Thảo luận hình sự lần 5 CỤM 3: CÁC TỘI PHẠM VỀ KINH TẾ

14 6,043 71
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2018, 08:44

THẢO LUẬN HÌNH SỰ LẦN CỤM 3: CÁC TỘI PHẠM VỀ KINH TẾ _ I TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN: Hành vi khách quan tội phạm quy định Chương tội xâm phạm sở hữu hành vi chiếm đoạt tài sản Câu nhận định sai Vì hành vi khách quan tội phạm quy định chương tội xâm phạm sở hữu không hành vi chiếm đoạt tài sản mà hành vi xâm phạm đến quyền lợi ích người Rừng đối tượng tác động tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế Câu nhận định sai Rừng không đối tượng tác động tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế Rừng đối tượng tác động tội phạm khác nhau: - Nếu rừng rừng phòng hộ, rừng sản xuất, rừng tự nhiên rừng trồng mà có vốn từ nhà nước đối tượng tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế (Tội vi phạm quy định khai thác, bảo vệ rừng lâm sản – Điều 232, BLHS) - Nếu có hành vi huỷ hoại rừng đối tượng tác động tội phạm môi trường (Tội huỷ hoại rừng – Điều 243, BLHS) - Nếu rừng trồng hộ cá nhân, gia đình tổ chức đối tượng tác động tội phạm sở hữu Không phải loại tài sản bị chiếm đoạt đối tượng tác động tội xâm phạm sở hữu Nhận định Đối tượng tác động tội xâm phạm sở hữu tài sản Tuy nhiên, tài sản phải loại tài sản sau: + Tài sản phải vật có thực (là sản phẩm lao động người, khơng có tính đặc biệt, có giá trị có chủ sở hữu) + Tiền + Giấy tờ trị giá tiền phải giấy tờ có giá vơ danh Theo đó, tài sản vật có tính đặc biệt giấy tờ có giá hữu danh khơng đối tượng tác động tội xâm phạm sở hữu Do đó, khơng phải loại tài sản đối tượng tác động tội xâm phạm sở hữu Từ chối giao trả lại tài sản có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên ngẫu nhiên có hành vi chiếm đoạt tài sản Nhận định sai Từ chối giao trả lại tài sản có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên ngẫu nhiên có khơng hành vi chiếm đoạt tài sản Theo quy định Khoản 1, Điều 176, BLHS, hành vi chiếm giữ trái phép phải hành vi từ chối giao trả lại tài sản có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên có yêu cầu trả lại trả lại sản chủ sở hữu, người quản lí hợp pháp quan có trách nhiệm Vì vậy, tài sản ngẫu nhiên có khơng có u cầu nhận lại tài sản chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp quan có trách nhiệm không hành vi chiếm đoạt tài sản Mọi hành vi đe dọa dùng vũ lực nhằm chiếm đoạt tài sản cấu thành Tội cướp tài sản (Điều 168 BLHS) Nhận định sai Vì khơng phải hành vi đe dọa dùng vũ lực nhằm chiếm đoạt tài sản cấu thành Tội cướp tài sản Theo Khoản 1, Điều 168, BLHS Tội cướp tài sản: “1 Người dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực tức khắc có hành vi khác làm cho người bị cơng lâm vào tình trạng chống cự nhằm chiếm đoạt tài sản, bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm” Dấu hiệu khách quan mặt hành vi Tội cướp tài sản theo Điều 168 BLHS 2015 hành vi đe dọa vũ lực phải đe dọa dùng vũ lực tức khắc, tức đe dọa lời nói hành động phải diện đe dọa công người quản lý tài sản người khác làm cho người lâm vào tình trạng khơng thể chống cự được, khơng đáp ứng u cầu có ý định ngăn cản hành vi chiếm đoạt tài sản người phạm tội Có trường hợp đe dọa vũ lực khơng xảy tức khắc cấu thành tội Cưỡng đoạt tài sản theo Điều 170 BLHS 2015 Hành vi giết người nhằm chiếm đoạt tài sản cấu thành Tội cướp tài sản với tình tiết định khung tăng nặng TNHS “dẫn đến hậu chết người” (khoản Điều 168 BLHS) Nhận định sai Hành vi giết người nhằm chiếm đoạt tài sản khơng cấu thành Tội cướp tài sản với tình tiết định khung tăng nặng TNHS “dẫn đến hậu chết người” (khoản Điều 168 BLHS) Tình tiết định khung tăng nặng TNHS “dẫn đến hậu chết người” (khoản Điều 168 BLHS) áp dụng người có mục đích cướp tài sản tình tiết làm chết người vô ý – Đây trường hợp hỗn hợp lỗi Còn trường hợp giết người nhằm chiếm đoạt tài sản người phạm tội cố ý xâm phạm đến đối tượng tính mạng tài sản, cấu thành tội riêng biệt: Tội giết người (Điều 123) Tội cướp tài sản (Điều 168) Hành vi dùng vũ lực Tội cướp tài sản (Điều 168 BLHS) tác động đến người quản lý tài sản Nhận định sai Hành vi dùng vũ lực Tội cướp tài sản (Điều 168 BLHS) không tác động đến người quản lý tài sản Hành vi dùng vũ lực Tội cướp tài sản phải nhằm vào người: chủ tài sản, người quản lý tài sản, người bảo vệ tài sản, mà người phạm tội cho họ cản trở việc chiếm đoạt Đối tượng tác động Tội cướp tài sản (Điều 168 BLHS) tài sản Nhận định sai Đối tượng tác động Tội cướp tài sản (Điều 168 BLHS) khơng tài sản Ngồi đối tượng tác động tài sản đối tượng tác động Tội cướp tài sản người Dùng vũ lực nhằm chiếm đoạt tài sản mà dẫn đến hậu chết người hành vi cấu thành hai tội: Tội cướp tài sản (Điều 168 BLHS) Tội giết người (Điều 123 BLHS) Nhận định sai Xét trường hợp sau: - Trường hợp 1: Nếu người phạm tội cố ý dùng vũ lực chiếm đoạt tài sản nạn nhân vô ý với hậu chết người trường hợp hành vi dùng vũ lực nhằm chiếm đoạt tài sản mà dẫn đến hậu chết người cấu thành Tội cướp tài sản hậu chết người tình tiết định khung tăng nặng (theo Điểm c, Khoản 4, Điều 168, BLHS) - Trường hợp 2: Nếu người phạm tội cố ý dùng vũ lực chiếm đoạt tài sản nạn nhân khiến cho nạn nhân tử vong để cướp tài sản trường hợp hành vi dùng vũ lực nhằm chiếm đoạt tài sản mà dẫn đến hậu chết người cấu thành Tội cướp tài sản (Điều 168) Tội giết người (Điều 123) Do vậy, rơi vào trường hợp hành vi dùng vũ lực nhằm chiếm đoạt tài sản mà dẫn đến hậu chết người cấu thành Tội cướp tài sản (Điều 168) Tội giết người (Điều 123) 10 Khách thể trực tiếp Tội cưỡng đoạt tài sản (Điều 170 BLHS) quan hệ sở hữu Nhận định sai Khách thể trực tiếp Tội cưỡng đoạt tài sản (Điều 170 BLHS) không quan hệ sở hữu Bên cạnh quan hệ sở hữu, khách thể trực tiếp Tội cưỡng đoạt tài sản quyền bảo vệ sức khoẻ người 11 Uy hiếp tinh thần người quản lý tài sản nhằm chiếm đoạt tài sản không cấu thành Tội cưỡng đoạt tài sản (Điều 170 BLHS) Nhận định Trong trường uy hiếp tinh thần người quản lý tài sản, mà tức khắc làm người tê liệt ý chí, khơng thể chống cự (dấu hiệu phải nhanh chóng thời gian sức mạnh liệt hành vi đe doạ) hành vi khách quan Tội cướp tài sản (Điều 168, BLHS) 12 Công khai chiếm đoạt tài sản người khác có giá trị từ triệu đồng trở lên cấu thành Tội cướp giật tài sản (Điều 171 BLHS) Nhận định sai Công khai chiếm đoạt tài sản người khác có giá trị từ triệu đồng trở lên không cấu thành Tội cướp giật tài sản (Điều 171 BLHS) Trong trường hợp công khai chiếm đoạt tài sản người khác có giá trị từ triệu đồng trở lên cách nhanh chóng cấu thành Tội cướp giật tài sản (Điều 171 BLHS) Còn trường hợp, cơng khai chiếm đoạt tài sản người khác có giá trị từ triệu đồng trở lên mà lợi dụng tình trạng khơng thể ngăn cản người cấu thành Tội chiếm đoạt tài sản (Điều 172, BLHS) 13 Hành vi lút chiếm đoạt tài sản Tội trộm cắp tài sản (Điều 173 BLHS) đòi hỏi người phạm tội phải lút với tất người Nhận định sai Trộm cắp tài sản hành vi lút chiếm đoạt tài sản quản lý người khác Do đó, hành vi khách quan Tội trộm cắp tài sản theo Điều 173 BLHS cần lút người quản lý tài sản không cần phải thực lút tất người 14 Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ triệu đồng trở lên mà có biểu gian dối hành vi cấu thành Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174 BLHS) Câu nhận định sai Vì chiếm đoạt tài sản có giá trị từ triệu đồng trở lên mà có biểu gian dối hành vi cấu thành Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà cấu thành Tội lạm dụng tín nhiệm nhằm chiếm đoạt tài sản (Điều 175, BLHS) Trong Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hành vi khách quan để cấu thành tội phạm hành vi chiếm đoạt tài sản thủ đoạn gian dối đưa thông tin không thật để đánh lừa người khác Hành vi thơng qua lời nói, xuất trình giấy tờ giả mạo,… khiến cho nạn nhân tin tưởng tự nguyện giao tài sản, thủ đoạn gian dối người phạm tội phải có trước có việc giao tài sản người bị hại Còn trường hợp, người phạm tội có tài sản cách hợp pháp thơng qua hợp đồng (vay, mượn, thuê) sau có biểu gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản cấu thành tội Lợi dụng tín nhiệm chiếm đọat tài sản (Điều 175) Như vậy, gian dối đặc trưng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hành vi gian dối cấu thành Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 Mọi hành vi không trả lại tài sản sau vay, mượn, thuê tài sản người khác nhận tài sản người khác hình thức hợp đồng mà tài sản có giá trị từ triệu đồng trở lên cấu thành Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (Điều 175 BLHS) Câu nhận định sai Vì khơng phải hành vi không trả lại tài sản sau vay, mượn, thuê tài sản người khác tài sản người khác hình thức hợp đồng mà tài sản có giá trị từ triệu đồng trở lên cấu thành Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (Điều 175 BLHS 2015) Hành vi không trả lại tài sản sau vay, mượn, thuê tài sản người khác tài sản người khác hình thức hợp đồng mà tài sản có giá trị từ triệu đồng trở lên cấu thành Tội lạm dụng tín nhiệm nhằm chiếm đoạt tài sản chiếm đoạt tài tài sản thủ đoạn: Gian dối để không trả lại tài sản, bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản, cố tình khơng trả dù có điều kiện khả để trả, sử dụng tài sản vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến tình trạng khơng có khả trả lại Do vậy, người vay, mượn, thuê tài sản người khác nhận tài sản người khác hình thức hợp đồng mà tài sản có giá trị từ triệu đồng trở lên sau đến hạn mà họ khơng có khả chi trả không bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản khơng phải tội phạm mà quan hệ pháp luật kinh tế, dân 16 Chiếm đoạt tài sản người khác có giá trị từ triệu đồng trở lên hợp đồng vay tài sản cấu thành Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (Điều 175 BLHS) Nhận định sai Chiếm đoạt tài sản người khác có giá trị từ triệu đồng trở lên hợp đồng vay tài sản không cấu thành Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (Điều 175 BLHS) Hành vi chiếm đoạt tài sản người khác có giá trị từ triệu đồng trở lên hợp đồng vay tài sản cấu thành Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (Điều 175 BLHS) hành vi chiếm đoạt diễn sau nhận tài sản cách hợp pháp qua hợp đồng sau chiếm đoạt Còn trường hợp, người thực hành vi vay tài sản mà lúc nhận tài sản họ đưa có thơng tin sai thật, thủ đoạn làm cho nạn nhân tin tự nguyện giao tài sản cấu thành Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174, BLHS) 17 Cố tình khơng trả lại cho chủ sở hữu tài sản có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên bị giao nhầm hành vi cấu thành Tội chiếm giữ trái phép tài sản (Điều 176 BLHS) Nhận định sai Căn Khoản Điều 176 BLHS 2015 hành vi khách quan tội cố tình khơng giao trả lại cho chủ sở hữu tài sản có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên bị giao nhầm sau chủ sở hữu, người quản lí hợp pháp quan có trách nhiệm yêu cầu nhận lại tài sản Như vậy, trường hợp chủ sở hữu tài sản chưa có yêu cầu nhận lại tài sản u cầu khơng phải chủ sở hữu người quản lý hợp pháp tài sản chưa cấu thành tội phạm tội 18 Tội chiếm giữ trái phép tài sản (Điều 176 BLHS) coi hoàn thành vào thời điểm chủ thể ngẫu nhiên chiếm hữu tài sản Nhận định sai Giải thích câu 17 19 Mọi hành vi sử dụng trái phép tài sản người khác có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên cấu thành Tội sử dụng trái phép tài sản (Điều 177 BLHS) Nhận định sai Không phải hành vi sử dụng trái phép tài sản người khác có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên cấu thành Tội sử dụng trái phép tài sản (Điều 177 BLHS) Vì dấu hiệu cấu thành Tội sử dụng trái phép tài sản (Điều 177 BLHS) u cầu người phạm tội phải có mục đích cụ thể “vì vụ lợi” mà thực hành vi Do vậy, có hành vi sử dụng trái phép tài sản người khác có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên không mục đích vụ lợi khơng cấu thành Tội sử dụng trái phép tài sản 20 Các trường hợp hủy hoại tài sản có giá trị từ triệu đồng trở lên cấu thành Tội hủy hoại tài sản (Điều 178 BLHS) Nhận định sai Các trường hợp hủy hoại tài sản có giá trị từ triệu đồng trở lên không cấu thành Tội hủy hoại tài sản (Điều 178 BLHS) Hành vi huỷ hoại tài sản có giá trị từ triệu đồng trở lên cấu thành Tội hủy hoại tài sản tài sản tài sản thông thường Còn trường hợp tài sản cơng trình, sở phương tiện giao thông vận tải, thông tin - liên lạc, cơng trình điện lực, dẫn chất đốt, cơng trình thủy lợi cơng trình quan trọng khác quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học - kỹ thuật, văn hóa xã hội cấu thành Tội phá hủy cơng trình, sở, phương tiện quan trọng an ninh quốc gia (Điều 303, BLHS) phá hoại tài sản mà có mục đích chống quyền nhân dân cấu thành Tội phá hoại sở vật chất - kỹ thuật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Điều 114, BLHS) 21 Mọi trường hợp cố ý làm hư hỏng tài sản có giá trị từ triệu đồng trở lên cấu thành Tội cố ý làm hư hỏng tài sản (Điều 178 BLHS) Nhận định sai Không phải trường hợp cố ý làm hư hỏng tài sản có giá trị từ triệu đồng trở lên cấu thành Tội cố ý làm hư hỏng tài sản (Điều 178 BLHS) Khi công gây thiệt hại tài sản cho người khác mà người bị thiệt hại có nhiều tài sản bị gây thiệt hại có tài sản bị hư hỏng, có tài sản bị tiêu huỷ hồn tồn’ có trường hợp nhiều tài sản mà giá trị tài sản bị thiệt hại lại khác có tài sản giá trị bị thiệt hại hai triệu đồng có tài sản lại có giá trị lớn hai triệu đồng Do vậy, cần ý chí chủ quan người phạm tội phương thức thực hành vi phạm tội mong muốn tài sản giá trị sử dụng, dù thực tế tài sản khả sử sụng hành vi coi huỷ hoại taif sản Ví dụ: A mua lít xăng tưới lên xe SH B sau châm lửa đốt người kịp thời phát dập tắt lửa, xe bị cháy lớp vỏ nhựa bên ngoài, thiệt hại triệu đồng, Chiếc xe chưa bị giá trị sử dụng mức độ khơng khó có khẳ phục hồi xét hành vi A muốn huỷ hại xe nên A phạm Tội cố ý huỷ hoại tài sản 22 Gây thiệt hại tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên vô ý hành vi cấu thành Tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản (Điều 180 BLHS) Nhận định sai Gây thiệt hại tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên vô ý hành vi không cấu thành Tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản (Điều 180 BLHS) Trong trường hợp người gây thiệt hại chủ thể thường dấu hiệu cấu thành thành Tội vơ ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản (Điều 180 BLHS) Còn trường hợp, chủ thể gây thiệt hại người có nhiệm vụ trực tiếp công tác quản lý tài sản Nhà nước, quan, tổ chức, doanh nghiệp yếu tố cấu thành Tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản Nhà nước, quan, tổ chức, doanh nghiệp (Điều 179, BLHS) 23 Chủ thể phạm Tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản Nhà nước, quan, tổ chức, doanh nghiệp (Điều 179 BLHS) người có nhiệm vụ trực tiếp cơng tác quản lý tài sản Nhà nước Nhận định sai Chủ thể phạm Tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản Nhà nước, quan, tổ chức, doanh nghiệp (Điều 179 BLHS) không người có nhiệm vụ trực tiếp cơng tác quản lý tài sản Nhà nước Vì ngồi hành vi gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước Tội gây thiệt hại đến tài sản Nhà nước, quan, tổ chức, doanh nghiệp Do vậy, lúc chủ thể khơng người có nhiệm vụ trực tiếp công tác quản lý tài sản Nhà nước mà người có chức vụ quyền hạn quản lý tài sản, người có nhiệm vụ bảo quản bảo vệ, người có nhiệm vụ bảo vệ, giữ gìn tài sản giao để sử dụng quan, tổ chức, doanh nghiệp 24 Dùng tiền giả để trao đổi lấy hàng hóa hành vi cấu thành Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174 BLHS) Nhận định sai Dùng tiền giả để trao đổi lấy hàng hóa khơng hành vi cấu thành Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174 BLHS) Hành vi mua bán lại đối tượng hình thức mua bán theo nghĩa thông thường, trao đổi, toán tiền giả hành vi lưu hành tiền giả Như vậy, hành vi dùng tiền giả để trao đổi lấy hàng hoá cấu thành Tội lưu hành tiền giả (Điều 207, BLHS) 25 Mang trái phép vật có giá trị lịch sử, văn hóa qua biên giới hành vi cấu thành Tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới (Điều 189 BLHS) Nhận định sai Mang trái phép vật có giá trị lịch sử, văn hóa qua biên giới không hành vi cấu thành Tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới (Điều 189 BLHS) Tuỳ trường hợp mà hành vi mang trái phép vật có giá trị lịch sử, văn hóa qua biên giới cấu thành tội khác nhau: - Trong trường hợp mang trái phép vật có giá trị lịch sử, văn hóa qua biên giới khơng có mục đích bn bán cấu thành thành Tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới (Điều 189 BLHS) - Trong trường hợp mang trái phép vật có giá trị lịch sử, văn hóa qua biên giới có mục đích bn bán cấu thành thành Tội bn lậu (Điều 188 BLHS) 26 Mọi hành vi buôn bán trái phép hàng hóa có trị giá từ 100 triệu đồng trở lên qua biên giới cấu thành Tội buôn lậu (Điều 188 BLHS) Nhận định sai Không phải hành vi bn bán trái phép hàng hóa có trị giá từ 100 triệu đồng trở lên qua biên giới cấu thành Tội buôn lậu (Điều 188 BLHS) Tài sản Tội buôn lậu phải tài sản thơng thường, khơng có tính đặc biệt Còn tài sản tài sản có tính đặc biệt như: ma t, vật liệu nổ, vũ khí,… cấu thành tội phạm riêng biệt II BÀI TẬP: Bài tập 1: Tội danh mà T phạm Tội cướp tài sản (Điều 168, BLHS) Tội giết người (Điều 123, BLHS) Hành vi T đủ dấu hiệu pháp lí đặc trưng Tội cướp tài sản: Khách thể Mặt khách quan Dấu hiệu - Khách thể: quan hệ sở hữu quyền nhân thân cháu N - Đối tượng tác động: cháu N sợi dây chuyền vàng cháu N - Hành vi: T dùng vũ lực khiến nạn nhân rơi vào tình trạng khơng thể chống cự được, cụ thể: T lấy khúc còng lớn cổ tay đập mạnh vào đầu cháu N làm cháu té xuống đất sau tiếp tục đánh vào đầu cháu N thứ hai khiến N bất tỉnh - Hậu quả: gây thiệt hại vật chất (thiệt hại tài sản) - Mối quan hệ nhân quả: hành vi T nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thiệt hại Chủ thể Mặt chủ quan tài sản cho cháu N T thỏa mãn điều kiện chủ thể tội - chủ thể thường (nếu có đủ độ tuổi luật định) - Lỗi: T thực với lỗi cố ý trực tiếp - Mục đích: chiếm đoạt tài sản thể qua việc T dùng vũ lực công lấy sợi dây chuyền cổ cháu N) Hành vi T đủ dấu hiệu pháp lí đặc trưng Tội giết người: Khách thể Mặt khách quan Chủ thể Mặt chủ quan Dấu hiệu - Khách thể: quyền sống cháu N - Đối tượng tác động: cháu N – người sống - Hành vi: T đánh cháu N bất tỉnh T sau ơm cháu N dìm xuống mương, nhấn xác cháu N xuống bùn - Hậu quả: cháu N tử vong - Mối quan hệ nhân hậu hành vi: hành vi dùng vũ lực T nguyên nhân trực tiếp khiến cho cháu N tử vong T thỏa mãn điều kiện chủ thể tội - chủ thể thường (nếu có đủ độ tuổi luật định) Lỗi: T thực với lỗi cố ý trực tiếp T biết hành vi nguy hiểm thấy hậu tất yếu xảy mong muốn thực Bài tập 3: Hành vi A B có phạm tội Tội danh mà A B phạm Tội cưỡng đoạt tài sản (Điều 170, BLHS) Hành vi A B đủ dấu hiệu pháp lí đặc trưng Tội cưỡng đoạt tài sản (Điều 170, BLHS): Dấu hiệu - Khách thể: quyền sở hữu tài sản quyền nhân thân ông X Khách thể - Đối tượng tác động: ông X tài sản có thực (tiền, điện thoại, đồng hồ) Mặt khách ông X - Hành vi: A B lên kế hoạch để chiếm đoạt tài sản ông X B dùng thủ quan đoạn chụp lại ảnh nhà nghỉ A X để uy hiếp tinh thần, bắt X phải đưa 250 triệu 10 - Hậu quả: gây thiệt hại vật chất - Mối quan hệ nhân quả: hành vi A B nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thiệt hại tài sản cho ông X A B thỏa mãn điều kiện chủ thể tội - chủ thể thường - Lỗi: cố ý trực tiếp Chủ thể Mặt chủ quan - Mục đích: thỏa dấu hiệu bắt buộc tội A B thực hành vi nhằm chiếm đoạt tài sản ông X, thể qua việc lên kế hoạch thực hành vi chiếm đoạt thực tế B Riêng B phạm thêm Tội cướp tài sản (Điều 168, BLHS) Hành vi B đủ dấu hiệu pháp lí đặc trưng Tội cướp tài sản: Dấu hiệu - Khách thể: quyền sở hữu tài sản quyền nhân thân ông X Khách thể - Đối tượng tác động: ơng X tài sản có thực (tiền, điện thoại, đồng hồ) ông X - Hành vi: B dùng vũ lực để bắt ông X đưa tiền lấy bao gồm điện thoại, Mặt khách quan Chủ thể Mặt chủ quan đồng hồ trị giá 30 triệu đồng - Hậu quả: gây thiệt hại vật chất thể chất cho ông X - Mối quan hệ nhân quả: hành vi B nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thiệt hại cho ông X B thỏa mãn điều kiện chủ thể tội - chủ thể thường - Lỗi: cố ý trực tiếp - Mục đích: thỏa dấu hiệu bắt buộc tội B thực hành vi nhằm chiếm đoạt tài sản ông X Bài tập 6: Tội danh mà A B phạm Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174) Vì phiếu giao nhận không giấy tờ trị giá tiền nên không đối tượng tác động Tội trộm cắp tài sản, A khơng phạm Tội trộm cắp tài sản (Điều 173) Hành vi A B đủ dấu hiệu pháp lí đặc trưng Tội trộm cắp tài sản: Dấu hiệu - Khách thể: quan hệ sở hữu (tài sản) công ty X Khách thể - Đối tượng tác động: container hàng xà công ty Y thuê công ty X vận Mặt khách chuyển từ cảng Cát Lái kho hàng công ty Y - Hành vi: A lấy phiếu giao nhận đưa cho B, sau B thuê xe vào cảng Cát Lái 11 tự nhận nhân viên cơng ty X điều động dùng phiếu giao nhận lấy 1container hàng xà đem bán lấy tiền chia cho A B dùng thủ đoạn quan gian dối để chiếm đoạt tài sản - Hậu quả: gây thiệt hại vật chất (tài sản) cho công ty X - Mối quan hệ nhân hậu hành vi: hành vi A B nguyên nhân Chủ thể Mặt chủ quan trực tiếp gây thiệt hại cho công ty X A B thỏa mãn điều kiện chủ thể tội phạm - chủ thể thường Lỗi cố ý trực tiếp Bài tập 7: Tội danh mà A phạm Tội cướp tài sản (Điều 168) Hành vi A đủ dấu hiệu pháp lí đặc trưng Tội cướp tài sản: Dấu hiệu - Khách thể: quan hệ sở hữu (quan hệ tài sản) người phụ nữ, quyền bảo vệ Khách thể sức khoẻ anh B - Đối tượng tác động: Sợi dây chuyền người phụ nữ, anh B - Hành vi: A nhanh chóng giật dây chuyền cổ người phụ nữ A rút dao đâm vào bụng anh B nhằm mục đích giữ lại sợi dây chuyền Mặt khách quan - Hậu quả: gây thiệt hại vật chất (thiệt hại tài sản); B bị thương với tỷ lệ thương tật qua giám định 27% - Mối quan hệ nhân hậu hành vi: hành vi giật dây chuyền A nguyên nhân trực tiếp gây thiệt hại tài sản cho người phụ nữ hành vi rút dao Chủ thể Mặt chủ quan đâm vào bụng anh B A nguyên nhân trực tiếp khiến anh B bị thương (27%) A thỏa mãn điều kiện chủ thể tội phạm - chủ thể thường (nếu đủ độ tuổi luật định) - Lỗi: cố ý trực tiếp A biết hành vi nguy hiểm thấy trước hậu tất yếu xảy mong muốn thực - Mục đích: A thực hành vi nhằm chiếm đoạt tài sản người phụ nữ, thể qua việc A đứng bên lề đường chờ hội chiếm đoạt tài sản người khác Bài tập 9: Tội danh mà A phạm Tội cướp giật tài sản (Điều 171, BLHS) với tình tiết định khung tăng nặng hành để tẩu thoát Hành vi A đủ dấu hiệu pháp lí đặc trưng Tội cướp giật tài sản: 12 Dấu hiệu - Khách thể: quyền sở hữu tài sản quyền nhân thân bà C Khách thể - Đối tượng tác động: sợi dây chuyền vàng bà C - Hành vi: A đến cạnh giường bà C đưa tay kéo đứt sợi dây chuyền bà C bỏ chạy Mặt khách Trong tình này, bà C thức biết A lấy tài sản nên khơng quan thể cấu thành Tội trộm cắp tài sản (Điều 173) Bên cạnh đó, A dùng tay đánh mạnh bà C vứt lại sợi dây chuyền nên coi tình tiết định khung tăng nặng A thỏa mãn điều kiện chủ thể tội phạm - chủ thể thường (nếu đủ độ tuổi luật Chủ thể Mặt chủ quan định) - Lỗi: cố ý trực tiếp - Mục đích: A thực hành vi nhằm chiếm đoạt tài sản bà C Tội danh mà A phạm Tội giết người (Điều 123) Tội cướp giật tài sản (Điều 171, BLHS) Hành vi A đủ dấu hiệu pháp lí đặc trưng Tội cướp giật tài sản: Khách thể Dấu hiệu - Khách thể: Quan hệ sở hữu tài sản quan hệ nhân thân bà C - Đối tượng tác động: sợi dây chuyền vàng bà C - Hành vi: A đến cạnh giường bà C đưa tay kéo đứt sợi dây chuyền bà C bỏ chạy lấy tài sản Mặt khách quan Trong tình này, bà C thức biết A lấy tài sản nên cấu thành Tội trộm cắp tài sản (Điều 173) - Hậu quả: gây thiệt hại vật chất (bà C bị tài sản) - Mối quan hệ nhân hậu hành vi: hành vi A nguyên nhân trực Chủ thể Mặt chủ quan tiếp gây thiệt hại tài sản cho bà C A thỏa mãn điều kiện chủ thể tội phạm - chủ thể thường (nếu đủ độ tuổi luật định) - Lỗi: cố ý trực tiếp - Mục đích: A thực hành vi nhằm chiếm đoạt tài sản bà C Hành vi A đủ dấu hiệu pháp lí đặc trưng Tội giết người: Khách thể Dấu hiệu - Khách thể: quyền sống bà C - Đối tượng tác động: bà C – người sống Mặt khách - Hành vi: A rút dao mang sẵn người đâm vào ngực bà C 13 - Hậu quả: bà C tử vong quan Chủ thể Mặt chủ quan - Mối quan hệ nhân hậu hành vi: hành vi A nguyên nhân trực tiếp khiến bà C tử vong A thỏa mãn điều kiện chủ thể tội phạm - chủ thể thường (nếu đủ độ tuổi luật định) Lỗi: cố ý trực tiếp A biết hành vi nguy hiểm thấy trước hậu tất yếu xảy mong muốn thực thông qua việc A giấu sẵn dao người đâm vào ngực bà C 14 ... đoạt tài sản người phạm tội cố ý xâm phạm đến đối tượng tính mạng tài sản, cấu thành tội riêng biệt: Tội giết người (Điều 123) Tội cướp tài sản (Điều 168) Hành vi dùng vũ lực Tội cướp tài sản (Điều... khí,… cấu thành tội phạm riêng biệt II BÀI TẬP: Bài tập 1: Tội danh mà T phạm Tội cướp tài sản (Điều 168, BLHS) Tội giết người (Điều 123, BLHS) Hành vi T đủ dấu hiệu pháp lí đặc trưng Tội cướp tài... thỏa mãn điều kiện chủ thể tội phạm - chủ thể thường Lỗi cố ý trực tiếp Bài tập 7: Tội danh mà A phạm Tội cướp tài sản (Điều 168) Hành vi A đủ dấu hiệu pháp lí đặc trưng Tội cướp tài sản: Dấu hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Thảo luận hình sự lần 5 CỤM 3: CÁC TỘI PHẠM VỀ KINH TẾ, Thảo luận hình sự lần 5 CỤM 3: CÁC TỘI PHẠM VỀ KINH TẾ

Từ khóa liên quan