Tổng quan về xác định yêu cầu người dùng

38 1.1K 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/08/2012, 09:38

Tổng quan về xác định yêu cầu người dùng Tổng quan về title='xác định yêu cầu người dùng'>xác định yêu cầu người dùngDương Anh Đức1Giáo trình Phân tích và thiết kế hướng đối tượng bằng UMLTổng quan về xác định yêu cầu người dùng Tổng quan về xác định yêu cầu người dùngDương Anh Đức2Mục tiêuTìm hiểu các khái niệm cơ bản về xác định yêu cầu người dùng và tác dụng của chúng lên Phân tích và Thiết kếTìm hiểu cách ghi nhận và diễn dịch các yêu cầu của nguời dùng, là những thông tin được dùng để bắt đầu việc phân tích và thiết kế Tổng quan về xác định yêu cầu người dùngDương Anh Đức3Các chủ đềGiới thiệuCác khái niệm chínhPhát biểu bài toánBảng chú giảiUse-Case ModelCác đặc tả bổ sungCheckpoints Tổng quan về xác định yêu cầu người dùngDương Anh Đức4Các yêu cầu người dùng trong ngữ cảnh TestTestPreliminary Iteration(s) Iter.#1 Iter.#2 Iter.#n Iter.#n+1 Iter.#n+2 Iter.#m Iter.#m+1RequirementsRequirementsElaborationElaborationTransitionTransitionInceptionInceptionConstructionConstructionMục đích của buớc xác dịnh yêu cầu nguời dùng là: •Ði đến thỏa thuận với khách hàng và nguời dùng về các chức năng của hệ thống (những gì hệ thống phải thực hiện).•Cho phép các nhà phát triển hệ thống (system developer) hiểu rõ hơn các yêu cầu đối với hệ thống.•Phân định các ranh giới của hệ thống.•Cung cấp cơ sở để hoạch định nội dung kỹ thuật của các vòng lặp.•Xác định giao diện nguời dùng cho hệ thống.Configuration & Change MgmtConfiguration & Change MgmtEnvironmentEnvironmentManagementManagementAnalysis & DesignAnalysis & Design Tổng quan về xác định yêu cầu người dùngDương Anh Đức5Các dạng thông tin về title='đặc tả yêu cầu người dùng'>yêu cầu người dùngCác đặc tả bổ sungBảng chú giảiUse-Case Reports .Use-Case ModelActorsCác Use Case Tổng quan về xác định yêu cầu người dùngDương Anh Đức6Các chủ đềGiới thiệuCác khái niệm chínhPhát biểu bài toánBảng chú giảiUse-Case ModelCác đặc tả bổ sungCheckpoints Tổng quan về xác định yêu cầu người dùngDương Anh Đức7Actor (Tác nhân)Khái niệm trong Use-Case Modeling: ActorCác Actor nằm BÊN NGOÀI hệ thống Tổng quan về xác định yêu cầu người dùngDương Anh Đức8Actor Generalization (Tổng quát hóa)StudentFull-Time StudentPart-Time Student Tổng quan về xác định yêu cầu người dùngDương Anh Đức9Một User có thể có nhiều Vai trò (Role)Charlie có vai trò như một sinh viênCharlie có vai trò nhưmột giáo suCharlieProfessorStudent Tổng quan về xác định yêu cầu người dùngDương Anh Đức10Systemboundary?ATM SystemBank TellerNguời thu ngânCustomerBank SystemActors và giới hạn hệ thống (System Boundary) [...]... su Charlie Professor Student Tổng quan về xác định yêu cầu người dùng Dương Anh Đức 5 Các dạng thông tin về yêu cầu người dùng Các đặc tả bổ sung Bảng chú giải Use-Case Reports Use-Case Model Actors Các Use Case Tổng quan về xác định yêu cầu người dùng Dương Anh Đức 8 Actor Generalization (Tổng quát hóa) Student Full-Time Student Part-Time Student Tổng quan về xác định yêu cầu người dùng Dương Anh Đức 33 Checkpoints:... Design Analysis & Design Tổng quan về xác định yêu cầu người dùng Dương Anh Đức 17 Glossary Từ điển thuật ngữ (Glossary)  Giới thiệu  Bảng chú giải Tổng quan về xác định title='yêu cầu người dùng'>yêu cầu người dùng Dương Anh Đức 6 Các chủ đề  Giới thiệu  Các khái niệm chính  Phát biểu bài tốn  Bảng chú giải  Use-Case Model  Các đặc tả bổ sung  Checkpoints Tổng quan về xác định yêu cầu người dùng Dương Anh Đức 10 System boundary? ATM... định yêu cầu người dùng Dương Anh Đức 36 Checkpoints: Requirements: Glossary  Các thuật ngữ có định nghĩa rõ ràng và súc tích?  Mỗi thuật ngữ có dùng đâu đó trong các mơ tả use-case?  Các thuật ngữ có được sử dụng hợp lý trong các mô tả ngắn về các actor và use case? Tổng quan về xác định yêu cầu người dùng Dương Anh Đức 2 Mục tiêu  Tìm hiểu các khái niệm cơ bản về xác định yêu cầu người dùng. .. và diễn dịch các yêu cầu của nguời dùng, là những thông tin được dùng để bắt đầu việc phân tích và thiết kế Tổng quan về xác định yêu cầu người dùng Dương Anh Đức 21 Use-Case Model Kiểm tra bởi Hiện thực bởi Cài đặt bởi Implementation Model Test Model Các Use Case lái công việc từ giai đoạn phân tích đến kiểm chứng Design Model Use-Case Model Tổng quan về xác định yêu cầu người dùng Dương Anh... bị nhầm lẫm trong các giai đoạn sau?  Các khách hàng và người dùng có hiểu tên và mô tả của các use case không? Tổng quan về xác định yêu cầu người dùng Dương Anh Đức 31 Các chủ đề  Giới thiệu  Các khái niệm chính  Phát biểu bài tốn  Bảng chú giải  Use-Case Model  Các đặc tả bổ sung  Checkpoints Tổng quan về xác định yêu cầu người dùng Dương Anh Đức 9 Một User có thể có nhiều Vai trị (Role) Charlie... tin về u cầu người dùng được sử dụng trong mơ hình, ghi chú tất cả các câu hỏi, các vấn dề còn tranh cãi, mâu thuẫn Tổng quan về xác định yêu cầu người dùng Dương Anh Đức 29  Functionality  Tính khả dụng (Usability)  Tính tinh cậy (Reliability)  Tính hiệu nang(Performance)  Tính hỗ trợ (Supportability)  Các ràng buộc thiết kế Supplementary Specification Các đặc tả bổ sung Tổng quan về xác định. .. thu ngân Customer Bank System Actors và giới hạn hệ thống (System Boundary) Tổng quan về xác định yêu cầu người dùng Dương Anh Đức 13 Các chủ đề  Giới thiệu  Các khái niệm chính  Phát biểu bài tốn (Problem Statement)  Bảng chú giải  Use-Case Model  Các đặc tả bổ sung  Checkpoints Tổng quan về xác định yêu cầu người dùng Dương Anh Đức 34 Checkpoints: Requirements: Use-Cases  Mỗi use case có... điểm sau mỗi khóa học. Tổng quan về xác định yêu cầu người dùng Dương Anh Đức 22 Ví dụ: Use-Case Model: Use-Case Diagram Submit Grades Professor View Report Card Select Courses to Teach Student Course Catalog Register for Courses Maintain Student Information Maintain Professor Information Registrar Billing System Close Registration Login Tổng quan về xác định yêu cầu người dùng Dương Anh Đức 28 Các... thiệu  Các khái niệm chính  Phát biểu bài tốn  Bảng chú giải  Use-Case Model  Các đặc tả bổ sung  Checkpoints Tổng quan về xác định yêu cầu người dùng Dương Anh Đức 7 Actor (Tác nhân) Khái niệm trong Use-Case Modeling: Actor Các Actor nằm BÊN NGOÀI hệ thống Tổng quan về title='xác định yêu cầu'>xác định yêu cầu người dùng Dương Anh Đức 24 Luồng các sự kiện (Use-Case Flows of Events)  Của một basic flow (“Happy Path”)  Một... sung  Checkpoints Tổng quan về xác định yêu cầu người dùng Dương Anh Đức 4 Các yêu cầu người dùng trong ngữ cảnh Test Test Preliminary Iteration(s) Iter. #1 Iter. #2 Iter. #n Iter. #n+1 Iter. #n+2 Iter. #m Iter. #m+1 Requirements Requirements Elaboration Elaboration Transition Transition Inception Inception Construction Construction Mục đích của buớc xác dịnh yêu cầu nguời dùng là: • Ði đến . Tổng quan về xác định yêu cầu người dùngDương Anh Đức1Giáo trình Phân tích và thiết kế hướng đối tượng bằng UMLTổng quan về xác định yêu cầu người dùng Tổng. Boundary) Tổng quan về xác định yêu cầu người dùngDương Anh Đức11Use-CaseKhái niệm trong Use-Case Modeling: Use-Case Tổng quan về xác định yêu cầu người dùngDương

Hình ảnh liên quan

 Bảng chú giải - Tổng quan về xác định yêu cầu người dùng

Bảng ch.

ú giải Xem tại trang 3 của tài liệu.
 Bảng chú giải - Tổng quan về xác định yêu cầu người dùng

Bảng ch.

ú giải Xem tại trang 6 của tài liệu.
 Bảng chú giải - Tổng quan về xác định yêu cầu người dùng

Bảng ch.

ú giải Xem tại trang 16 của tài liệu.
 Bảng chú giải - Tổng quan về xác định yêu cầu người dùng

Bảng ch.

ú giải Xem tại trang 17 của tài liệu.
 Bảng chú giải - Tổng quan về xác định yêu cầu người dùng

Bảng ch.

ú giải Xem tại trang 19 của tài liệu.
 Bảng chú giải - Tổng quan về xác định yêu cầu người dùng

Bảng ch.

ú giải Xem tại trang 28 của tài liệu.
 Bảng chú giải - Tổng quan về xác định yêu cầu người dùng

Bảng ch.

ú giải Xem tại trang 31 của tài liệu.
 Mô tả sơ lược (Brief description) có cho ta hình ảnh trung thực của use-case?  - Tổng quan về xác định yêu cầu người dùng

t.

ả sơ lược (Brief description) có cho ta hình ảnh trung thực của use-case? Xem tại trang 35 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan