0

tieu luan con dg di len cnxh

24 36 0
  • tieu luan con dg di len cnxh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 14:45

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Tiểu luận Quá trình hình thành nhận thức đờng lên chủ nghĩa xã hội nớc ta Học viên: Lớp: Nguyễn thị xuân Cao học khóa 10 Hà Nội - 2005 Quá trình hình thành nhận thức đờng lên chủ nghĩa xã hội nớc ta CNXH đờng lên CNXH nớc ta vấn đề lý luận thực tiễn bản, trọng yếu, liên quan trực tiếp đến đờng lối trị Đảng, phơng hớng phát triển đất nớc Đây vấn đề trung tâm, cốt lõi đờng lối cách mạng nớc ta; chi phối toàn hoạt động trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng Vì vậy, từ đời nay, Đảng tập trung vào việc xác định mục tiêu đờng lên CNXH nớc ta Đó thành tựu lớn phát triển t Đảng nhân dân ta xây dựng CNXH Những thành tựu có ý nghĩa đặc biệt điều kiện nay, nhân tố định thành công công xây dựng CNXH đất nớc ta Bởi lẽ: Thứ nhất, nớc XHCN lâm vào khủng hoảng toàn diện nghiêm trọng cha thấy lịch sử trị, kinh tế, xã hội, lý luận mô hình CNXH nhiều đảng Trớc khủng hoảng đó, nhiều đảng có đánh giá lại công xây dựng CNXH, lãnh đạo Đảng Cộng sản, đề chủ trơng cải tổ, cải cách, đổi Trong trình thực chủ trơng này, có đảng trung thành vận dụng đắn chủ nghĩa Mác - Lênin, tổng kết kinh nghiệm, đề đợc đ- ờng lối cải cách, đổi mới, giành đợc thành tựu, giữ vững thành CNXH; có đảng xa rời chủ nghĩa Mác - Lênin, vào đờng xã hội - dân chủ số nớc, chế độ XHCN bị lật đổ Tình hình tác động mạnh mẽ đến nớc ta Nếu Đảng ta không vững vàng, không đủ lĩnh, không kịp thời đổi mới, không xác định đợc xác định quan niệm CNXH đờng xây dựng CNXH khủng hoảng nói tác động nguy hiểm đến nghiệp cách mạng Đảng nhân dân ta Chúng ta vợt qua khủng hoảng đó, tiếp tục đứng vững ngày phát triển Điều nhiều nguyên nhân, có nguyên nhân quan trọng Đảng ta sáng suốt đề đờng lối đổi đắn nghiệp giành đợc thành tựu quan trọng, bớc hình thành quan niệm đờng xây dựng CNXH nớc ta Thứ hai,bên cạnh thành tựu quan trọng giành đợc, công xây dựng CNXH gặp không khó khăn Trong năm 80 kỷ XX, nớc ta lâm vào khủng hoảng kinh tế - xã hội Cuộc khủng hoảng nhiều nguyên nhân, nguyên nhân sâu xa suốt nhiều năm, có quan niệm đơn giản không xây dựng CNXH thể khuyết điểm sai lầm mà Đảng ta tự phê bình Đại hội VI Việc đề đờng lối đổi mới, hình thành quan niệm đắn CNXH, đờng xây dựng CNXH tạo điều kiện để đất nớc ta bớc thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, mà sở để tiến lên đờng xây dựng CNXH Những quan niệm củng cố niềm tin vững cho cán bộ, đảng viên nhân dân ta đờng lựa chọn; mở đờng cho toàn Đảng, toàn dân phát huy khả sáng tạo t duy, hành động, việc đa quan điểm vào sống; góp phần vào việc bổ sung, phát triển, hoàn chỉnh quan niệm Tuy nhiên điều mà Đảng nhân dân ta nhận thức đạt tới hôm tiếp tục đợc bổ sung, phát triển với phát triển sau thực tiễn t lý luận Quá trình hình thành nhận thức đờng liên CNXH nớc ta đợc phản ánh ngày rõ nét qua lịch sử lãnh đạo cách mạng Việt Nam Đảng Cộng sản Việt Nam từ 1930 đến Ngay từ đời, Cơng lĩnh (2/1930), Đảng ta khẳng định mục tiêu, lý tởng phấn đấu cách mạng nớc ta độc lập dân tộc CNXH Cơng lĩnh rõ "Làm t sản dân quyền cách mạng thổ địa cách mạng để tới xã hội cộng sản" Bổ sung cho Chánh cơng vắn tắt Đảng Luận cơng trị Đảng Cộng sản Đông Dơng (10-1930), Đảng ta "Trong lúc đầu, cách mạng Đông Dơng cách mạng t sản dân quyền nhờ giai cấp vô sản chuyên chánh nớc giúp sức cho mà phát triển, bỏ qua thời kỳ t bổn mà tranh đấu thẳng lên đờng XHCN"(1) (1) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, tập 2, CTQG, H, 1998, tr.93-94 Tuy nhiên giai đoạn cách mạng dân chủ nhân dân, hoạt động t Đảng phải tập trung vào việc thực nhiệm vụ cách mạng Hoạt động t CNXH đờng xây dựng CNXH Đảng đợc tiến hành với quy mô lớn nhân dân ta bắt tay vào xây dựng CNXH, từ 1955 miền Bắc, sau 1975 nớc Quá trình đợc hình thành sở khẳng định đúng, cần kế thừa, trớc đúng, nhng không phù hợp phải thay đổi, trớc kiên khắc phục Trong năm 1955-1965, hoạt động t CNXH đờng tiến lên CNXH Đảng đợc triển khai thể việc Đảng ta xác định nớc ta bớc vào thời kỳ độ lên CNXH Chẳng hạn nh: Tháng 8-1955, Hội nghị Trung ơng lần thứ xác định "Đờng lối củng cố miền Bắc củng cố phát triển chế độ dân chủ nhân dân, tiến dần bớc vững lên CNXH" Tháng 1-1956, văn kiện đờng lối cách mạng Việt Nam, Bộ Chính trị nhấn mạnh "Từ hòa bình lập lại, miền Bắc nớc ta chuyển sang giai đoạn cách mạng XHCN" Hội nghị Trung ơng lần thứ 13 (12-1957) nhận định: "Từ hòa bình lập lại, miền Bắc hoàn toàn giải phóng, ta bớc vào thời kỳ độ tiến lên CNXH" Năm 1957, Hội nghị Đảng Cộng sản công nhân quốc tế khẳng định quy luật phổ biến nghiệp xây dựng CNXH, chủ yếu rút từ thực tiễn Liên Xô Lúc Đảng ta ch a đề đờng lối chung xây dựng CNXH Trong năm đầu sau hoàn thành thắng lợi khôi phục kinh tế, cha đề đờng lối chung, Đảng ta đạo xây dựng CNXH, đặt trọng tâm vào cải tạo XHCN, coi chuyển nhanh kinh tế nhiều thành phần sang kinh tế XHCN bao gồm kinh tế quốc doanh kinh tế tập thể chiếm u điều kiện để đẩy mạnh nghiệp xây dựng CNXH Điều thể rõ qua Hội nghị Trung ơng lần thứ 14 (11-1958) với việc chủ trơng đẩy mạnh công cải tạo XHCN thành phần kinh tế cá thể nông dân, thợ thủ công cải tạo XHCN thành phần kinh tế quốc doanh lực lợng lãnh đạo toàn kinh tế quốc dân Khâu cải tạo phát triển nông nghiệp; Hội nghị Trung ơng lần thứ 16 (4-1959) thông qua hai Nghị quan trọng hợp tác hóa nông nghiệp cải tạo công thơng nghiệp t t doanh miền Bắc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Đảng (91960) xác định đờng lối chung cách mạng XHCN miền Bắc Sau xác định mục tiêu "đa miền Bắc tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững lên CNXH, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc miền Bắc củng cố miền bắc thành sở vững mạnh cho đấu tranh thực hòa bình thống nớc nhà" Muốn thực đợc mục tiêu đó, Đại hội nêu lên biện pháp sau: sử dụng quyền dân chủ nhân dân làm nhiệm vụ lịch sử chuyên vô sản để thực cải tạo XHCN nông nghiệp, thủ công nghiệp, thơng nghiệp nhỏ công thơng nghiệp t t doanh; phát triển thành phần kinh tế quốc doanh, thực công nghiệp hóa XHCN cách "u tiên phát triển công nghiệp nặng cách hợp lý, đồng thời sức phát triển nông nghiệp công nghiệp nhẹ"; đẩy mạnh cách mạng XHCN t tởng, văn hóa kỹ thuật; biến nớc ta thành nớc XHCN có công nghiệp đại, nông nghiệp đại, văn hóa khoa học tiên tiến Với đạo công xây dựng CNXH từ 1955 Đảng, đờng lối chung cách mạng XHCN miền Bắc đề Đại hội III, từ 1955 đến 1965, miền Bắc đạt đợc thành tựu quan trọng nh bảo đảm đợc lơng thực, tự giải đợc 90% hàng tiêu dùng, đặc biệt trở thành hậu phơng vững cho đấu tranh giải phóng miền Nam, thống Tổ quốc Tuy nhiên nảy sinh nhiều khó khăn trình xây dựng CNXH miền Bắc Nguyên nhân có số sai lầm chủ trơng cải tạo XHCN, chế quản lý nh nhanh chóng biến kinh tế nhiều thành phần thành kinh tế XHCN nhất, kinh tế quốc doanh kinh tế tập thể chiếm u tuyệt đối Từ 1965 đến 1975, miền Bắc tiến hành xây dựng CNXH điều kiện nớc tiến hành kháng chiến chống Mỹ cứu nớc Đảng ta dành nhiều trí tuệ, công sức vào việc lãnh đạo nghiệp kháng chiến; đồng thời quan tâm, lãnh đạo nghiệp xây dựng CNXH miền Bắc T Đảng cách mạng XHCN thời kỳ đợc thể Nghị Đảng, nhiều tác phẩm, viết đồng chí lãnh đạo Đảng, cán quản lý, cán khoa học Những quan niệm CNXH đờng xây dựng CNXH thể nét lớn sau: + Phát triển đờng lối Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III, hình thành nội dung tiến hành đồng thời ba cách mạng, cách mạng khoa học - kỹ thuật then chốt, xây dựng chế độ mới, kinh tế mới, văn hóa ngời + Nêu lên "bớc ban đầu" thời kỳ độ nớc ta + Xây dựng quan điểm cấu kinh tế, xác định quan hệ công nghiệp nông nghiệp thể phơng hớng phát triển kinh tế phải theo đờng lối u tiên phát triển công nghiệp nặng cách hợp lý sở phát triển nông nghiệp công nghiệp nhẹ, xây dựng kinh tế Trung ơng, đồng thời phát triển kinh tế địa phơng + Xác định nội dung chủ yếu đấu tranh hai đờng miền Bắc tiến hành đồng thời ba cách mạng, đa sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn + Tìm tòi đờng lên sản xuất lớn: vận động cải tiến quản lý, tổ chức hợp tác xã với quy mô lớn, xây dựng huyện thành huyện nông - công nghiệp + Trong quản lý kinh tế, đề phơng hớng: xóa bỏ quản lý hành cung cấp, thực quản lý theo phơng thức kinh doanh XHCN Tuy nhiên, điều kiện đất nớc lúc đó, mô hình xây dựng CNXH ta lúc qua bộc lộ hết nhợc điểm, khuyết điểm Nhng thực tế cho thấy có nhiều không phù hợp, kìm hãm phát triển sản xuất Nh vậy, t Đảng thời kỳ trải qua bề rộng có vào chiều sâu số lĩnh vực chủ yếu, vấn đề mục tiêu, phơng hớng Một số vấn đề đợc phát có giá trị nh bớc ban đầu thời kỳ độ nớc ta Việc nghiên cứu để đa sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn điều kiện nớc ta cần thiết, nhng số giải pháp đa không phù hợp Thiếu sót ta chậm nhìn nguyên nhân sâu xa trì trệ sản xuất kinh doanh, chậm tìm hình thức kinh tế để khắc phục nhợc điểm, khuyết điểm mô hình cũ, cho phép sản xuất kinh doanh có hiệu - Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng đến năm 1986, nhận thức CNXH đờng tiên lên CNXH Đảng ta ngày sáng rõ Năm 1976, Đại hội IV Đảng phát triển bớc đờng lối Đại hội III, vạch đờng lối xây dựng CNXH phạm vi nớc: "Nắm vững chuyên vô sản, phát huy quyền làm chủ tập thể nhân dân lao động, tiến hành đồng thời cách mạng: cách mạng quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học - kỹ thuật, cách mạng t tởng văn hóa, cách mạng khoa học kỹ thuật then chốt; đẩy mạnh công nghiệp hóa XHCN nhiệm vụ trung tâm thời kỳ độ lên CNXH; xây dựng chế độ làm chủ tập thể XHCN; xây dựng sản xuất lớn XHCN; xây dựng văn hóa mới, xây dựng ngời XHCN; xóa bỏ chế độ ngời bóc lột ngời, xóa bỏ nghèo nàn lạc hậu " (1) Tuy nhiên phạm số sai lầm, khuyết điểm việc thiết kế mô hình cụ thể tổ chức đạo thực Việc trì áp dụng chế cũ theo kiểu tập trung, quan liêu, bao cấp không phù hợp với tình hình Không lại thực việc xóa bỏ thành phần kinh tế t chủ nghĩa, làm cho kinh tế XHCN bao gồm kinh tế quốc doanh kinh tế tập thể giữ vai trò độc tôn Điều trái với quy luật khách quan thời kỳ độ không phù hợp với điều kiện thực tế Việt Nam Chính vậy, vào cuối năm 1970, kinh tế nớc ta bị cân đối nghiêm trọng, khủng hoảng kinh tế - xã hội diễn Cuộc khủng hoảng thật thách thức dân tộc chế độ xã hội ta (1) Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo cáo trị BCHTW Đảng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, Nxb Sự thật, H, 1977, tr.67 10 Trong hoàn cảnh đó, Hội nghị Trung ơng (khóa IV) thông qua Nghị quyết: Nghị số 20-NQ/TW tình hình nhiệm vụ cấp bách Nghị số 21NQ/TW phơng hớng, nhiệm vụ phát triển hàng công nghiệp tiêu dùng công nghiệp địa phơng Tinh thần Hội nghị Trung ơng "làm cho sản xuất bung ra" nhằm khắc phục khuyết điểm quản lý kinh tế, đề chủ trơng phù hợp để phát triển lực lợng sản xuất Nghị nhanh chóng vào sống Tháng 101979, Hội đồng Chính phủ công bố định xóa bỏ trạm kiểm soát ngăn sông, cấm chợ, ngời sản xuất đợc tự lu thông hàng hóa thị trờng, nộp thuế sau làm tròn nghĩa vụ đầy đủ Nhà nớc Tiếp sau Nghị Hội nghị Trung ơng 6, thị 100-CT/TW ngày 13-1-1981 cải tiến công tác khoán, mở rộng khoán sản phẩm đến nhóm lao động ngời lao động hợp tác xã nông nghiệp tạo động lực sản xuất nông nghiệp Trong lĩnh vực công nghiệp, Quyết định 25-CP ngày 21-1-1981 Chính phủ số chủ trơng biện pháp nhằm tiếp tục phát huy quyền chủ động sản xuất kinh doanh quyền tự chủ tài xí nghiệp quốc doanh đánh dấu đổi quản lý công nghiệp, giúp cho sở khắc phục đợc khả sản xuất, giải phóng sức sản xuất, mở hớng trình phát triển kinh tế - xã hội 11 Tháng 3-1982, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Đảng họp nêu rõ nhiệm vụ năm 80 tập trung sản xuất công nghiệp, coi nông nghiệp mặt trận hàng đầu, đẩy mạnh sản xuất hàng tiêu dùng tiếp tục xây dựng số ngành công nghiệp nặng quan trọng mộtc cấu công nông nghiệp hợp lý Đại hội coi nội dung công nghiệp hóa chặng đờng trớc mắt nhằm phát triển sức sản xuất, chuẩn bị tiền đề lực lợng cho việc đẩy mạnh công nghiệp hóa năm Tuy nhiên kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V, Ban Chấp hành Trung ơng tiến hành nhiều Hội nghị, có Hội nghị bàn kinh tế - xã hội Quan trọng Hội nghị Trung ơng (khóa V) tháng 6-1985 chủ trơng phải dứt khoát xóa bỏ chế tập trung quan liêu, bao cấp, thực chế độ tập trung dân chủ, hạch toán kinh tế kinh doanh XHCN Hội nghị thừa nhận sản xuất hàng hóa quy luật sản xuất hàng hóa trình phát triển kinh tế - xã hội nớc ta thời kỳ độ lên CNXH Nh vậy, đổi t trình nhận thức đờng lên CNXH nớc ta quan trọng, sở để Đảng ta hoạch định đờng lối đổi toàn diện sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12-1986) tiếp tục khẳng định tồn khách quan sản xuất hàng hóa kinh tế thị trờng Đại hội rõ: Cơ chế tập trung 12 quan liêu bao cấp từ nhiều năm không tạo đợc động lực phát triển, làm suy yếu kinh tế XHCN, hạn chế việc sử dụng cải tạo thành phần kinh tế khác, kìm hãm sản xuất, làm giảm suất, chất lợng hiệu quả, gây rối loạn phân phối lu thông đẻ nhiều tợng tiêu cực xã hội Đại hội định chuyển từ chế quản lý kế hoạch hóa tập trung bao cấp sang chế thị trờng có quản lý Nhà nớc theo định hớng XHCN, phát huy quyền tự chủ kinh doanh đơn vị cá nhân khuôn khổ pháp luật, giải phóng tiềm sản xuất Với đờng lối đổi nêu trên, Đại hội VI Đảng đánh dấu đổi quan trọng nhận thức Đảng ta CNXH đờng lên CNXH nớc ta Đại hội VI có nhận thức cấu kinh tế Đại hội xác định rõ thành phần kinh tế nớc ta gồm: kinh tế XHCN (quốc doanh tập thể); kinh tế tiểu sản xuất hàng hóa (thợ thủ công, nông dân cá thể, ngời buôn bán kinh doanh dịch vụ cá thể); kinh tế t bản, t nhân; kinh tế t Nhà nớc dới nhiều hình thức mà hình thức cao công t hợp doanh; kinh tế tự nhiên, tự cấp, tự túc phận đồng bào dân tộc thiểu số Với nội dung đổi quan điểm nêu trên, Đại hội VI thay đổi mục tiêu XHCN mà nhận thức đắn CNXH đờng lên CNXH nớc ta Một thành tựu quan trọng t Đại hội VI rút học có ý nghĩa thiết 13 thực, quan trọng nghiệp xây dựng CNXH bảo vệ Tổ quốc Các học là: Một là, toàn hoạt động mình, Đảng phải quán triệt t tởng "lấy dân làm gốc", xây dựng phát triển quyền làm chủ tập thể nhân dân lao động Hai là, Đảng phải xuất phát từ thực tế, tôn trọng hành động theo quy luật khách quan Ba là, Đảng phải biết kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại điều kiện Bốn là, phải chăm lo xây dựng Đảng ngang tầm với Đảng cầm quyền lãnh đạo nhân dân tiến hành cách mạng XHCN Từ 1986 đến nay, thời kỳ triển khai Nghị Đại hội VI Sự phát triển t Đảng ta thời kỳ diễn trình vừa cụ thể hóa, bổ sung phát triển Nghị Đại hội VI, vừa dựa vào thành tựu t từ trớc để xây dựng Cơng lĩnh, hình thành quan niệm CNXH đờng xây dựng CNXH thời kỳ độ nớc ta Trong nhiệm kỳ Đại hội VI, Ban Chấp hành Trung ơng họp nhiều Hội nghị Trung ơng để triển khai Nghị Đại hội VI, đặc biệt Hội nghị Trung ơng lần thứ 6, khóa VI (3-1989) cụ thể hóa phát triển nhiều quan điểm Đại hội VI, điều chỉnh cấu kinh tế theo hớng tập trung thực mục tiêu ba chơng trình kinh tế; thực sách cấu kinh tế 14 nhiều thành phần, giải phóng lực sản xuất, đổi chế quản lý kinh tế, chuyển mạnh đơn vị kinh tế sang hạch toán kinh doanh theo quan điểm phát triển kinh tế hàng hóa có kế hoạch gồm nhiều thành phần lên CNXH; đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại; xây dựng phát huy dân chủ XHCN, đổi tổ chức phơng thức hoạt động hệ thống trị Hội nghị Trung ơng khóa VI rút nhiều kết luận quan trọng nh: sách kinh tế nhiều thành phần có ý nghĩa chiến lợc lâu dài, có tính quy luật từ sản xuất nhỏ lên CNXH Các hình thức sở hữu t liệu sản xuất vốn có chất riêng, nhng hoạt động sản xuất kinh doanh không ngăn cách mà có nhiều loại hình hỗn hợp đan kết với vừa cạnh tranh sở bình đẳng trớc pháp luật Kinh tế quốc doanh cần có đủ lực lợng chi phối thị trờng, song không thiết chiếm tỷ trọng lớn ngành nghề Những kết luận thể trình độ t Đảng đợc nâng lên Nghị Đại hội VI, đợc cụ thể hóa phát triển bớc quan trọng Những quan điểm Hội nghị Trung ơng lần thứ lần thứ chủ trơng đẩy mạnh công đổi theo định hớng XHCN, đổi có nguyên tắc, có bớc phù hợp Đại hội VI nêu lên phơng hớng nhiệm vụ mặt đối ngoại, an ninh, quốc phòng nhng đến Nghị Trung ơng Nghị 02, 13 Bộ 15 Chính trị đổi t Đảng rõ nét thể điều chỉnh lớn chiến lợc quốc phòng, sách an ninh sách đối ngoại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII họp điều kiện tình hình giới có nhiều biến động phức tạp: chế độ XHCN nớc Đông Âu bị sụp đổ, Liên Xô tiến hành cải tổ nhng chệch hớng có nguy tan rã Điều tác động xấu đến phận cán bộ, đảng viên nhân dân ta Các lực thù địch nhân hội công liệt vào nớc XHCN lại, có Việt Nam Trên sở tổng kết thực đờng lối đổi Đại hội VI, Đại hội VII thông qua Cơng lĩnh xây dựng đất nớc thời kỳ độ lên CNXH chiến lợc ổn định phát triển kinh tế đến năm 2000 Cơng lĩnh tiếp tục khẳng định việc kiên định đờng lên CNXH nớc ta nêu rõ đặc trng CNXH Việt Nam Đó là: + CNXH nớc ta xã hội nhân dân lao động làm chủ + Có kinh tế phát triển cao dựa lực lợng sản xuất đại chế độ công hữu t liệu sản xuất chủ yếu + Có văn hóa tiên tiến, đậm đà, sắc dân tộc + Con ngời đợc giải phóng khỏi áp bóc lột, bất công, làm theo lực, hởng theo lao động, có sống 16 ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân + Các dân tộc nớc bình đẳng, đoàn kết, giúp đỡ lẫn tiến + Có quan hệ hữu nghị hợp tác với nhân dân tất nớc giới Đồng thời với việc xác định đặc trng mang tính mục tiêu, Cơng lĩnh Đảng nêu lên phơng hớng trình xây dựng CNXH bảo vệ Tổ quốc Những phơng hớng là: "Xây dựng nhà nớc XHCN, Nhà nớc nhân dân, nhân dân, nhân dân, lấy liên minh giai cấp nông dân tầng lớp trí thức làm tảng, Đảng Cộng sản lãnh đạo Thực đầy đủ quyền dân chủ nhân dân, giữ nghiêm kỷ cơng xã hội, chuyên với hành động xâm phạm lợi ích Tổ quốc nhân dân Phát triển lực lợng sản xuất, công nghiệp hóa đất nớc theo hớng đại gắn liền với phát triển nông nghiệp toàn diện nhiệm vụ trung tâm nhằm bớc xây dựng sở vật chất - kỹ thuật CNXH, không ngừng nâng cao suất lao động xã hội cải thiện đời sống nhân dân Phù hợp với phát triển lực lợng sản xuất, thiết lập bớc quan hệ sản xuất XHCN từ thấp đến cao với đa dạng hình thức sở hữu Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hớng XHCN, vận hành theo chế thị trờng có quản lý Nhà nớc 17 Tiến hành cách mạng XHCN lĩnh vực t tởng văn hóa, làm cho giới quan Mác - Lênin t tởng đạo đức Hồ Chí Minh giữ vị trí chủ đạo đời sống tinh thần xã hội Kế thừa phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp tất dân tộc nớc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, xây dựng xã hội dân chủ, văn minh lợi ích chân phẩm giá ngời Chống t tởng văn hóa phản tiến bộ, trái với giá trị cao quý loài ngời Thực sách đại đoàn kết dân tộc củng cố mở rộng Mặt trận dân tộc thống nhất, tập hợp lực lợng phấn đấu nghiệp dân giàu, nớc mạnh.Thực sách đối ngoại hòa bình, hợp tác hữu nghị với tất nớc; trung thành với chủ nghĩa quốc tế giai cấp công nhân, đoàn kết với nớc XHCN, với tất lực lợng đấu tranh hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến giới Xây dựng CNXH phải gắn liền với bảo vệ Tổ quốc Xây dựng Đảng sạch, vững mạnh trị, t tởng tổ chức ngang tầm nhiệm vụ, bảo đảm cho Đảng làm tròn trách nhiệm lãnh đạo nghiệp cách mạng XHCN nớc ta"(1) Những phơng hớng nêu nguyên tắc đạo trình xây dựng CNXH thời kỳ độ nớc ta Đờng lối Đại hội VII tiếp tục đợc bổ sung, phát triển cụ thể hóa qua Nghị (1) Đảng Cộng sản Việt Nam: Cơng lĩnh xây dựng đất nớc thời kỳ độ lên CNXH, ST, H, 1991, tr.9-10 18 BCHTW Bộ Chính trị Hội nghị đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ khóa VII (1-1994) khẳng định thành tựu trình thực đờng lối đổi thẳng thắn thách thức lớn nớc ta Đó nguy tụt hậu xa kinh tế; nguy chệch hớng XHCN; nguy nạn tham nhũng tệ quan liêu nguy "diễn biến hòa bình" lực thù địch Với đờng lối đắn Đại hội VI Đại hội VII, công đổi thu đợc thành tựu to lớn, có ý nghĩa quan trọng Đại hội đạibiểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng (6-1996) khẳng định: "Nớc ta khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội' "nhiệm vụ đề cho chặng đờng đầu thời kỳ độ chuẩn bị tiền đề cho công nghiệp hóa hoàn thành, cho phép chuyển sang thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nớc"; "con đờng lên CNXH nớc ta ngày đợc xác định rõ Nh vậy, đến trớc Đại hội IX Đảng, nhận thức CNXH đờng lên CNXH nớc ta theo tinh thần đổi đợc xác lập bớc đợc bổ sung, hoàn thiện dần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX (4-2001) tổng kết thành tựu 15 năm đổi mới, khẳng định tính đắn Cơng lĩnh xây dựng đất nớc thông qua Đại hội VII Đảng đờng lên CNXH nớc ta 19 Đại hội IX lần khẳng định kiên định mục tiêu cách mạng nhân dân ta xây dựng nớc Việt Nam độc lập, thống lên CNXH Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH Mục tiêu phấn đấu đề Đại hội IX "xây dựng nớc Việt Nam dân giàu, nớc mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh" Về thời kỳ độ lên CNXH nớc ta, Đại hội rõ: "con đờng lên CNXH nớc ta phát triển độ lên CNXH bỏ qua chế độ t chủ nghĩa, tức bỏ qua việc xác lập vị trí thống quan hệ sản xuất kiến trúc thợng tầng t chủ nghĩa, nhng phải tiếp thu, kế thừa thành tựu mà nhân loại đạt đợc dới chế độ t chủ nghĩa đặc biệt khoa học công nghệ để phát triển nhanh lực lợng sản xuất, xây dựng kinh tế đại Đi lên CNXH phải trải qua thời kỳ độ lâu dài với nhiều chặng đờng, nhiều hình thức tổ chức kinh tế, xã hội có tính chất độ Về chế độ sở hữu thành phần kinh tế, Đại hội IX xác định: Trong thời kỳ độ nớc ta tất yếu phải tồn hình thức sở hữu đa dạng, đan xen với thành phần kinh tế khác nhau: kinh tế nhà nớc; kinh tế tập thể; kinh tế cá thể, tiểu chủ; kinh tế t t nhân; kinh tế t nhà nớc; kinh tế có vốn đầu t nớc Đại hội rõ thành phần kinh tế phận quan trọng kinh tế thị trờng định hớng XHCN Về vấn đề đấu tranh giai cấp động lực chủ yếu để phát triển đất nớc, Đại hội nêu rõ: Do kinh tế nớc ta 20 kinh tế nhiều thành phần với nhiều hình thức sở hữu t liệu sản xuất nên tất yếu tồn nhiều giai cấp, nhiều tầng lớp xã hội khác Sự tồn tại, đan xen cũ tất yếu dẫn tới đấu tranh với Nhng lợi ích giai cấp công nhân thống với lợi ích giai cấp, tầng lớp dân tộc mục tiêu chung độc lập dân tộc ngắn liền với CNXH, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Do mối quan hệ giai cấp, tầng lớp vừa hợp tác, vừa đấu tranh nội nhân dân, đoàn kết hợp tác lâu dài nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc dới lãnh đạo Đảng Từ đặc điểm quan hệ giai cấp nêu trên, Đại hội rõ "Nội dung chủ yếu đấu tranh giai cấp giai đoạn thực thắng lợi nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa theo định hớng XHCN đấu tranh làm thất bại âm mu hành động chống phá lực thù địch, bảo vệ độc lập dân tộc, xây dựng đất nớc ta thành nớc XHCN phồn vinh, nhân dân hạnh phúc"(1) Với tinh thần đó, Văn kiện Đại hội IX khẳng định: động lực chủ yếu để phát triển đất nớc đại đoàn kết toàn dân sở liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân tầng lớp trí thức Đảng lãnh đạo, kết hợp hài hòa lợi ích (1) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, CTQG, Hà Nội, 2001, tr.86 21 Nh Đại hội IX nêu rõ đặc trng CNXH nội dung đờng lên CNXH nớc ta Những đặc trng nội dung mục tiêu, sở cho toàn Đảng, toàn dân ta vững bớc đờng xây dựng CNXH, xây dựng đất nớc phồn vinh Con đờng phát triển lên CNXH không qua CNTB đợc Đảng ta nêu từ thành lập nhng trải qua 15 năm thực nhiệm vụ cách mạng dân tộc dân chủ, qua gần 30 năm chống Pháp chống Mỹ, đờng ngày đợc nhận thức cụ thể hơn, với bớc thích hợp Nhờ nhận thức CNXH đờng lên CNXH, công xây dựng CNXH Đảng nhân dân ta nói chung, nghiệp đổi Đảng ta đạt đợc thành tựu vô to lớn mặt, đa đất nớc thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, tăng trởng kinh tế cao, lạm phát chấm dứt, đời sống nhân dân ngày đợc cải thiện Thành tựu lớn đứng vững, CNXH Việt Nam ngày trở thành thực, trở thành mục tiêu, động lực vơn tới toàn Đảng toàn dân ta Để nhận thức CNXH, đờng lên CNXH xây dựng thành công CNXH, cần nắm vững điểm sau: + Vấn đề hình thành quan niệm CNXH đờng lên CNXH trình lâu dài, gian khổ Quá trình tiếp tục đợc bổ sung, phát triển thông 22 qua thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội Tuy nhiên đến Đại hội IX; nhiều vấn đề đợc khẳng định điều phản ánh động, sáng tạo Đảng ta trớc biến đổi quan trọng thời mở triển vọng cho việc cụ thể hóa nhiệm vụ chiến lợc cách mạng nớc ta bớc phát triển + Trên sở xác định đợc mục tiêu, phơng hớng XHCN, phải tìm đợc hình thức phơng pháp bớc thích hợp để xây dựng CNXH Đây vấn đề khó khăn, đòi hỏi tầm cao trí tuệ toàn Đảng, toàn dân Thực tiễn công đổi Đảng nhân dân ta tìm tòi, hình thành bớc đạt thành tựu quan trọng +Trong xây dựng quan niệm CNXH đờng xây dựng CNXH phải nắm vững chất cách mạng khoa học chủ nghĩa Mác - Lênin, thành khoa học - kỹ thuật giới, phải tham khảo kinh nghiệm nớc, kể các nớc XHCN, nghiên cứu sâu truyền thống lịch sử, điều kiện trị, kinh tế, xã hội, văn hóa nớc ta để rút kết luận bổ ích Đặc biệt phải bám sát thực tiễn xây dựng CNXH, thực tiễn sản xuất, đời sống nhân dân, thực tiễn sở kinh tế, trị, văn hóa Thực tiễn sở cho việc tìm tòi hình thức bớc đi, phơng pháp việc xây dựng CNXH 23 + Trong trình hình thành quan niệm CNXH đờng lên CNXH, phải biết kế thừa quan niệm đúng, phủ định quan niệm không phù hợp trớc đó; tránh khuynh hớng phủ nhận trơn tiếp thu nguyên vẹn + Trong trình hình thành quan niệm mới, phải phát đợc vấn đề, thẳng thắn vạch quan điểm khác nhau, nêu cách khách quan lập luận quan điểm để thảo luận Trong thảo luận phải phát huy tự t tởng, dân chủ Tuy nhiên, tình hình lực thù địch công liệt t tởng, lý luận làm cho ta chệch hớng; phải bảo đảm sinh hoạt t tởng, lý luận theo nguyên tắc Đảng, buông lỏng đấu tranh chống lại quan điểm thù địch, hội 24 ... đặc trng CNXH nội dung đờng lên CNXH nớc ta Những đặc trng nội dung mục tiêu, sở cho toàn Đảng, toàn dân ta vững bớc đờng xây dựng CNXH, xây dựng đất nớc phồn vinh Con đờng phát triển lên CNXH không... đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nớc"; "con đờng lên CNXH nớc ta ngày đợc xác định rõ Nh vậy, đến trớc Đại hội IX Đảng, nhận thức CNXH đờng lên CNXH nớc ta theo tinh thần đổi đợc xác lập bớc... nớc mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh" Về thời kỳ độ lên CNXH nớc ta, Đại hội rõ: "con đờng lên CNXH nớc ta phát triển độ lên CNXH bỏ qua chế độ t chủ nghĩa, tức bỏ qua việc xác lập vị trí
- Xem thêm -

Xem thêm: tieu luan con dg di len cnxh , tieu luan con dg di len cnxh ,

Hình ảnh liên quan

Quá trình hình thành những nhận thức mới về con đờng đi lên chủ nghĩa xã hội ở nớc ta - tieu luan con dg di len cnxh

u.

á trình hình thành những nhận thức mới về con đờng đi lên chủ nghĩa xã hội ở nớc ta Xem tại trang 1 của tài liệu.

Từ khóa liên quan