thế giới và phơng thức tối u để phát triển kinh tế "Kinh tế thị trờng đã trải qua 3 giai đoạn phát triển; giai đoạn 1 là giai đoạn chuyển từ kinh tế hàng hoá giản đơn sang KTTT; giai đoạn 2 là giai đoạn KTTT tự do; và giai đoạn 3 là giai đoạn KTTT hiện đại. Đặc trng của giai đoạn này là Nhà nớc can thiệp vào kinh tế thị trờng và mở rộng giao lu với nớc ngoài". [Tg: 4 Dơng Bác Phơng - Nguyễn Minh Khải - Tạp chí Cộng sản - số 18 (9/1998)]. Nhng Nhà nớc chỉ can thiệp ở tầm vĩ mô, tức là góp phần làm cho nền kinh tế phát triển ổn định, nhanh chóng và có hiệu quả. Kinh tế thị trờng có sự điều tiết của Nhà nớc đang tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế. c. Vận dụng quan điểm toàn diện vào hoạt động kinh tế. Trong hoạt động kinh tế, vấn đề cơ bản là phải làm thế nào để tiết kiệm công nhân tối đa, sử dụng nguồn nhân lực có hiệu quả cao, tiết kiệm chi phí và tổ chức sản xuất tốt nhất cùng với phân phối hàng hoá nhanh chóng (chu kì luân chuyển vốn ngắn) để thu hồi đợc vốn nhanh nhất, đạt hiệu quả cao nhất trong sản xuất kinh doanh. Đó là những vấn đề nóng bỏng đối với các doanh nghiệp hiện nay. Do đó chúng ta phải có một cái nhìn tổng thể, toàn diện để tìm ra giải pháp tốt nhất. Chúng ta phải thấy đợc trong nền kinh tế, không có một sự kiện nào tồn tại trong trạng thái cô lập, tách rời những sự kiện khác, nên ta phải nắm bắt đợc quy luật cung - cầu, quy luật giá cả của thị trờng, chủng loại hàng hoá để xác định mặt hàng cần sản xuất để tiêu thụ nhanh chóng, đem lại hiệu quả cao. Chúng ta phải thấy đợc mối liên hệ giữa thị trờng hàng hoá, thị trờng vốn, thị trờng lao động, chúng có sự chế ớc lẫn nhau, tác động qua lại lẫn nhau và có thể gây ra các biến động lan truyền. Ví nh khi thị trờng lao động giảm thì thị trờng hàng hoá cũng giảm theo dẫn đến thị trờng vốn cũng giảm xuống. Hơn nữa bản thân nền kinh tế có mối quan hệ chặt chẽ với chính trị, ngoại giao, pháp quyền, khoa học, . khi có biến động của chính trị hoặc các nhân tố khác thì giá cả của thị trờng cũng biến động theo gây ra những tác động mạnh đối với nền kinh tế. Do đó khi nghiên cứu một sự kiện kinh tế chúng ta phải xét trên quan điểm toàn diện. Khi tính toán đến càng nhiều mối liên hệ càng tránh đợc rủi ro, thất bại. Chính các nhà t bản phơng Tây là những ngời biết áp dụng tài tình quan điểm này vào hoạt động kinh tế, đã đem lại cho họ nguồn lợi vô cùng lớn, trong đó không ít trong số họ là những ngời giàu nhất thế giới, góp phần đa kinh tế nớc họ phát triển vợt bậc. Đến đây chúng ta có thể khẳng định quan điểm toàn diện của triết học Mác - Lênin có ý nghĩa to lớn 5 với lĩnh vực hoạt động kinh tế, đặc biệt là vai trò đó đợc phát huy tích cực trong nền KTTT. Đó là điều kiện quan trọng bậc nhất cho sự thành công. 2. Xây dựng kinh tế thị trờng. a. Thực trạng kinh tế Việt Nam trớc Đại hội VI của Đảng và yêu cầu đổi mới Để thấu hiểu triệt để theo nguyên tắc toàn diện, chúng ta cần tìm hiểu xuất phát điểm kinh tế nớc ta khi bắt đầu đổi mới. Chúng ta đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn t bản chủ nghĩa, nền kinh tế trớc đó là kinh tế nông nghiệp vô cùng lạc hậu. Hơn nữa lại chịu sự tàn phá nặng nề của chiến tranh, chúng ta thiếu một cái "cốt vật chất" để tiến hành xây dựng xã hội mới xã hội chủ nghĩa. Có thể nói nền kinh tế Việt Nam từ trớc năm 1975 cho đến năm 1985 đã trải qua nhiều thăng trầm và xáo trộn dữ dội đất nớc từng bị chia cắt, kinh tế bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh. Hậu quả là sau những năm giải phóng, bức tranh chung của kinh tế Việt Nam 10 năm trớc đổi mới là tăng trởng thấp dới 3,7% và chủ yếu là khắc phục hậu quả sau chiến tranh. Thực tế chúng ta làm không đủ ăn, nợ nớc ngoài lên tới 8,5 tỉ Rúp và 1,9 tỉ USD, đặc biệt là những sai lầm trong cải cách giá cả, tiền l- ơng cùng đợt đổi tiền cuối năm 1985 đã đẩy nền kinh tế rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng, siêu lạm phát 774,7% kéo theo giá cả leo thang, vô phơng kiểm soát. Trong khi đó thì tình hình các nớc trong hệ thống xã hội chủ nghĩa cũng đang lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng. Năm 1986, Liên Xô cũng đã tiến hành cải cách. Lúc này Tổng bí th Nguyễn Văn Linh phải lên tiếng "Đổi mới hay là chết", Đảng ta đã nhận thức đợc vấn đề, chúng ta không thể chậm trễ hơn đợc nữa. Việc cải cách toàn bộ nền kinh tế đã tiến hành từ sau Đại hội VI của Đảng (12/1986) đã từng bớc đa nền kinh tế Việt Nam vợt qua khủng hoảng và phát triển. b. Công cuộc xây dựng KTTT và những chủ trơng giải pháp của Đảng và Nhà nớc. Đại hội lần VI của Đảng Cộng sản Việt Nam là cột mốc đánh dấu sự đổi mới mạnh mẽ trong nền kinh tế Việt Nam, công cuộc cải cách diễn ra nhanh chóng đã làm thay đổi bộ mặt kinh tế Việt Nam. Đảng ta xác định đổi mới cơ chế kinh tế là 6 một tất yếu khách quan, hoàn toàn đúng đắn, việc "xây dựng kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trờng đi đôi với tăng cờng vai trò quảncủa Nhà nớc theo định hớng xã hội chủ nghĩa" [Văn kiện Đại hội VII]. Đảng ta coi kinh tế thị trờng chỉ là phơng thức phát triển kinh tế để thực hiện mục đích xây dựng xã hội chủ nghĩa vì dân giàu nớc mạnh, một xã hội của dân do dân và vì dân. Vì sao Đảng và Nhà nớc ta lại chủ trơng chuyển kinh tế nớc ta sang nền KTTT theo định hớng xã hội chủ nghĩa nhng phải có sự quảncủa Nhà nớc. Chúng ta đã biết rằng "cơ chế thị trờng không phải là hiện thân của sự hoàn hảo, mà nó vốn có những khuyết tật đặc biệt về mặt xã hội" [Chủ biên: PTS. Trần Sĩ Lộc - Giáo trình Kinh tế chính trị - NXB Giáo dục, 1998, trang 151]. Với mục đích hoạt động kinh tế của các doanh nghiệp là lợi nhuận tối đa. Vì vậy không chăm lo đến đời sống ngời lao động, gây ô nhiễm môi trờng sống mà xã hội phải gánh chịu, do đó hiệu quả kinh tế xã hội không đợc bảo đảm. Sự tác động của cơ chế thị trờng đa đến sự phân hoá giàu nghèo trong xã hội, tác động đến đạo đức, tình cảm con ngời. Hơn nữa sự phát triển của KTTT dễ dẫn đến sự chệch hớng xã hội chủ nghĩa, trái ngợc hoàn toàn với mục đích xây dựng chủ nghĩa xã hội với ớc muốn ngàn đời của nhân dân ta là đợc giải phóng mình, đợc sống trong một xã hội xã hội chủ nghĩa, xã hội của tự do dân chủ: "một nền kinh tế do cơ chế thị trờng điều tiết khó tránh khỏi những thăng trầm, khủng hoảng có tính chu kỳ" [Chủ biên: PTS. Trần Sĩ Lộc - Giáo trình "Kinh tế chính trị" - NXB Giáo dục, 1998, trang 152]. Cùng với nó là nạn thất nghiệp, lạm phát nghiêm trọng đẩy các doanh nghiệp đến chỗ phá sản, ngời lao động cơ cực. Trớc đây, dới sự điều tiết của "Bàn tay vô hình" (Cơ chế thị trờng tự do - do A.Smith đề xớng) chủ nghĩa t bản đã trải qua nhiều cuộc khủng hoảng trầm trọng, đặc biệt là cuộc khủng hoảng năm 1929- 1933 đẩy lùi sự phát triển của các nớc này xuống 30-40 năm. Và sau đó chủ nghĩa t bản đã phải phát triển KTTT có sự quản lý và điều tiết vĩ mô của Nhà nớc theo lí thuyết "Bàn tay hữu hình" của Samealson. Do đó trong thời kì hiện nay, chúng ta xây dựng KTTT không thể thiếu sự điều tiết của Nhà nớc đồng thời phải thực hiện 7 theo định hớng xã hội chủ nghĩa để biến quá trình phát triển kinh tế thị trờng là "quá trình thực hiện dân giàu nớc mạnh, tiến lên hiện đại, trong xã hội nhân dân làm chủ, nhân ái, có văn hoá, có kỉ cơng, xoá bỏ áp bức bất công, tạo điều kiện cho mọi ngời có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc" [Văn kiện Đại hội VIII: Chiến lợc ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000 - NXB Sự thật, Hà Nội 1996 - trang 8]. Quá trình thực hiện xây dựng KTTT của Việt Nam trong giai đoạn (1986- 1999), đây là thời kì chúng ta đa ra quyết định quan trọng: xây dựng kinh tế hàng hoá nhiều thành phần. Chúng ta đã có những chính sách; quyết định đúng đắn đa nền kinh tế đi lên khắc phục hậu quả do những quyết định sai lầm cũ để lại. Nhng phải thực sự đến giai đoạn sau từ 1991 đến nay, giai đoạn này chúng ta thực sự bớc sang KTTT và mở cửa. Đây là thời kỳ chúng ta chứng kiến nhiều thành công kì diệu, chứng kiến sự lãnh đạo tài tình của Đảng: chúng ta đã có những bớc đi phù hợp: tự do hoá giá cả, với các công cụ tài chính, tiền chúng ta đã đẩy lùi và kiểm soát đợc lạm phát từ khoảng 400% vào năm 1988 xuống 5,3% vào năm 1993. Giai đoạn này tốc độ phát triển kinh tế của Việt Nam thuộc vào loại năng động bậc nhất trên thế giới, trung bình cả giai đoạn là 7,5% trong khi giai đoạn (1986-1990) chỉ là 3,9%. Thực hiện chiến lợc ổn định và phát triển kinh tế - xã hội (1991-2000) đã đạt đợc thành tựu to lớn và rất quan trọng: "Tổng sản phẩm trong nớc năm 2000 tăng hơn gấp đôi so với năm 1990" [Báo cáo chính trị tại Đại hội IX của Đảng Cộng sản Việt Nam, 4-2000], chúng ta đã xó bỏ đợc cơ chế bao cấp sang xây dựng đợc kinh tế thị trờng theo định hớng xã hội chủ nghĩa, từ chỗ chỉ có hai thành phần kinh tếkinh tế Nhà nớc và kinh tế tập thể sang nền kinh tế nhiều thành phần. Đời sống nhân dân đợc cải thiện đáng kể, đất nớc ra khỏi khủng hoảng, sức mạnh về mọi mặt của nớc ta đã lớn hơn nhiều so với 10 năm trớc. Nh- ng không vì mải mê với thắng lợi mà chúng ta không nhìn nhận thấy những yếu kém, những hạn chế của mình, mà nếu không sữa chữa kịp thời sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lờng. Do đó chúng ta cần nhìn nhận lại toàn bộ vấn đề một cách khách quan, toàn diện. 8 c. Nhìn nhận công cuộc cải cách và mở cửa trên quan điểm toàn diện và những biện pháp cần đề ra. Một là: Chúng ta phải xây dựng cho mình hệ thống lí luận sắc bén. Trong thời kì hiện nay, Việt Nam chúng ta là mũi nhọn chống phá của nhiều thế lực thù địch trong và ngoài nớc, chúng tìm đủ mọi cách, mọi thủ đoạn để phá hoại xã hội chủ nghĩa của chúng ta. Chúng ra sức tuyên truyền xuyên tạc về chủ nghĩa xã hội. Hơn nữa ngày nay xã hội ta cũng có không ít kẻ thiếu lập trờng, bị lung lạc trớc luận điệu lừa bịp, xuyên tạc của kẻ thù, mất lòng tin vào chủ nghĩa xã hội, vào Đảng và Nhà nớc, cũng có không ít kẻ thiếu hiểu biết mà suy nghĩ lệch lạc đờng lối của Đảng. Do đó mà ngay sau khi Đảng công bố chủ trơng xây dựng KTTT theo định hớng xã hội chủ nghĩa, ở nớc ta hiện nay có rất nhiều ý kiến khác nhau, thậm chí có nhiều t tởng xuyên tạc, bóp méo sự thật. "Có ý kiến cho rằng KTTT và chủ nghĩa xã hội là nh nớc với lửa không thể dung nạp với nhau đợc, do vậy chủ trơng xây dựng KTTT là từ bỏ lí tởng xã hội chủ nghĩa, cơ sở lí luận cho loại ý kiến này là ở chỗ họ cho rằng Marx và Engels ngày xa dự đoán sẽ không có thị trờng và tiền tệ trong chủ nghĩa xã hội" [TG: Phan Đình Quyền - Tạp chí "Phát triển kinh tế", số 88 (2/1998)] cũng có loại ý kiến khác cho rằng chỉ cần nói xây dựng một nớc Việt Nam giàu mạnh, xã hội công bằng văn minh là đủ, không cần nói "theo định hớng xã hội chủ nghĩa" vì dòng sông sẽ tự chảy ra biển mà không việc gì phải uốn nắn, vì làm nh thế là trái quy luật, lại có loại ý kiến cho rằng: sự lựa chọn KTTT theo định hớng xã hội chủ nghĩa ở nớc ta chỉ mang tính tất yếu chính trị, chứ cha mang tính tất yếu kinh tế và không thể định hớng cái cha có. Còn các nớc đế quốc Mĩ yêu cầu chúng ta trong thời kỳ đổi mới thì phải bỏ điểm 4 trong Hiến pháp, qui định quyền lãnh đạo của Đảng ta là duy nhất, với lí luận điều đó là điều không cần thiết và để tạo tự do. Đồng tình với việc này nhiều kẻ có âm mu phản động trong nớc lên tiến đòi thực hiện đa nguyên, đa đảng, phá bỏ thế độc tôn của Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay. Hơn nữa lại có những ý kiến nói rằng "trớc đây, chúng ta không nên tiến hành chiến tranh chỗng Mĩ, cứ để Mĩ đô hộ Việt Nam, thì bây giờ miền Nam phát triển vợt bậc hơn bây giờ 9 nhiều, sau này chúng ta đòi lại nh Trung Quốc đòi Hồng Kông, Ma Cao của đế quốc Anh và Bồ Đào Nha". Lí luận cho việc này là vào thời kì Mĩ chiếm đóng miền Nam, miền Nam chúng ta từng đợc mệnh danh là "Hòn ngọc của Viễn Đông", nhân dân sung sớng, đỡ phải tiến hành chiến tranh, làm bao ngời ngã xuống, bây giờ đổi lại thì không lợi . Nhìn chung lại có thể nói các quan điểm trên có những dụng ý không tốt đẹp gì, chỉ là t tởng của những kẻ thiếu hiểu biết, phản động, đánh mất lí tởng với t cách là một chủ thuyết phát triển của một dân tộc. Nhng cùng có nhiều ý kiến tán đồng chủ trơng chính sách của Đảng và Nhà nớc, đã góp phần luận giải làm sáng tỏ những luận điểm mới mẻ. Tình hình hiện nay đa đến một yêu cầu: bổ xung và hoàn thiện các luận điểm này, xây dựng nên một hệ thống lí luận sắc bén để đập tan những t tởng bảo thủ, thiển cận và phản động. Ngợc thời gian trở về với các nhà kinh điển của chủ nghĩa Marx - Lênin chúng ta phải hiểu rằng trong thời kì của Mác, cha đủ các điều kiện về kinh tế xã hội để Mác có thể dự đoán chính xác hoàn toàn đợc vấn đề. Marx và Engels đã dự đoán là cách mạng vô sản nổ ra và giành thắng lợi trên phạm vi toàn thế giới, hoặc ít ra là ở đại bộ phận các nớc t bản phát triển nhất, do đó tính chất xã hội hoá của lực lợng sản xuất phát triển đến mức không còn sản xuất nhỏ, khi mà các nớc này tiến lên chủ nghĩa xã hội thì sẽ không có thị trờng và tiền tệ. Nhng thực tế đã không diễn ra nh vậy, cách mạng vô sản đã nổ ra ở những nớc t bản trung bình và những nớc thuộc địa có nền sản xuất tiểu nông với nhiều hình thức sở hữu. Do đó mà sau này sau những năm thử nghiệm không thành, mùa xuân năm 1921 Lênin đã thay đổi quan điểm là xoá bỏ kinh tế cộng sản thời chiến, thay vào đó là chính sách kinh tế mới (NEP). Trong đó có tồn tại thị trờng và tiền tệ. Tồn tại nhiều hình thức sở hữu đa dạng. Đó là hớng đi đúng đắn mà Đảng ta đã tiếp thu và thực hiện việc áp dụng nó vào KTTT của ta bởi KTTT không phải là một chế độ xã hội mà chỉ là một biện pháp phát triển lực lợng sản xuất, là phơng thức xây dựng chủ nghĩa xã hội. Những ý kiến cho rằng không cần "định hớng xã hội chủ nghĩa" là hoàn toàn sai lầm, chúng ta phải hiểu xã hội chúng ta đang xây dựng là xã hội 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Quan điểm toàn diện của triết học Mác - Lênin với việc phân tích quá trình xây dựng kinh tế thị trường, Quan điểm toàn diện của triết học Mác - Lênin với việc phân tích quá trình xây dựng kinh tế thị trường

Từ khóa liên quan