Tổng quan về xác đinh yêu cầu người dùng trong UML

37 693 1
Tổng quan về xác đinh yêu cầu người dùng trong UML

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Tổng quan về xác đinh yêu cầu người dùng trong UML

Phân Tích Thiết Kế Hướng đối tượng Sử dụng UML Tổng Quan Về Xác định Yêu Cầu Người Dùng OOAD S? d?ng UML - T?ng quan v? yêu c?u ngu?i dùng Duong Anh Ð?c 9/2000 Mục tiêu : Tổng quan xác định yêu cầu ?Tìm hiểu khái niệm xác định yêu cầu người dùng tác dụng chúng lên Phân tích Thiết kế ?Tìm hiểu cách ghi nhận diễn dịch yêu cầu người dùng, thông tin dùng để bắt đầu việc phân tích thiết keá OOAD S? d?ng UML - T?ng quan v? yêu c?u ngu?i dùng Duong Anh Ð?c 9/2000 Các chủ đề ?Giới thiệu ?Các khái niệm ?Phát biểu toán ?Bảng giải ?Use-Case Model ?Các đặc tả bổ sung ?Checkpoints OOAD S? d?ng UML - T?ng quan v? yêu c?u ngu?i dùng Duong Anh Ð?c 9/2000 Caùc yêu cầu người dùng ngữ cảnh Inception Requirements Analysis & Design Test Configuration & Change Mgmt Management Environment Preliminary Iteration(s) Elaboration Iter #1 Iter #2 Construction Iter #n Iter #n+1 Iter #n+2 Transition Iter #m Mục đích bước xác định y/c người dùng là: ? Đi đến thỏa thuận với khách hàng người dùng chức hệ thống (những hệ thống phải thực ) ? Cho phép system developer hiểu rõ yêu cầu hệ thống ? Phân định ranh giới hệ thống ? Cung cấp sở để hoạch định nội dung kỹ thuật vòng lặp ? Xác định giao diện người dùng cho hệ thống OOAD S? d?ng UML - T?ng quan v? yêu c?u ngu?i dùng Duong Anh Ð?c 9/2000 Iter #m+1 Các dạng thông tin yêu cầu người dùng Use-Case Model B?ng gi?i Actors Các Use Case Các d?c t? b? sung Use-Case Reports OOAD S? d?ng UML - T?ng quan v? yêu c?u ngu?i dùng Duong Anh Ð?c 9/2000 Các chủ đề ?Giới thiệu ?Các khái niệm ?Phát biểu toán ?Bảng giải ?Use-Case Model ?Các đặc tả bổ sung ?Checkpoints OOAD S? d?ng UML - T?ng quan v? yêu c?u ngu?i dùng Duong Anh Ð?c 9/2000 Khái niệm Use-Case Modeling: Actor Actor (Tác nhân) Các Actor nằm BÊN NGOÀI hệ thoáng OOAD S? d?ng UML - T?ng quan v? yêu c?u ngu?i dùng Duong Anh Ð?c 9/2000 Actor Generalization Student Part-Time Student Full-Time Student OOAD S? d?ng UML - T?ng quan v? yêu c?u ngu?i dùng Duong Anh Ð?c 9/2000 Một User có nhiều Vai trò (Role) Charlie sinh viên Charlie Student Charlie giáo sư Professor OOAD S? d?ng UML - T?ng quan v? yêu c?u ngu?i dùng Duong Anh Ð?c 9/2000 Actors giới hạn hệ thống(System Boundary) Bank System Customer ATM System Bank Teller Người thu ngân OOAD S? d?ng UML - T?ng quan v? yêu c?u ngu?i dùng Duong Anh Ð?c 9/2000 10 System boundary? ... tiêu : Tổng quan xác định yêu cầu ?Tìm hiểu khái niệm xác định yêu cầu người dùng tác dụng chúng lên Phân tích Thiết kế ?Tìm hiểu cách ghi nhận diễn dịch yêu cầu người dùng, thông tin dùng để... thuật vòng lặp ? Xác định giao diện người dùng cho hệ thống OOAD S? d?ng UML - T?ng quan v? yêu c?u ngu?i dùng Duong Anh Ð?c 9/2000 Iter #m+1 Các dạng thông tin yêu cầu người dùng Use-Case Model... Use-Case Use-Case OOAD S? d?ng UML - T?ng quan v? yêu c?u ngu?i dùng Duong Anh Ð?c 9/2000 11 Caùc Package Use-Case Model OOAD S? d?ng UML - T?ng quan v? yêu c?u ngu?i dùng Duong Anh Ð?c 9/2000 12

Ngày đăng: 22/08/2012, 10:36

Hình ảnh liên quan

Các chủ đề - Tổng quan về xác đinh yêu cầu người dùng trong UML

c.

chủ đề Xem tại trang 3 của tài liệu.
?Bảng chú giải - Tổng quan về xác đinh yêu cầu người dùng trong UML

Bảng ch.

ú giải Xem tại trang 3 của tài liệu.
?Bảng chú giải - Tổng quan về xác đinh yêu cầu người dùng trong UML

Bảng ch.

ú giải Xem tại trang 6 của tài liệu.
Các chủ đề - Tổng quan về xác đinh yêu cầu người dùng trong UML

c.

chủ đề Xem tại trang 6 của tài liệu.
?Bảng chú giải ? Use-Case Model?Use-Case Model - Tổng quan về xác đinh yêu cầu người dùng trong UML

Bảng ch.

ú giải ? Use-Case Model?Use-Case Model Xem tại trang 15 của tài liệu.
Các chủ đề - Tổng quan về xác đinh yêu cầu người dùng trong UML

c.

chủ đề Xem tại trang 15 của tài liệu.
?Bảng chú giải - Tổng quan về xác đinh yêu cầu người dùng trong UML

Bảng ch.

ú giải Xem tại trang 16 của tài liệu.
?Bảng chú giải của ứng dụng Course Registration: - Tổng quan về xác đinh yêu cầu người dùng trong UML

Bảng ch.

ú giải của ứng dụng Course Registration: Xem tại trang 17 của tài liệu.
?Bảng chú giải - Tổng quan về xác đinh yêu cầu người dùng trong UML

Bảng ch.

ú giải Xem tại trang 18 của tài liệu.
Các chủ đề - Tổng quan về xác đinh yêu cầu người dùng trong UML

c.

chủ đề Xem tại trang 18 của tài liệu.
?Bảng chú giải - Tổng quan về xác đinh yêu cầu người dùng trong UML

Bảng ch.

ú giải Xem tại trang 27 của tài liệu.
?Bảng chú giải - Tổng quan về xác đinh yêu cầu người dùng trong UML

Bảng ch.

ú giải Xem tại trang 30 của tài liệu.
?Sau khi nghiên cứu use-case model, bạn có hình thành được một ý tưởng rõ ràng về các chức  - Tổng quan về xác đinh yêu cầu người dùng trong UML

au.

khi nghiên cứu use-case model, bạn có hình thành được một ý tưởng rõ ràng về các chức Xem tại trang 31 của tài liệu.
?Brief description có cho ta hình ảnh trung thực của use- use-case? - Tổng quan về xác đinh yêu cầu người dùng trong UML

rief.

description có cho ta hình ảnh trung thực của use- use-case? Xem tại trang 34 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan