0

LQVH : Sự tích Hồ Gươm

18 1,211 5
  • LQVH : Sự tích Hồ Gươm

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2013, 01:25

tÝch Hå g­¬m Thanh gươm đó là của ta, ta cho Lê Lợi mượn để giết giặc Minh.Hãy mang thanh gươm đó về cho Lê Lợi Nhưng người là ai? Xin cho chúng tôi biết để về thưa với chủ tướng Lê Lợi Ta là Long quân. Lưỡi Gươm đó là gươm thần, các ngươI hãy mang về dâng cho Lê Lợi. Xin nhµ vua h·y tr¶ l¹i g­¬m cho long qu©n Hå g­¬m [...]... chiêu mộ binh sỹ đánh đuổi quân giặc? Thanh gươm đó là của ta, ta cho Lê Lợi mượn để giết giặc Minh.Hãy mang thanh gươm đó về cho Lê Lợi Nhưng người là ai? Xin cho chúng tôi biết để về thưa với chủ tướng Lê Lợi Ta là Long quân Lưỡi Gươm đó là gươm thần, các ngươI hãy mang về dâng cho Lê Lợi Xin nhà vua hãy trả lại gươm cho long quân Sự tích Hồ gươm Sự tích Hồ gươm . • Sù tÝch Hå g­¬m Thanh gươm đó là của ta, ta cho Lê Lợi mượn để giết giặc Minh.Hãy mang thanh gươm đó về cho Lê Lợi Nhưng người là ai?. cho chúng tôi biết để về thưa với chủ tướng Lê Lợi Ta là Long quân. Lưỡi Gươm đó là gươm thần, các ngươI hãy mang về dâng cho Lê Lợi. Xin nhµ vua h·y tr¶
- Xem thêm -

Xem thêm: LQVH : Sự tích Hồ Gươm, LQVH : Sự tích Hồ Gươm, LQVH : Sự tích Hồ Gươm