0

Tổng quan về xác đinh yêu cầu người dùng trong UML

37 694 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/08/2012, 10:36

Tổng quan về xác đinh yêu cầu người dùng trong UML OOAD S? d?ng UML - T?ng quan v? u c?u ngu?i dùngDuong Anh Ð?c 9/20001Phân Tích và Thiết Kế Hướng đối tượng Sử dụng UMLTổng Quan Về Xác đònh Yêu Cầu Người DùngOOAD S? d?ng UML - T?ng quan v? u c?u ngu?i dùngDuong Anh Ð?c 9/20002Mục tiêu : Tổng quan về xác đònh yêu cầu?Tìm hiểu các khái niệm cơ bản về xác đònh yêu cầu người dùng và tác dụng của chúng lên Phân tích và Thiết kế?Tìm hiểu cách ghi nhận và diễn dòch các yêu cầu của người dùng, là những thông tin được dùng để bắt đầu việc phân tích và thiết kếOOAD S? d?ng UML - T?ng quan v? u c?u ngu?i dùngDuong Anh Ð?c 9/20003Các chủ đề ?Giới thiệu?Các khái niệm chính?Phát biểu bài toán?Bảng chú giải?Use-Case Model?Các đặc tả bổ sung?CheckpointsOOAD S? d?ng UML - T?ng quan v? u c?u ngu?i dùngDuong Anh Ð?c 9/20004Các yêu cầu người dùng trong ngữ cảnhManagementManagementEnvironmentEnvironmentTestTestAnalysisAnalysis& & DesignDesignPreliminaryIteration(s)Iter.#1Iter.#2Iter.#nIter.#n+1Iter.#n+2Iter.#mIter.#m+1ConfigurationConfiguration& & ChangeChangeMgmtMgmtRequirementsRequirementsElaborationElaboration TransitionTransitionInceptionInception ConstructionConstructionMục đích của bước xác đònh y/c người dùng là:? Đi đến thỏa thuận với khách hàng và người dùng về các chức năng của hệthống (những gì hệ thống phải thực hiện).? Cho phép các system developer hiểu rõ hơn các yêu cầu đối với hệ thống.? Phân đònh ranh giới của hệ thống.? Cung cấp cơ sở để hoạch đònh nội dung kỹ thuật của các vòng lặp.? Xác đònh giao diện người dùng cho hệ thống.OOAD S? d?ng UML - T?ng quan v? u c?u ngu?i dùngDuong Anh Ð?c 9/20005Các dạng thông tin về yêu cầu người dùngCác d?c t? b? sungB?ng chú gi?iUse-Case Reports .Use-Case ModelActorsCác Use CaseOOAD S? d?ng UML - T?ng quan v? u c?u ngu?i dùngDuong Anh Ð?c 9/20006Các chủ đề?Giới thiệu?Các khái niệm chính?Phát biểu bài toán?Bảng chú giải?Use-Case Model?Các đặc tả bổ sung?CheckpointsOOAD S? d?ng UML - T?ng quan v? u c?u ngu?i dùngDuong Anh Ð?c 9/20007Actor (Tác nhân)Khái niệm trong Use-Case Modeling: ActorCác Actor nằm BÊN NGOÀI hệ thốngOOAD S? d?ng UML - T?ng quan v? yêu c?u ngu?i dùngDuong Anh Ð?c 9/20008Actor GeneralizationStudentFull-Time StudentPart-Time StudentOOAD S? d?ng UML - T?ng quan v? u c?u ngu?i dùngDuong Anh Ð?c 9/20009Một User có thể có nhiều Vai trò (Role)Charlie nhưmột sinh viênCharlie nhưmột giáo sưCharlieProfessorStudentOOAD S? d?ng UML - T?ng quan v? u c?u ngu?i dùngDuong Anh Ð?c 9/200010Systemboundary?ATM SystemBank TellerNgười thu ngânCustomerBank SystemActors và giới hạn hệ thống(System Boundary)[...]... d?ng UML - T?ng quan v? yêu c?u ngu?i dùng Duong Anh Ð?c 9/20002Mục tiêu : Tổng quan về xác định yêu cầu ?Tìm hiểu các khái niệm cơ bản về xác định yêu cầu người dùng và tác dụng của chúng lên Phân tích và Thiết kế?Tìm hiểu cách ghi nhận và diễn dịch các yêu cầu của người dùng, là những thông tin được dùng để bắt đầu việc phân tích và thiết kế OOAD S? d?ng UML - T?ng quan v? yêu c?u ngu?i dùng Duong... dụng UML Tổng Quan Về Xác định Yêu Cầu Người Dùng OOAD S? d?ng UML - T?ng quan v? yêu c?u ngu?i dùng Duong Anh Ð?c 9/200035Checkpoints: Requirements: Glossary?Các thuật nhữ có định nghóa rõ ràng và súc tích??Mỗi thuật ngữ có dùng đâu đó trong các mô tảuse-case??Các thuật ngữ có được sử dụng hợp lý trong các mô tả ngắn về các actor và use case? OOAD S? d?ng UML - T?ng quan v? yêu c?u ngu?i dùng Duong... vàcustomers có hiểu tên của chúng ? OOAD S? d?ng UML - T?ng quan v? yêu c?u ngu?i dùng Duong Anh Ð?c 9/200016GlossaryTừ điển thuật ngữ (Glossary)?Giới thiệu?Bảng chú giải OOAD S? d?ng UML - T?ng quan v? yêu c?u ngu?i dùng Duong Anh Ð?c 9/20008Actor GeneralizationStudentFull-Time StudentPart-Time Student OOAD S? d?ng UML - T?ng quan v? yêu c?u ngu?i dùng Duong Anh Ð?c 9/200036Review:?Các thành... d?ng UML - T?ng quan v? yêu c?u ngu?i dùng Duong Anh Ð?c 9/200020Use-Case ModelKiểm tra bởiHiện thực bởi Cài đặt bởiImplementation Model Test ModelCác Use Case lái côngviệc từ giai đoạn phântích đến testDesign ModelUse-Case Model OOAD S? d?ng UML - T?ng quan v? yêu c?u ngu?i dùng Duong Anh Ð?c 9/200011Use-CaseKhái niệm trong Use-Case Modeling : Use-Case OOAD S? d?ng UML - T?ng quan v? yêu. .. 9/200011Use-CaseKhái niệm trong Use-Case Modeling : Use-Case OOAD S? d?ng UML - T?ng quan v? yêu c?u ngu?i dùng Duong Anh Ð?c 9/20005Các dạng thông tin về yêu cầu người dùng Các d?c t? b? sungB?ng chú gi?iUse-Case Reports Use-Case ModelActorsCác Use Case OOAD S? d?ng UML - T?ng quan v? yêu c?u ngu?i dùng Duong Anh Ð?c 9/200025Ví dụ: Activity Diagraminitial stateaction statePhân nhánh các tácvụ...OOAD S? d?ng UML - T?ng quan v? yêu c?u ngu?i dùng Duong Anh Ð?c 9/200024Scenarios là gì ??Scenario là một thể hiện của use case OOAD S? d?ng UML - T?ng quan v? yêu c?u ngu?i dùng Duong Anh Ð?c 9/200029Ví dụ: Các đặc tả bổ sung? Tài liệu tham khảo?Không có.? Chức năng?Hỗ trợ nhiều người dùng làm việc đồng thời.?Nếu một lớp bị hết chỗ khi một sinh... RDBMS.?Hệ thống phải cung cấp giao điện dựa trên Windows. OOAD S? d?ng UML - T?ng quan v? yêu c?u ngu?i dùng Duong Anh Ð?c 9/200013Các chủ đề?Giới thiệu?Các khái niệm chính?Phát biểu bài toán (Problem Statement)?Bảng chú giải?Use-Case Model?Các đặc tả bổ sung?Checkpoints OOAD S? d?ng UML - T?ng quan v? yêu c?u ngu?i dùng Duong Anh Ð?c 9/200019Use-Case Reports Use-Case ModelActorsUse... Model?Các đặc tả boå sung?Checkpoints OOAD S? d?ng UML - T?ng quan v? yêu c?u ngu?i dùng Duong Anh Ð?c 9/200028?Functionality?Tính khả dụng (Usability)?Tính tinh cậy (Reliability)?Tính hiệu năng(Performance)?Tính hỗ trợ (Supportability)?Các ràng buộc thiết kếSupplementarySpecificationCác đặc tả bổ sung OOAD S? d?ng UML - T?ng quan v? yêu c?u ngu?i dùng Duong Anh Ð?c 9/200030Các chủ đề?Giới... Cases OOAD S? d?ng UML - T?ng quan v? yêu c?u ngu?i dùng Duong Anh Ð?c 9/200021Ví dụ: Use-Case Model: Use-Case DiagramSubmit GradesProfessorView Report CardSelect Courses to TeachStudentCourse CatalogRegister for CoursesMaintain Student InformationMaintain Professor InformationRegistrarBilling SystemClose RegistrationLogin OOAD S? d?ng UML - T?ng quan v? yêu c?u ngu?i dùng Duong Anh Ð?c... sinh viên này phải được thôngbáo.? Tính khả dụng?Giao diện người dùng tương thích Windows 95/98.? Tính ổn định?Hệ thống phải hoạt động liên tục 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần, với thời gian ngưng hoạt động không quá 10%.? Hiệu suất?Hệ thống phải hỗ trợ đến 2000 người dùng truy xuất CSDL trung tâm đồng thời bất kỳ lúc nào, và đến 500 người dùng truy xuất các server cục bộ.?Hệ thống phải cho phép truy . d?ng UML - T?ng quan v? u c?u ngu?i dùngDuong Anh Ð?c 9/20002Mục tiêu : Tổng quan về xác đònh yêu cầu? Tìm hiểu các khái niệm cơ bản về xác đònh yêu cầu người. d?ng UML - T?ng quan v? u c?u ngu?i dùngDuong Anh Ð?c 9/20001Phân Tích và Thiết Kế Hướng đối tượng Sử dụng UMLTổng Quan Về Xác đònh Yêu Cầu Người Dùng OOAD
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng quan về xác đinh yêu cầu người dùng trong UML, Tổng quan về xác đinh yêu cầu người dùng trong UML,

Hình ảnh liên quan

Các chủ đề - Tổng quan về xác đinh yêu cầu người dùng trong UML

c.

chủ đề Xem tại trang 3 của tài liệu.
?Bảng chú giải - Tổng quan về xác đinh yêu cầu người dùng trong UML

Bảng ch.

ú giải Xem tại trang 3 của tài liệu.
?Bảng chú giải - Tổng quan về xác đinh yêu cầu người dùng trong UML

Bảng ch.

ú giải Xem tại trang 6 của tài liệu.
Các chủ đề - Tổng quan về xác đinh yêu cầu người dùng trong UML

c.

chủ đề Xem tại trang 6 của tài liệu.
?Bảng chú giải ? Use-Case Model?Use-Case Model - Tổng quan về xác đinh yêu cầu người dùng trong UML

Bảng ch.

ú giải ? Use-Case Model?Use-Case Model Xem tại trang 15 của tài liệu.
Các chủ đề - Tổng quan về xác đinh yêu cầu người dùng trong UML

c.

chủ đề Xem tại trang 15 của tài liệu.
?Bảng chú giải - Tổng quan về xác đinh yêu cầu người dùng trong UML

Bảng ch.

ú giải Xem tại trang 16 của tài liệu.
?Bảng chú giải của ứng dụng Course Registration: - Tổng quan về xác đinh yêu cầu người dùng trong UML

Bảng ch.

ú giải của ứng dụng Course Registration: Xem tại trang 17 của tài liệu.
?Bảng chú giải - Tổng quan về xác đinh yêu cầu người dùng trong UML

Bảng ch.

ú giải Xem tại trang 18 của tài liệu.
Các chủ đề - Tổng quan về xác đinh yêu cầu người dùng trong UML

c.

chủ đề Xem tại trang 18 của tài liệu.
?Bảng chú giải - Tổng quan về xác đinh yêu cầu người dùng trong UML

Bảng ch.

ú giải Xem tại trang 27 của tài liệu.
?Bảng chú giải - Tổng quan về xác đinh yêu cầu người dùng trong UML

Bảng ch.

ú giải Xem tại trang 30 của tài liệu.
?Sau khi nghiên cứu use-case model, bạn có hình thành được một ý tưởng rõ ràng về các chức  - Tổng quan về xác đinh yêu cầu người dùng trong UML

au.

khi nghiên cứu use-case model, bạn có hình thành được một ý tưởng rõ ràng về các chức Xem tại trang 31 của tài liệu.
?Brief description có cho ta hình ảnh trung thực của use- use-case? - Tổng quan về xác đinh yêu cầu người dùng trong UML

rief.

description có cho ta hình ảnh trung thực của use- use-case? Xem tại trang 34 của tài liệu.

Từ khóa liên quan