0

Tổng quan về lập trình hướng đối tượng với Java

34 864 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/08/2012, 11:05

Tổng quan về lập trình hướng đối tượng với Java - Silde 1Lập trình Java cơ bảnCao Đức Thông - Trần Minh Tuấncdthong@ifi.edu.vn, tmtuan@ifi.edu.vn 2Bài 1. Tổng quan lập trình Java•Giới thiệu ngôn ngữ Java•Kiến trúc của Java•Nội dung một chương trình Java cơ bản•Các kiểu dữ liệu cơ bản & toán tử•Các cấu trúc điều khiển•Nhập dữ liệu từ bàn phím•Công cụ soạn thảo•Bài tập3Giới thiệu ngôn ngữ Java•Lịch sử phát triển của Java•Ra đời tại Sun Microsystems bởi James Gosling•1991: Version đầu tiên với tên “Oak”•1995: Tên chính thức là Java•Mục đích của Java•Dùng để phát triển ứng dụng cho các thiết bị điện tử “thông minh”•Tạo các trang web có nội dung động (web applet)•Hiện nay, Java được sử dụng để phát triển nhiều loại ứng dụng khác nhau: cơ sở dữ liệu, mạng, Internet, viễn thông .4Giới thiệu ngôn ngữ Java•Đặc điểm của Java• Đơn giản•Hướng đối tượng•Đa nhiệm• An toàn• Garbage Collection•Máy ảo (biên dịch và thông dịch)•Khả chuyển (Portability)• Phân tán5Kiến trúc của Java•Java Platform•Java Virtual Machine (Java VM)•Java Application Programming Interface (Java API)Hardware-PlatformJava VMJava APImyProgram.javaJava PlatformMã nguồn6Kiến trúc của Java•Java Development Kit – JDK• Bộ công cụ phát triển Java (jdk) gồm trình biên dịch, thông dịch, trợ giúp, soạn tài liệu… và các thư viện chuẩn•Ngoài ra còn một số thư viện khác như JSP, JavaMail, Java TAPI…• 1995: Version JDK 1.0•1998: Version JDK 1.2 (Java 2nd Platform)•2004: Version JDK 1.57Phát triển ứng dụng Java•Hai loại ứng dụng Java• Application: Ứng dụng độc lập• Applet: Ứng dụng chạy trên Web•Thư viện lớp Java• Bộ JDK bao gồm rất nhiều lớp chuẩn đã được xây dựng sẵn.•Lập trình viên thường sử dụng các lớp chuẩn để phát triển ứng dụng.8Phát triển ứng dụng Java•Các bước phát triển`public class Hello { public static …}Hello.javaBiên dịchThông dịch-----------------------------------------------------------------Hello.class (bytecode)javac Hello.javajava Hello010010119Một chương trình Java cơ bản1 // Tên file : Hello.java2 /* Tác giả : Cao Đức Thông*/3 4 public class Hello5 {6 // Phương thức main, điểm bắt đầu của chương trình7 public static void main( String args[ ] )8 {9 System.out.println( “Hello World" );10 11 } // Kết thúc phương thức main12 13 } // Kết thúc lớp HelloDấu hiệu chú thích => Làm cho chương trình dễ hiểu hơn. Trình biên dịch sẽ bỏ qua những dòng có dấu chú thíchKhai báo lớpMỗi CT phải có ít nhất một khai báo lớpTên lớp chứa hàm main phải giống tên fileĐiểm bắt đầu và kết thúc của lớpPhương thức main() sẽ được gọi đầu tiên. Mỗi CT thực thi phải có một phương thức main()Hiển thị dãy ký tự ra màn hìnhCác câu lệnh phải kết thúc bằng dấu chấm phẩy10Một chương trình Java cơ bản•Biên dịch chương trình• Vào chế độ Console của Windows•Gõ câu lệnh javac Hello.java•Nếu không có thông báo lỗi, file Hello.class sẽ được tạo ra•Thực thi chương trình•Gõ câu lệnh java Hello (không cần .class)[...]... triển ứng dụng Java •Các bước phát triển`public class Hello { public static …}Hello .java Biên dịchThông dịch Hello.class (bytecode)javac Hello .java java Hello01001011 4Giới thiệu ngơn ngữ Java •Đặc điểm của Java • Đơn giản• Hướng đối tượng •Đa nhiệm• An tồn• Garbage Collection•Máy ảo (biên dịch và thơng dịch)•Khả chuyển (Portability)• Phân tán 1 Lập trình Java cơ bảnCao... phát triển ứng dụng. 5Kiến trúc của Java • Java Platform• Java Virtual Machine (Java VM)• Java Application Programming Interface (Java API)Hardware-Platform Java VM Java APImyProgram .java Java PlatformMã nguồn 22Các cấu trúc điều khiển•Vịng lặp for•for(<khởi tạo>; <điều kiện lặp>; <bước nhảy>) <khối lệnh>;// Chương trình tính tổng các số lẻ từ 1 đến 100public class...2Bài 1. Tổng quan lập trình Java •Giới thiệu ngơn ngữ Java •Kiến trúc của Java •Nội dung một chương trình Java cơ bản•Các kiểu dữ liệu cơ bản & tốn tử•Các cấu trúc điều khiển•Nhập dữ liệu từ bàn phím•Cơng cụ soạn thảo•Bài tập 20Các cấu trúc điều khiển•Lệnh switchimport javax.swing.JOptionPane;public class TestSwitch{ public... dollard, dấu gạch dưới• Khơng trùng với các từ khố•Ví dụ: a_1234_d, 1awas, _asdc, a sas, $erd, %ats…•Chú ý: Java phân biệt chữ hoa chữ thường 10Một chương trình Java cơ bản•Biên dịch chương trình • Vào chế độ Console của Windows•Gõ câu lệnh javac Hello .java •Nếu khơng có thơng báo lỗi, file Hello.class sẽ được tạo ra•Thực thi chương trình •Gõ câu lệnh java Hello (khơng cần .class) 21Các... 29Ví dụ về đối tượng Circle• Cách 3: Sử dụng hai file riêng biệt•// file TestCircle .java •public class TestCircle•{• public static void main(String[] args)• {• • }•}•// file Circle .java •class Circle•{• •} 3Giới thiệu ngơn ngữ Java •Lịch sử phát triển của Java •Ra đời tại Sun Microsystems bởi James Gosling•1991: Version đầu tiên với tên “Oak”•1995: Tên chính thức là Java •Mục... được tính từ 0• Lấy số phần tử mảng: iarray.length 6Kiến trúc của Java • Java Development Kit – JDK• Bộ cơng cụ phát triển Java (jdk) gồm trình biên dịch, thơng dịch, trợ giúp, soạn tài liệu… và các thư viện chuẩn•Ngồi ra cịn một số thư viện khác như JSP, JavaMail, Java TAPI…• 1995: Version JDK 1.0•1998: Version JDK 1.2 (Java 2nd Platform)•2004: Version JDK 1.5 14Các kiểu dữ liệu cơ... hình trịn hay khơng.6. Viết chương trình nhập vào một hình trịn, sau đó phát sinh 100 điểm ngẫu nhiên và cho biết có bao nhiêu điểm nằm trong hình trịn vừa nhập. 7Phát triển ứng dụng Java •Hai loại ứng dụng Java • Application: Ứng dụng độc lập • Applet: Ứng dụng chạy trên Web•Thư viện lớp Java • Bộ JDK bao gồm rất nhiều lớp chuẩn đã được xây dựng sẵn.• Lập trình viên thường sử dụng các lớp... Collection•Máy ảo (biên dịch và thơng dịch)•Khả chuyển (Portability)• Phân tán 1 Lập trình Java cơ bảnCao Đức Thơng - Trần Minh Tuấncdthong@ifi.edu.vn, tmtuan@ifi.edu.vn 28Ví dụ về đối tượng Circle• Cách 2: Sử dụng một file với 2 lớp riêng biệt•public class TestCircle•{• public static void main(String[] args)• {• Circle c = new Circle(5);• System.out.println("Area = " + c.getArea());•... là Java •Mục đích của Java •Dùng để phát triển ứng dụng cho các thiết bị điện tử “thơng minh”•Tạo các trang web có nội dung động (web applet)•Hiện nay, Java được sử dụng để phát triển nhiều loại ứng dụng khác nhau: cơ sở dữ liệu, mạng, Internet, viễn thông 23Các cấu trúc điều khiển•Vịng lặp while•while (<biểu thức boolean>) <khối lệnh>; // Tính tổng các số lẻ từ 1 đến... một số thựcimport java. io.*;public class TestInput{ public static void main(String[] args) throws Exception { BufferedReader inStream = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); System.out.print("Nhap mot so nguyen:"); String siNumber = inStream.readLine(); int iNumber = Integer.parseInt(siNumber); 19Các cấu trúc điều khiển•Lệnh if/elseimport java. util.Date;public . của Java Java Platform Java Virtual Machine (Java VM) Java Application Programming Interface (Java API)Hardware-PlatformJava VMJava APImyProgram.javaJava. 1Lập trình Java cơ bảnCao Đức Thông - Trần Minh Tuấncdthong@ifi.edu.vn, tmtuan@ifi.edu.vn 2Bài 1. Tổng quan lập trình Java Giới thiệu ngôn ngữ Java Kiến
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng quan về lập trình hướng đối tượng với Java,

Hình ảnh liên quan

• Bảng toán tử - Tổng quan về lập trình hướng đối tượng với Java

Bảng to.

án tử Xem tại trang 18 của tài liệu.
hình tròn và phương thức kiểm tra một điểm cho trước có nằm trong hình tròn hay không. - Tổng quan về lập trình hướng đối tượng với Java

hình tr.

òn và phương thức kiểm tra một điểm cho trước có nằm trong hình tròn hay không Xem tại trang 34 của tài liệu.

Từ khóa liên quan