0

thi h c k 1 m n Tin h c l p 4

3 127 0
  • thi h c k  1 m n Tin h c l p 4

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 06:20

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I MÔN TOÁN 5 NĂM HỌC 2010 – 2011 Đề bài: Bài 1: a) Ghi cách đọc các số thập phân sau: Số Đọc số 423,04 264,506 b) Viết các số thập phân sau: Đọc số Viết số Tám đơn vị, chín mươi mốt phần trăm Hai trăm linh hai đơn vị, năm phần mười, bốn phần trăm, năm phần nghìn Bài 2: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: a) Chữ số 5 trong số 12,345 có giá trị là ? A. 5 B. 10 5 C. 100 5 D. 1000 5 b) Số bé nhất trong các số 12,23 ; 12,3 ; 12,32 ; 12,31 là: A. 12,23 B. 12,3 C. 12,32 D. 12,31 c) Phép tính 4,329 x 100 có kết quả là ? A. 43,29 B. 4329 C. 43290 D. 432,9 d) 9m 6dm = .m ?. Số cần điền là: A. 9,6 B. 96 C. 90 D. 960 e) 2cm 2 5mm 2 = …cm 2 ?. Số cần điền là: A. 2,5 B. 2,05 C. 20,5 D. 25,05 Bài 3: Tìm X: a. 7,2 + X = 9,8 b. X x 4 = 52,8 Bài 4: Một trường tiểu học có 800 học sinh, trong đó số học sinh nữ chiếm 55,5%. Tính số học sinh nữ của trường đó. Bài giải: Bài 5: Đặt tính rồi tính: a) 35,76 + 23,52 …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… b) 48,53 – 25,28 …………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… c) 5,26 × 2,4 …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… ………………… . d) 157,25 : 3,7 ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… …………………. Bài 6: Một hình tam giác vuông có độ dài của hai cạnh góc vuông lần lượt là 12,7 dm và 86 cm. Tính diện tích hình tam giác đó. Bài giải: HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ CHO ĐIỂM MÔN TOÁN 5 NĂM HỌC 2010 – 2011 Bài Đáp án Điểm Cách đánh giá 1 a) - 423,04 : Bốn trăm hai mươi ba phẩy không bốn - 264,506 : Hai trăm sáu mươi bốn phẩy năm trăm linh sáu 1 -HS ghi đúng mỗi số được 0,25 điểm. b) 8,91; 202,545 2 a) D 2,5 - Khoanh đúng mỗi đáp án được 0,5 điểm. b) A c) D d) A e) B 3 a. 7,2 + X = 9,8 X = 9,8 – 7,2 X = 2,6 1 - Làm đúng mỗi bài được 0,5 điểm. 4 Bài giải: Số học sinh nữ của trường đó là: (0,25đ) 800 x 55,5 : 100 = 444 (học sinh) (0,5đ) Đáp số: 444 học sinh (0,25đ) 1 - HS làm được phần nào ghi điểm phần đó 5 a) 35,76 + 23,52 b) 48,53 – 25,28 c) 5,26 × 2,4 d) 157,25 : 3,7 3 - Làm đúng câu a, b cho mỗi câu 0,5 điểm, câu c, d cho mỗi câu 1 điểm. Lưu ý: HS đặt tính đúng, kết quả sai mỗi phép tính cho 0,25 điểm. Đặt tính sai kết quả đúng không cho điểm. 6 Bài giải: Đổi: 86 cm = 8,6 dm (0,5đ) Diện tích hình tam giác là: (0,25đ) (12,7 x 8,6) : 2 = 54,61 (dm 2 ) (0,5đ) Đáp số: 54,61 dm 2 (0,25đ) 1,5 - HS làm được phần nào ghi điểm phần đó. Lưu ý: - Từ 0,5 điểm đến dưới 1,0 điểm làm tròn thành 1,0 điểm cho toàn bài. - Từ 0,25 điểm đến dưới 0,5 điểm làm tròn thành 0 điểm cho toàn bài. - Các bài 2, 4 HS khoanh 2 đáp án thì không tính điểm. BẢNG HAI CHIỀU MÔN TOÁN LỚP 5 NĂM HỌC 2010 - 2011 b.X x 4 = 52,8 X = 52,8 : 4 X = 13,2 Nội dung Mức độ Bài Câu Số lượng câu Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Điểm Số và phép tính 1 a,b 4 4 1 2 a,b,c 3 3 1,5 3 a,b 2 2 1 5 a,b,c,d 4 4 3 Đại lượng 2 d,e 2 2 1 Yếu tố hình học 6 3 3 1,5 Giải toán có lời văn 4 2 2 1 Cộng 6 20 9 8 3 10 Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ KIỂM TRA CUỐI HKI NĂM HỌC 2015 - 2016 MÔN TIN HỌC LỚP THỜI GIAN: 40 PHÚT (Không kể thời gian phát đề) Phòng GD&ĐT Huyện Eakar Trường TH Nguyễn Thái Học Thứ … ngày tháng năm… Họ tên: Lớp Điểm: : Lời phê giáo viên: Đề I PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5đ) (Khoanh tròn câu trả lời Mỗi câu 0.5 đ) Câu 1: Hãy chọn biểu tượng phần mềm vẽ? A B C D Câu 2: Để gõ chữ hoa phầm mềm Word, em thực thao tác nào? A Ngón út nhấn giữ phím Shift đồng thời gõ phím B Ngón út nhấn giữ phím Alt đồng thời gõ phím C Ngón út nhấn Caps Lock đồng thời gõ phím D Ngón út nhấn Ctrl đồng thời gõ phím Câu 3: Các chương trình thông tin quan trọng máy tính lưu trữ đâu? A Đĩa CD B Đĩa cứng C Thiết bị nhớ flash Câu 4: Nút lệnh đóng chương trình kết thúc công việc: A B C Câu 5: Trong phần mềm học toán với phần mềm học toán lớp Nút lệnh dùng để làm tiếp theo: A C B D Câu 6: Bộ phận máy tính đưa thông tin vào? A Màn hình thân máy B Bàn phím chuột C Thân máy chuột D.Màn hình chuột Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ Câu 7: Em tập gõ bàng phím 10 ngón tay có lợi gì? A Gõ nhanh B Gõ xác C Tiết kiệm thời gian công sức D Cả A, B, C Câu 8: Em công cụ dùng để vẽ hình chữ nhật ? A B C Câu 9: Trong phần mềm vẽ Paint, để vẽ hình tròn em cần thêm thao tác nào? A Nhấn giữ phím Shift vẽ hình E-lip B Nhấn giữ phím Ctrl vẽ hình E-lip C Nhấn giữ phím Altt vẽ hình E-lip D Nhấn giữ phím Capslock vẽ hình E-lip Câu 10: Chiếc máy tính đời năm nào? A Năm 1955 B Năm 1975 C Năm 1945 D Năm 1965 II PHẦN THỰC HÀNH: (5đ) Câu 1(3đ): Vẽ nhà theo hình vẽ, tô màu tự Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ Câu 2(2đ): + Vẽ cam theo yêu cầu: màu xanh, màu cam + Sao chép cam thành nhiều cam giống hình ……………….HẾT……………… KIỂM TRA CUỐI HKI NĂM HỌC 2015 - 2016 ĐÁP ÁN MÔN TIN HỌC LỚP THỜI GIAN: 40 PHÚT (Không kể thời gian phát đề) I, TRẮC NGHIỆM: (5đ) C A D B C B D C A II, THỤC HÀNH:(5đ) 10 C Câu 1: (3đ) Vẽ nhà theo hình vẽ, tô màu tự Vẽ đẹp Câu 2: (2đ): + Vẽ cam theo yêu cầu: màu xanh, màu cam Vẽ đẹp + Sao chép cam thành nhiều cam giống hình Sao chép đẹp 1 B NÔNG NGHIP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN S: 49/2008/Q-BNN CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM Ðc lp - T do - Hnh phúc Hà Ni, ngày 27 tháng 03 nm 2008 QUYT NH V vic ban hành danh mc thuc bo b thc vt c phép s dng, hn ch s dng, cm s dng  Vit Nam B TRNG B NÔNG NGHIP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN Cn c Ngh nh s 01/2008/N-CP ngày 03 tháng 01 nm 2008 ca Chính ph quy nh chc nng, nhim v, quyn hn và c cu t chc ca B Nông nghip và Phát trin Nông thôn; Cn c Pháp lnh Bo v và Kim dch thc vt, công b ngày 08 tháng 8 nm 2001; Cn c vào Quy nh v Qun lý thuc bo v thc vt ban hành kèm theo Quyt nh s 89/2006/Q-BNN ngày 02 tháng 10 nm 2006 ca B Nông nghip và Phát trin Nông thôn; Theo  ngh ca Cc trng Cc Bo v Thc vt, QUYT NH: iu 1: Ban hành kèm theo quyt nh này 1. Danh mc thuc bo v thc vt c phép s dng  Vit Nam (có danh mc kèm theo) gm: 1.1. Thuc s dng trong Nông nghip: 1.1.1 Thuc tr sâu: 292 hot cht vi 959 tên thng phm. 1.1.2 Thuc tr bnh: 221 hot cht vi 654 tên thng phm. 1.1.3 Thuc tr c: 130 hot cht vi 400 tên thng phm. 1.1.4 Thuc tr chut: 13 hot cht vi 20 tên thng phm. 1.1.5 Thuc iu hoà sinh trng: 44 hot cht vi 102 tên thng phm. 1.1.6 Cht dn d côn trùng: 5 hot cht vi 7 tên thng phm. 1.1.7 Thuc tr c: 15 hot cht vi 74 tên thng phm. 1.1.8 Cht h tr (cht tri): 4 hot cht vi 5 tên thng phm. 1.2. Thuc tr mi: 10 hot cht vi 10 tên thng phm. 1.3. Thuc bo qun lâm sn: 5 hot cht vi 6 tên thng phm. 1.4. Thuc kh trùng kho: 5 hot cht vi 5 tên thng phm. 2. Danh mc thuc bo v thc vt hn ch s dng  Vit Nam (có danh mc kèm theo) gm: 2 2.1. Thuc s dng trong Nông nghip: 2.1.1 Thuc tr sâu: 6 hot cht vi 11 tên thng phm. 2.1.2 Thuc tr chut: 1 hot cht vi 3 tên thng phm. 2.2. Thuc tr mi: 2 hot cht vi 2 tên thng phm. 2.3. Thuc bo qun lâm sn: 4 hot cht vi 4 tên thng phm. 2.4. Thuc kh trùng kho: 3 hot cht vi 9 tên thng phm. 3. Danh mc thuc bo v thc vt cm s dng  Vit Nam (có danh mc kèm theo) gm: 3.1. Thuc tr sâu, thuc bo qun lâm sn: 21 hot cht. 3.2. Thuc tr bnh: 6 hot cht. 3.3. Thuc tr chut: 1 hot cht. 3.4. Thuc tr c: 1 hot cht. iu 2: Vic xut khu, nhp khu các loi thuc bo v thc vt ban hành kèm theo quyt nh này c thc hin theo Qui nh v xut khu, nhp khu hàng hoá c ban hành kèm theo Ngh nh s 12/2006/N-CP ngày 23 tháng 1 nm 2006 ca Chính ph. iu 3: Cc Bo v thc vt chu trách nhim quy nh v s dng các loi thuc bo v thc vt hn ch s dng  Vit nam. iu 4: Quyt nh này có hiu lc thi hành sau 15 ngày k t ngày ng công báo. Các quyt nh trc ây trái vi quyt nh này u bãi b. iu 5: Cc trng Cc Bo v thc vt, Chánh Vn phòng B, Th trng các n v thuc B và các t chc, cá nhân có liên quan chu trách nhim thi hành quyt nh này./. KT. B TRNG TH TRNG Bùi Bá Bng 3 DANH MC THUC BO V TH C V!T "C PHÉP S# DNG  VIT NAM (Ban hành kèm theo Quyt nh s 49 /2008/Q-BNN ngày 27 tháng 3 nm 2008 ca B trng B Nông nghip và Phát trin nông thôn) TT MÃ HS TÊN HO$T CH%T – NGUYÊN LIU (COMMON NAME) TÊN TH&NG PH'M (TRADE NAME) I T"NG PHÒNG TR( (CROP/PEST) T) CHC XIN *NG KÝ (APPLICANT) I. THUC S D!NG TRONG NÔNG NGHI"P: 1. Thuc tr+ sâu: 1 3808.10 Abamectin Ababetter 1.8 EC sâu cun lá/ lúa; sâu t/ b#p ci; b$ tr%/ da hu; sâu v& bùa/ cam; nhn / chè Công 1 BẢN TIN TUẦN 2 1 / 0 2 - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 1 TIÊU ĐIỂM • Nhận định thị trường • Tin vĩ mô • Câu chuyện kinh tế trong tuần (1) Nhiều cách chuyển lợi nhuận ra ngoài (2) Năm 2011, áp lực đè nặng doanh nghiệp NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG VN-Index đã mất 14 điểm trong tuần giao dịch vừa qua, hầu hết các cổ phiếu lớn nhỏ đều bị điều chỉnh khá mạnh. Lực bán ra không lớn nhưng đủ làm thị trường suy yếu. Nhìn trên đồ thị của VN-Index, không có phiên nào có khối lượng khớp lệnh lớn. Điều đó cho thấy, lực cầu đã giảm mạnh, dòng tiền đang rút dần khỏi thị trường, chuyển sang các kênh vàng và ngoại tệ nhằm mục tiêu bảo toàn giá trị. Điều đáng nói ở đây là khối nhà đầu tư nước ngoài đang từ bỏ xu hướng mua ròng và có ý định thoái vốn một số mã bluechip, điểm hình là cổ phiếu FPT. Dường như quyết định điều chỉnh tỷ giá mạnh tay đã làm lực lượng được kỳ vọng nhất trở nên dao động. Thiếu vắng lực cầu từ khối ngoại, thị trường sẽ không còn nhiều hy vọng. Trong khi dòng tiền ngoại có dấu hiệu lung lay thì dòng tiền nội, vốn cũng đã suy kiệt sau những đợt phát hành ồ ạt trong năm 2010, vẫn đang phải chịu một mức lãi suất rất cao. Trong bối cảnh kinh tế còn vấn đề, đầu tư lâu dài trong lúc này mang nhiều yếu tố rủi ro. Chỉ những tổ chức cá nhân chấp nhận mạo hiểm với có thể tham gia thị trường một cách thực sự trong giai đoạn này. Do vậy, sự phân hóa của dòng tiền, chủ yếu là dòng tiền ngoại, do đó, sẽ làm cho thị trường biến động rất phức tạp. Nhìn trên góc độ kỹ thuật, sự phân kỳ của chỉ báo RSI và đường giá của VN-Index mà chúng tôi đề cập từ trước đang khẳng định, thị trường đã đi qua mức đỉnh. VN-Index đang lùi về ngưỡng tâm lý 500 điểm, sẽ có sự giằng co nhưng nhiều khả năng giảm đến mức hỗ trợ 486 điểm. Điều này là có thể khi tâm lý nhà đầu tư đang rất yếu, nhất là khi giá điện, xăng được điều chỉnh tăng trong thời gian tới đây. 2 KINH TẾ VĨ MÔ Kinh tế thế giới CPI cơ bản tại Mỹ tháng 01/2011 tăng mạnh nhất trong một năm Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) nước này tháng 01/2011 tăng 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn so với mức 1,5% trong tháng 12/2010. So với tháng trước, CPI tăng 0,4% cao hơn so với dự báo 0,3% của các nhà kinh tế. Nguyên nhân khiến CPI tăng cao là do giá xăng dầu cũng như thực phẩm leo thang mạnh và đóng góp tới 2/3 vào đà tăng của chỉ số này. Trong đó, giá thực phẩm tăng 1,8% so với cùng kỳ năm ngoái, tốc độ nhanh nhất kể từ năm 2009. Tuy nhiên, CPI cơ bản tháng 01/2011 (trừ năng lượng và thực phẩm) chỉ tăng 1% so với cùng kỳ 2009, điều này cho thấy áp lực giá cả nhìn chung vẫn còn thấp. So với tháng trước, CPI cơ bản tháng 01 tăng 0,2%, cao hơn mức 0,1% trong tháng 12/2010, đồng thời là mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 10/2009. Theo số liệu được công bố trước đó, chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 01/2011 tăng 0,8% so với tháng trước, khớp với dự báo 0,8%. So với cùng kỳ năm ngoái, PPI tăng 1,6%, cao hơn ước tính tăng 1,2% của các nhà kinh tế. Tháng 1/2011, các quan chức kinh tế thuộc FED nâng dự báo về tăng trưởng kinh tế năm 2011 lên mức từ 3,4 đến 3,9% từ dự báo 3 đến 3,6% trong tháng 11/2010; dự báo đối với tăng trưởng kinh tế năm 2012 và năm 2013 không thay đổi; tuy nhiên FED không hài lòng với tốc độ phục hồi của thị trường việc làm. Các nhà hoạch định chính sách kinh tế thuộc FED không thay đổi nhiều với dự báo về thất nghiệp và lạm phát. Hội đồng vàng thế giới dự báo giá vàng trong năm 2011 sẽ tăng Hội đồng vàng thế giới dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng mạnh trong năm nay sau khi lên mức cao nhất trong 10 năm vào năm 2010. Nguyên nhân bởi nhu cầu đối với vàng, làm trang sức và để đầu tư, tăng vọt. Tháng 11/2010, giá vàng lên mức 1.421USD/ounce bởi nhu cầu từ các công ty kinh doanh trang sức và sản xuất linh kiện điện tử lên cao. Nhu cầu đầu tư đối với vàng cũng đồng thời tăng lên. Lần đầu tiên trong 21 năm, Ngân hàng Trung ương các nước mua ròng vàng sau khi bán ròng trong nhiều năm trước đó. Thị trường thiếu hụt 1 BẢN TIN TUẦN 0 9 / 0 5 - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 1 TIÊU ĐIỂM • Nhận định thị trường • Tin vĩ mô • Câu chuyện kinh tế trong tuần (1) Kinh doanh đa ngành – con dao 2 lưỡi (2) Nhập siêu chưa giảm như mong muốn • Thống kê thị trường NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG Tuần giao dịch ngắn sau kỳ nghĩ lễ không có sự khác biệt nào đáng kể so với kịch bản trước đó. Khối lượng giao dịch trên cả hai sàn tiếp tục đi xuống, đồng thời giữ nguyên nét đặc trưng trong thời gian gần đây là khối lượng giao trên sàn HOSE luôn thấp hơn so với sàn HASE. HNX-Index vẫn tiếp tục phản ánh trung thực sự chìm nghỉm của thị trường chứng khoán khi tiếp tục hướng về mức đáy 77 điểm đầu năm 2009. Trong khi đó, VN-Index giảm điểm mạnh trở lại khi các cổ phiếu VNM, MSN và BVH đi vào các phiên điều chỉnh. Nhìn trên đồ thị, HNX-Index vẫn đang trong một downtrend rất mạnh, liên tục phá vỡ các mức đáy, còn VN-Index đã trở nên méo mó rất nhiều với một cuộc bứt phá giả tạo vào cuối tháng tư vừa qua. Sự méo mó của VN-Index còn có thể nhìn thấy ở góc độ kỹ thuật khi chỉ báo dòng tiền MFI tăng mạnh nhưng khối lượng giao dịch lại tiếp tục giảm xuống, đồng thời không tạo ra một số phiên có tính hấp thụ, đặc trưng của thị trường giai đoạn tạo đáy. Lạm phát vẫn đang vào giai đoạn căng thẳng và chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Mặc dù có nhiều nhận định về mức giảm của CPI tháng 5 này, nhưng thực tế cho thấy, nhiều loại hàng hóa sẽ tiếp tục tăng giá. Mới đây, Bộ Công thương cho biết, 10/12 mặt hàng thiết yếu sẽ tăng giá trong tháng 5 như lương thực, thực phẩm, muối, than, dược phẩm, xăng dầu Nếu CPI của tháng này, dẫu có giảm một nửa so với tháng trước đó thì vẫn ở mức rất cao và tính lan tỏa của đợt tăng giá mới là rất khó dự đoán. Các yếu tố vĩ mô vẫn chưa rõ ràng, dòng tiền vẫn đang trú ẩn tại đâu đó và chưa có dấu hiệu quay lại. Mặc dù, HNX-Index đang có dấu hiệu phân kỳ giữa đường giá và chỉ báo RSI, nghĩa là khả năng phục hồi kỹ thuật của sàn HASE có khả năng xảy ra, nhưng điều đó chỉ có ý nghĩa khi tính thanh khoản được cải thiện. 2 TIN VĨ MÔ Kinh tế thế giới Dự trữ ngoại hối Trung Quốc sẽ mất gần 600 tỷ USD do USD giảm giá Giám đốc bộ phận nghiên cứu chính sách tài chính của Ủy ban cải cách và phát triển quốc gia Trung Quốc cho biết: tính tới cuối năm 2010, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc đã mất khoảng 271,1 triệu USD do sự mất giá của đồng USD. Nếu đồng USD tiếp tục mất giá và tỷ giá hối đoái ở mức 6 Nhân dân tệ/USD một thời gian dài trong tương lai, Trung Quốc có thể thiệt hại tới 578,6 tỷ USD. Gần 2/3 lượng dự trữ ngoại hối khổng lồ của Trung Quốc là các tài sản bằng USD. Chuyên gia này cho biết, số tiền thiệt này này rất lớn và không thể bù đắp bằng các khoản thu nhập đầu tư nước ngoài của quốc gia. Ông cũng kêu gọi Chính phủ thúc đẩy hoạt động đa dạng hóa danh mục đầu tư dự trữ ngoại hối một cách nhanh chóng, giảm sự phụ thuộc vào đồng USD. Các nước châu Á đồng loạt tăng lãi suất chống lạm phát Trong khi Mỹ và châu Âu giữ lãi suất ở mức thấp kéo dài thì các nước châu Á liên tục tăng lãi suất vì áp lực lạm phát đã quá cao. Philippine và Malaysia cùng với Ấn Độ và Việt Nam nâng lãi suất khi các quốc gia trong khu vực tăng cường cuộc chiến chống lại lạm phát. Ngân hàng Trung ương Philippine ngày hôm 5/5 đã tăng lãi suất cho vay qua đêm từ 4,25% lên 4,5%. Ngân hàng Trung ương Malaysia cũng nâng lãi suất cơ bản lên 3% trong ngày 5/5. Ngày 3/5, ngân hàng Trung ương Ấn Độ cũng đã tăng lãi suất thêm 0,5%, mức tăng lớn và bất ngờ đối với thị trường. Giá thực phẩm và giá dầu tăng cao làm gia tăng áp lực lạm phát ở châu Á, khiến các nhà hoạch định chính sách đẩy nhanh tiến độ thắt chặt tiền tệ, ngay cả khi điều đó sẽ làm chậm tăng trưởng. Đồng Peso của Philipine và đồng Ringgit của Malaysia đều giảm giá so với USD trước các quyết định tăng lãi suất. Vào cuối tuần trước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng tăng lãi suất tái chiết khấu và lãi suất tái cấp vốn lên 1 điểm phần trăm, lần lượt là 13% và 14% trước áp lực lạm Đề thi học sinh giỏi huyện Môn: Toán 7 Thời gian làm bài: 120 phút (không kể giao đề) Đề 1.1 A/ Phần đề chung Câu 1 (1,5điểm): a.(0,75đ) Tính tổng B = 1+5+5 2 +5 3 + +5 2008 +5 2009 b.(0,75đ) Thực hiện phép tính ++ 1 25 1 25 1 :1 5 1 625 1 Câu 2 (2điểm): a,(1đ) Tìm x, y biết : x yxyx 6 132 7 23 5 12 + = = + b.(1đ) Tìm x biết 14 1 13 1 12 1 11 1 10 1 + + + = + + + + + xxxxx Câu 3 (1,5điểm):Vẽ đồ thị hàm số: y = - x 3 2 Câu 4 (3điểm): a. (1,5đ) Hiện nay anh hơn em 8 tuổi. Tuổi của anh cách đây 5 năm và tuổi của em sau 8 năm nữa tỉ lệ với 3 và 4. Hỏi hiện nay anh bao nhiêu tuổi? Em bao nhiêu tuổi? b. (1,5đ) Cho ABC (góc A=90 0 ). Kẻ AH BC, kẻ HP AB và kéo dài để có PE = PH. Kẻ HQ AC và kéo dài để có QF = QH. a./ Chứng minh APE = APH và AQH = AQF b./ Chứng minh 3 điểm E, A, F thẳng hàng. B/ Phần đề riêng Câu 5 A (2điểm): (Dành cho học sinh chuyên toán) a. (1,5đ) Tính tổng S = 1 + 2 + 5 + 14 + + 2 13 1 + n (với n Z + ) b. (0,5đ) Cho đa thức f(x) = x 4 + 2x 3 2x 2 6x + 5 Trong các số sau: 1, -1, 5, -5 số nào là nghiệm của đa thức f(x) Câu 5 B (2điểm): (Dành cho học sinh không chuyên toán) a. (1,5đ) Tìm x Z để A có giá trị nguyên A = 2 25 x x b. (0,5đ) Chứng minh rằng: 7 6 + 7 5 7 4 chia hết cho 55 Đề 1.2 A/ Phần đề chung Câu 1 (1,5điểm) a. (1đ) Tính tổng: M = - ( ) nn 4 4 13.9 4 9.5 4 5.1 4 + b. (0,5đ) Tìm x biết: -4x(x 5) 2x(8 2x) = -3 Câu 2 (1,5điểm)a.(1đ) Tìm x, y, z biết: 216648 333 zyx == và x 2 + y 2 + z 2 = 14 b,(0,5đ) Cho x 1 + x 2 + x 3 + + x 50 + x 51 = 0 và x 1 + x 2 = x 3 + x 4 = x 5 + x 6 = = x 49 + x 50 = 1tính x 50 1 Câu 3 (2điểm) a. (1đ) Trên mặt phẳng toạ độ, cho 2 điểm M(-3;2) và N(3;-2). Hãy giải thích vì sao gốc toạ độ O và hai điểm M, N là 3 điểm thẳng hàng? b. (1đ) Cho đa thức: Q(x) = x + + 243 2 2 1 2 1 2 1 2 xxxx x a./ Tìm bậc của đa thức Q(x) b./ Tính Q 2 1 c./ Chứng minh rằng Q(x) nhận giá trị nguyên với mọi số nguyên x Câu 4 (3điểm) a. (1đ) Ba tổ công nhân A, B, C phải sản xuất cùng một số sản phẩm nh nhau. Thời gian 3 tổ hoàn thành kế hoạch theo thứ tự là 14 ngày, 15 ngày và 21 ngày. Tổ A nhiều hơn tổ C là 10 ngời. Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu công nhân? (Năng suất lao động của các công nhân là nh nhau) b. (2đ) Cho hình vuông ABCD. Trên nửa mặt phẳng chứa điểm B bờ là đờng thẳng AD vẽ tia AM (M CD) sao cho góc MAD = 20 0 . Cũng trên nửa mặt phẳng này vẽ tia AN (N BC) sao cho góc NAD = 65 0 . Từ B kẻ BH AN (H AN) và trên tia đối của tia HB lấy điểm P sao cho HB = HP chứng minh: a./ Ba điểm N, P, M thẳng hàng b./ Tính các góc của AMN B/ Phần đề riêng Câu 5 A. (2điểm) Dành cho học sinh chuyên a. (1đ) Chứng minh rằng: 222 333 + 333 222 chia hết cho 13 b. (1đ) Tìm số d của phép chia 109 345 cho 7 Câu 5 B. (2điểm) Dành cho học sinh không chuyên a. (1đ) Tìm số nguyên dơng n biết 55 555555 555 5555 22 666666 333 4444 + +++++ ++ +++ = 2 n b. (1đ) Chứng minh rằng với mọi số nguyên dơng n thì: 3 n+3 + 2 n+3 3 n+2 + 2 n+2 chia hết cho 6 Đề 1.3 A/ Phần đề chung Câu 1 (2,5điểm): a. (1,75đ) Tính tổng: M = 3 1 1 1 761 4 5 4 417 762 139 762 417.762 139 ì ì + b. (0,75đ) Tính giá trị của đa thức sau tại x = -1 x 2 + x 4 + x 6 + x 8 + + x 100 Câu 2 (1điểm): a. (0,5đ) Cho tỉ lệ thức 4 33 = + yx yx tính giá trị của y x b. (0,5đ) Cho tỉ lệ thức d c b a = chứng minh rằng dc dc ba ba 32 32 32 32 + = + Câu 3 (2,5điểm): a. (1,5đ) Cho hàm số y = - x 3 1 và hàm số y = x -4 * Vẽ đồ thị hàm số y = - 3 1 x * Chứng tỏ M(3;-1) là giao của hai đồ thị hàm số trên * Tính độ dài OM (O là gốc toạ độ) 2 b. (1đ) Một ôtô tải và một ôtô con cùng khởi hành từ A B, vận tốc ôtô con là 40km/h, vận tốc ôtô tải là 30km/h. Khi ôtô tải đến B thì ôtô con đã đến B trớc 45 phút. Tính độ dài quãng đ- ờng AB. Câu 4 (2điểm): Cho ABC ... h nh chữ nhật ? A B C Câu 9: Trong ph n m m vẽ Paint, để vẽ h nh tr n em c n th m thao t c n o? A Nh n giữ ph m Shift vẽ h nh E-lip B Nh n giữ ph m Ctrl vẽ h nh E-lip C Nh n giữ ph m Altt vẽ h nh... h nh E-lip D Nh n giữ ph m Capslock vẽ h nh E-lip C u 10 : Chi c m y tính đời n m n o? A N m 19 55 B N m 19 75 C N m 19 45 D N m 19 65 II PH N TH C H NH: (5đ) C u 1( 3đ): Vẽ nhà theo h nh vẽ, tô m u... tự Sách Giải – Người Thầy b n http://sachgiai.com/ C u 2(2đ): + Vẽ cam theo yêu c u: m u xanh, m u cam + Sao ch p cam thành nhiều cam giống h nh ……………… .H T……………… KI M TRA CUỐI HKI N M H C 2 015
- Xem thêm -

Xem thêm: thi h c k 1 m n Tin h c l p 4,

Hình ảnh liên quan

A. Màn hình và thân máy B. Bàn phím và chuột C. Thân máy và chuột  D.Màn hình và chuột - thi h c k  1 m n Tin h c l p 4

n.

hình và thân máy B. Bàn phím và chuột C. Thân máy và chuột D.Màn hình và chuột Xem tại trang 1 của tài liệu.
Câu 8: Em hãy chỉ ra công cụ dùng để vẽ hình chữ nhật ? - thi h c k  1 m n Tin h c l p 4

u.

8: Em hãy chỉ ra công cụ dùng để vẽ hình chữ nhật ? Xem tại trang 2 của tài liệu.
Câu 1: (3đ) Vẽ ngôi nhà theo hình vẽ, tô màu tự do. Vẽ đúng và đẹp  - thi h c k  1 m n Tin h c l p 4

u.

1: (3đ) Vẽ ngôi nhà theo hình vẽ, tô màu tự do. Vẽ đúng và đẹp Xem tại trang 3 của tài liệu.

Từ khóa liên quan