0

Decamet vuông hectomet vuông

18 437 0
  • Decamet vuông   hectomet vuông

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 16:19

GV:NguyÔn Hoµng V©n: Đề- ca- mét vuông; Héc- tô- mét vuông Đề- ca- mét vuông; Héc- tô- mét vuông Để đo diện tích người ta dùng đơn vị : đề-ca-mét vuông, héc-tô-mét vuông Đề- ca- mét vuông; Héc- tô- mét vuông a) Đề-ca-mét vuông (1dam2) Một đề-ca-mét vuông (1dam2) *Đề-ca-mét vuông diện tích hình vuông có cạnh dài 1dam *Đề-ca-mét vuông viết tắt dam2 *Ta thấy hình vuông 1dam2 gồm 100 hình vuông 1m2 1m2 1dam 1dam2 = 100m2 Đề- ca- mét vuông; Héc- tô- mét vuông b) Héc-tô-mét vuông (1hm2) Một héc-tô-mét vuông (1hm2) *Héc-tô-mét vuông diện tích hình vuông có cạnh dài 1hm *Héc-tô-mét vuông viết tắt hm2 *Ta thấy hình vuông 1hm2 gồm 100 hình vuông 1dam2 1dam2 1hm 1hm2 = 100dam2 Đề- ca- mét vuông; Héc- tô- mét vuông Bài : Đọc số đo diện tích : 105 dam Một trăm linh năm đề-ca-mét vuông 32600 dam Ba mươi hai nghìn sáu trăm đề-ca-mét vuông 492 hm Bốn trăm chín mươi hai héc-tô-mét vuông 180 350 hm Một trăm tám mươi nghìn ba trăm năm mươi héc-tô-mét vuông Đề- ca- mét vuông; Héc- tô- mét vuông Bài : Viết số đo diện tích : a) Hai trăm bảy mươi mốt đề-ca-mét vuông 271 dam b Mười tám nghìn chín trăm năm mươi tư đề-ca-mét vuông 18954 dam c) Sáu trăm linh ba héc-tô-mét vuông 603 hm d) Ba mươi tư nghìn sáu trăm hai mươi héc-tô-mét vuông 34620 hm Đề- ca- mét vuông; Héc- tô- mét vuông b) Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm : Bài : 1 Hướng dẫn1dam : =……… hm 2 100 1m2 =…………dam 100 2 100m = 1dam 3m2 = ……… 100 dam 8dam2 = ……….hm 100 27 1m2 = 100 dam2 100 27m = ………dam2 3m = 100 15 100 15dam2 = …… hm2 dam2 Đề- ca- mét vuông; Héc- tô- mét vuông Bài 4: Viết số đo sau dạng số đo có đơn vị đề-ca-mét vuông (theo mẫu): 23 23 Mẫu: 5dam 23m = 5dam + dam = dam2 100 100 2 16dam2 91m2 = ? dam2 16dam2 91m2 = 32dam2 5m2 = ? dam2 32dam2 5m2 = CUÛNG COÁ ÑI TÌM AÅN SOÁ TRÒ CHƠI 100m = dam TRÒ CHƠI 70 870m = dam m TRÒ CHƠI 100 1hm = dam TRÒ CHƠI 32dam 9m = 3209 m 2 TRÒ CHƠI 74 2 2dam 74m = dam 100 2 TRÒ CHƠI 23 2 dam = dam 23 m 100 Toán : Đề- ca- mét vuông; Héc- tô- mét vuông Về nhà : Học baì Làm tập Chuẩn bị Mi-li-mét vuông, bảng đơn vị đo diện tích ... mét vuông; Héc- tô- mét vuông Đề- ca- mét vuông; Héc- tô- mét vuông Để đo diện tích người ta dùng đơn vị : đề-ca-mét vuông, héc-tô-mét vuông Đề- ca- mét vuông; Héc- tô- mét vuông a) Đề-ca-mét vuông. .. mét vuông b) Héc-tô-mét vuông (1hm2) Một héc-tô-mét vuông (1hm2) *Héc-tô-mét vuông diện tích hình vuông có cạnh dài 1hm *Héc-tô-mét vuông viết tắt hm2 *Ta thấy hình vuông 1hm2 gồm 100 hình vuông. .. đề-ca-mét vuông (1dam2) *Đề-ca-mét vuông diện tích hình vuông có cạnh dài 1dam *Đề-ca-mét vuông viết tắt dam2 *Ta thấy hình vuông 1dam2 gồm 100 hình vuông 1m2 1m2 1dam 1dam2 = 100m2 Đề- ca- mét vuông;
- Xem thêm -

Xem thêm: Decamet vuông hectomet vuông , Decamet vuông hectomet vuông ,

Hình ảnh liên quan

*Ta thấy hình vuông 1dam2 - Decamet vuông   hectomet vuông

a.

thấy hình vuông 1dam2 Xem tại trang 4 của tài liệu.
*Ta thấy hình vuông 1hm2 - Decamet vuông   hectomet vuông

a.

thấy hình vuông 1hm2 Xem tại trang 5 của tài liệu.
Chuẩn bị bài Mi-li-mét vuông, bảng đơn vị đo diện tích. - Decamet vuông   hectomet vuông

hu.

ẩn bị bài Mi-li-mét vuông, bảng đơn vị đo diện tích Xem tại trang 17 của tài liệu.