0

0e535aec afb9 4d55 8c24 56a4978480d5 bien ban hop bo nhiem Truong ban kiem soat

2 100 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2017, 04:04

CƠNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 01/BB-BKS Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2013 BIÊN BẢN HỌP V/v Bầu trưởng Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Cảng Cát Lái Hôm nay, ngày 19 tháng 06 năm 2013, vào lúc 09h00, văn phòng Cơng ty TNHH MTV Tổng Cơng ty Tân Cảng Sài Gòn – 722 đường Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh; Các thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty cổ phần Cảng Cát Lái nhiệm kỳ 2013-2018 tiến hành họp thơng qua việc bầu Trưởng Ban kiểm sốt, cụ thể sau: I Thành phần tham dự: Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2013-2018): Bà Vũ Thị Lan Anh – chủ tọa họp Ông Lâm Văn Tuấn Ông Quang Tường Thụy Thư ký họp: Bà Bùi Thị Thanh Hoa – Nhân viên Phòng Tài - KHKD II Nội dung phiên họp: Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2013-2018) III Diễn biến họp: Căn kết bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2013-2018) Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 thông qua, Ban kiểm soát tiến hành họp bầu trưởng Ban kiểm soát sau: 1 Hình thức bầu: bỏ phiếu kín Kết quả: Bà Vũ Thị Lan Anh bầu làm Trưởng Ban kiểm sốt Cơng ty nhiệm kỳ II (2013-2018) với số phiếu bầu đồng ý 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100% Biên lập thành 04 bản, thành viên Ban kiểm soát giữ bản, lưu Công ty cổ phần cảng Cát Lái Cuộc họp kết thúc vào lúc 9h50 ngày, biên thành viên họp đọc lại, thống ký tên THƯ KÝ PHIÊN HỌP CHỦ TỌA (Đã ký) (Đã ký) BÙI THỊ THANH HOA VŨ THỊ LAN ANH CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT - LÂM VĂN TUẤN (Đã ký) - QUANG TƯỜNG THỤY (Đã ký) ... Bà Vũ Thị Lan Anh bầu làm Trưởng Ban kiểm sốt Cơng ty nhiệm kỳ II (2013-2018) với số phiếu bầu đồng ý 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100% Biên lập thành 04 bản, thành viên Ban kiểm soát giữ bản, lưu Công... ký tên THƯ KÝ PHIÊN HỌP CHỦ TỌA (Đã ký) (Đã ký) BÙI THỊ THANH HOA VŨ THỊ LAN ANH CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT - LÂM VĂN TUẤN (Đã ký) - QUANG TƯỜNG THỤY (Đã ký)
- Xem thêm -

Xem thêm: 0e535aec afb9 4d55 8c24 56a4978480d5 bien ban hop bo nhiem Truong ban kiem soat,

Từ khóa liên quan