0

Sổ theo dõi dụng cụ về công tác PCCC năm học 2017-2018

10 962 17
  • Sổ theo dõi dụng cụ về công tác PCCC năm học 2017-2018

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 12:56

PHÒNG GD&ĐT THANH OAI TRƯỜNG MN MỸ HƯNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc SỔ THEO DÕI PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY Tên sở…………………………………………………… Địa chỉ:……………………………………………………………………… Số điện thoại:……………………… …….Fax:…………………………………… Lập sổ, ngày tháng năm … Người lập sổ: ………………………………………………………… Người phụ trách công tác PCCC sở: …………………… BẢNG TỔNG HỢP PHƯƠNG TIỆN PCCC Số TT Ngày, tháng, năm (kiểm tra đưa vào sử dụng) Loại phương tiện,hệ thống PCCC Ký mã hiệu Số lượng Đơn vị tính Tình trạng kỹ thuật Đạt yêu cầu Không đạt yêu cầu BẢNG TỔNG HỢP PHƯƠNG TIỆN PCCC Số TT Ngày, tháng, năm (kiểm tra đưa vào sử dụng) Loại phương tiện,hệ thống PCCC Ký mã hiệu Số lượng Đơn vị tính Tình trạng kỹ thuật Đạt yêu cầu Không đạt yêu cầu BẢNG TỔNG HỢP PHƯƠNG TIỆN PCCC Số TT Ngày, tháng, năm (kiểm tra đưa vào sử dụng) Loại phương tiện,hệ thống PCCC Ký mã hiệu Số lượng Đơn vị tính Tình trạng kỹ thuật Đạt yêu cầu Không đạt yêu cầu BẢNG TỔNG HỢP PHƯƠNG TIỆN PCCC Số TT Ngày, tháng, năm (kiểm tra đưa vào sử dụng) Loại phương tiện,hệ thống PCCC Ký mã hiệu Số lượng Đơn vị tính Tình trạng kỹ thuật Đạt yêu cầu Không đạt yêu cầu BẢNG TỔNG HỢP PHƯƠNG TIỆN PCCC Số TT Ngày, tháng, năm (kiểm tra đưa vào sử dụng) Loại phương tiện,hệ thống PCCC Ký mã hiệu Số lượng Đơn vị tính Tình trạng kỹ thuật Đạt yêu cầu Không đạt yêu cầu BẢNG THEO DÕI Tình trạng kỹ thuật loại phương tiện (hoặc hệ thống) PCCC Hạng mục công trình: Phương tiện PCCC (hoặc hệ thống PCCC) loại: vị trí số: (hoặc mã số phương tiện sở quản lý quy định)…… …… Số TT Ngày, tháng kiểm tra Nội dung kết kiểm tra Phương pháp kiểm tra Kết luận Người,cơ quan kiểm tra Ký tên Ghi BẢNG THEO DÕI Tình trạng kỹ thuật loại phương tiện (hoặc hệ thống) PCCC Hạng mục công trình: Phương tiện PCCC (hoặc hệ thống PCCC) loại: vị trí số: (hoặc mã số phương tiện sở quản lý quy định)…… …… Số TT Ngày, tháng kiểm tra Nội dung kết kiểm tra Phương pháp kiểm tra Kết luận Người,cơ quan kiểm tra Ký tên Ghi BẢNG THEO DÕI Tình trạng kỹ thuật loại phương tiện (hoặc hệ thống) PCCC Hạng mục công trình: Phương tiện PCCC (hoặc hệ thống PCCC) loại: vị trí số: (hoặc mã số phương tiện sở quản lý quy định)…… …… Số TT Ngày, tháng kiểm tra Nội dung kết kiểm tra Phương pháp kiểm tra Kết luận Người,cơ quan kiểm tra Ký tên Ghi BẢNG THEO DÕI Tình trạng kỹ thuật loại phương tiện (hoặc hệ thống) PCCC Hạng mục công trình: Phương tiện PCCC (hoặc hệ thống PCCC) loại: vị trí số: (hoặc mã số phương tiện sở quản lý quy định)…… …… Số TT Ngày, tháng kiểm tra Nội dung kết kiểm tra Phương pháp kiểm tra Kết luận Người,cơ quan kiểm tra Ký tên Ghi BẢNG THEO DÕI Tình trạng kỹ thuật loại phương tiện (hoặc hệ thống) PCCC Hạng mục công trình: Phương tiện PCCC (hoặc hệ thống PCCC) loại: vị trí số: (hoặc mã số phương tiện sở quản lý quy định)…… …… Số TT Ngày, tháng kiểm tra Nội dung kết kiểm tra Phương pháp kiểm tra 10 Kết luận Người,cơ quan kiểm tra Ký tên Ghi Bộ, Sở: ……….Đơn vị: …………SỔ THEO DÕI DỤNG CỤ TẠI NƠI SỬ DỤNGTừ ngày :……………….Đến ngày :…………….Phòng ban : Nhóm dụng cụ : .CHỨNG TỪ Ghi tăng dụng cụ Ghi giảm dụng cụSố hiệu Ngày thángLý do ghi tăng Đơn vịSố lượngĐơn giá Thành tiền Lý do ghi giảm Số lượng Thành tiềnCông cụ: .Số đầu kỳ:Cộng phát sinh:Số dư cuối kỳ:Lập, ngày … tháng … năm …Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị(Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)Note : Group by Department, nhóm công cụ, Công cụ Bộ, Sở: ………. Đơn vị: ………… SỔ THEO DÕI DỤNG CỤ TẠI NƠI SỬ DỤNG Từ ngày :……………….Đến ngày :……………. Phòng ban : Nhóm dụng cụ : . CHỨNG TỪ Ghi tăng dụng cụ Ghi giảm dụng cụ Số hiệu Ngày tháng Lý do ghi tăng Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền Lý do ghi giảm Số lượng Thành tiền Công cụ: . Số đầu kỳ: Cộng phát sinh: Số dư cuối kỳ: Lập, ngày … tháng … năm … Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) 2 Note : Group by Department, nhóm công cụ, Công cụ Bộ, Sở: ………. Đơn vị: ………… SỔ THEO DÕI DỤNG CỤ TẠI NƠI SỬ DỤNG Từ ngày :……………….Đến ngày :……………. Phòng ban : Nhóm dụng cụ : . CHỨNG TỪ Ghi tăng dụng cụ Ghi giảm dụng cụ Số hiệu Ngày tháng Lý do ghi tăng Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền Lý do ghi giảm Số lượng Thành tiền Công cụ: . Số đầu kỳ: Cộng phát sinh: Số dư cuối kỳ: Lập, ngày … tháng … năm … Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) 2 Note : Group by Department, nhóm công cụ, Công cụ Bộ, Sở: ………. Đơn vị: ………… SỔ THEO DÕI DỤNG CỤ TẠI NƠI SỬ DỤNG Từ ngày :……………….Đến ngày :……………. Phòng ban : Nhóm dụng cụ : . CHỨNG TỪ Ghi tăng dụng cụ Ghi giảm dụng cụ Số hiệu Ngày tháng Lý do ghi tăng Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền Lý do ghi giảm Số lượng Thành tiền Công cụ: . Số đầu kỳ: Cộng phát sinh: Số dư cuối kỳ: Lập, ngày … tháng … năm … Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) 2 Note : Group by Department, nhóm công cụ, Công cụ ... PHƯƠNG TIỆN PCCC Số TT Ngày, tháng, năm (kiểm tra đưa vào sử dụng) Loại phương tiện,hệ thống PCCC Ký mã hiệu Số lượng Đơn vị tính Tình trạng kỹ thuật Đạt yêu cầu Không đạt yêu cầu BẢNG THEO DÕI Tình... quan kiểm tra Ký tên Ghi BẢNG THEO DÕI Tình trạng kỹ thuật loại phương tiện (hoặc hệ thống) PCCC Hạng mục công trình: Phương tiện PCCC (hoặc hệ thống PCCC) loại: vị trí số:... quan kiểm tra Ký tên Ghi BẢNG THEO DÕI Tình trạng kỹ thuật loại phương tiện (hoặc hệ thống) PCCC Hạng mục công trình: Phương tiện PCCC (hoặc hệ thống PCCC) loại: vị trí số:
- Xem thêm -

Xem thêm: Sổ theo dõi dụng cụ về công tác PCCC năm học 2017-2018, Sổ theo dõi dụng cụ về công tác PCCC năm học 2017-2018,

Hình ảnh liên quan

BẢNG TỔNG HỢP PHƯƠNG TIỆN PCCC Số - Sổ theo dõi dụng cụ về công tác PCCC năm học 2017-2018
BẢNG TỔNG HỢP PHƯƠNG TIỆN PCCC Số Xem tại trang 2 của tài liệu.
BẢNG TỔNG HỢP PHƯƠNG TIỆN PCCC Số - Sổ theo dõi dụng cụ về công tác PCCC năm học 2017-2018
BẢNG TỔNG HỢP PHƯƠNG TIỆN PCCC Số Xem tại trang 3 của tài liệu.
BẢNG TỔNG HỢP PHƯƠNG TIỆN PCCC Số - Sổ theo dõi dụng cụ về công tác PCCC năm học 2017-2018
BẢNG TỔNG HỢP PHƯƠNG TIỆN PCCC Số Xem tại trang 4 của tài liệu.
BẢNG TỔNG HỢP PHƯƠNG TIỆN PCCC Số - Sổ theo dõi dụng cụ về công tác PCCC năm học 2017-2018
BẢNG TỔNG HỢP PHƯƠNG TIỆN PCCC Số Xem tại trang 5 của tài liệu.
BẢNG THEO DÕI - Sổ theo dõi dụng cụ về công tác PCCC năm học 2017-2018
BẢNG THEO DÕI Xem tại trang 6 của tài liệu.
BẢNG THEO DÕI - Sổ theo dõi dụng cụ về công tác PCCC năm học 2017-2018
BẢNG THEO DÕI Xem tại trang 7 của tài liệu.
BẢNG THEO DÕI - Sổ theo dõi dụng cụ về công tác PCCC năm học 2017-2018
BẢNG THEO DÕI Xem tại trang 8 của tài liệu.
BẢNG THEO DÕI - Sổ theo dõi dụng cụ về công tác PCCC năm học 2017-2018
BẢNG THEO DÕI Xem tại trang 9 của tài liệu.
BẢNG THEO DÕI - Sổ theo dõi dụng cụ về công tác PCCC năm học 2017-2018
BẢNG THEO DÕI Xem tại trang 10 của tài liệu.

Từ khóa liên quan