0

Tổng hợp đề thi môn luật kinh tế

40 249 0
  • Tổng hợp đề thi môn luật kinh tế

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 14:46

Áp dụng luật - Luật DN 2014 Luật PS 2014 Luật TM 2015 Luật DS 2015 Luật TTTM 2010 Luật TTDS 2015 Danh sách đề - Đề Đề Đề 11(X) Đề 17 Đề 13 Đề Đề Đề Đề 9(x) Đề 25 Đề 20(x) Đề 28 Đề 15 Đề Câu 1: Đúng Theo khoản điều 111 + khoản điều 120luật DN – Người mua cổ phần cổ đông Theo khoản điều 127 luật DN- Người mua TP chủ nợ Câu 2: Sai – khoản 1,2 điều 16 luật TM Câu 3: Sai- theo khoản điều 51 + khoản 2,4 điều 48 luật DN ( Trong thời gian 90 ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đkí kd vòng 60 ngày kể từ cuối phải góp vốn đủ số vốn đãm cam kết thành viên chịu trách nhiệm quyền nghĩa vụ tương ứng với tỉ lệ phần vốn cam kết góp) Câu 4: Đúng Theo khoản điều 54 luật PS – Giá trị TS DN lớn tài sản nợ Theo khoản điều 54 luật PS- Giá trị TS DN nhỏ tài sản nợ đối tượng thứ tự ưu tiên toán theo tỉ lệ % tương ứng với số nợ Câu 5: Sai – Theo điều luật TM Chủ thể Hợp đồng thương mại gồm thương nhân, cá nhân, tổ chức khác có hoạt động liên quan đến thương mại Câu :Sai- điểm a khoản điều 176 luật DN Mỗi thành viên hợp danh có phiếu biểu số phiếu biểu số phiếu biểu khác qui định điều lệ công ty Câu 7: Câu 8: Đúng- điều 303 luật TM Khi có đủ yếu tố điều 303 phải bồi thường thiệt hại phát sinh Câu 9:Sai- Theo khoản điều luật PS Cơ quan , tổ chức phát DN khả toán có trách nhiệm thông báo văn cho người có quyền nghĩa vụ nộp đơn quyền đề nghị họ viết đơn Câu 10:Sai- Điều 317 luật TM Các bên tranh chấp chọn lựa phương thức giải tranh chấp Hợp đồng phù hợp sử dụng phối hợp nhiều phương pháp 1.Họ có quyền thành lập loại hình DN nào? • - Những loại hình DN mà người có quyền thành lập là: Theo điểm b khoản điều 47 Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên “a Thành viên tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt 50”  Theo điều khoản Bình , Hưng, Hòa thành lập CTTNHH 2TV trở lên - Theo điểm b khoản điều 110 Công ty cổ phần “b) Cổ đông tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu 03 không hạn chế số lượng tối đa;”  Theo điều khoản Bình, Hưng,Hòa thành lập công ty CP người - cổ đông sáng lập công ty Theo điểm a khoản điều 172 Công ty hợp danh “a) Phải có 02 thành viên chủ sở hữu chung công ty, kinh doanh tên chung (sau gọi thành viên hợp danh) Ngoài thành viên hợp danh, công ty có thêm thành viên góp vốn;”  Theo điều khoản người thành lập công ty hợp danh chủ sở hữu chung công ty 2.Tư vấn cho người lựa chọn loại hình kinh doanh thích hợp Nguyện vọng 1: - Theo điểm b khoản điều 110 Công ty cổ phần “b) Cổ đông tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu 03 không hạn chế số lượng tối đa;”  Các TV công ty cổ phần không hạn chế, người bên mua cổ phần chào bán công ty trở thành công đông Chính loại hình không phù hợp với nguyện vọng người Nguyện vọng 2: - Theo khoản điều 50 Quyền thành viên “ Có số phiếu biểu tương ứng với phần vốn góp, trừ trường hợp quy định khoản Điều 48 Luật này.”  Công ty TNHH 2TV trở lên không phù hợp với nguyện vọng - Theo Điều 114 Quyền cổ đông phổ thông “ Cổ đông phổ thông có quyền sau đây: a>Tham dự phát biểu Đại hội đồng cổ đông thực quyền biểu trực tiếp thông qua đại diện theo ủy quyền theo hình thức khác pháp luật, Điều lệ công ty quy định Mỗi cổ phần phổ thông có phiếu biểu quyết;”  Mỗi cổ phần phổ thông có phiếu biểu quyết, cổ đông phổ thông nắm nhiều CPPT có quyền biểu cao Điều làm cho loại hình - không đáp ứng nguyện vọng người Theo điểm a khoản điều 176 Quyền nghĩa vụ TV hợp danh “1 Thành viên hợp danh có quyền sau đây: a.Tham gia họp, thảo luận biểu vấn đề công ty; thành viên hợp danh có phiếu biểu có số phiếu biểu khác quy định Điều lệ công ty;”  Nếu thành lập theo công ty hợp danh thỏa mãn nguyện vọng người Nguyện vọng 3:Công ty có tư cách pháp nhân - Theo khoản điều 47 luật DN +khoản điều 172 luật DN+ khoản điều 110 luật DN: loại hình doanh nghiệp đề xuất ý thỏa mãn Tóm lại thông qua nguyện vọng họ nên thành lập công ty Hợp danh 3.Những điều kiện người cần đáp ứng để thành lập loại ý • Trước tiên người phải có quyền thành lập DN Nếu họ không thuộc vào đối tượng khoản điều 18 luật DN họ quyền thành lập DN Theo khoản điều 18 Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp quản lý doanh nghiệp “ Tổ chức, cá nhân sau quyền thành lập quản lý doanh nghiệp Việt Nam: a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng rhoc quan, đơn vị mình; b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định pháp luật cán bộ, công chức, viên chức; c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp Nhà nước doanh nghiệp; d) Cán lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ doanh nghiệp nhà nước, trừ người cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp Nhà nước doanh nghiệp khác; đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế lực hành vi dân bị lực hành vi dân sự; tổ chức tư cách pháp nhân; e) Người bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, định xử lý hành sở cai nghiện bắt buộc, sở giáo dục bắt buộc bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ làm công việc định, liên quan đến kinh doanh theo định Tòa án; trường hợp khác theo quy định pháp luật phá sản, phòng, chống tham nhũng Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.” • người phải có đầy đủ hồ sơ qui định điều 21 Luật DN Điều 21 Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp công ty hợp danh Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp Điều lệ công ty Danh sách thành viên Bản Thẻ cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu chứng thực cá nhân hợp pháp khác thành viên Bản Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhà đầu tư nước theo quy định Luật đầu tư Đề 11 Câu 1: Sai- Theo khoản điều 117 Luật DN Chia cổ tức cố định không phụ thuộc vào kqkd công ty Sai- Theo khoản 1,2 điều 18 luật DN Sai – Theo khoản 1điều 12 luật TM Đúng-Theo khoản điều 299 Luật TM Sai- Theo điều luật TTTM Đúng – theo khoản điều 175 luật DS Sai- Điều 317 luật TM Các bên tranh chấp chọn lựa phương thức giải tranh chấp Hợp đồng phù hợp sử dụng phối hợp nhiều phương pháp Câu 2: 1, Đề “Điều 162 Hợp đồng, giao dịch phải Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị chấp thuận Hợp đồng, giao dịch công ty với đối tượng sau phải Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị chấp thuận: a) Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Tổng giám đốc người có liên quan họ;” - Theo khoản điều 162 luật DN  Hợp đồng hội đồng thành viên chấp nhận có giá trị hợp đồng nhỏ 35% giá trị TSDN mà giá trị hợp đồng = 0,8:3= 26,67% < 35% Nhưng hợp đồng bị tuyên bố vô hiệu thành viên lại HĐQT công ty Y không đồng ý 3, - Theo khoản điều 67 luật DN “3 Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu xử lý theo quy định pháp luật ký kết không quy định khoản khoản Điều này, gây thiệt hại cho công ty Người ký kết hợp đồng, giao dịch, thành viên có liên quan người có liên quan thành viên phải bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho công ty khoản lợi thu từ việc thực hợp đồng, giao dịch ký kết không theo quy định khoản khoản Điều gây thiệt hại cho công ty.”  Ông A bà D phải chịu trách nhiệm hợp đồng bị vô hiệu Đề Câu 1: Sai- theo điểm b khoản điều 151 luật TM Sai- theo khoản điều 195 luật DN Đúng- theo điều 122 luật DS Sai- theo điểm b khoản điều 181 luật DN Sai- theo khoản điều 51 + khoản 2,4 điều 48 luật DN ( Trong thời gian 90 ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đkí kd vòng 60 ngày kể từ cuối phải góp vốn đủ số vốn đãm cam kết thành viên chịu trách nhiệm quyền nghĩa vụ tương ứng với tỉ lệ phần vốn cam kết góp) Sai- theo khoản điều 183 luật DN Đúng-theo điểm a khoản điều 48+ khoản điều 47 Câu 2: Giống đề 13 Đề Câu 1: Sai- theo điểm b khoản điều 182 luật DN Sai-theo khoản điều 135 luật DN Sai- điểm b khoản điều 136 luật DN Sai- theo khoản điều 317 luật TMG Giải trọng tài tòa án=> Không phải tiến hành loại hình thức Sai- điều luật TM Sai- theo khoản điều 194 luật DN Sai- theo khoản điều 73 luật DN Câu 2: 1,   Theo khoản điều luật PS TAND quận Đống Đa có quyền giải Theo điều luật PS Các chủ nợ không đảm bảo: người cho thuê mặt bằng, công ty ABC; người lao động công ty HT có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục PS  Người đại diện công ty HT,Chủ tịch HĐQT công ty HT có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản 2, - Theo điểm b khoản điều 53 + Công ty trả nợ NH vietcombank 1,5 tỉ => thừa 0,5 tỉ nhập vào ts DN =>DN có 5+1+ 0,5- 0,5 = tỉ - Theo khoản điều 54 luật PS + Thanh toán khoản CPPS 200 triệu => Công ty 5,8 tỉ +Thanh toán khoản nợ lương trợ cấp tỉ+ toán nợ trợ cấp BHXH 750 triệu => lại 4,05 tỉ + Thanh toán nợ CTTNHH ABC tỉ => lại 3,05 tỉ  Số tiền lại công ty 3,05 tỉ < 2+ 0,5+0,5+0,3+0,2=3,5 tỉ - Theo khoản điều 54 luật PS + Nợ công ty Dược =( 2/3,5)* 3,05 +Nợ NH viettinbank=(0,5/3,5)*3,05 +Nợ thuê mặt = ( 0,5/3,5)*3,05 +Nợ thuế = (0,3/3,5)*3,05 +Nợ điện nước =(0,2/3,5)*3,05 3, Để tiếp tục thành lập DN hành nghề quản lý số cổ đông công ty HT phải không vi phạm khoản điều 130 luật PS Đề Câu 1: Sai- khoản điều 117 luật DN Đúng- theo khoản điều 66 luật PS Sai- khoản điều 199 luật DN Sai- theo khoản điều 73 luật DN Sai- khoản điều 314 luật DN Sai- khoản điều 153 luật DN Các kiểm soát viên tham dự họp Sai- theo khoản điều 16 luật TM Phải thành lập theo quy định pháp luật VN điều ước qte mà CHXHCN VN thành viên coi TN VN Nếu DNNN bỏ 100% vốn đầu tư thành lập DN VN mà không theo quy định pháp luật VN điều ước qte mà CHXHCN VN thành viên không coi TNVN Đúng – khoản điều 175 luật DN Đúng – theo khoản điều 201 luật DN 10 Sai- điều 390 luật DS Câu 2: 1, - Theo điểm d khoản điều 177  Ông Quang bị khai trừ khỏi công ty 2, - Theo khoản điều 180 Đề 25 Câu 1: Sai- theo khoản điều 18 luật DN Sai- khoản điều 185 luật DN Sai- theo khoản điều 119 luật DN Đúng- theo điểm a khoản điều 60 luật DN Sai – theo điểm d khoản điều luật PS Sai- theo điều 317 luật TM Câu 2: 1, - Theo điểm đ khoản điều 99 luật DN  Ông Việt có quyền ký hợp đồng  Công ty B cho ông Việt quyền kí hợp đồng hợp đồng bị hô hiệu không hợp pháp - Theo khoản điều 50 luật TM  Công ty B không toán tiền lần cho ông Việt bất hợp pháp => Vi phạm hợp đồng Xử lý   Theo khoản điều 297 luật TM Bên mua phải trả tiền nhận hàng Theo điều 299 luật TM DN yêu cầu bồi thường thiệt hại phạt vi phạm 2, - Theo khoản điều 389 luật DS  A hàng giao theo hợp đồng đề nghị thay sản phẩm • thương hiệu khác Đây đề nghị giao kết hợp đồng Trường hợp 1: A hàng giao theo hợp đồng nên đề nghị thay sản phẩm thương hiệu khác bên B đồng ý - Nếu B đồng ý A không bị vi phạm hợp đồng • Trường hợp 2: A hàng giao theo hợp đồng đề nghị thay sản phẩm thương hiệu khác bên B không đồng ý - Theo khoản điều 37  Bên A hàng giao thời điểm qui định => Vi phạm hợp đồng *Xử lý - theo khoản điều 297 luật TM => Bên A phải giao hàng , đủ hợp đồng - Theo khoản điều 297 luật TM => Nếu A không giao hàng đủ bên công ty B có quyền mua hàng người khác phần chi phí chênh lệch bên A phải chịu - Theo khoản điều 299 luật DN => Bên B yêu cầu bên A bồi thường thiệt hại phạt vi phạm ĐỀ 20 Câu 1: Sai -theo khoản điều 195 2.Sai- theo điểm đ khoản + khoản điều 18 luật dn Sai- theo khoản điều luật ps Đúng - điều 301 luật TM 5.đúng- theo khoản điều 201 luật dn 6.sai- theo khoản điều 16 luật tm 7.đúng- theo điều 122 luật ds Câu 2: 1, - Theo khoản điều 202 luật DN  Bà C có quyền gửi ý kiến phản đối giải thể văn đến quan đăng ký kd, việc giải thể công ty ông A xem lại - Theo khoản điều 201 luật DN  Ông A phải toán cho bà C sau giải thể 2, Đề 28 Câu 1: Sai- khoản điều 130 luật PS Người giữ chức vụ quản lý DN bị tuyên bố PS mà cố ý vi phạm qui định khoản điều 18, khoản điều 28, khoản điều 48 luật PS bị Đúng Theo khoản điều 111 + khoản điều 120luật DN – Người mua cổ phần cổ đông Theo khoản điều 127 luật DN- Người mua TP chủ nợ Sai- theo khoản điều luật DN Sai- theo điều luật TM Sai – khoản điều 111 luật DN CP bán CÁC LOẠI, không bán cổ phần phổ thông Sai- điều 22 luật PS Một số TH nộp lệ phí Nên trường hợp nộp nệ phí phá sản tòa án thụ lý Đúng – theo khoản điều luật PS Sai- theo điều 303 luật TM 10 Sai- theo khoản điều 51 + khoản 2,4 điều 48 luật DN ( Trong thời gian 90 ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đkí kd vòng 60 ngày kể từ cuối phải góp vốn đủ số vốn đãm cam kết thành viên chịu trách nhiệm quyền nghĩa vụ tương ứng với tỉ lệ phần vốn cam kết góp)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp đề thi môn luật kinh tế, Tổng hợp đề thi môn luật kinh tế,

Hình ảnh liên quan

1.Họ có quyền thành lập loại hình DN nào? - Tổng hợp đề thi môn luật kinh tế

1..

Họ có quyền thành lập loại hình DN nào? Xem tại trang 4 của tài liệu.
Giải quyết tại trọng tài hoặc tòa án=> Không phải tiến hành cả 4 loại hình thức này - Tổng hợp đề thi môn luật kinh tế

i.

ải quyết tại trọng tài hoặc tòa án=> Không phải tiến hành cả 4 loại hình thức này Xem tại trang 29 của tài liệu.

Từ khóa liên quan