0

20 thi h c k 1 m n V t l l p 11

20 274 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 14:30

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I MÔN TOÁN 5 NĂM HỌC 2010 – 2011 Đề bài: Bài 1: a) Ghi cách đọc các số thập phân sau: Số Đọc số 423,04 264,506 b) Viết các số thập phân sau: Đọc số Viết số Tám đơn vị, chín mươi mốt phần trăm Hai trăm linh hai đơn vị, năm phần mười, bốn phần trăm, năm phần nghìn Bài 2: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: a) Chữ số 5 trong số 12,345 có giá trị là ? A. 5 B. 10 5 C. 100 5 D. 1000 5 b) Số bé nhất trong các số 12,23 ; 12,3 ; 12,32 ; 12,31 là: A. 12,23 B. 12,3 C. 12,32 D. 12,31 c) Phép tính 4,329 x 100 có kết quả là ? A. 43,29 B. 4329 C. 43290 D. 432,9 d) 9m 6dm = .m ?. Số cần điền là: A. 9,6 B. 96 C. 90 D. 960 e) 2cm 2 5mm 2 = …cm 2 ?. Số cần điền là: A. 2,5 B. 2,05 C. 20,5 D. 25,05 Bài 3: Tìm X: a. 7,2 + X = 9,8 b. X x 4 = 52,8 Bài 4: Một trường tiểu học có 800 học sinh, trong đó số học sinh nữ chiếm 55,5%. Tính số học sinh nữ của trường đó. Bài giải: Bài 5: Đặt tính rồi tính: a) 35,76 + 23,52 …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… b) 48,53 – 25,28 …………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… c) 5,26 × 2,4 …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… ………………… . d) 157,25 : 3,7 ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… …………………. Bài 6: Một hình tam giác vuông có độ dài của hai cạnh góc vuông lần lượt là 12,7 dm và 86 cm. Tính diện tích hình tam giác đó. Bài giải: HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ CHO ĐIỂM MÔN TOÁN 5 NĂM HỌC 2010 – 2011 Bài Đáp án Điểm Cách đánh giá 1 a) - 423,04 : Bốn trăm hai mươi ba phẩy không bốn - 264,506 : Hai trăm sáu mươi bốn phẩy năm trăm linh sáu 1 -HS ghi đúng mỗi số được 0,25 điểm. b) 8,91; 202,545 2 a) D 2,5 - Khoanh đúng mỗi đáp án được 0,5 điểm. b) A c) D d) A e) B 3 a. 7,2 + X = 9,8 X = 9,8 – 7,2 X = 2,6 1 - Làm đúng mỗi bài được 0,5 điểm. 4 Bài giải: Số học sinh nữ của trường đó là: (0,25đ) 800 x 55,5 : 100 = 444 (học sinh) (0,5đ) Đáp số: 444 học sinh (0,25đ) 1 - HS làm được phần nào ghi điểm phần đó 5 a) 35,76 + 23,52 b) 48,53 – 25,28 c) 5,26 × 2,4 d) 157,25 : 3,7 3 - Làm đúng câu a, b cho mỗi câu 0,5 điểm, câu c, d cho mỗi câu 1 điểm. Lưu ý: HS đặt tính đúng, kết quả sai mỗi phép tính cho 0,25 điểm. Đặt tính sai kết quả đúng không cho điểm. 6 Bài giải: Đổi: 86 cm = 8,6 dm (0,5đ) Diện tích hình tam giác là: (0,25đ) (12,7 x 8,6) : 2 = 54,61 (dm 2 ) (0,5đ) Đáp số: 54,61 dm 2 (0,25đ) 1,5 - HS làm được phần nào ghi điểm phần đó. Lưu ý: - Từ 0,5 điểm đến dưới 1,0 điểm làm tròn thành 1,0 điểm cho toàn bài. - Từ 0,25 điểm đến dưới 0,5 điểm làm tròn thành 0 điểm cho toàn bài. - Các bài 2, 4 HS khoanh 2 đáp án thì không tính điểm. BẢNG HAI CHIỀU MÔN TOÁN LỚP 5 NĂM HỌC 2010 - 2011 b.X x 4 = 52,8 X = 52,8 : 4 X = 13,2 Nội dung Mức độ Bài Câu Số lượng câu Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Điểm Số và phép tính 1 a,b 4 4 1 2 a,b,c 3 3 1,5 3 a,b 2 2 1 5 a,b,c,d 4 4 3 Đại lượng 2 d,e 2 2 1 Yếu tố hình học 6 3 3 1,5 Giải toán có lời văn 4 2 2 1 Cộng 6 20 9 8 3 10 Sách Giải – Người Thầy bạn Phòng GD&ĐT Huyện Eakar Trường TH Nguyễn Thái Học Thứ … ngày tháng năm… http://sachgiai.com/ KIỂM TRA CUỐI HKI NĂM HỌC 2015 - 2016 MÔN TIN HỌC LỚP THỜI GIAN: 40 PHÚT (Không kể thời gian phát đề) Họ tên: Lớp Điểm: : Lời phê giáo viên: Đề I PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5đ) (Khoanh tròn câu trả lời Mỗi câu 0.5 đ) Câu 1: Bộ phận dùng để điều khiển máy tính? A Bàn phím B Chuột C Thân máy D Màn hình Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP VẬT LÝ 11 2015-2016 ĐỀ SỐ Câu 1: Một mối hàn cặp nhiệt điện có hệ số nhiệt điện động T = 65 (V/K) đặt khơng khí nhiệt độ 200C, mối hàn lại nung nóng đến nhiệt độ 2000C Tính độ lớn suất điện động nhiệt điện cặp nhiệt điện đó? ĐS: 0,0117(V) Câu 2: Một nguồn điện có điện trở r = 2(Ω) nối với mạch ngồi gồm hai điện trở có giá trị R Khi hai điện trở mạch ngồi ghép nối tiếp hiệu suất nguồn gấp lần hai điện trở mạch ngồi ghép song song Tính giá trị diện trở R? ĐS: R = r = 2(Ω) Câu 3: Cho mạch điện gồm: Bộ nguồn có nguồn loại 6(V) – 1(Ω) mắc hình vẽ Bình điện phân đựng dung dịch CuSO4 với cực dương Đồng (Cu) Điện trở bình điện phân R = 7,5(Ω) Tính khối lượng Đồng (Cu) giải phóng khỏi cực dương sau thời gian 32 phút 10 giây? Biết ngun tử lượng hóa trị Đồng (Cu) A = 64 n = ĐS: m=1,28g Câu 4: Cho mạch điện hình vẽ Nguồn diện có suất điện động điện trở theo thứ tự : E = 12(V), r = 1(Ω) R2 biến trở, đèn Đ loại (6V- 6W) Chỉnh R2 = 3(Ω) đèn Đ sáng bình thường Tính R1? Nếu giảm giá trị R2 lượng nhỏ từ giá trị câu Thì độ sáng đèn tăng hay giảm? Giải thích? ĐS: R1 = 1(Ω); R2 giảm suy Rmạch giảm, suy Imạch tăng; Vì UAB = E – I(R1 + r), suy UAB giảm; đèn sáng yếu Câu 5:Một nguồn điện có suất điện động E = 24 (V), điện trở r = () dùng để thắp sáng bóng đèn loại 6(V) – 3(W) phải mắc chúng để bóng đèn sáng bình thường Trong cách mắc cách mắc lợi sao? ĐS: Có cách mắc: cách 1: dãy dãy đèn; cách 2: dãy dãy đèn; cách có lợi Vì H2>H1 (75%>25%) Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ ĐỀ SỐ Câu 1: Điện phân dung dịch đồng sunfat (CuSO4, anốt đồng) với dòng điện 3A Tính khối lượng đồng bám cực âm điện lượng qua bình điện phân 30 phút Cho Cu = 64 ĐS: m = 1,8g; q = 5400C Câu 2: Cho nguồn điện có suất điện động e; điện trở r, biến trở R ampe kế lý tưởng (điện trở nhỏ) nối thành mạch kín Đầu tiên để biến trở giá trị R1 ampe kế cường độ I Sau điều chỉnh biến trở tăng thêm 1Ω ampe kế 1,2 A, sau lại điều chỉnh biến trở giảm 1Ω (so với R1) ampe kế A Tính giá trị cường độ I lúc R = R1? ĐS: I = 1,5A Câu 3: Cho mạch điện hình vẽ E1 = 12V, r1 = r2 = 3Ω, R1 = 6Ω bình điện phân dung dịch (CuSO4/Cu), R2 bóng đèn ghi (6V – 6W), R3 = 6Ω Biết khối lượng đồng thu sau 16ph5s 0,192g (A = 64, n = 2) a Lượng đồng thu bám vào cực nào? Tại sao? E1, r1 M R1 N b Tìm dòng điện qua bình điện phân c Đèn sáng nào? Tại sao? E2, r2 A d Tìm E2 e Mắc vào điểm M, N ampe kế (RA ≈ 0) Tìm số ampe kế B R3 ĐS: a/ cực âm, Cu++ di chuyển tới cực âm; b/ I1 = 0,6A;c/ I1 < Iđ → đèn sáng mờ; E2 = 6V; IA =2/3A Câu 4:Nguồn điện E = 24V, điện trở r = 6Ω dùng để thắp sáng bóng đèn loại (6V – 3W) Hỏi thắp sáng bình thường tối đa bóng? ĐS: N = bóng Câu 5: Cho mạch điện kín gồm nguồn điện (E,r), mạch ngồi biến trở R  Khi R = R0 cơng suất mạch ngồi cực đại 18W  Hỏi, R = 2R0 cơng suất mạch ngồi bao nhiêu? ĐS: P = 16W R2 Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ ĐỀ SỐ Câu Đặt hiệu điện khơng đổi vào đoạn mạch gồm điện trở giống ghép nối tiếp nhiệt lượng tỏa thời gian t đoạn mạch kJ Nếu hai điện trở mắc song song nhiệt lượng tỏa thời gian t đoạn mạch bao nhiêu? ĐS: Q '  4Q  KJ Câu 2: Bàn ủi ghi (220 V – 1000W) mắc hiệu điện định mức Tính số tiền điện phải trả tháng sử dụng bàn ủi, biết ngày sử dụng 30 phút liên tục tháng có 30 ngày, số tiền trả cho ký điện 2000đồng/1kWh ĐS: tiền phải trả 30 000 đồng Câu 3: Một dây dẫn làm đồng có điện trở 20  nhiệt độ 200C Tính điện trở dây dẫn nhiệt độ 1000C, biết hệ số nhiệt điện trở đồng  = 4,3.10 – K – (1đ) E, r ĐS: = 26,88 Câu 4: Cho mạch điện hình vẽ: Nguồn điện có  điện trở r R1 R2 - R1= 6là bình điện phân đựng dung dịch CuSO4 có anơt đồng - R2= 12  bình điện phân đựng dung dịch AgNO3 có anơt bạc - R3 = ; Trong 16 phút giây khối lượng hai bình tăng lên 0,68g Tìm dòng điện qua bình điện phân Biết (Ag=108, n=1) (Cu 64, n=2) ĐS: I = 1A; I2 = 1/3A Câu 5:Cho mạch điện hình vẽ Có 30 nguồn giống mắc thành dãy song song , dãy có 10 nguồn mắc nối tiếp Mỗi nguồn có : E0 = 2,5(V) , r0 = 0,6(Ω) Biết: R1 = 4(Ω) , R3 = R4 = 5(Ω); Ampe kế có RA = R2 bình điện phân đựng dung dịch CuS04 có điện cực Cu Sau 16 phút giây khối lượng đồng bám vào catot 0,64(g) Cho : A = 64 ; n = a/ Tính suất điện động điện trở nguồn b/ Tính cường độ dòng điện I2 qua bình điện phân c/ Tính điện trở R2 bình điện phân số âm-pe-kế ĐS: Eb = 25(V); rb=2(Ω); I2 = 2(A); R2 = 4,5(Ω) ; IA = I – I4 = 4,5(A) R3 Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ ĐỀ SỐ Câu 1: Có điện trở R1, R2 Khi chúng ghép nối tiếp điện trở tương đương  Khi chúng ghép song song điện trở tương đương 1,2  Tìm giá trị R1, R2 ĐS: R1 =  ; R2 =  hay R1 =  ; R2 =  Câu 2: Một ấm đồng có khối lượng m1 = 200g chứa 500g nước 12oC đặt lên bếp điện Điện trở bếp R = 24 ; bếp điện sử dụng hiệu điện định mức 120V Sau thời gian phút người ta thấy nhiệt độ nước tăng đến 60oC Tính hiệu suất bếp Cho biết nhiệt dung riêng nước đồng Cn = 4200J/kg.độ; Cđ = 380 J/kg.độ ĐS: H = 58% Câu 3: Một nguồn điện có  = V, điện trở r = , mạch ngồi ... ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I MÔN TOÁN 5 NĂM HỌC 2010 – 2011 Đề bài: Bài 1: a) Ghi cách đọc các số thập phân sau: Số Đọc số 423,04 264,506 b) Viết các số thập phân sau: Đọc số Viết số Tám đơn vị, chín mươi mốt phần trăm Hai trăm linh hai đơn vị, năm phần mười, bốn phần trăm, năm phần nghìn Bài 2: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: a) Chữ số 5 trong số 12,345 có giá trị là ? A. 5 B. 10 5 C. 100 5 D. 1000 5 b) Số bé nhất trong các số 12,23 ; 12,3 ; 12,32 ; 12,31 là: A. 12,23 B. 12,3 C. 12,32 D. 12,31 c) Phép tính 4,329 x 100 có kết quả là ? A. 43,29 B. 4329 C. 43290 D. 432,9 d) 9m 6dm = .m ?. Số cần điền là: A. 9,6 B. 96 C. 90 D. 960 e) 2cm 2 5mm 2 = …cm 2 ?. Số cần điền là: A. 2,5 B. 2,05 C. 20,5 D. 25,05 Bài 3: Tìm X: a. 7,2 + X = 9,8 b. X x 4 = 52,8 Bài 4: Một trường tiểu học có 800 học sinh, trong đó số học sinh nữ chiếm 55,5%. Tính số học sinh nữ của trường đó. Bài giải: Bài 5: Đặt tính rồi tính: a) 35,76 + 23,52 …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… b) 48,53 – 25,28 …………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… c) 5,26 × 2,4 …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… ………………… . d) 157,25 : 3,7 ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… …………………. Bài 6: Một hình tam giác vuông có độ dài của hai cạnh góc vuông lần lượt là 12,7 dm và 86 cm. Tính diện tích hình tam giác đó. Bài giải: HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ CHO ĐIỂM MÔN TOÁN 5 NĂM HỌC 2010 – 2011 Bài Đáp án Điểm Cách đánh giá 1 a) - 423,04 : Bốn trăm hai mươi ba phẩy không bốn - 264,506 : Hai trăm sáu mươi bốn phẩy năm trăm linh sáu 1 -HS ghi đúng mỗi số được 0,25 điểm. b) 8,91; 202,545 2 a) D 2,5 - Khoanh đúng mỗi đáp án được 0,5 điểm. b) A c) D d) A e) B 3 a. 7,2 + X = 9,8 X = 9,8 – 7,2 X = 2,6 1 - Làm đúng mỗi bài được 0,5 điểm. 4 Bài giải: Số học sinh nữ của trường đó là: (0,25đ) 800 x 55,5 : 100 = 444 (học sinh) (0,5đ) Đáp số: 444 học sinh (0,25đ) 1 - HS làm được phần nào ghi điểm phần đó 5 a) 35,76 + 23,52 b) 48,53 – 25,28 c) 5,26 × 2,4 d) 157,25 : 3,7 3 - Làm đúng câu a, b cho mỗi câu 0,5 điểm, câu c, d cho mỗi câu 1 điểm. Lưu ý: HS đặt tính đúng, kết quả sai mỗi phép tính cho 0,25 điểm. Đặt tính sai kết quả đúng không cho điểm. 6 Bài giải: Đổi: 86 cm = 8,6 dm (0,5đ) Diện tích hình tam giác là: (0,25đ) (12,7 x 8,6) : 2 = 54,61 (dm 2 ) (0,5đ) Đáp số: 54,61 dm 2 (0,25đ) 1,5 - HS làm được phần nào ghi điểm phần đó. Lưu ý: - Từ 0,5 điểm đến dưới 1,0 điểm làm tròn thành 1,0 điểm cho toàn bài. - Từ 0,25 điểm đến dưới 0,5 điểm làm tròn thành 0 điểm cho toàn bài. - Các bài 2, 4 HS khoanh 2 đáp án thì không tính điểm. BẢNG HAI CHIỀU MÔN TOÁN LỚP 5 NĂM HỌC 2010 - 2011 b.X x 4 = 52,8 X = 52,8 : 4 X = 13,2 Nội dung Mức độ Bài Câu Số lượng câu Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Điểm Số và phép tính 1 a,b 4 4 1 2 a,b,c 3 3 1,5 3 a,b 2 2 1 5 a,b,c,d 4 4 3 Đại lượng 2 d,e 2 2 1 Yếu tố hình học 6 3 3 1,5 Giải toán có lời văn 4 2 2 1 Cộng 6 20 9 8 3 10 Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ KIỂM TRA CUỐI HKI NĂM HỌC 2015 - 2016 MÔN TIN HỌC LỚP THỜI GIAN: 40 PHÚT (Không kể thời gian phát đề) Phòng GD&ĐT Huyện Eakar Trường TH Nguyễn Thái Học Thứ … ngày tháng năm… Họ tên: Lớp Điểm: : Lời phê giáo viên: Đề I PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5đ) (Khoanh tròn câu trả lời Mỗi câu 0.5 đ) Câu 1: Hãy chọn biểu tượng phần mềm vẽ? A B C D Câu 2: Để gõ chữ hoa phầm mềm Word, em ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I MÔN TOÁN 5 NĂM HỌC 2010 – 2011 Đề bài: Bài 1: a) Ghi cách đọc các số thập phân sau: Số Đọc số 423,04 264,506 b) Viết các số thập phân sau: Đọc số Viết số Tám đơn vị, chín mươi mốt phần trăm Hai trăm linh hai đơn vị, năm phần mười, bốn phần trăm, năm phần nghìn Bài 2: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: a) Chữ số 5 trong số 12,345 có giá trị là ? A. 5 B. 10 5 C. 100 5 D. 1000 5 b) Số bé nhất trong các số 12,23 ; 12,3 ; 12,32 ; 12,31 là: A. 12,23 B. 12,3 C. 12,32 D. 12,31 c) Phép tính 4,329 x 100 có kết quả là ? A. 43,29 B. 4329 C. 43290 D. 432,9 d) 9m 6dm = .m ?. Số cần điền là: A. 9,6 B. 96 C. 90 D. 960 e) 2cm 2 5mm 2 = …cm 2 ?. Số cần điền là: A. 2,5 B. 2,05 C. 20,5 D. 25,05 Bài 3: Tìm X: a. 7,2 + X = 9,8 b. X x 4 = 52,8 Bài 4: Một trường tiểu học có 800 học sinh, trong đó số học sinh nữ chiếm 55,5%. Tính số học sinh nữ của trường đó. Bài giải: Bài 5: Đặt tính rồi tính: a) 35,76 + 23,52 …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… b) 48,53 – 25,28 …………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… c) 5,26 × 2,4 …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… ………………… . d) 157,25 : 3,7 ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… …………………. Bài 6: Một hình tam giác vuông có độ dài của hai cạnh góc vuông lần lượt là 12,7 dm và 86 cm. Tính diện tích hình tam giác đó. Bài giải: HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ CHO ĐIỂM MÔN TOÁN 5 NĂM HỌC 2010 – 2011 Bài Đáp án Điểm Cách đánh giá 1 a) - 423,04 : Bốn trăm hai mươi ba phẩy không bốn - 264,506 : Hai trăm sáu mươi bốn phẩy năm trăm linh sáu 1 -HS ghi đúng mỗi số được 0,25 điểm. b) 8,91; 202,545 2 a) D 2,5 - Khoanh đúng mỗi đáp án được 0,5 điểm. b) A c) D d) A e) B 3 a. 7,2 + X = 9,8 X = 9,8 – 7,2 X = 2,6 1 - Làm đúng mỗi bài được 0,5 điểm. 4 Bài giải: Số học sinh nữ của trường đó là: (0,25đ) 800 x 55,5 : 100 = 444 (học sinh) (0,5đ) Đáp số: 444 học sinh (0,25đ) 1 - HS làm được phần nào ghi điểm phần đó 5 a) 35,76 + 23,52 b) 48,53 – 25,28 c) 5,26 × 2,4 d) 157,25 : 3,7 3 - Làm đúng câu a, b cho mỗi câu 0,5 điểm, câu c, d cho mỗi câu 1 điểm. Lưu ý: HS đặt tính đúng, kết quả sai mỗi phép tính cho 0,25 điểm. Đặt tính sai kết quả đúng không cho điểm. 6 Bài giải: Đổi: 86 cm = 8,6 dm (0,5đ) Diện tích hình tam giác là: (0,25đ) (12,7 x 8,6) : 2 = 54,61 (dm 2 ) (0,5đ) Đáp số: 54,61 dm 2 (0,25đ) 1,5 - HS làm được phần nào ghi điểm phần đó. Lưu ý: - Từ 0,5 điểm đến dưới 1,0 điểm làm tròn thành 1,0 điểm cho toàn bài. - Từ 0,25 điểm đến dưới 0,5 điểm làm tròn thành 0 điểm cho toàn bài. - Các bài 2, 4 HS khoanh 2 đáp án thì không tính điểm. BẢNG HAI CHIỀU MÔN TOÁN LỚP 5 NĂM HỌC 2010 - 2011 b.X x 4 = 52,8 X = 52,8 : 4 X = 13,2 Nội dung Mức độ Bài Câu Số lượng câu Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Điểm Số và phép tính 1 a,b 4 4 1 2 a,b,c 3 3 1,5 3 a,b 2 2 1 5 a,b,c,d 4 4 3 Đại lượng 2 d,e 2 2 1 Yếu tố hình học 6 3 3 1,5 Giải toán có lời văn 4 2 2 1 Cộng 6 20 9 8 3 10 Sách Giải – Người Thầy bạn Phòng GD&ĐT Huyện Eakar Trường TH Nguyễn Thái Học Thứ … ngày tháng năm… http://sachgiai.com/ KIỂM TRA CUỐI HKI NĂM HỌC 2015 - 2016 MÔN TIN HỌC LỚP THỜI GIAN: 40 PHÚT (Không kể thời gian phát đề) Họ tên: Lớp Điểm: : Lời phê giáo viên: Đề I PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5đ) (Khoanh tròn câu trả lời Mỗi câu 0.5 đ) Câu 1: Hãy chọn biểu tượng phần mềm vẽ Paint? A B C D Câu 2: Để gõ chữ hoa kí tự đặc ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I MÔN TOÁN 5 NĂM HỌC 2010 – 2011 Đề bài: Bài 1: a) Ghi cách đọc các số thập phân sau: Số Đọc số 423,04 264,506 b) Viết các số thập phân sau: Đọc số Viết số Tám đơn vị, chín mươi mốt phần trăm Hai trăm linh hai đơn vị, năm phần mười, bốn phần trăm, năm phần nghìn Bài 2: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: a) Chữ số 5 trong số 12,345 có giá trị là ? A. 5 B. 10 5 C. 100 5 D. 1000 5 b) Số bé nhất trong các số 12,23 ; 12,3 ; 12,32 ; 12,31 là: A. 12,23 B. 12,3 C. 12,32 D. 12,31 c) Phép tính 4,329 x 100 có kết quả là ? A. 43,29 B. 4329 C. 43290 D. 432,9 d) 9m 6dm = .m ?. Số cần điền là: A. 9,6 B. 96 C. 90 D. 960 e) 2cm 2 5mm 2 = …cm 2 ?. Số cần điền là: A. 2,5 B. 2,05 C. 20,5 D. 25,05 Bài 3: Tìm X: a. 7,2 + X = 9,8 b. X x 4 = 52,8 Bài 4: Một trường tiểu học có 800 học sinh, trong đó số học sinh nữ chiếm 55,5%. Tính số học sinh nữ của trường đó. Bài giải: Bài 5: Đặt tính rồi tính: a) 35,76 + 23,52 …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… b) 48,53 – 25,28 …………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… c) 5,26 × 2,4 …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… ………………… . d) 157,25 : 3,7 ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… …………………. Bài 6: Một hình tam giác vuông có độ dài của hai cạnh góc vuông lần lượt là 12,7 dm và 86 cm. Tính diện tích hình tam giác đó. Bài giải: HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ CHO ĐIỂM MÔN TOÁN 5 NĂM HỌC 2010 – 2011 Bài Đáp án Điểm Cách đánh giá 1 a) - 423,04 : Bốn trăm hai mươi ba phẩy không bốn - 264,506 : Hai trăm sáu mươi bốn phẩy năm trăm linh sáu 1 -HS ghi đúng mỗi số được 0,25 điểm. b) 8,91; 202,545 2 a) D 2,5 - Khoanh đúng mỗi đáp án được 0,5 điểm. b) A c) D d) A e) B 3 a. 7,2 + X = 9,8 X = 9,8 – 7,2 X = 2,6 1 - Làm đúng mỗi bài được 0,5 điểm. 4 Bài giải: Số học sinh nữ của trường đó là: (0,25đ) 800 x 55,5 : 100 = 444 (học sinh) (0,5đ) Đáp số: 444 học sinh (0,25đ) 1 - HS làm được phần nào ghi điểm phần đó 5 a) 35,76 + 23,52 b) 48,53 – 25,28 c) 5,26 × 2,4 d) 157,25 : 3,7 3 - Làm đúng câu a, b cho mỗi câu 0,5 điểm, câu c, d cho mỗi câu 1 điểm. Lưu ý: HS đặt tính đúng, kết quả sai mỗi phép tính cho 0,25 điểm. Đặt tính sai kết quả đúng không cho điểm. 6 Bài giải: Đổi: 86 cm = 8,6 dm (0,5đ) Diện tích hình tam giác là: (0,25đ) (12,7 x 8,6) : 2 = 54,61 (dm 2 ) (0,5đ) Đáp số: 54,61 dm 2 (0,25đ) 1,5 - HS làm được phần nào ghi điểm phần đó. Lưu ý: - Từ 0,5 điểm đến dưới 1,0 điểm làm tròn thành 1,0 điểm cho toàn bài. - Từ 0,25 điểm đến dưới 0,5 điểm làm tròn thành 0 điểm cho toàn bài. - Các bài 2, 4 HS khoanh 2 đáp án thì không tính điểm. BẢNG HAI CHIỀU MÔN TOÁN LỚP 5 NĂM HỌC 2010 - 2011 b.X x 4 = 52,8 X = 52,8 : 4 X = 13,2 Nội dung Mức độ Bài Câu Số lượng câu Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Điểm Số và phép tính 1 a,b 4 4 1 2 a,b,c 3 3 1,5 3 a,b 2 2 1 5 a,b,c,d 4 4 3 Đại lượng 2 d,e 2 2 1 Yếu tố hình học 6 3 3 1,5 Giải toán có lời văn 4 2 2 1 Cộng 6 20 9 8 3 10 Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015-2016 MÔN: TIN HỌC Thời gian: phút (Không kể thời gian phát đề) MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MỨC ĐỘ NỘI DUNG-CHỦ ĐỀ Nhận biết Thông hiểu TL/TN TL/TN Bài 1: Thông tin C1, C2 tin học 1đ Chương Làm quen với tin học máy tính điện tử Chương Phần mềm học tập Chương Hệ điều hành Bài 2: Thông tin C3, C4 biểu diễn thông tin 1đ Bài 3: Em làm nhờ máy tính? ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I MÔN TOÁN 5 NĂM HỌC 2010 – 2011 Đề bài: Bài 1: a) Ghi cách đọc các số thập phân sau: Số Đọc số 423,04 264,506 b) Viết các số thập phân sau: Đọc số Viết số Tám đơn vị, chín mươi mốt phần trăm Hai trăm linh hai đơn vị, năm phần mười, bốn phần trăm, năm phần nghìn Bài 2: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: a) Chữ số 5 trong số 12,345 có giá trị là ? A. 5 B. 10 5 C. 100 5 D. 1000 5 b) Số bé nhất trong các số 12,23 ; 12,3 ; 12,32 ; 12,31 là: A. 12,23 B. 12,3 C. 12,32 D. 12,31 c) Phép tính 4,329 x 100 có kết quả là ? A. 43,29 B. 4329 C. 43290 D. 432,9 d) 9m 6dm = .m ?. Số cần điền là: A. 9,6 B. 96 C. 90 D. 960 e) 2cm 2 5mm 2 = …cm 2 ?. Số cần điền là: A. 2,5 B. 2,05 C. 20,5 D. 25,05 Bài 3: Tìm X: a. 7,2 + X = 9,8 b. X x 4 = 52,8 Bài 4: Một trường tiểu học có 800 học sinh, trong đó số học sinh nữ chiếm 55,5%. Tính số học sinh nữ của trường đó. Bài giải: Bài 5: Đặt tính rồi tính: a) 35,76 + 23,52 …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… b) 48,53 – 25,28 …………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… c) 5,26 × 2,4 …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… ………………… . d) 157,25 : 3,7 ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… …………………. Bài 6: Một hình tam giác vuông có độ dài của hai cạnh góc vuông lần lượt là 12,7 dm và 86 cm. Tính diện tích hình tam giác đó. Bài giải: HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ CHO ĐIỂM MÔN TOÁN 5 NĂM HỌC 2010 – 2011 Bài Đáp án Điểm Cách đánh giá 1 a) - 423,04 : Bốn trăm hai mươi ba phẩy không bốn - 264,506 : Hai trăm sáu mươi bốn phẩy năm trăm linh sáu 1 -HS ghi đúng mỗi số được 0,25 điểm. b) 8,91; 202,545 2 a) D 2,5 - Khoanh đúng mỗi đáp án được 0,5 điểm. b) A c) D d) A e) B 3 a. 7,2 + X = 9,8 X = 9,8 – 7,2 X = 2,6 1 - Làm đúng mỗi bài được 0,5 điểm. 4 Bài giải: Số học sinh nữ của trường đó là: (0,25đ) 800 x 55,5 : 100 = 444 (học sinh) (0,5đ) Đáp số: 444 học sinh (0,25đ) 1 - HS làm được phần nào ghi điểm phần đó 5 a) 35,76 + 23,52 b) 48,53 – 25,28 c) 5,26 × 2,4 d) 157,25 : 3,7 3 - Làm đúng câu a, b cho mỗi câu 0,5 điểm, câu c, d cho mỗi câu 1 điểm. Lưu ý: HS đặt tính đúng, kết quả sai mỗi phép tính cho 0,25 điểm. Đặt tính sai kết quả đúng không cho điểm. 6 Bài giải: Đổi: 86 cm = 8,6 dm (0,5đ) Diện tích hình tam giác là: (0,25đ) (12,7 x 8,6) : 2 = 54,61 (dm 2 ) (0,5đ) Đáp số: 54,61 dm 2 (0,25đ) 1,5 - HS làm được phần nào ghi điểm phần đó. Lưu ý: - Từ 0,5 điểm đến dưới 1,0 điểm làm tròn thành 1,0 điểm cho toàn bài. - Từ 0,25 điểm đến dưới 0,5 điểm làm tròn thành 0 điểm cho toàn bài. - Các bài 2, 4 HS khoanh 2 đáp án thì không tính điểm. BẢNG HAI CHIỀU MÔN TOÁN LỚP 5 NĂM HỌC 2010 - 2011 b.X x 4 = 52,8 X = 52,8 : 4 X = 13,2 Nội dung Mức độ Bài Câu Số lượng câu Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Điểm Số và phép tính 1 a,b 4 4 1 2 a,b,c 3 3 1,5 3 a,b 2 2 1 5 a,b,c,d 4 4 3 Đại lượng 2 d,e 2 2 1 Yếu tố hình học 6 3 3 1,5 Giải toán có lời văn 4 2 2 1 Cộng 6 20 9 8 3 10 Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2015-2016 MÔN: TIN HỌC MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NỘI DUNG-CHỦ ĐỀ Nhận biết TL/TN C1, C2, 1,0 đ MỨC ĐỘ Thông Vận dụng hiểu (1) TL/TN TL/TN Vận dụng (2) TL/TN TỔNG SỐ Bài 1:Chương trình bảng tính gì? 1,0 đ Bài 2: Các thành C3 phần liệu trang tính 0,5 đ 0,5 đ Bảng tính Bài 3: Thực C9 điện tử tính toán trang tính 2,0đ 2,0 đ Bài 4: Sử dụng C6, C7, C8 ... 5 ,11 .10 7 m C u : M t c p nhi t đi n Fe – Constantan c h số su t đi n động nhi t  T n i v i miliămpe k c đi n trở khơng đổi R A   tao thành m ch k n M t đầu c p nhi t đi n đ t khơng khí... đi n ph n V n k Thì phải m c ch t V n k n o? X c định số V n k nh n x t giải thích độ sáng đ n l c so v i ban đầu? ĐS: RN=7,2; H= 90%; m= 0 ,11 94g; V t c n m g n v o c c m bình đi n ph n M c. .. đ n giống loại ( 6V – 3W) Bi t bóng đ n m ch ngồi m c thành n h ng song song, h ng c m bóng đ n nối ti p C c ch m c cách để đ n sáng bình thường? ĐS: C1 : h ng, h ng bóng C2 : h ng ,m i hang bóng
- Xem thêm -

Xem thêm: 20 thi h c k 1 m n V t l l p 11, 20 thi h c k 1 m n V t l l p 11,

Hình ảnh liên quan

Câu 2:Cho mạch điện như hình vẽ: gồ m2 pin giống nhau, mỗi pin cĩ: ξ = 6 V và r. Với R 1 = 4Ω, R2 = 8Ω, R3 = 6Ω - 20  thi h c k 1 m n V t l l p 11

u.

2:Cho mạch điện như hình vẽ: gồ m2 pin giống nhau, mỗi pin cĩ: ξ = 6 V và r. Với R 1 = 4Ω, R2 = 8Ω, R3 = 6Ω Xem tại trang 9 của tài liệu.
Câu 3:Một dây bằng kim loại cĩ điện trở suất ρ= 2.104 Ω.m, dài ℓ= 31,4 cm, tiết diện ngang hình trịn cĩ bán kính 2 mm - 20  thi h c k 1 m n V t l l p 11

u.

3:Một dây bằng kim loại cĩ điện trở suất ρ= 2.104 Ω.m, dài ℓ= 31,4 cm, tiết diện ngang hình trịn cĩ bán kính 2 mm Xem tại trang 12 của tài liệu.
Câu 1: Cho đoạn mạch như hình vẽ, trong đĩE 1= 9V, r1= 1,2, E2= 3V, r2= 0,4, điện trở R= 28,4 - 20  thi h c k 1 m n V t l l p 11

u.

1: Cho đoạn mạch như hình vẽ, trong đĩE 1= 9V, r1= 1,2, E2= 3V, r2= 0,4, điện trở R= 28,4 Xem tại trang 14 của tài liệu.
Câu 2:Cho mạch điện như hình vẽ - 20  thi h c k 1 m n V t l l p 11

u.

2:Cho mạch điện như hình vẽ Xem tại trang 20 của tài liệu.

Từ khóa liên quan